Xi³ chiáh² Pablo hi³ gá⁴xɨ́y⁴ fɨɨ³ Éfeso
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Jniá³ nɨ³ Pablo, hi³ gá⁴dxɨy³ Dios duh³ hí⁴lí³á⁴ apóstol chié̱y² Jesucristo jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² ñaá². Ga³sɨ́⁴á⁴ xi³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ hi³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Cristo Jesús nɨ³, niaá⁴ah³ niaah⁴²ah³ fɨɨ³ Éfeso nɨ³. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Dios nɨ³ duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Hi²xiáh³ dɨ́h¹ dxú⁴ gá⁴jmeé³ chiaa⁴²a² Cristo
Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gaáy³ Ñúh³a² Dios, jmii³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³, chiaah¹ gá⁴cuoó⁴ jnia² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ dxú⁴ chiáh² hi³ xa³ yuuh¹ güii³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³. Liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴jmeé⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, mɨ²ja̱³ bih³ gá⁴dxɨy³ jnia² Dios nɨ³, dxɨ́⁴lieey³² Cristo, duh³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³a² chia̱a̱h²a² baáy⁴ duh³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² dsaa² chiaa⁴²a². Hi²xiáh³ nieéy² jnia² Dios nɨ³, hi³ja̱³ mɨ³xa³ lɨ́⁴ bih³ gá⁴jméy² jnia² cua̱a̱y¹ná² dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo duh³ hí⁴lí³a² liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ ja̱á̱² ñaá². Chiaah¹ liáh³ja̱³ jmɨ́yh³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² ñaá², duh³ hi²cuo²a² jmɨ²heé¹ hi³ fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ dxú⁴ gá⁴jmeé³ chiaa⁴²a² dxɨ́⁴lieey³² Mɨ¹ja̱á̱² nɨ³. Chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ gá⁴laáyh⁴ jnia² hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴tu̱u̱³ jmɨ³háy¹ nɨ³. Ma³bé⁴ cáh³ti³² dsaa² chiaa⁴²a² chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ dsɨ́² Dios nɨ³. Ma³boó⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ dɨ́h¹ dxú⁴ dsɨ́² lii³²a² liáh³xɨ³ ma³bi³jmɨɨh⁴ ma³bi³dsaay⁴ jnia² nɨ³. Ma³heé⁴ jnia² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dsɨ́² hí⁴jmeé⁴ hi³ na³ma² mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴. Chiaah¹ mɨ³xa³ lɨ́⁴ bih³ tiaah² dxɨ́³ liáh³xɨ³ ta³hɨ³ hí⁴jmeé⁴ dxɨ́⁴lieey³² Cristo. 10 Hi³ja̱³ mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² nɨ³ mɨ²ja̱³ hí⁴tiéyh² guaa³ Cristo nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³ yuuh¹ güii³ baáy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³ dxaah¹vó⁴ la³.
11 Hi³ja̱³ nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ xa³ hi³ hí⁴tɨ̱́⁴a², chiaah¹ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ bih³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ liáh³xɨ³ hí⁴lí³ chiaa⁴²a². Chiaah¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² ga³lɨ́³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ niaá⁴ ñaá². Baáy⁴ ñaá² nɨ³ ga³jmee⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dsɨ́² hí⁴jmeé⁴. 12 Liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ chiaa⁴²ah¹ Dios nɨ³ duh³ja̱³ hi²cuo²ah¹ jmɨ²heé¹, jniaah¹ hi³ du³ñi² gá⁴taá³ah¹ chiáh² Cristo nɨ³. 13 Ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³, mɨ³na³lɨ́⁴ah³ chié̱y² Cristo nɨ³ chiaah¹ hi³ gá⁴taá³ah³ chiáh² liáh³ gá⁴niuu³ah³ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, ja̱³ba² juúh⁴ dxú⁴ hi³ ga³be³² dsaa² chiaa⁴²a². Mɨ²ja̱³ ba² cá⁴lɨ́⁴lii³²ah³ hi³ na³lɨ́⁴ah³ chié̱y² Dios hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴cuóy² niaá⁴ah³ Espíritu Santo hi³ gá⁴féh³ hí⁴cuóy² jnia² nɨ³. 14 Hi³nɨy³² nɨ³ dáh¹ ca³liuh² hi³ ná⁴lɨ¹ dxa²a² hí⁴tɨ̱́⁴a² mɨ² mɨ³hí⁴lieéy² jnia² cáh³ti³² Dios duh³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² hí⁴lí³a² chié̱y² baáy⁴ duh³ja̱³ hi²jmee²a² dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² hi³ bií⁴ gaáy³ nɨ³.
Gá⁴cuó³ jmɨ²heé¹ Pablo ja̱³
15 Hi³ja̱³ jniá³ yáh¹, liáh³ca̱á̱h³ gá⁴nuúy⁴ hi³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Ñúh³a² Jesús baáy⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴nuúy⁴ hi³ bií⁴ naá⁴ah³ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Dios nɨ³, 16 há⁴hé³ ma³túy⁴ hi³ cuoó⁴á⁴ jmɨ²heé¹ Dios nɨ³ chia̱á̱²ah³, chiaah¹ liíyh⁴ ba² dsɨy⁴ niaá⁴ah³ liáh³ca̱á̱h³ tiaah² mɨ² ga³liu⁴²á² Dios. 17 Ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Dios chié̱y² Ñúh³a² Jesucristo, ga³liu⁴²á² Jmii³ hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ nɨ³, hi³ hu̱² hí⁴cuóy² niaá⁴ah³ Espíritu hi³ bií⁴ jmɨɨh⁴dsaay⁴ duh³ hí⁴bí⁴jmeéy³ niaá⁴ah³ hi³ hí⁴cui̱i̱⁴ah³ gɨh¹ dxú⁴ ñaá² Dios nɨ³. 18 Ba² ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Dios hi³ hí⁴niá² dxɨ́¹ah³ duh³ hi²ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ bí⁴je̱²a² hí⁴tɨ̱́⁴a² yuuh¹ güii³ nɨ³, jnia² hi³ gá⁴dxɨy³ Dios nɨ³. Ba² naáy⁴ hi³ hi²ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ xáh³ha³² dɨ́h¹ chi̱í̱⁴ chiáh² Ñúh³a² nɨ³, diáh⁴ dsa³ chié̱y². 19 Ba² naáy⁴ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ gaáy³ fáh⁴lí³ chiáh² Dios hi³ ga³cuoó⁴ jnia² ca³dsa³taá³a² nɨ³. Chiaah¹ fáh⁴lí³ hi³ booy¹ veyh³ ba² nɨ³ gá⁴jmeéh⁴ ta² Dios, 20 liáh³ca̱á̱h³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ Cristo jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹ duh³ gá⁴dxéy² ca³jaa¹ xi² nuy¹ yuuh¹ güii³ xi² jey¹ ñaá² nɨ³. 21 Gá⁴dxéy² gɨh¹ gaáy³ liáh³xɨ³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dɨ³cáyh¹, diáh⁴ hi³ dɨ³hee⁴ autoridad, diáh⁴ hi³ bií⁴ dɨ́h¹ hee⁴ fáh⁴lí³, baáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴. Hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ há⁴hé³ xe̱y³ hi³ gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ Cristo nɨ³, ba² ñé⁴ há⁴hé³ hí⁴sa̱y³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 22 Gá⁴tiéyh² guaa³ Cristo duh³ hí⁴jooy³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh² jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Ba² gá⁴tiéyh² guaa³ hi³ hí⁴lí³ mɨ¹dxɨ² chié̱y² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³. 23 Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ cuerpo chiáh². Hi³ja̱³ ja̱³ba² ga³yey³ na³ca̱á̱y⁴ Cristo nɨ³ diáh⁴ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ ñaá². Baáy⁴ ñaá² nɨ³ ga³jmee⁴ hi³ ná⁴yéy¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴.