Xi³ hi³ gá⁴xɨɨ́³ Santiago
1
Jniá³ Santiago la³, na³lɨ́⁴á⁴ xɨh³chie̱y³² Dios, baáy⁴ xɨh³chie̱y³² Ñúh³a² Jesucristo. Ga³liu⁴²á² liú⁴u³ dxiá⁴tiú̱³ah³ tiáh⁴ah³ niaá⁴ah³ dsa³ Israel, hi³ na³saa³ na³ja⁴ah³ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³, ga³sɨ́⁴á⁴ saludo chia̱á̱²ah³.
Dios nɨ³ ca³bi³jmɨɨh⁴ ca³bi³dsaay⁴ jnia²
Du³ñuúh²á⁴, ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ jé⁴ há²ah³ mɨ² ga³cɨ̱ɨ̱h³²ah³ gaáy³ ta² nɨ³, chiaah¹ hi³nɨ³ nɨ³ ca³ya³dsaa³ hiíh⁴ chia̱á̱²ah³ duh³ hí⁴lii⁴ hi³ xɨ³ he̱é̱yh³ ba² ca³gua³taá³ah³ dxú⁴. Baáy⁴ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ ca³dsa³tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ duh³ hí⁴sa³ gɨh¹ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³. Gua²cuoó⁴ niaá⁴ah³ fáh⁴je̱e̱³² nɨ³, liáh³nɨɨh¹ lɨ́⁴ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ chia̱á̱²ah³ duh³ hí⁴cáh¹ah³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ba², duh³ja̱³ há⁴hé³ xa³ hí⁴ná⁴ chia̱á̱²ah³ ca³jaa¹ chiáh² Dios.
Xɨ³ xe̱y³ niaá⁴ah³ naa³ah³ gɨh¹ fáh⁴jmɨɨyh⁴ dsa³, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hi²ŋɨɨ́¹ah³ chiáh² Dios. Mɨ²ja̱³ hí⁴bí⁴jmɨɨh⁴ hí⁴bí⁴dsaay⁴ niaá⁴ah³ dxú⁴ cáh³ti³². Chiaah¹ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ga³cuoó⁴ jnia² jmiih⁴² jooy³ ba² Dios nɨ³, há⁴hé³ hí⁴liú⁴ ñuú³. Joó⁴ ga³jmee⁴ hí⁴dsá⁴taá³ah³ hi³ he̱é̱yh³ ba² hí⁴tɨ̱́⁴ah³ hi²ŋɨɨ́¹ah³ ja̱³, há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²ta³ hi²hɨ³ah³ ñuú³, chiaah¹ ja̱y³ hi³ ga³ta³ ga³hɨ³ ñuú³, hi³hí̱³ xe̱y³ liáh³xɨ³ jmɨ́⁴ñih¹ hi³ ga³chie⁴ ga³ji̱í̱⁴ la³ nɨ³ mɨ² ga³ca̱³² dxɨ́³. Dsa³ hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³ja̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ hi³ ŋɨɨ́h⁴ Dios ja̱³. Dsa³ hí̱³, ta³hɨ³ tú̱h⁴ niaa³² ba², hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsaa³² fi¹ hi³ ma³ca̱⁴ ja̱³.
Ja̱y³ du³ñuúh²a² hi³ jey¹ liáh³mih³ liáh³dsɨɨ³², joó⁴ ga³jmee⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ hi³ gaáy³ ba² chiaah¹ hi³ ná⁴ŋɨy¹ rúh⁴ñi² Dios nɨ³. 10 Joó⁴ ja̱y³ gɨh³ hi³ xaa³² ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ gaáy³ chiáh² hi³ há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ rúh⁴ñi² Dios. Chiaah¹ liáh³xɨ³ xe̱y³ mɨ¹lí¹, liáh³ja̱³ ba² xe̱y³ ja̱y³ hi³ xaa³², ca̱a̱³ ga³ŋɨ́y³ ba² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 11 Chiaah¹ mɨ² ga³hooh⁴ veyh³ cáh³ti³² yaa³, mɨ²ja̱³ ca³lɨ³chiu̱u̱³ mee³nuu³, ja̱³ba² hí⁴tiah³ mɨ¹lí¹ chiáh², há⁴hé³ máh⁴ liih² cáh³ti³². Ba² liáh³ja̱³ xe̱y³ ja̱y³ dsa³ xaa³², ca̱a̱³ hí⁴ii³ ba² xi² jmee⁴ ta² cɨh³hi³² ja̱³.
Xa³ hi³ ca³ya³dsaa³ hiíh⁴ chiaa⁴²a²
12 Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² ja̱y³ dsa³ hi³ ga³tiaá⁴ mɨ² xa³ hi³ ca³ya³dsaa³ hiíh⁴ chiáh², chiaah¹ liu³u²xɨ³ hí⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dxú⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴tɨ̱́y⁴ ca̱a̱³ premio chiaah¹ hi³ ma³tiaá⁴ ja̱³. Hí⁴tɨ̱́y⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ dsá⁴yeéy⁴, hi³ ma³féh³ Dios nɨ³ hí⁴cuoó⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³nieéy² ñaá². 13 Joó⁴ ja̱y³ hi³ hí⁴lí³ dsɨ́² hí⁴jmeé⁴ hi³ mɨ³hee³², há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴tá⁴ hí⁴hɨ́⁴ hi³ Dios ja̱³ bi³jmeéy³ hi³ ta³hɨ³ liáh³ja̱³. Chiaah¹ há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴güé³ dsɨ́² Dios nɨ³ hi³ hí⁴jmeé⁴ hi³ mɨ³hee³². Ba² há⁴hí̱³ Dios nɨ³ ga³caayh³² diáh⁴ dsa³ nɨ³, duh³ hí⁴ñí² xɨ² hí⁴lí³ dsɨ́² diáh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ mɨ³hee³². 14 Há⁴ja̱³ liáh³ja̱³. Liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ dsa³ ga³lɨ́³ dsɨ́² hí⁴dah²jmeé⁴ hi³ mɨ³hee³² mɨ² ca³lɨ³juuy⁴² diáh⁴ vih²chiaah¹ hi³ mɨ³hee³² hi³ ŋɨɨ⁴ dsɨ́² diáh⁴ ja̱³. 15 Hi³ja̱³ xɨ³ nɨ³ hí⁴dah²cuóy² mii⁴ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² diáh⁴, mɨ²ja̱³ nɨ³ ca³dah²ta̱a̱yh³ mii⁴ dsaa². Baáy⁴ mɨ² ma³já⁴ cáh³ti³² dsaa² nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴cuó⁴ fáh⁴ju̱y¹ ba².
16 Hi³ja̱³ há⁴ hi³bi³taa⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ mɨ¹du³ñuúh²á⁴. 17 Chiaah¹ jɨɨ⁴ ba² hi³ dxú⁴ hi³ ga³tɨ̱⁴²a² nɨ³, jɨɨ⁴ hi³ dxú⁴ cáh³ti³² hi³ dɨ́h¹ ga³tɨ̱⁴²a² nɨ³ ga³je³ yuuh¹ güii³. Ñaá² Dios hi³ gá⁴jméy² diáh⁴ ñú⁴heé¹ hi³ xe̱y³ yuuh¹ güii³ nɨ³ ga³cuoó⁴ jnia² hi³nɨ³. Joó⁴ ca̱á̱h³ tiaah² ba² na³lɨ́y⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ Dios nɨ³. Há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴guáyh⁴, liáh³xɨ³ ga³vay³² ca̱a̱³ xi³ hu̱² gɨh³ liáh³xɨ³ ga³dsaah³² ca̱a̱³ hí̱h¹. 18 Ma³cuoó⁴ jnia² ca̱a̱³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³mɨɨ³² dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, duh³ hí⁴lí³a² hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴jmeé³ nɨ³. Chiaah¹ liáh³ja̱³ jmɨ́yh³ ga³lɨ́³ dsɨ́² hí⁴jmeé⁴.
Ga³jmee⁴ hi²jmee²a² liáh³xɨ³ na³xɨɨ²
19 Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, ga³jmee⁴ hi²nuu³ah³ ruh³ dxú⁴ liu³u²xɨ³ xa³ hi³ dah²sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ diáh⁴ dsa³, mɨ²ja̱³ ba² hi²hí̱¹ah³. Há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²liú¹ah³ ji̱³nɨɨ́⁴ liáh³xɨ³ ta³hɨ³ah³ hi²fáh³ah³. Ba² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴cɨ̱ɨ̱³²ah³ ji̱³nɨɨ́⁴. 20 Chiaah¹ hi³ ca³lɨ³dxɨɨ́²a² nɨ³, há⁴hé³ dsá⁴tia̱a̱² chiaa⁴²a² hi³ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³². 21 Hi³ja̱³, hi³tu³²ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ mɨ³hee³² nɨ³, cua¹á²lɨ¹ hi³ mɨ³hee³² hi³ booy¹ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Foh⁴sɨ̱ɨ̱³ah³ ba² hi²nuu³ah³ dsaá² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ mɨ³na³jniaa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³, chiaah¹ hi³nɨ³ nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴lieéy² niaá⁴ah³.
22 Joó⁴ hi²jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² fáh⁴liu⁴ nɨ³, há⁴ja̱³ mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ hi²nuu³ah³, chiaah¹ hi³ juu⁴²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba² hu̱² liáh³ja̱³. 23 Chiaah¹ ja̱y³ dsa³ hi³ mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ ga³nuu³ ba² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³, hi³hí̱³ xe̱y³ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ ga³jooy³² ñaá² dsaah⁴ mɨɨ¹ hú³. 24 Mɨ² ma³joóy² ñaá² ja̱³, mɨ²ja̱³ ca³bi³hɨɨ́y² joó⁴ ja̱³ba² ga³hi̱h⁴ dsɨ́² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ja̱³. 25 Joó⁴ ja̱y³ hi³ ga³joo³² dxú⁴ liáh³xɨ³ dsa³féh³ ley hi³ dxú⁴ cáh³ti³² nɨ³, ley hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³, liu³u²xɨ³ xa̱h³ ba³ ley nɨ³, xɨ³ há⁴hé³ hí⁴hí̱h⁴ dsɨ́² hi³ ma³nuú³ ja̱³, baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ he̱é̱yh³ chiáh² fáh⁴liu⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ sɨ¹ hí⁴bí⁴je̱é̱² Dios nɨ³ hí⁴bí⁴je̱é̱y².
26 Joó⁴ ja̱y³ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Dios, baáy⁴ liu³u²xɨ³ ga³liu⁴ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná², mɨ²ja̱³ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² hi³ ga³féh³ hi³ cui̱i̱⁴ Dios ja̱³, hi³ juuy³² ñaá² ba² ja̱³. 27 Chiaah¹ liu³u²xɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² jmee⁴²a² he̱é̱yh³ chiáh² Dios, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ dsa³tia̱a̱²a² chiáh² diáh⁴ mɨ¹liuh² hi³ nɨɨ́y³, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ mɨ́³ dsa³ nɨɨ́³ mɨ² ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeyh³² diáh⁴. Ba² ga³jmee⁴ hi²heeh⁴²a² hí¹ voo³²a², duh³ há⁴hé³ hi²yaa⁴²a² voo³²a² chie̱é̱yh¹ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Hi³nɨ³ ba² nɨ³ niaá⁴ Ñúh³a² Dios nɨ³.