Juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Jesús hi³ gá⁴xɨɨ́³ Lucas
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Lucas ja̱³
Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ ma³dah²tá³ ma³dah²hɨ́³ hi³ hí⁴dah²xɨɨ́⁴ tieéyh¹ fi¹ cáh³ti³² juúh⁴ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² gá⁴lɨ́⁴ jee⁴² chiaa⁴²ah¹ nɨ³. Cá⁴dah²xɨɨ́³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ cá⁴dah²heé⁴ jniaah¹ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²joó² mɨ² du³ñi² lɨ́⁴ baáy⁴ diáh⁴ hi³ gá⁴tia̱a̱² cá⁴dah²hé³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³. Ba² liáh³ja̱³ jniá³, ma³ca̱á̱y² cua̱a̱y¹ná² dxú⁴ cáh³ti³² liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³ mɨ² du³ñi² lɨ́⁴. Chiaah¹ naáy⁴ hi²xɨɨy⁴² tieéyh¹ fi¹ cáh³ti³² hi³la³, duh³ hi²sɨ́⁴á⁴ chiú̱h²u³, ñuyh⁴ Teófilo. Duh³ hí⁴dsaá⁴ háy² hi³ jmɨ́yh³ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ hi³ ma³dah²heé⁴ niu³ nɨ³.
Ja̱y³ ángel gá⁴jmeé³ juúh⁴ hi³ hí⁴sa̱y³ Juan Bautista
Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴lɨ́y⁴ rey Herodes ja̱³ vó⁴ Judea, mɨ²ja̱³ gá⁴guá³ ja̱y³ jmii³dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Zacarías, hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ ca̱á̱h³ tieéyh¹ diáh⁴ jmii³dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Abías. Mɨ́⁴chiáh² ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ Elisabet, ba² na³lɨ́y⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² jmii³dsa³ Aarón. Hi²xiáh³ xiaa³dsaa³² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ rúh⁴ñi² Dios, baáy⁴ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² Ñúh³a² ja̱³, hi³ja̱³ há⁴hé³ xa³ hí⁴jooy³ hi²feh²a² chiáh² diáh⁴. Hi²xiáh³ mɨ³dsaáy⁴ diáh⁴, joó⁴ há⁴hé³ xe̱y³ ja̱á̱² diáh⁴, chiaah¹ há⁴hé³ gá⁴jooy³ cá⁴lɨ́⁴vóy³ ja̱á̱² Elisabet ja̱³.
Ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³ jmee⁴ ta² Zacarías ja̱³ liáh³xɨ³ jmii³dsa³ rúh⁴ñi² Dios, chiaah¹ cá⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ta² diáh⁴ jmii³dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Abías ja̱³. Chia̱³ dxá³ chiáh² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ hi³ ca³dah²caah³² jmɨɨ́⁴ duh³ hí⁴dah²ñí² hi̱² na²nɨy¹ diáh⁴ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴dsá⁴taáyh¹ ñuúh⁴guah³ ja̱³ hi³ dsá⁴ji̱³ diáh⁴ xu̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴héy³ Zacarías ja̱³ hí⁴dsá⁴hí³ xi² na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ ja̱³. 10 Liáh³ mɨ³dsa³caa³ xu̱³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ na³ta̱a̱y⁴ tɨɨ́² ja̱³, hi²xiáh³ dah²liuy³² Dios. 11 Liáh³ ba² ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² ja̱y³ ángel chié̱y² Ñúh³a² xi² hiíy⁴ Zacarías ja̱³, mɨ³hiíy⁴ ca³jaa¹ xi² nuy¹ xi² dsa³caa³ xu̱³ ja̱³. 12 Liáh³ gá⁴joóy² ángel ja̱³, mɨ²ja̱³ cua̱a̱y¹ná² dɨ́h¹ gaáy³ gá⁴foyh⁴ há⁴hé³ máh⁴ ñi³² xɨ³ jmiih⁴ hí⁴jmeé⁴ Zacarías ja̱³. 13 Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Há⁴ hi³foh³²u³ Zacarías, chiaah¹ ma³nuú³ ba² Dios hi³ ga³liu⁴²u³ nɨ³. Hi³ja̱³ hí⁴sa̱y³ ja̱y³ ja̱á̱² Elisabet mɨ́⁴chiú̱h²u³ nɨ³, hi³ja̱³ hi²bi³chiá̱¹u³ Juan. 14 Hi²xiáh³ jé⁴ háy² hí⁴lí³, ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ hí⁴jé⁴ dsɨ́² mɨ² ma³sa̱y³ nɨ³. 15 Chiaah¹ hi²xiáh³ gaáy³ ja̱a̱y³ nɨ³ hí⁴lí³ rúh⁴ñi² Dios. Há⁴hé³ hí⁴hɨ̱́h² jmɨɨh¹ mɨ¹jóh¹ ná⁴raá¹ ñé⁴ meé², liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴sa̱y³ lɨ́⁴ bih³ hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo. 16 Baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ hi³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ Israel nɨ³ hí⁴dah²jmeéh⁴ ca̱á̱h³ he̱é̱yh³ Dios chié̱y² diáh⁴. 17 Juan nɨ³ hí⁴güéy³ dsa³jéy⁴ liáh³xɨ³ gɨh³ Ñúh³a² Cristo nɨ³. Liáh³xɨ³ profeta Elías ba² hí⁴lí³, hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu baáy⁴ hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³, hi³ja̱³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴dah²liú⁴ dxú⁴ diáh⁴ dsa³ chie̱é̱yh¹ ja̱á̱² diáh⁴. Baá⁴ ba² hí⁴heé⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³ba³ dsɨ́², duh³ hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ dxú⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ xiaa³dsaay³² ba². Duh³ mɨ³na³tɨɨ⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Ñúh³a² Cristo nɨ³ mɨ² ma³güey⁴.
18 Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Zacarías ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ ángel ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―¿Jmiih⁴² ja̱³ máh⁴ hí⁴jooy³ liáh³ja̱³? Chiaah¹ hi²xiáh³ mɨ³dsaá⁴á⁴ jniá³ baá⁴ ba² hi²xiáh³ mɨ³raay³ mɨ́⁴chieéy⁴ nɨ³.
19 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Jniá³ xɨ̱ɨ̱⁴²á⁴ Gabriel, baáy⁴ jniá³ je¹á² ca̱³ñiih³² xi³ jey¹ Dios. Hi³ja̱³ ñaá² nɨ³ ma³xɨ́y⁴ jniá³ duh³ hi²ya³xɨɨh⁴²á² niu³ juúh⁴ dxú⁴ la³. 20 Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ hí⁴cueeh⁴u³ caa⁴²u³ chiaah¹ hi³ há⁴hé³ ma³taá³u³ hi³ ma³foóh²á⁴ niu³ nɨ³. Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hi²liúy¹ hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴sa̱y³ ja̱a̱y³ nɨ³. Chiaah¹ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ hí⁴lí³ hi³ ma³foóh²á⁴ nɨ³ mɨ² ma³dxa³heey⁴ liáh³ja̱³.
21 Dah²je̱e̱³² diáh⁴ dsa³ ja̱³ tɨɨ́² dah²je̱y³² Zacarías ja̱³, baáy⁴ mɨ³dah²ta³ dah²hɨ³ ñuú³ chiaah¹ hi³ bií⁴ voó³ dse³hɨɨyh⁴² ñuúh⁴guah³ ja̱³. 22 Liáh³ ba² ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Zacarías ja̱³, joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴liúy² diáh⁴. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cá̱⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ xa³ ma³joó² ñuúh⁴guah³ xi² na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ ja̱³. Guaa³ bɨh¹ jmee⁴ liuy³² diáh⁴ dsa³ ja̱³ chiaah¹ hi³ ma³lɨ³caay⁴² ja̱³.
23 Liáh³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ jmɨɨ́¹ hi³ liáh³nɨɨh¹ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ ta² ñuúh⁴guah³ Zacarías ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋáyh² xɨ¹ñúh⁴ chiáh². 24 Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, cá⁴lɨ́⁴vóy³ ja̱á̱² Elisabet ja̱³, hi³ja̱³ há⁴hé³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ cáh³ti³² xɨ¹ñúh⁴ chiáh² gá⁴tɨ́³ lɨ́⁴ ñéy³ sɨh³, chiaah¹ liáh³la³ ta³hɨ³: 25 “Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ ma³jmeé³ Dios nɨ³ ca̱a̱³ hi³ dxú⁴ cáh³ti³² chieéy⁴. Liáh³nɨ³ ma³jmeé³ chieéy⁴ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hi²ca̱y⁴² fáh⁴hiíh⁴.”
Güéy⁴ ja̱y³ ángel xi² jey¹ María
26 Liáh³ ma³yey³ jñuúy³ sɨh³ hi³ mɨ³chie̱y³ ja̱á̱² Elisabet ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨɨ́⁴ Dios ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ ángel Gabriel ca̱a̱³ fɨɨ³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Nazaret hi³ na³hii⁴ vó⁴ Galilea, 27 duh³ hí⁴dsá⁴ñi³ ja̱y³ xɨ́⁴mɨɨ⁴² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ María, hi³ mɨ³ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ José ja̱á̱²dxaa⁴² rey David. 28 Mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ ángel ja̱³ xi² jey¹ mɨ́³ ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―¡Hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ ga³hi̱⁴²á² ga³jmeéh⁴á⁴ niu³, chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ ma³jmeé³ Dios nɨ³ chiú̱h²u³! Na³cu̱yh⁴ Ñúh³a² nɨ³ chie̱é̱yh¹ niu³. Fáh⁴yeey¹ gɨh¹ dɨ́h¹ dxú⁴ chiú̱h²u³ niu³ liáh³xɨ³ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ mɨ́³ nɨ³. 29 Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴joó² mɨ́³ ja̱³ gá⁴joóy² ángel ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ta³hɨ³ ñuú³ liáh³xɨ³ féh³ ángel ja̱³, hi³ja̱³ ta³hɨ³ xi² ñi³² ñaá² hi³ he²chiaah¹ ja̱³ hi³ féh³ liáh³ja̱³ ángel ja̱³. 30 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴:
―Há⁴ hi³foh³²u³ María, hi²xiáh³ dxú⁴ ma³jmeé³ Dios nɨ³ chiú̱h²u³. 31 Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ mɨ³hí⁴vóy³ ja̱a̱y³, baáy⁴ mɨ² ma³sa̱y³ nɨ³ mɨ²ja̱³ hi²bi³chiá̱¹u³ Jesús. 32 Hi²xiáh³ gaáy³ hí⁴lí³, baáy⁴ hí⁴nuú⁴ Ja̱á̱² Dios hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³. Baáy⁴ Ñúh³a² Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴lí³ ja̱y³ rey hi³ gaáy³ cáh³ti³². Liáh³xɨ³ rey David ñú⁴uuh² ba² hí⁴lí³, 33 duh³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ Israel nɨ³ ca̱³ñiih³². Baáy⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴tiuuyh³ hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ nɨ³.
34 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ María ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ángel ja̱³:
―Há⁴hé³ hí⁴jooy³ liáh³ja̱³ chiaah¹ há⁴hé³ mɨ³je¹á² chia̱a̱h⁴²á² dsaá⁴.
35 Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ ángel ja̱³:
―Dsá⁴hí³ Espíritu Santo nɨ³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiú̱h²u³, baáy⁴ fáh⁴lí³ chiáh² Dios Hi³bií⁴gaáy³ nɨ³ hí⁴dxiuuyh³ niu³ cáh³ti³² liáh³xɨ³ jnií² ba². Hi³ja̱³ xɨ³yu̱u̱y³ hi³ hí⁴sa̱y³ nɨ³ hi²xiáh³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ hí⁴lí³ rúh⁴ñi² Dios baáy⁴ hí⁴dah²bi³chié̱y³ Ja̱á̱² Dios. 36 Ba² hí⁴sa̱y³ ja̱y³ ja̱á̱² Elisabet ja̱á̱y¹ hi³ chiú̱h²u³ nɨ³. Hi³ ca³dah²hey³² hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ ja̱á̱² nɨ³, ja̱³nɨ́⁴ mɨ³xa³ jñuúy³ sɨh³ hi³ mɨ³chie̱y³ xɨ³yu̱u̱y³ gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ mɨ³raay³. 37 Chiaah¹ há⁴hé³ xa³ hi³ gaáy³ ta² chiáh² Dios nɨ³.
38 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ María ja̱³:
―Xɨh³chie̱y³² Ñúh³a² nɨ³ ba² jniá³, hi³ja̱³ gua²jmeé³ ba² chiáh² Dios nɨ³ liáh³xɨ³ ma³xɨɨ́yh¹ jniá³ nɨ³.
Mɨ²ja̱³ ŋáyh² ángel ja̱³.
Ñií¹ María ja̱³ ya²ñi³ Elisabet
39 Mɨ²ja̱³ ŋaá² ji̱³nɨɨ́⁴ María ja̱³ ca̱a̱³ fɨɨ³ hi³ niaá² nuu³ŋa² vó⁴ Judea. 40 Liáh³ gá⁴dxaá² ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋaá² chiáh² Zacarías duh³ ya²hí̱y¹ ya²jmeeh⁴² Elisabet ja̱³. 41 Liáh³ gá⁴nuú³ Elisabet ja̱³ hi³ gá⁴hí̱¹ María ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² xɨ³yu̱u̱y³ hi³ ná⁴híy¹ ñuúh⁴ chiáh² ja̱³ baáy⁴ hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo Elisabet ja̱³. 42 Hi³ja̱³ hi²xiáh³ chiu̱u̱³ gá⁴liú³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ María ja̱³:
―Hi²xiáh³ dxú⁴ chiú̱h²u³ niu³ liáh³xɨ³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ mɨ́³, chiaah¹ ma³tia̱a̱² chiú̱h²u³ Dios nɨ³, baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ hí⁴jmeé⁴ chiáh² ja̱a̱y³ nɨ³. 43 Há⁴hé³ xa³ na³lɨ́⁴á⁴ jniá³ baáy⁴ ma³ya³ñí⁴u³ jniá³, niu³ xaá¹ Ñuyh⁴ nɨ³. 44 Chiaah¹ xé̱yh² ba² liáh³ ma³nuúy⁴ hi³ ma³hí̱¹u³ nɨ³ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨ́² xɨ³yu̱u̱y³ chia̱á̱²á⁴ nɨ³ ma³bɨ́y². 45 Hi²xiáh³ dxú⁴ chiú̱h²u³ chiaah¹ hi³ ma³taá³u³ chiáh² Ñúh³a² nɨ³, chiaah¹ he̱é̱yh³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ ma³féh³ nɨ³.
46 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ María ja̱³:
Hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ ga³liu⁴²á² Ñuyh⁴ nɨ³,
47 hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á² Dios hi³ ma³lieéy² jniá³ nɨ³.
48 Hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ chiaah¹ hi³ ma³jméy² jniá³ cua̱a̱y¹ná²,
jniá³ na³lɨ́⁴á⁴ ja̱y³ xɨh³chie̱y³² ba² nɨɨh¹.
Ja̱³nɨ́⁴, ca̱³ñiih³² bɨh¹ mɨ³hí⁴dah²féh³ diáh⁴ dsa³ nɨ³, dɨ́h¹ dxú⁴ chieéy⁴.
49 Chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ hi³ ma³jmeé³ chieéy⁴ Dios hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³.
Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ ñaá².
50 Ca̱³ñiih³² ba² hí⁴cá̱² mih³ hí⁴ñí³ diáh⁴ hi³ dɨ³foyh⁴ chiáh².
51 Hi²xiáh³ ñuú³ hi³ ma³jmeé³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³,
ma³tiaá⁴ ma³meéy² diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³sa³ chiáh².
52 Gá⁴booy³ he̱é̱¹ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³cáyh¹
duh³ ma³jméy² cáyh¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³.
53 Hi²xiáh³ dxú⁴ ma³jmeé³ chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³cue̱é̱h⁴,
baáy⁴ ma³booy³ cáh³ti³² diáh⁴ dsa³ xaa³².
54 Ma³tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ dsa³ Israel, diáh⁴ xɨh³chie̱y³² nɨ³.
Ma³lɨ³liíh⁴ dsɨ́² hi³ ca̱³ñiih³² ba² hí⁴cá̱² mih³ hí⁴ñí²,
55 ñúh³a² Abraham chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ familia chié̱y²,
Liáh³ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² ja̱³.
56 Ca̱³liáh³ aay³ sɨh³ gá⁴cueeyh⁴ María ja̱³ chie̱é̱yh¹ Elisabet ja̱³. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ ŋáyh² ca̱á̱h³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh².
La³ dsa³féh³ hi³ gá⁴sa̱y³ Juan Bautista
57 Liáh³ ma³yey³ liáh³nɨɨh¹ ga³jmee⁴ chie̱y³ ja̱á̱² Elisabet ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴sa̱y³ ja̱y³ ja̱á̱². 58 Liáh³ cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² yeey⁴ chiáh² Elisabet ja̱³ baáy⁴ diáh⁴ ja̱á̱¹ hi³chie̱y³² ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴cá̱⁴ mih³ Dios ja̱³ gá⁴ñí², mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴jé⁴ dsɨ́² diáh⁴ chie̱é̱yh¹ Elizabet ja̱³. 59 Liáh³ ma³tɨ́³ ca̱³dxieey³ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³, mɨ²ja̱³ dah²ya²jay⁴ duh³ hí⁴dah²reéy² ca³liuh² la³he². Baá⁴ ba² dɨ³niaá⁴ hi³ hí⁴nuú⁴ Zacarías liáh³xɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ jmii³ ja̱³. 60 Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ xaá¹ ja̱³:
―Haá². Juan ba² hí⁴nuú⁴.
61 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―¿He²chiaah¹ ja̱³? Há⁴hé³ xe̱y³ cáh³ti³² familia chiú̱h²u³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Juan.
62 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ jmii³ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³, jmiih⁴² niaá⁴ ñaá² ja̱³ hí⁴nuú⁴, joó⁴ guaa³ ba² cá⁴dah²jmeéh⁴ chiaah¹ hi³ caay⁴² ja̱³. 63 Hi³ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ xi² hí⁴jooy³ hí⁴xɨɨ́⁴, duh³ liáh³la³ gá⁴xɨɨ́³: “Juan hí⁴nuú⁴.” Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ hi²xiáh³ dah²dsaay³² dsɨ́² hi³ja̱³. 64 Ja̱³ba² xé̱yh² mɨ²ja̱³ mɨ³jooy³ liu⁴ ca̱á̱h³ Zacarías ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³liuy³² Dios. 65 Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³, hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² yeey⁴ xi² jey¹ ja̱³ hi²xiáh³ dɨ³foyh⁴ baáy⁴ dah²dsaay³² dsɨ́², hi³ja̱³ na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ nuu³ŋa² Judea ja̱³, cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²jmee⁴ juúh⁴ jɨɨ⁴ hi³ ma³lɨ⁴ ja̱³. 66 Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dsa³dsaá⁴ dsɨ́² ja̱³, hi²xiáh³ dah²ta³ dah²hɨ³ ñuú³, hi³ja̱³ dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ oóyh² diáh⁴, liáh³la³ dah²féh³:
―¿He² ga² ta² hí⁴jmeé⁴ xɨ³yu̱u̱y³ nɨ³ mɨ² ma³lɨ³gaáy³?
Dah²féh³ liáh³ja̱³, chiaah¹ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² Dios ja̱³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹.
Fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴cuó³ Dios ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Zacarías
67 Hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo Zacarías ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴liú³ fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴cuó³ Dios ja̱³ gá⁴cuoó⁴, liáh³la³ gá⁴féh³:
68 Hi²xiáh³ dxúy⁴ Ñúh³a², Dios chié̱y² diáh⁴ dsa³ Israel,
chiaah¹ mɨ³hí⁴xɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³ xi² niaah⁴²a² jnia² na³lɨ́⁴a² dsa³ chié̱y² nɨ³, duh³ hí⁴lieéy² jnia².
69 Ma³cuóy² jnia² ja̱y³ hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ duh³ hí⁴lieéy² jnia²,
hí̱³ba² ja̱y³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² David xɨh³chie̱y³² nɨ³.
70 Ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ mɨ² xa³ lɨ́⁴ dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ profetas chié̱y² hi³ bií⁴ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ nɨ³,
71 hi³ hí⁴lieéy² jnia² chiáh² diáh⁴ hi³ tɨ̱³²a² chia̱a̱h²a²,
baáy⁴ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² ca³dah²ñi³² jnia².
72 Gá⁴féh³ hi³ hí⁴ji̱í̱h⁴ liáh³dsɨɨ³² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a²,
baáy⁴ hí⁴liíh⁴ ba² dsɨ́² liáh³xɨ³ gá⁴dxá³ dxú⁴ na³fáyh⁴ cáh³ti³² chie̱é̱yh¹ Abraham.
73 Hí⁴liíh⁴ dsɨ́² liáh³xɨ³ gá⁴ta̱a̱yh³ ñaá² hí⁴jmeé⁴ chiáh² ñúh³a² Abraham ja̱³,
74 hi³ hí⁴lieéy² jnia² chiáh² diáh⁴ hi³ tɨ̱ɨ̱³²a² chia̱a̱h²a²,
duh³ há⁴hé³ máh⁴ foh⁴²a² hi²jmeeh²a² hu̱u̱¹rá².
75 Baáy⁴ duh³ hi²yaa²a² na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³a² baáy⁴ liáh³ xiaa³dsaa³² ba² rúh⁴ñi² ñaá² liáh³nɨɨh¹ voó³ hi²yaa²a² jmɨɨyh⁴²güii³ chiaa⁴²a².
76 Baáy⁴ niu³ yáh¹ ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, hi²nuuy³ profeta chié̱y² Dios hi³ bií⁴ gaáy³ nɨ³.
Chiaah¹ niu³ guaay³² dsa³jéy⁴ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴güéy³ Cristo nɨ³ duh³ hi²bi³tɨɨ⁴u³ fi¹ chiáh²,
77 duh³ hi²jmeey³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ chié̱y² Dios nɨ³
hi³ hí⁴jooy³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴, baáy⁴ duh³ hí⁴lieéy³ diáh⁴.
78 Hi²xiáh³ nieéy² jnia² baáy⁴ ga³ca̱³² mih³ ga³ñi³² jnia² Dios nɨ³,
hi³ja̱³ yuuh¹ güii³ lɨ́⁴ bih³ hí⁴güéy³ hí⁴yá⁴ñi³ jnia²,
79 duh³ hí⁴dxiíh² yaa⁴²jmɨɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² xi² ñu³ha̱a̱h³, diáh⁴ hi³ dɨ³foyh⁴ hi³ hí⁴jú̱y³,
baáy⁴ hí⁴bí⁴jmeéy³ jnia² duh³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² naá³a² chia̱a̱h²a² oóh²a².
80 Hi³ja̱³ dse³gaáy³ liáh³ja̱³ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³ baáy⁴ hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu. Joó⁴ liáh³ lɨ́⁴gaáy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ vó⁴ xi² há⁴hé³ xa³fáh³ ba² gá⁴guá³ gá⁴tɨ́³ lɨ́⁴ hiíh⁴ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴ dsa³ Israel ja̱³.