24
La³ dsa³féh³ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)
Jmɨɨ́¹ liáh³ ma³niaá⁴ je²jmɨɨ́¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ jmɨ́yh³ tiá³ lɨ́⁴ xiáh³hee³ dɨ́h¹ gá⁴dxí̱⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ mɨ́³ ja̱³ xi² na³jniaa³ he̱e̱³ ja̱³, dɨ³chia̱³ naa⁴²jmɨɨ³ mɨ³fɨɨ³ hi³ cá⁴dah²bi³tɨɨ⁴ ja̱³, ba² xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ diáh⁴ mɨ́³ hi³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴. Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²joó² hi³ mɨ³na³jniaa³ ca³jaa¹ na¹cu̱ú̱¹ hi³ na³jlɨ⁴ haah² he̱é̱¹ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴, joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ xa³ cuerpo chiáh² Ñúh³a² Jesús ja̱³. Mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ dɨ³ñi³² cáh³ti³² xɨ³ jmiih⁴ hí⁴dah²jmeé⁴. Mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ mɨ³na³ta̱a̱y⁴ aáy⁴ dsaá⁴ xi² na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ ja̱³ dɨ³chih³ mɨh³ hi³ sɨɨ́⁴. Hi²xiáh³ dɨ³foyh⁴ diáh⁴ mɨ́³ ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ na³hi³² gá⁴heeh⁴ lɨ́⁴ ñi² diáh⁴ ja̱³ dxaah¹vó⁴, mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ dsaá⁴ ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―¿He²chiaah¹ hi³ ga³naah⁴ah³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹ nɨ³ ñaá² hi³ na³ji̱í̱h⁴? Há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ la³, ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ ba² hi³nɨy³². Bi³liih⁴² h á²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ liáh³ca̱á̱h³ rúh⁴ jey¹ Galilea. Gá⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴tiéyh⁴ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³ mɨ³hey³², hí⁴dah²tie̱e̱y³ cruz baáy⁴ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³.
Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liíh⁴ diáh⁴ mɨ́³ ja̱³, liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴. Liáh³ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jmeéh⁴ juúh⁴ jɨɨ⁴ hi³ ja̱³ gɨh¹ diáh⁴ hi³ dxiá⁴chie̱e̱y³ apóstoles ja̱³ baáy⁴ liáh⁴jɨy³ gɨh¹ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱³. 10 María Magdalena ja̱³ chie̱é̱yh¹ Juana, baáy⁴ María xaá¹ Jacobo, baáy⁴ gɨh¹ dxeeyh⁴ diáh⁴ mɨ́³ hi³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱³ ja̱³ dah²ya²ca̱á̱³ juúh⁴ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ apóstoles ja̱³. 11 Joó⁴ mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ dah²féh³ ba² ji̱í̱h⁴ diáh⁴ apóstoles ja̱³ hi³ dah²féh³ liáh³ja̱³ diáh⁴ mɨ́³ ja̱³, hi³ja̱³ há⁴hé³ gá⁴taáy³ diáh⁴.
12 Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³ yáh¹, ja̱³ba² ŋaá² ji̱³nɨɨ́⁴ Pedro ja̱³ xi² na³jniaa³ he̱e̱³ ja̱³. Liáh³ gá⁴dxaá² ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴joó² diáh⁴ mɨh³lié² mɨ³na³jniaa³ xiaáh³ ca³jaa¹ bɨh¹ ba². Mɨ²ja̱³ ŋáyh² baáy⁴ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² liáh³xɨ³ gá⁴joó² ja̱³.
Liáh³la³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³ tieéyh¹ fi¹ Emaús
(Mr. 16:12-13)
13 Ja̱³ba² jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³, aáy⁴ oóyh² diáh⁴ ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ ca̱a̱³ mɨ¹fɨɨ³ liuh² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Emaús, ca̱³liáh³ dxiá⁴chia̱a̱³ kilómetros ná⁴jeéy¹ chie̱é̱yh¹ Jerusalén. 14 Jmáyh² chiáh² hi³ ma³lɨ⁴ ja̱³ ba² dah²liu⁴ liáh³ tieéyh¹ fi¹ ja̱³. 15 Liáh³ dah²liu⁴ ñuú³ chiáh² hi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hí̱³ba² ñaá² Jesús ja̱³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ mɨ³dsa³hɨɨ́y⁴ xi² dsa³dxí̱⁴ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴hí³ fi¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴. 16 Joó⁴ liáh³ca̱a̱y³ hi³ ná⁴liaá¹ ba² mɨ¹ñi² diáh⁴ ja̱³ hi³ja̱³ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴. 17 Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Jesús ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―¿He² nɨ³ liú¹ léh¹ah³ liáh³ca̱á̱h³ tiaáh¹ah³ fi¹ nɨ³? ¿He²chiaah¹ hi³ fɨɨh⁴² há²ah³ nɨ³?
18 Mɨ²ja̱³, ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Cleofas, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Jesús ja̱³:
―Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ bí⁴dxí̱⁴ jmɨ́¹feh⁴ Jerusalén nɨ³ nɨ́⁴dxiaá³. ¿Xɨ² ja̱y³ niu³ ba² nɨ³ há⁴hé³ maáy³ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ nɨ³?
19 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―¿Xɨ² xa³ gá⁴lɨ́⁴ ruh³?
Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Liu⁴² leh⁴²ah¹ chiáh² Jesús dsa³ Nazaret nɨ³ hi³ na³lɨ́y⁴ ja̱y³ profeta. Hi²xiáh³ niaá⁴ Dios liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ baáy⁴ liáh³xɨ³ gá⁴hé³ chiaah¹ hi²xiáh³ veyh³ gá⁴jmeé³. Ba² hi²xiáh³ dxú⁴ ji̱í̱h⁴ diáh⁴ dsa³. 20 Hi³ja̱³ liu⁴²ah¹ liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ autoridades chia̱a̱⁴²ah¹ nɨ³ hi³ cá⁴dah²tiéyh² guaa³ diáh⁴ dsa³ xiaáh³, cá⁴dah²cuó³ dsaa² chiáh² hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³ hi³ja̱³ cá⁴dah²tie̱e̱y³ cruz. 21 Niaa³²ah¹ hi³ hu̱² hí⁴lieéy² jniaah¹ dsa³ Israel nɨ³. Joó⁴ ba² há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² hi³ nɨ³, ja̱³nɨ́⁴ mɨ³xa³ ca̱a̱³ jaa⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ nɨ³. 22 He̱é̱yh³ ba² ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ mɨ́³ oóh²ah¹ nɨ³ ma³dah²féyh² jniaah¹ ma³dah²sɨɨ́h⁴ jniaah¹ hi³ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ³²ah¹. Chiaah¹ tiá³ mɨ³heé¹ ma³dah²ya²dxí̱⁴ xi² na³jniaa³ he̱e̱³ nɨ³. 23 Joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ xa³ cuerpo chiáh² ñuúh⁴ he̱e̱³ nɨ³. Hi³ja̱³ liáh³ ma³bi³dxi̱i̱³² nɨ³ ma³dah²sɨɨ́h⁴ jniaah¹ hi³ ma³dah²joóy² aáy⁴ ángeles hi³ ma³dah²féh³ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ba² Jesús nɨ³. 24 Mɨ²ja̱³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ oóh²ah¹ nɨ³ ma³dah²ya²dxí̱⁴ xi² na³jniaa³ he̱e̱³ nɨ³ mɨ²ja̱³ ma³dah²joó² hi³ he̱é̱yh³ ba² liáh³xɨ³ dah²féh³ diáh⁴ mɨ́³ nɨ³, joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ ma³dah²joóy² Jesús nɨ³.
25 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―¡He³ dɨ́h¹ hi³gaay³² nɨ³ niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ ca³lɨ³dsaa⁴ah³ ji̱³nɨɨ́⁴ nɨ³! ¡Hi²xiáh³ voó³ hí⁴hɨɨh⁴² hí⁴dsá⁴taá³ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ profetas nɨ³! 26 ¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² jɨɨ⁴ hi³nɨ³ Cristo nɨ³, liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴güe³ gaáy³ yuuh¹ güii³ nɨ³?
27 Mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³heé⁴ diáh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ na³xɨɨ² ñi² xi³ chiáh² Dios hi³ dsa³liú⁴ ca³jaa¹ chiáh² ñaá². Gá⁴laá⁴ lɨ́⁴ heé⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ gá⁴xɨɨ́³ Moisés baáy⁴ gá⁴heé⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ cá⁴dah²xɨɨ́³ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ profetas.
28 Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ xi² ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴dsá⁴dxí̱⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³ hi³ mɨ³dsá⁴hí³ chiáh² fi¹ liáh³ja̱³. 29 Joó⁴ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²dxa³tie̱e̱y³ hi³ hí⁴cueeyh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴:
―Cueeyh⁴ chia̱á̱h¹u³ jniaah¹, chiaah¹ hi²xiáh³ mɨ³cu³laá³ ja̱³ba² mɨ³dsa³uúh² bɨh¹ ba².
Mɨ²ja̱³ gá⁴nuú³ dsaá² Jesús ja̱³ gá⁴hí³ xɨ¹ñúh⁴ duh³ gá⁴cueeyh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴. 30 Liáh³ mɨ³jey¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ haah² mesa ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ ca̱a̱³ fɨɨh⁴² hó² ya³dsɨ², duh³ gá⁴liúy² Dios, ja̱³ba² gá⁴dxeéy² duh³ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ hí⁴dah²eéh². 31 Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ ga³jooy³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³, joó⁴ ja̱³ba² gá⁴uuy³ Jesús ja̱³. 32 Hi³ja̱³ liáh³la³ dah²féh³ dah²sɨɨ́h⁴ oóyh² diáh⁴:
―Hi³ja̱³ nɨ³ fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ niaa³²a² nuu³²a² liáh³ liuy³² jnia² liáh³xɨ³ na³xɨɨ² diáh⁴ xi³ nɨ³, liáh³ tiaah²a² fi¹ chia̱a̱h²a² mɨ³ñuu², ¿xɨ² haá²?
33 Mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ cá⁴dah²je̱é̱², ja̱³ba² gá⁴taáyh¹ ca̱á̱h³ fi¹ gá⁴dxi̱i̱³² Jerusalén ja̱³. Gá⁴dxi̱i̱³² xiaa³dsaa³² xi² na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ oóyh² ja̱³ chie̱é̱yh¹ liú⁴u³ dxiá⁴chie̱e̱y³ diáh⁴ apóstoles ja̱³. 34 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² nɨɨ́⁴ dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Ñúh³a² Jesús nɨ³, chiaah¹ ma³joóy² Simón Pedro la³.
35 Mɨ²ja̱³ ba² cá⁴dah²jmeé³ juúh⁴ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ dxah²fi¹ ja̱³, baáy⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴ Jesús ja̱³ liáh³ gá⁴dxeéy² hó² ya³dsɨ² ja̱³.
Cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)
36 Rúh⁴ dah²liu⁴ ba² ca³jaa¹ chiáh² hi³ja̱³, liáh³ ba² ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³, mɨ³hiíy⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴. Ja̱³ba² gá⁴hí̱¹ gá⁴jmeéh⁴ diáh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Bi³jee⁴²ah³ há²ah³ ba².
37 Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ diáh⁴ chiaah¹ dah²ta³ dah²hɨ³ hi³ maayh⁴ dxɨɨyh⁴ dsa³ ba² ja̱³ dah²jooy³² ja̱³. 38 Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―¿He²chiaah¹ hi³ foh⁴ah³ nɨ³? ¿He²chiaah¹ hi³ ta³hɨ³ah³ ñuú³ nɨ³? 39 Joo⁴²ah³ ruh³ diáh⁴ guaay⁴ la³, joo⁴²ah³ diáh⁴ tɨɨy⁴ la³. Hí̱³ba² jniá³ nɨ³. Gua³xa̱h⁴ah³ jniá³ baáy⁴ joo⁴²ah³ jniá³, chiaah¹ liu³u²xɨ³ maayh⁴ dxɨɨyh⁴ dsa³ há⁴hé³ xa³ ŋu² baáy⁴ há⁴hé³ xa³ na¹mee⁴ chiáh², há⁴ja̱³ liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ ga³joo⁴ah³ jniá³ la³.
40 Liáh³ liuy³² diáh⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴heé⁴ diáh⁴ guaa³ baáy⁴ diáh⁴ tɨɨ² ja̱³. 41 Joó⁴ há⁴hé³ na³fáyh⁴ dsa³taáy³ diáh⁴ chiaah¹ hi³ bií⁴ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ baá⁴ ba² hi²xiáh³ dɨ³jé⁴ dsɨ́² diáh⁴. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―¿Xɨ² xa³ ca³liuh² hi²chia⁴²a² chia̱á̱²ah³?
42 Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cuoó⁴ ca³liuh² chiáh² hi³tieéyh¹ jmɨɨ³ hi³ na³chiu̱ú̱y⁴ chie̱é̱yh¹ ca³liuh² táh². 43 Mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ hi³ dah²cuoó⁴ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴eéh² rúh⁴ñi² diáh⁴ ja̱³. 44 Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Hi³la³ ja̱³ gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³ rúh⁴ na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² ca³jaa¹ chieéy⁴ hi³ gá⁴xɨɨ́³ Moisés chie̱é̱yh¹ diáh⁴ profetas, baáy⁴ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² ñi² xi³ Salmos.
45 Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴dsaay⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ na³xɨɨ² fah² Dios, 46 liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:
―Liáh³la³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ na³xɨɨ² nɨ³. Ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³ Cristo, baáy⁴ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹ nɨ³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. 47 Ba² dsa³féh³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴he² fáh⁴liu⁴ chiáh² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. Hí⁴liaá² lɨ́⁴ Jerusalén, hí⁴xɨɨ́yh¹ diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ dxú⁴ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴. 48 Niaá⁴ah³ nɨ³ na³lɨ́⁴ah³ dsa³ñi³² chiáh² hi³la³. 49 Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹, jniá³ nɨ³ hi²sɨ́⁴á⁴ hi³ gá⁴ta̱a̱yh³ ñaá² Ñuyh⁴ nɨ³ hí⁴cuóy² diáh⁴ dsa³. Joó⁴ cueeh⁴ah³ ruh³ Jerusalén la³ hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ fáh⁴lí³ hi³ hí⁴xiaá² yuuh¹ güii³ nɨ³.
Gá⁴saayh⁴ Jesús ja̱³ yuuh¹ güii³
(Mr. 16:19-20)
50 Mɨ²ja̱³ gá⁴jeé⁴ Jesús ja̱³ gá⁴jéy⁴ diáh⁴ duh³ ya²jay⁴ diáh⁴ yaa¹ fɨɨ³, cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ lɨ́⁴ Betania. Mɨ²ja̱³ gá⁴xaá³ diáh⁴ guaa³ duh³ gá⁴ŋɨɨ́³ hi³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴. 51 Liáh³ jmeéh⁴ diáh⁴ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liaá² dsa³saayh⁴ lɨ́⁴ va² lɨ́⁴ yuuh¹ güii³, ca³dah²jooy³² liáh³ja̱³ gá⁴saayh⁴ cáh³ti³². 52 Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ ma³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dɨ³jé⁴ dsɨ́² gá⁴dxi̱i̱³² ca̱á̱h³ Jerusalén. 53 Baáy⁴ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ fɨɨy⁴ ba² dɨ³tieéyh¹ xi² jey¹ guah³ ja̱³ dah²liuy³² Dios, dah²féh³ hi³ hi²xiáh³ dxúy⁴ Dios. Amén.