Xi³ chiáh² Pablo hi³ gá⁴xɨ́y⁴ fɨɨ³ Filipos
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Jniá³ Pablo chia̱a̱h⁴²á² Timoteo la³ ga³jmee⁴²ah¹ ta² chiáh² Jesucristo. Ga³sɨ⁴²ah¹ xi³ chia̱á̱²ah³ liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Cristo Jesús, niaá⁴ah³ niaah⁴²ah³ Filipos nɨ³, chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chia̱á̱²ah³, baáy⁴ diáh⁴ diáconos chia̱á̱²ah³. Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Dios nɨ³ duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Gá⁴cuó³ Pablo jmɨ²heé¹ chiáh² diáh⁴
Liáh³ca̱á̱h³ tiaah² mɨ² ca³lɨ³liíyh⁴ dsɨy⁴ niaá⁴ah³, mɨ²ja̱³ ga³cuoó⁴á⁴ jmɨ²heé¹ Dios chia̱á̱²á⁴ nɨ³ chia̱á̱²ah³. Liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ mɨ² ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Dios nɨ³ ca³jaa¹ chia̱á̱²ah³ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴. Chiaah¹ liáh³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴²a² oóh²a² ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴ hi²xiáh³ ca³gua³tia̱á̱¹ah³ chieéy⁴ hi³ja̱³ ga³jooy³ ga³hoó⁴á⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Cristo. Liáh³ mɨ² gá⁴taá³ah³ mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ Dios nɨ³ jmee⁴ ca̱a̱³ hi³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³. Baáy⁴ maay⁴ dxú⁴ hi³ hí⁴dsá⁴hɨɨ́² bi³xɨ³ bi³ŋɨɨ́y³ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Jesucristo nɨ³. Liáh³ ga³jmee⁴ ba² nɨ³ hi³ ga³tay⁴ ga³hɨy⁴ liáh³nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ naá⁴á⁴ niaá⁴ah³. Baáy⁴ chiaah¹ ree³ ba² ca³dsa³tia̱a̱² chiaa⁴²a² Dios nɨ³. Hi³ja̱³ gu³xɨ³ ba² hi⁴²á² ñuúh⁴ñí¹ la³, na³cu̱h⁴²a² ba² ga³ji̱í̱y⁴. Ba² na³cu̱h⁴²a² ba² ga³ji̱í̱y⁴ mɨ² ga³hi̱⁴²á² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² juúh⁴ dxú⁴ hu̱² gɨh³ mɨ² ga³fooh³²á⁴ diáh⁴ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² nɨ³ fáh⁴liu⁴ nɨ³. Ñi³² ba² Dios hi³ he̱é̱yh³ ba² hi²xiáh³ naá⁴á⁴ niaá⁴ah³ liáh⁴jɨ³ah³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ booy¹ nieéy² jnia² Cristo nɨ³. Hi²xiáh³ ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Dios hi³ hu̱² hí⁴bí⁴jmeéy³ niaá⁴ah³ hi³ hi²jmee³ah³ gɨh¹ naá⁴ah³ diáh⁴ ja̱á̱¹oóh²ah³, baáy⁴ ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Dios hi³ hí⁴bí⁴dsaay⁴ gɨh¹ niaá⁴ah³ duh³ hí⁴lí̱³ah³ dxú⁴ cáh³ti³², 10 duh³ja̱³ hí⁴lí̱³ah³ hi²jmee³ah³ jmáyh² hi³ dxú⁴ ba². Mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³ gɨh¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³, baáy⁴ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ dsá⁴ya̱á̱h²ah³ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ Cristo nɨ³. 11 Chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo nɨ³ hi²xiáh³ ñuú³ hi³ dxú⁴ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³, hi³ja̱³ hí⁴dah²jmeé⁴ gaáy³ chiáh² Dios, cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² hí⁴lí³.
Hi³ chia̱a̱h²a² Cristo nɨ³ jmɨ́yh³ na³ji̱í̱h⁴a²
12 Naáy⁴ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ du³ñuúh²á⁴, hi³ há⁴hé³ xɨ³hé³ gu³xɨ³ ba² ma³cɨ̱ɨ̱́h² ma³beéh²á⁴ nɨ³, chiaah¹ hi³ja̱³ ba² nɨ³ dsa³hɨɨ́² dxú⁴ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Cristo nɨ³. 13 Hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ soldados hi³ nieeyh⁴² palacio la³, chie̱é̱yh¹ gɨh¹ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³ mɨ³dɨ³ñi³² hi³ hi⁴²á² ñuúh⁴ñí¹ vih²chiaah¹ Cristo ba². 14 Hi³ fáh⁴ hi³ hi⁴²á² ñuúh⁴ñí¹, hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³ xa³ gɨh¹ hi³ bii³² diáh⁴ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² nɨ³, hi³ja̱³ hɨɨy³ gɨh¹ dsɨ́² diáh⁴ ca³dah²liu⁴ chiáh² Dios, há⁴hé³ máh⁴ dɨ³foyh⁴ diáh⁴.
15 He̱é̱yh³ ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo hi³ fáh⁴ hi³ dɨ³dxɨɨ́³ dsɨ́² diáh⁴ baáy⁴ hi³ ca³dah²naayh³² dsa³ chié̱y² diáh⁴. Joó⁴ ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ chiáh² diáh⁴. 16 Hi²xiáh³ nieéy² jniá³ diáh⁴ hi³nɨy³², chiaah¹ dɨ³ñi³² ba² hi³ ga³hi̱⁴²á² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² juúh⁴ dxú⁴ nɨ³. 17 Joó⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²naayh³² dsa³ ba² nɨɨh¹, há⁴ja̱³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ chiáh² diáh⁴ ca³dah²he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo. Chiaah¹ dɨ³niaá⁴ diáh⁴ hi³ hu̱² hí⁴ñuúyh³ gɨh¹ liáh³xɨ³ cɨ̱h³beeh³²á⁴ la³. 18 Joó⁴ há⁴hé³ xɨ³hé³, gu³xɨ³ ba² mɨ³hee³² dsɨ́² diáh⁴, ha²xɨ² xiaa³dsaa³² liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴, mɨ³ja̱³ ruh³ ca³dah²he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo ba², hi³ja̱³ nɨ³ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ ja̱³nɨ́⁴ baá⁴ ba² jé⁴ ba² dsɨy⁴ ca̱³ñiih³².
19 Chiaah¹ maay⁴ ba² hi³ hí⁴lieéy² jniá³ Dios nɨ³, hi³ fáh⁴ hi³ ga³liu⁴²ah³ Dios chieéy⁴ baá⁴ ba² ca³dsa³tia̱a̱² chieéy⁴ Espíritu chié̱y² Jesucristo nɨ³. 20 Ca̱a̱³ ba² nɨ³ jmɨ́yh³ naáy⁴ baáy⁴ jmɨ́yh³ ga³ji̱í̱y⁴ hi³ há⁴hé³ hi²cueeh⁴²á⁴ fáh⁴hiíh⁴. Naáy⁴ hi³ hu̱² hɨɨy³ dsɨy⁴ chieéy⁴ liáh³nɨ³ hi²liuy⁴² chiáh² Cristo duh³ hí⁴dah²jmeé⁴ gaáy³ chiáh² vih²chieéy⁴, gu³xɨ³ ba² hí⁴jú̱³á⁴ ha²xɨ² gɨh³ na³ji̱í̱h⁴á⁴ chieéy⁴ liáh³nɨ³. 21 Chiaah¹ liu³u²xɨ³ na³ji̱í̱h⁴á⁴, hi³ fáh⁴ hi³ Cristo ba² ja̱³ na³ji̱í̱h⁴á⁴, baáy⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴jú̱³á⁴, hi³ ma³tieéy⁴ bɨh¹ ruh³ ja̱³. 22 Joó⁴ liu³u²xɨ³ rúh⁴ na³ji̱í̱h⁴á⁴ mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hi²jmeey⁴² gɨh¹ ta² chiáh² Ñúh³a² nɨ³. Hi³ja̱³ há⁴hé³ maay⁴ he² na²nɨ¹ jmɨ́yh³ dxú⁴ gɨh¹. 23 Gaáy³ ta² ga³cɨ̱ɨ̱h³²á⁴ hi³ ta⁴hɨy⁴ chiáh² hi³ tú̱⁴ fi¹ la³, chiaah¹ naáy⁴ hi³ hu̱² hí⁴jú̱³á⁴ duh³ ya³güéy⁴ chia̱a̱h⁴²á² Cristo. Hi³ nɨ³ nɨ³ dxú⁴ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³. 24 Joó⁴ dxú⁴ gɨh¹ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ hi³ hi²güey⁴² gɨh¹ voó³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 25 Hi³ja̱³ nɨ³ jmɨ́yh³ ga³ji̱í̱y⁴ hi³ hi²güey⁴² gɨh¹ voó³ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³, duh³ hí⁴lí̱³ah³ gɨh¹ dxú⁴ chiáh² hi³ ca³gua³taá³ah³ nɨ³ baáy⁴ duh³ hí⁴jé⁴ gɨh¹ há²ah³. 26 Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³dxaá²á⁴ ca̱á̱h³ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³ mɨ²ja̱³ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ hí⁴jé⁴ há²ah³ chiáh² Cristo dxɨ́⁴liaa³²á⁴ jniá³.
27 Joó⁴ ga³jmee⁴ hi²ñí³ah³ xiaa³dsaa³² liáh³xɨ³ ga³he⁴ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Cristo nɨ³. Duh³ xɨ³ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ ha²xɨ² haá², joó⁴ hi²nuuy⁴² liáh³bií⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ niaah⁴²ah³ xiaa³dsaa³² baáy⁴ na³cu̱h⁴ah³ dxú⁴ cáh³ti³². Naáy⁴ hi²nuuy⁴² hi³ ree³ ba² veyh³ jmee³ah³ ta² chiáh² juúh⁴ dxú⁴ hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³. 28 Há⁴ hi³cuo³ah³ je² hí⁴dah²féyh² niaá⁴ah³ cáh³ti³² diáh⁴ hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ duh³ hí⁴lii⁴ hi³ dsá⁴chi² diáh⁴. Joó⁴ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ nɨ³ hí⁴lii⁴ hi³ hí⁴sa̱³ah³ ba² dxú⁴. Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ liáh³ja̱³. 29 Chiaah¹ há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² hi³ ga³jmee⁴ dsá⁴taá³ah³ chiáh² Cristo nɨ³, ba² ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²ah³ vih²chiaah¹. 30 Hi³ja̱³ nɨ³ mɨ³cɨ̱h³beeh³²ah³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́h² gá⁴beéh²á⁴ jniá³, baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³niuu³ah³ hi³ rúh⁴ cɨ̱h³beeh³²á⁴.