Xi³ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Pablo chiáh² Tito
1
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Jniá³ Pablo la³, ga³jmeey⁴ ta² chiáh² Dios baáy⁴ na³lɨ́⁴á⁴ apóstol chié̱y² Jesucristo, duh³ ya³tie̱e̱y⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ gá⁴dxɨy³ ñaá² Dios nɨ³ duh³ dsá⁴taáy³ diáh⁴, baáy⁴ duh³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ he̱é̱yh³ nɨ³. Chiaah¹ mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²güe³ xiaa³dsaa³². Ca³dsa³taá³a² chiáh² Dios nɨ³ chiaah¹ hi³ bí⁴je̱²a² hi³ hi²yaa²a² chia̱a̱h²a² ca̱³ñiih³², chiaah¹ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴niaá⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ bih³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ hi³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² chia̱a̱h²a². Baáy⁴ há⁴hé³ ga³juu³² Dios nɨ³ hi³ja̱³ nɨ³ ga³ji̱i̱³²a² hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³². Baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³bi³jniá³ fáh⁴liu⁴ chiáh² nɨ³ dxɨ́⁴liaa³²á⁴ jniá³ chiaah¹ ma³dxa³héy³ tiempo chiáh², hi³ja̱³ nɨ³ ga³hoy⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaay⁴ la³ chiaah¹ liáh³ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² Dios hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³. Ga³sɨ́⁴á⁴ chiú̱h²u³ xi³ la³ Tito, niu³ hi³ na³lɨ́⁴u³ jmɨ́yh³ ja̱a̱y⁴ chiaah¹ ree³ ba² ca³dsa³taá³a² chiáh² Dios nɨ³. Ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Ñúh³a² Dios hi³ cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niu³, baáy⁴ gua²chiá̱³ mih³ gua²ñí² duh³ hi²ñí³ naá³u³ chia̱á̱h¹u³. Ba² liáh³ja̱³ naáy⁴ hí⁴jmeé⁴ chiú̱h²u³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.
Xa³ hi³ gá⁴táyh² guaa³ Tito ja̱³ vó⁴ Creta
Gá⁴foóh²á⁴ niu³ hi³ ga³jmee⁴ hi²cueeh⁴u³ vó⁴ Creta duh³ hi²taah⁴u³ fi¹ ta² chiaa⁴²a² hi³ rúh⁴ jmee⁴ gɨh¹ hí⁴lí³ ja̱³. Ba² gá⁴foóh²á⁴ niu³ hi³ ga³jmee⁴ hi²tia̱a̱⁴²u³ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ hí⁴dah²naa³ ñi² chiáh² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ vó⁴ hi³ niaá² dxaah¹ jmɨ́⁴ñih¹ nɨ³. Joó⁴ ja̱y³ hi³ hí⁴naa³ ñi² nɨ³ niaáh² hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² juúh⁴ chiáh², ga³jmee⁴ dsá⁴ta̱á̱y³ ja̱y³ hi³ jey¹ chie̱é̱yh¹ ja̱y³ ba² mɨ́³. Joó⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsá⁴ta̱á̱y³ ja̱y³ dsa³ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios diáh⁴ ja̱á̱², ba² há⁴hé³ hí⁴jooy³ xɨ³ dɨ³nieeyh⁴² ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ ja̱á̱². Ga³jmee⁴ hi³ dah²nuu³ dah²ñi³² dsaá² ba². Chiaah¹ ná⁴tayh¹ guaa³ hi³ hí⁴joó² ta² chiáh² Dios ba², hi³ja̱³ nɨ³ niaáh² ja̱y³ hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² juúh⁴ chiáh². Há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsá⁴ta̱á̱y³ ja̱y³ hi³ niaá⁴ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ ñaá², ja̱y³ hi³ ca³lɨ³tí̱yh³ ji̱³nɨɨ́⁴, ja̱y³ hi³ ga³hɨ̱h³², ja̱y³ hi³ gú⁴nuúy¹, ja̱y³ hi³ há⁴hé³ ga³naah³² hí⁴tɨ̱́y⁴ cuu² ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná². Ga³jmee⁴ dsá⁴ta̱á̱y³ ja̱y³ hi³ ga³tee³ dxú⁴ diáh⁴ hi³ ca³dxa³dxí̱⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh², ja̱y³ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² jmáyh² hi³ dxú⁴ ba², ja̱y³ hi³ ga³heeyh³ hí¹ ñaá², ja̱y³ hi³ jey¹ xiaa³dsaa³², ja̱y³ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ baáy⁴ ja̱y³ hi³ jey¹ tieéyh¹ fi¹ cáh³ti³² ba². Ga³jmee⁴ dsá⁴ta̱á̱y³ ja̱y³ hi³ xa̱h³ ba³ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² hi³ ma³lɨ³he² nɨ³. Chiaah¹ mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴cuoó⁴ oóyh² hi³ bií⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴he² dxú⁴ nɨ³. Ba² hí⁴jooy³ hí⁴jní⁴ haa² diáh⁴ hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ nɨ³.
10 Chiaah¹ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³ba³ túh²dsɨ́² hi³ bií⁴ sɨ²liúy³ diáh⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ sɨ²juuy³ diáh⁴. Ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ diáh⁴ israelitas hi³ rúh⁴ dɨ³niaá⁴ chiáh² circuncisión. 11 Ga³jmee⁴ hi²jni²a² haa² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³nɨ³, chiaah¹ dah²bi³taay³ cua̱a̱y¹ná² familia ba². Chiaah¹ dah²he⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴he² duh³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ cuu² ba² nɨɨh¹.
12 Hí̱³ba² jmɨ́yh³ profeta chié̱y² diáh⁴ dsa³ vó⁴ Creta nɨ³ ja̱³, gá⁴liú³ chiáh² diáh⁴ dsa³ oóyh², liáh³la³ gá⁴féh³: “Hi²xiáh³ sɨ²juuy³ diáh⁴ dsa³ Creta la³, hi²xiáh³ gú⁴nuúy¹ diáh⁴, hi²xiáh³ dɨ³fɨ́yh⁴ diáh⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ³cue̱é̱h⁴ diáh⁴.” 13 Baáy⁴ he̱é̱yh³ ba² liáh³xɨ³ gá⁴féh³ dsa³ ja̱³, hi³ja̱³ hi³jmeeyh³² heé² cáh³ti³² diáh⁴ hi³ bií⁴ sɨ²juuy³ nɨ³ duh³ hí⁴dah²güe³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ chiaa⁴²a² jnia² ca³dsa³taá³a² nɨ³. 14 Hi³fooyh³² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ juúh⁴ hi³ ca³dah²bi³ñii³ diáh⁴ israelitas nɨ³. Ba² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ liáh⁴jɨ³ hi³ ca³dah²taah⁴ ta² diáh⁴ hi³ ma³dah²tiú² fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³.
15 Há⁴hé³ xa³ hi³ na³héy¹ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ dxú⁴. Joó⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² na³héy¹ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² mɨ³hee³², diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios. Chiaah¹ ma³yeéy⁴ cáh³ti³² dxɨ² diáh⁴, há⁴hé³ máh⁴ ca³dah²ca̱³² cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴. 16 Ca³dah²féh³ hi³ dɨ³cui̱i̱y⁴ Dios, joó⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ nɨ³ lii⁴ hi³ há⁴hé³ he̱é̱yh³. Chiaah¹ hi²xiáh³ cɨ̱ɨ̱³²a² ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ nɨ³, há⁴hé³ ca³dah²nuu³ ca³dah²ñi³² dsaá², baáy⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ cáh³ti³² hí⁴dah²jmeé⁴ hi³ dxú⁴.