Anang Primiro nga Solat ni
Juan
1
Ang Ambal nga Nagataw Kaboi
Nagasolat kami kanindo agud makilala nindo kon sino gid si Jesu-Cristo. Tana maman anang Ambal ang Dios kag tana ra ang nagataw kaboi nga ara kataposan. Bago magompisa ang mga butang, dian tana run nga lagi. Nabatian namun tana kag bukun lang dan, kondi nakita namun tana mismo kag nakaputan namun pa gani. Tana nga ginaalinan ang kaboi nagpakita mismo kag nakita namun, kag dan maman amun ginapamatodan. Ginasogid namun kanindo ang kaboi nga dia nga ara kataposan. Tana kaiban nga lagi ang Amay, piro dadi ginpakita run kanamun. Amun nakita nga dato kag nabatian maman ra amun ginabarita kanindo, agud magkaraiban kita nga nagaorogyon sa Dios nga Amay kag kay Jesu-Cristo nga anang Bata. Gani ginasolat namun dia kanindo agud maging lobos gid atun kalipay.
Ang Kaboi sa Kasanag
Maman dia amun nabatian nga gintodlo ni Jesu-Cristo kag maman da amun ginasogid kanindo nga ang Dios kasanag kag ara gid madulum kanana. Gani kon magkoon kita nga kita nagapakigogyon sa Dios, piro malain ra atun ginaimo kag bagay lang gid sa madulum, tay botigun kita, tungud nga ara kita nagakaboi sono sa kamatoodan. Piro kon nagakaboi kita sa kasanag pario ra sa Dios nga sa kasanag, dan nagaorogyon kita, kag anang dogo ni Jesus nga anang Bata ang Dios maman ang magalimpyo kanatun sa tanan ta nga mga sala.
Kon magkoon kita nga ara kita sala, ginaloko ta lang atun kaogalingun, kag ara kita pa kaulam ang kamatoodan. Piro kon ikompisar ta sa Dios atun mga sala, masasarigan tana nga imoon na anang pangako nga kita patawadun na sa atun mga sala kag limpyoan sa tanan ta nga kalainan. Dia imoon na tungud nga tana matarung. 10 Kon magkoon kita nga kita ara nagkasala, ginaimo ta nga ang Dios botigun, kag ara ta pagpatia anang ambal.