Anang Primiro nga Solat ni Pablo sa
Mga Taga-Tesalonica
1
Kami nanday Pablo, Silas, kag Timoteo nagapangomosta kanindo nga mga tomoloo dian sa Tesalonica, kamo nga sa Dios nga Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo. Kabay pa nga kaloyan kamo ra ang Dios nga mayad indong kaimtangan.
Pirmi kami nga nagapasalamat sa Dios tungud kanindo tanan kag pirmi namun kamo nga ginasambit sa amun mga pangamoyo. Nagapasalamat kami kanana ay nadudumduman namun indong mga ginaimo nga mayad tungud nga kamo nagatoo ron kanana. Nadudumduman namun ra indong gogma ay maabtik kamo magbolig sa iba, kag tungud sa indong maugut nga pagsarig nga si Jesu-Cristo nga atun Ginoo magabalik, ginaagoanta nindo lang ang mga kalisud nga nagaabot kanindo. Dia tanan ginaimo nindo sa atobangan ang Dios nga atun Tatay. Mga kabogto kay Cristo, nagapasalamat kami ra kanana ay naulaman namun nga kamo ginaigogma ang Dios kag ginpili na kamo nga maging ana. Naulaman namun dan tungud nga ginbaton nindo ang Mayad nga Barita nga amun ginatodlo. Kag indong pagbaton bukun lang nga makon tungud nga ginambal namun, kondi ginpakita gid ang Ispirito Santo nga may gaum amun gintodlo, kag sigorado kami gid nga matood amun gintodlo kanindo. Naulaman nindo ra nga mayad amun pagkaboi ang dian kami pa kanindo, kag dato para sa indong kaarayadan. Naulaman namun ra nga kamo ginpili ang Dios nga maging ana tungud nga ginwad nindo amun kaboi kag anang kaboi atun Ginoong Jesu-Cristo, ay ginbaton nindo anang ambal ang Dios bisan pa gani nga dorong mga kalisud indong ginantos tungud sa indong pagbaton. Piro bisan nagaantos kamo, malipayun kamo pa ra gid, ay nagataw kalipay kanindo ang Ispirito Santo. Gani naging waran kamo sa tanan nga mga tomoloo sa probinsya ang Macedonia kag sa probinsya ang Acaya. Ay alin dian kanindo naglapnag anang minsai ang Ginoo, kag bukun lang sa Macedonia kag sa Acaya kondi indong pagtoo sa Dios nabaritaan bisan diin nga logar. Gani indi run kinanglan nga magsogid kami pa sa mga tao parti sa indong pagtoo. Ay sanda mismo ang nagasogid kon paiwan indong pagamoma kanamun amun pagbisita dian kanindo, kag ginsaysay nanda nga ginsikway nindo indong mga dios-dios agud makasirbi kamo ron sa matood kag boi nga Dios. 10 Kag ginbarita nanda ra nga kamo dadi nagaulat sa anang pagbalik anang Bata alin sa langit. Anang Bata nga dia ara iba kondi si Jesus nga anang ginbanaw sa mga minatay. Tana ang magalibri kanatun sa paraaboton nga silot ang Dios sa mga tao.