Anang Ikarwa nga Solat nga nagalin kay
Pedro
1
Ako si Simon Pedro nga sorogoon kag apostol ni Jesu-Cristo. Nagasolat ako kanindo tanan nga nagatoo kay Jesu-Cristo nga atun Dios kag Manlolowas. Kag tungud nga tana matarung, anang gintaw kanatun nga pagtoo parario lang sa pribilio.
Kabay pa nga kaloyan kamo gid ang Dios nga maging mayad ra gid indong kaimtangan mintras nagadogang indong pagkakilala sa Dios, nga atun Ginoong Jesus.
Kita Ginpili ang Dios nga maging Anang mga Bata
Paagi sa anang gaum ang Dios gintaw na kanatun ang tanan nga mga kinanglanun sa pagsonod ang diosnon nga kaboi. Maimo ta dia paagi sa atun pagkilala sa nagtawag kanatun. Kita ana nga gintawag paagi sa anang makatiringala nga gaum. Kag paagi ra digi gintawan kita anang masadya gid nga mga pangako, agud paagi sa anang mga pangako malikawan ta ang mga andum digi sa kalibotan nga nagapangrangga, kag agud makaambit atun ogali sa anang ogali ang Dios. Gani, imoratan nindo gid nga idogang sa indong pagtoo ang mayad nga ogali; sa mayad nga ogali idogang ang kaaram; sa kaaram, ang pagpugung sa kaogalingun; sa pagpugung sa kaogalingun, ang pagantos; sa pagantos idogang ang pagkadiosnon; sa pagkadiosnon, ang pagigogma sa atun kabogto; kag sa pagigogma sa atun kabogto ang pagigogma sa tanan. Maman dia ang mga butang nga dapat makita kanindo, kag kon tanan dia nagadogang nga nagadogang, mapolosan ang Dios indong mga inimoan sa indong pagkilala sa atun Ginoong Jesu-Cristo. Piro ang bisan sino nga ara kanana ang mga butang nga dan, pario tana sa bolag nga indi makakita ang kamatoodan; nalipatan na nga tana ginlimpyoan run ang Dios sa anang dati nga mga sala.
10 Gani mga kabogto ko kay Cristo, imorati nindo gid nga masigoro nga kamo mga tinawag kag mga pinili matood ang Dios. Ay kon imoon nindo ang mga butang nga dan indi kamo gid matomba kag madora, 11 kondi maging bokas nga mayad ang pagbaton kanindo sa anang ara kataposan nga ginarian atun Ginoo kag Manlolowas nga si Jesu-Cristo.
12 Maman dan nga pirmi ko kamo nga padumdumun parti sa mga butang nga dia bisan naulaman nindo ron kag marigun kamo ron da sa kamatoodan nga indong nabaton. 13 Kon sa kanakun, dapat ko kamo nga padumdumun mintras boi ako pa. 14 Ay naulaman ko nga indi ako ron da gid magboay sa kalibotan nga dia tungud nga ginpakita mismo dia ni Ginoong Jesu-Cristo kanakun. 15 Gani imoratan ko nga miski ako ara run, madudumduman nindo pa ra gid akun mga ginatodlo nga dia.
Nakita namun nga si Cristo Ginpadungugan ang Dios
16 Amun ginsogid kanindo parti sa anang gaum atun Ginoong Jesu-Cristo ang digi tana pa sa kalibotan bukun mga sogid-sogid nga ginimo-imo ang mga pilosopo nga tao, kondi nakita namun gid mismo anang gaum nga alin sa Dios. 17 Doto kami mismo ang si Jesu-Cristo gindayaw kag ginpadungugan ang Dios nga Amay. Nabatian namun anang limug ang Dios nga makagagaum sa tanan nga nagakoon, makon, “Maman dia akun pinalangga nga Bata. Nalilipay ako nga mayad kanana.” 18 Dia nga ambal nga alin sa langit nabatian namun ang kami kaiban ni Jesus doto sa balaan nga bokid.
19 Maman dan nga nagdogang pa gid amun pagpati sa anang mga panodlo ang mga propita. Gani dapat pamatian nindo andang mga ginkoon, tungud nga pario dato sa solo nga nagasanag sa madulum asta sa adlaw nga si Cristo magabot. Pario tana sa bitoon nga karamlaganun nga maman run ang magataw sanag sa indong isip. 20 Labi sa tanan tandaan nindo dia: ang tanan nga nasolat sa Kasolatan ara nagalin sa anang kaogalingun nga pagintindi ang mga propita. 21 Tungud nga ara sanda nagambal alin sa andang kaogalingun nga isip, kondi ang Ispirito Santo maman ang nagpaambal kananda anang ambal ang Dios.