Anang Ikarwang Solat ni Pablo sa
Mga Taga-Tesalonica
1
Kami nanday Pablo, Silas, kag Timoteo nagapangomosta kanindo nga mga tomoloo dian sa Tesalonica, kamo nga sa atun Dios nga Amay kag kay Jesu-Cristo nga atun Ginoo.
Kabay pa nga kaloyan kamo ra ang Dios nga Amay kag ni Ginoong Jesu-Cristo nga mayad ra indong kaimtangan.
Si Cristo Magabalik kag Magaukum
Mga kabogto kay Cristo, indi maimo nga indi kami pirmi magpasalamat sa Dios tungud kanindo. Kag dapat ra gid nga magpasalamat kami pirmi kanana, ay nagadogang pa gid indong pagtoo kay Cristo kag indong pagigogma sa isara kag isara. Gani ginapabogal namun kamo nga mayad sa mga tomoloo sa iba-ibang mga logar. Ginasogid namun kananda nga miski ano pa nga pagingabot kag kalisud indong ginaagian ginaagoanta nindo lang kag nagapadayon kamo pa ra gid sa indong pagtoo.
Dia nagapamatood lang nga matarung anang pagukum ang Dios, tungud nga ang mga pagantos nga indong ginaagian para sa anang ginarian gamitun na nga pamatood nga kamo bagay ra gid nga magsulud sa anang ginarian. Ay kon ano ang matarung maman ra gid anang imoon ang Dios. Paantoson na ang mga nagapaantos kanindo. Kag kamo nga nagaarantos papawayun na kaiban kanamun. Matatabo dia sa anang pagbalik ni Ginoong Jesus nga magaalin sa langit nga kaiban anang gamanan nga mga angil. Sa anang palibot may nagadabadaba nga kalayo, kag silotan na ang mga tao nga ara nagakilala sa Dios kag ara nagasonod sa Mayad nga Barita parti sa atun Ginoong Jesus. Madodora sanda asta kon sano, ay mapapabulag sanda sa Ginoo kag indi nanda gid makita anang makatiringala nga gaum. 10 Dia matatabo sa adlaw nga ang Ginoo magabot kag dayawon tana anang mga pinili. Dia ara iba kondi ang tanan nga nagtoo kanana. Kamo maging kaiban nanda ra, ay kamo nagtoo ra sa anang ambal ang Dios nga amun ginwali kanindo.
11 Maman dan ang kabangdanan nga nagapangamoyo kami pirmi para kanindo. Ginapangabay namun sa Dios nga boligan na kamo nga magkaboi nga bagay sa anang mga tinawag. Kabay pa nga paagi sa anang gaum maimo nindo ang tanan nga kaarayadan nga gosto nindo nga imoon tungud sa indong pagtoo. 12 Ay sa toladia nga paagi matawan nindo kadayawan atun Ginoong Jesus, kag kamo dayawon na ra. Dia matatabo tungud lang sa anang kalooy atun Dios kag ni Ginoong Jesu-Cristo.