Anang Ikarwa nga Solat ni Pablo kay
Timoteo
1
Ako si Pablo ang nagasolat dia. Apostol ako ni Cristo Jesus sono sa anang kabubutun ang Dios. Ginpadara na ako agud ibarita anang ginpangako ang Dios nga may kaboi kita nga mababaton kon magtoo kita kay Jesu-Cristo.
Nagapangomosta ako kanimo, Timoteo, bilang akun pinalangga nga bata sa pagtoo. Kabay pa nga kaloyan ka ra gid ang Dios nga Amay kag ni Cristo Jesus nga atun Ginoo nga mayad ra imong kaimtangan.
Pagpasalamat sa Dios kag Pagpadumdum kay Timoteo
Ona sa tanan, nagapasalamat ako sa Dios tungud sa imong pagtoo, kag adlaw gabi pirmi ta kaw nga ginapangamoyo. Ang Dios nga ginsirbian atun mga kaolang-olangan maman ra akun ginasirbian nga may limpyo nga konsinsya. Kon madumduman ko imong mga pagpanangis akun pagalin, ginapongaw ako kanimo. Gosto ko nga magkita kita ruman agud malipay ako nga mayad. Indi ko malipatan imong sinsiro nga pagtoo, pario anang pagtoo alin pa ang ona imong lola nga si Loida kag imong nanay nga si Eunice, kag nasisigoro ko nga andang pagtoo nga dato dian ra kanimo. Maman dan nga gosto ko nga padumdumun kaw nga magpatandus kaw sa paggamit ang abilidad nga gintaw kanimo ang Dios pagkatapos nga tongtongan ta kaw akun alima. Tungud nga ang Dios ara nagtaw kanatun anang Ispirito agud mauya kita nga magatobang sa atun isigkatao, kondi anang Ispirito nga dato maman ang nagapabaskug kanatun, kag nagabolig nga kita magigogma sa iba kag magdisiplina atun kaogalingun.
Gani indi kaw mauya nga magsogid sa iba parti sa atun Ginoo. Kag indi mo ako ra ikauya nga napriso ako digi tungud kanana, kondi magirug ka ra sa mga pagantos tungud sa pagpanodlo ang Mayad nga Barita parti kay Cristo, kag anang gaum ang Dios magabolig kanimo. Gintawag na kita kag ginlowas agud maging ana. Dia ara na pagimoa tungud nga mayad atun mga inimoan, kondi tungud lang gid sa anang kaogalingun nga plano. Ara pa ang kalibotan kita ginkaloyan na run nga lagi paagi kay Cristo Jesus. 10 Piro dia dadi lang ginpaayag kanatun pagabot ni Cristo Jesus nga atun Manlolowas. Gindora na anang gaum ang kamatayun kag ginpaayag na kanatun paagi sa Mayad nga Barita nga kita makaangkun run ang kaboi nga ara kataposan.
11 Kag ako ginimo ang Dios nga apostol kag manogtodlo agud ibarita ang Mayad nga dia nga Barita. 12 Maman dan ang kabangdanan kon basi toladia akun pagantos dadi. Piro ara ko ginakauyaan ang natabo nga dia kanakun tungud nga kilala ko si Cristo nga akun ginasarigan kag nasisigoro ko gid nga sarang tana makatipig anang ginintriga kanakun asta sa adlaw nga tana magbalik. 13 Ang matood nga panodlo nga imong natonan kanakun maman ra imong dapat itodlo, nga may pagtoo sa Dios kag may pagigogma sa imong kapario, tungud nga maman ra gid dia kon kita kay Cristo Jesus ron. 14 Paagi sa anang bolig ang Ispirito Santo nga nagaoli kanatun, tipigi ang mga mayad nga panodlo nga ginintriga kanimo agud indi malakutan ang sala nga mga panodlo.
15 Naulaman mo nga ako ginsikway ang aros tanan nga mga tomoloo sa probinsya ang Asia. Pati si Figelo kag si Hermogenes nagtalikod kanakun. 16 Piro kabay pa nga kaloyan ra gid ang Dios si Onesiforo kag anang pamilya tungud nga ginpabaskug na ako pirmi. Ara na ako ginakauyaan sa mga tao bisan ako priso. 17 Anang ginimo tana gani, pagabot na sa Roma, ginpangita na ako nga lagi asta nakita na ako. 18 Kag naulaman mo ra kon paiwan anang pagbolig kanakun ang doto ako pa sa Efeso. Kabay pa nga kaloyan tana ra gid ang Ginoo kon magabot ang adlaw nga ang mga tao sintinsyaan run ang Dios.