Anang Solat ni
Santiago
1
Ako si Santiago nga sorogoon ang Dios kag ni Ginoong Jesu-Cristo. Nagapangamosta ako kanindo tanan nga mga bata ang Dios nga nagrarapta sa bilog nga kalibotan.
Ang Pagtoo kag ang Kaaram
Mga kabogto kay Cristo, magkalipay kamo kon magabot ang sari-sari nga mga pagtiraw sa indong pagtoo, ay naulaman nindo nga ang mga pagtiraw maman ang nagapapagun kanindo pagkatapos nga indong malampasan. Gani agoantaun nindo lang gid ang tanan nga mga kalisud agud nga makomplito anang katoyoan ang Dios kanindo. Maging mayad kamo sa anang panulung kag ara run kakolangan sa indong pagkaboi bilang Kristiano. Karon, kon may dian kanindo nga kolang anang kaaram, magpangayo sa Dios, kag tawan tana. Ay ang Dios nagataw nga ara awid-awid kag ara aligotgot. Piro kon kamo magpangayo, dapat magsarig kamo nga itaw na indong ginapangayo kag indi kamo gid magpangdoadoa. Ay ang tao nga nagapangdoadoa, pario tana sa daloyon nga sigi lang anang panonot kon diin uyupun ang angin. 7-8 Ang tao nga pario dia, nga nagadarwa-darwa anang isip kag ara kasigoroan sa anang ginaimo, indi magunauna nga may mababaton tana nga bisan ano alin sa Ginoo.
Ang Kapobriun kag ang Pagkamanggaranun
Ang mga kabogto kay Cristo nga pobri dapat magkalipay sa anang pagpataas ang Dios kananda bilang anang mga bata. 10 Kag ang mga manggaranun dapat ra magkalipay bisan panabaun sanda, tungud nga ang manggad madodora pario sa mga bolak ang ilamonon. 11 Ay nalalayung ang ilamonon mintras nagataas kag nagainit nga nagainit ang adlaw, kag naoolog dayon anang bolak kag nadodora anang kasadya. Toladan ra ang tao nga manggaranun, mapapatay tana mintras masaku sa anang mga ginaimo.
Ang Pagtiraw kag Pagsolay
12 Masoirti ang tao nga nagaantos ang mga pagtiraw kag nagapabilin nga matutum, ay pagkatapos nga anang malampasan, makakabaton tana ang kaboi nga ara kataposan nga ginpangako ang Dios sa mga nagaigogma kanana. 13 Kon may mga pagsolay nga nagaabot kanatun, indi kita magkoon nga ginasolay kita ang Dios. Tana indi masolay nga magimo ang malain, kag ara tana ra nagapangsolay bisan kino. 14 Ang tao nasosolay kon nagapadara tana kag nagapasiud sa anang malain nga andum. 15 Kag kon anang malain nga andum masonod, anang risolta dan sala; kag kon ang tao magpadayon sa pagpakasala, anang aboton kamatayun.
16 Gani mga pinalangga ko nga mga kabogto kay Cristo, indi kamo magisip nga ang Dios nagasolay sa mga tao. 17 Ay ang tanan nga mga butang nga mayad kag ara gid kakolangan nga atun nababaton nagaalin sa Dios, nga maman ang nagimo ang tanan nga mga butang sa langit nga nagataw kasanag digi sa kalibotan. Kag bisan dia nga mga butang nagaoman kag nagabaylo andang landong, ang Dios tana ara nagaoman, miski maistan. 18 Sono sa anang kabubutun, ginimo na kita nga anang mga bata paagi sa atun pagkilala ang kamatoodan, agud kita ang maging pinakaona sa tanan nga anang inimoan.
Ang Pagpamati kag Pagsonod
19 Mga pinalangga ko nga mga kabogto kay Cristo, tandaan nindo dia: dapat maging maabtik kita sa pagpamati, indi magdaso-daso sa pagambal kag indi magkasilag nga lagi. 20 Ay ang kasilag indi gid makabolig sa tao nga maging matarung sa anang panulung ang Dios. 21 Gani bayai nindo ang tanan nga marisna kag malain. Sonoda nindo nga may pagpaubus anang mga ambal ang Dios nga gintanum sa indong mga tagiposoon, nga maman ra ang makalowas kanindo.
22 Indi kamo magsari pamati lang sa anang mga panodlo, kondi dapat imoon nindo gid anang ginakoon kanindo, ay kon indi, ginaloko nindo lang indong kaogalingun. 23 Ay ang bisan sino nga nagapamati piro ara nagasonod sa anang nabatian nga mga panodlo ang Dios, pario lang sa tao nga nagpanalamin nga 24 pagkatapos nga anang nakita anang itsora, dayon tanang panaw kag ara na run madumdumi kon paiwan anang itsora. 25 Piro ang tao nga nagaosisa nga mayad sa matood nga kasogoan nga nagalibri sa mga tao, kag bukun nga nagapamati lang kag pagkatapos lipatan nga lagi, kondi nagapadayon gid sa pagsonod, dan nga tao bindisyonan ang Dios sa anang mga ginaimo.
26 Kon may tao nga nagaunauna nga tana riliyoso piro indi makapugung anang dila, anang pagkariliyoso nga dan ara polos kag ginaloko na lang anang kaogalingun. 27 Ang mga tao tana nga ginakabig ang Dios nga Amay nga osto kag ara kasawayan toladia: nagabolig sanda sa mga ilo kag sa mga balo sa andang mga kalisud kag nagalikaw sanda sa tanan nga mga malain digi sa kalibotan nga dia.