Ang Mayad nga Barita sono kay
Lucas
1
Paona
Taraodon nga Teofilo:
Doro ron ang mga nagsolat parti sa mga butang nga nagkaratabo digi kanatun. Ginsolat nanda ang parti kay Jesus nga ginsaysay ra kanatun ang mga tao nga nakakita mismo ang mga nagkaratabo alin pa ang ompisa, nga maman ra ang nagasogid ang Mayad nga Barita. Kag ginosisa ko gid dia tanan alin ra ang ona pa, kag naisip ko nga isolat ang nagkaratabo kag isaysay ang maatag kanimo agud masigoro mo nga matood manda ang mga butang nga ginasogid kanimo.
Nagpakita ang Angil kay Zacarias
Ang si Herodes ang ari sa Judea, may pari doto nga anang aran si Zacarias. Isara tana sa gropo ni Abias. Anang asawa si Elizabet nga alin ra sa lai ang mga pari. Ang magasawa nga dia pario nga nagakaboi ang matarung sa panulung ang Dios ay ginasonod nanda ang tanan nga anang mga sogo. Garing ara sanda bata tungud nga si Elizabet bawas kag pario sanda nga malam run.
Karon nagabot ang adlaw nga anang gropo ron nanday Zacarias ang magasirbi sa Dios doto sa timplo. Nagboronot-bonot ang mga pari sono sa andang nakaogalian kag si Zacarias maman ang napili nga magsonog ang insinso sa altar. Gani nagsulud tana doto sa timplo ang Ginoo. 10 Mintras nagasonog tana ang insinso doto sa sulud, dorong mga tao doto sa goa ang nagaparangamoyo sa Dios. 11 Malagat-lagat nagpakita kanana anang angil ang Ginoo nga nagatindug sa too kampi ang altar nga anang ginasonogan ang insinso. 12 Pagkakita ni Zacarias sa angil nagolpian tana kag ginadlukan. 13 Piro nagkoon ang angil kanana, makon na, “Zacarias indi kaw magkaadluk! Ginsabat ang Dios imong pangamoyo; si Elizabet nga imong asawa magabata lalaki. Aranan mo nga Juan. 14 Malilipay kaw nga mayad kanana kag doro nga mga tao ang malilipay ra sa anang pagkabata. 15 Ay magiging mataas tana sa panulung ang Ginoo. Indi tana dapat maginum ang bino okon bisan ano nga irinumun nga makarilingin. Alin lagi sa anang tian anang nanay dian run kanana ang Ispirito Santo. 16 Kag paagi sa anang mga panodlo doro anang mga kaapo-apoan ni Israel anang pabalikun sa Ginoo nga andang Dios. 17 Maoona tana sa Ginoo agud ipriparar na ang mga tao para sa anang pagabot ang Ginoo. Itaw kanana ang Dios ang Ispirito kag ang gaum nga pario ang sa kay Elias ang ona. Pabalikun na anang kalolo ang mga ginikanan sa andang mga bata, kag ang mga tao nga ara nagatoman sa Dios ana ra nga pabalikun sa matarung nga pagisip.”
18 Makon ni Zacarias sa angil, “Ta paiwan ko masigoro nga matatabo imong ginaambal nga dan, ay kami nga magasawa malam run?” 19 Nagsabat ang angil, makon na, “Ako si Gabriel nga sorogoon ang Dios, kag doto ako pirmi sa anang tupad. Tana ang nagsogo kanakun nga sogidan kaw ang mayad nga barita nga akun ginsogid kanimo. 20 Piro tungud nga ara kaw nagpati sa akun ginsogid magaapa kaw asta sa adlaw nga matoman akun ginsogid kanimo, ay dia matotoman gid tana kon magabot ron ang adlaw nga gintaning ang Dios.”
21 Ang mga tao tana sa goa, sigi run andang ulat kay Zacarias, kag natingala sanda kon basi naboay tana run doto sa sulud ang timplo. 22 Pagkagoa na indi tana run makaambal. Sigi run lang anang sinyas sa mga tao. Gani nasatuman nanda nga may ginpakita kanana ang Dios doto sa sulud ang timplo. Alin dato naging apa tana run.
23 Pagkatapos anang torno sa pagsirbi doto sa timplo, nagoli tana. 24 Magpira ka adlaw, nagpanamkun gani si Elizabet nga anang asawa. Kag sa sulud lima ka bolan ara tana naggoa-goa sa balay. 25 Makon na, “Ginkaloyan ako ra gid ang Ginoo ay dadi ginlibri na ako ron sa akun kauruyan sa mga tao tungud nga ako bawas.”
Anang Pagkabata ni Jesus
26 Ang mga anum ka bolan anang budus ni Elisabet, ginsogo roman ang Dios ang angil nga si Gabriel nga magayan sa Nazaret nga sangka banwa sa Galilea. 27 Ginpaayan tana doto sa daraga nga anang aran si Maria. Si Maria nga dia karasalun run kay Jose, nga isara sa anang mga kaapo-apoan ni aring David. 28 Gani nagayan ang angil nga si Gabriel kay Maria kag nagkoon, makon na, “Maria, magkalipay kaw, ay ang Ginoo kaiban mo kag ikaw anang ginkaloyan.” 29 Pagkabati dato ni Maria naglibug anang olo, kag ginbinag-binag na kon ano anang gostong ambalun. 30 Gani makon ang angil kanana, “Maria indi kaw magkaadluk. Mabaul nga dungug anang gintaw ang Dios kanimo. 31 Magabudus kaw kag magabata lalaki. Kag kon mabata tana run gani, aranan mo tana nga Jesus. 32 Maging bantog tana kag kikilalaun nga anang Bata ang Dios nga labaw sa tanan. Kanana ipasobli ang Ginoong Dios ang ginarian anang kaolang-olangan nga si David. 33 Magaari tana sa anang mga kaapo-apoan ni Jacob asta kon sano; anang ginarian magapadayon nga ara kataposan.”
34 Makon ni Maria sa angil, “Ta paiwan dia ay ako ara pa asawa?”
35 Nagsabat ang angil, makon na, “Ang Ispirito Santo magakunsad kanimo, kag magalikup dayon kanimo anang gaum ang Dios nga labaw sa tanan. Maman dan nga diosnon ang bata nga imong ibata kag tawagun nga anang Bata ang Dios. 36 Isipa bala imong paryinti nga si Elisabet. Nagkoon ang mga tao nga indi tana magbata tungud nga malam tana run gid. Piro dadi anum run ka bolan anang budus, 37 tungud nga sa Dios tana, ang tanan sarang maimo.”
38 Gani makon ni Maria, “Sorogoon ako lang ang Ginoo. Kabay pa nga matoman kanakun imong ginambal.” Kag nagalin dayon ang angil.
Ginbisita ni Maria si Elizabet
39 Magpira ka adlaw nagimus si Maria kag nagdali-dali ayan sa sangka banwa nga may dorong bokid nga sakup ang Judea. 40 Kag doto nagsulud tana sa anang balay nanday Zacarias kag nagpangamosta kay Elizabet. 41 Pagkabati ni Elizabet sa anang pagpangamosta ni Maria, golpi ra nga nagolag mabaskug ang bata sa anang tian, kag gingauman si Elizabet ang Ispirito Santo. 42 Kag sa mabaskug nga limug nagambal tana dayon, makon na, “Sa tanan nga babai ikaw lang ang ginbindisyonan ang Dios ang toladia! Kag ginbindisyonan na ra imong ginabudus nga dan. 43 Mabaul dia nga dungug kanakun tungud nga ako ginbisita anang nanay akun Ginoo. 44 Naulaman ko ang parti kanimo tungud nga pagkabati ko imong pangomosta, ang bata sa akun tian golpi nga nagolag ang mabaskug sa anang kalipay. 45 Masoirti kaw gid tungud nga nagpati kaw nga ang ginpabarita kanimo ang Ginoo matotoman!”
Anang kanta ni Maria Bilang Pagdayaw
46 Makon dayon ni Maria,
“Nagadayaw ako gid sa Ginoo!
47 Kag nagakalipay ako nga mayad tungud sa Dios nga akun Manlolowas.
48 Ay gindumdum na ako nga anang kubus nga sorogoon.
Alin dadi ang tanan nga mga tao magakoon nga masoirti ako,
49 Tungud sa mga makatiringala nga mga butang nga ginimo kanakun ang Makagagaum nga Dios.
Matarung tana, kag taraodon labaw sa tanan.
50 Alin pa ang ona ginakaloyan na ang mga tao nga nagataod kanana.
51 Ginpakita na nga tana gamanan paagi sa anang mga inimoan.
Gintabog na ang mga tao nga mataas andang pabutang sa andang kaogalingun.
52 Ginpaalin na ang mga gamanan nga mga ari sa andang trono.
Kag ginpataas na ang mga kubus andang kaimtangan.
53 Gintawan na ang mayad nga mga butang ang mga pobri,
Piro ang mga manggaranun tana ginpaalin na lang nga ara gid dara.
54-55 Kita nga anang mga sorogoon, nga mga kaapo-apoan ni Israel, ana nga ginboligan.
Ay ara na paglipati anang pangako sa atun mga kaolang-olangan, nga si Abraham kag sa anang mga lai kaloyan na sa ara kataposan!”
Maman dia anang ginpangambal ni Maria. 56 Kag nagtinir tana doto kanday Elizabet mga tatlo ka bolan bago tana nagoli.
Ang Pagkabata ni Juan nga Manogbunyag
57 Karon nagabot ron ang oras nga inogbata ni Elizabet, kag nagbata tana lalaki. 58 Pagkabati anang mga kamalay kag mga paryinti nga tana ginkaloyan nga mayad ang Ginoo, nagkalipay sanda kaiban ni Elizabet.
59 Datong walo ron ka adlaw ang bata, nagabot anang mga kamalay kag mga paryinti agud toriun ang bata sono sa andang nakaogalian. Aranan nanda tana andan nga Zacarias pario anang aran anang tatay, 60 garing indi magkompormi si Elizabet. Makon na, “Indi maimo, Juan tana ang iaran kanana.” 61 Makon nanda, “Basi dato? Ara kamo gid paryinti nga toladan anang aran.” 62 Kag ginsinyasan nanda anang tatay ang bata kon ano anang gosto nga iaran sa anang bata. 63 Nagsinyas tana ra nga tawan tana ang sorolatan kag nagsolat tana dayon nga Juan anang aran. Kag natingala sanda nga tanan. 64 Pagkatapos dato nakaambal run si Zacarias nga nagadayaw sa Dios. 65 Ginkulbaan andang mga kamalay sa barita parti sa mga butang nga dato nga natabo, kag naging bantog ra sa tanan nga mabokid-bokid nga mga logar ang Judea. 66 Kag ang tanan nga mga tao nga nakabarita nagisip nga mayad. Makon nanda, “Maging ano kabay ang bata nga dia kon tana magbaul?” Ay nasatum ang mga tao nga kaiban na ang Ginoo.
Ang Tagna ni Zacarias
67 Si Zacarias nga anang tatay gingauman ang Ispirito Santo kag nagkoon tana dayon, makon na,
68 “Dayawon ta ang Ginoo nga anang Dios ang Israel!
Ay gindumdum na kag ginlibri kita nga anang mga sinakupan.
69 Ginpadara na run kanatun ang makagagaum nga manlolowas nga isara sa anang mga kaliwat anang sorogoon anay nga si David.
70 Dia maman ra nga lagi anang ginkoon paagi sa anang mga propita.
71 Nagpangako tana nga lowasun na kita sa atun mga kaaway
Kag sa mga tao nga nagadumut kanatun.
72 Nagkoon tana ra nga kaloyan na atun mga kaolangan,
Kag indi na gid paglipatan anang pangako kananda.
73 Maman dan anang ginsompa sa atun kaolang-olangan nga si Abraham,
74 Nga lowasun na kita gid sa atun mga kaaway
Agud makasimba kita nga ara kaadluk.
75 Kag maging balaan kag matarung kita sa anang panulung sa atun pangadlaw-adlaw nga pagkaboi digi sa kalibotan.”
76 Pagkatapos dato nagambal dayon si Zacarias sa anang bata, makon na,
“Ikaw tana, Juan, tatawagun nga anang propita ang Dios, ang Dios nga labaw sa tanan;
Ay magaona kaw sa Ginoo agud sogidan mo ang mga tao nga magpriparar sanda para sa anang pagabot.
77 Magatodlo kaw sa anang mga tao nga sanda malolowas sa andang mga sala,
Kon sanda magpangayo patawad sa Dios.
78 Ay atun Dios maloloyon kag maigogmaun.
Ipadara na ang Manlolowas nga maging pario sa anang pagmora ang adlaw
79 Nga magasirak sa mga tao nga sa madulum kag naadlukan sa kamatayun.
Magatodlo tana kanatun kon paiwan maging masadya atun rilasyon sa Dios kag sa atun kapario.”
Maman dia anang ambal ni Zacarias.
80 Karon, ang bata nga si Juan nagbaul kag naging mabaskug sa ispirito. Nagtinir tana sa naligwin nga logar asta sa adlaw nga tana nagompisa nga magtodlo anang ambal ang Dios sa anang kapario nga mga Israelita.