Ang Mayad nga Barita sono kay
Mateo
1
Anang ginalinan ni Jesu-Cristo
(Lu. 3:23-38)
Maman dia anang ginalinan ni Jesu-Cristo. Si Jesu-Cristo nga dia anang kaapo-apoan ni David kag si David isara sa anang mga kaapo-apoan ni Abraham.
Si Abraham anang tatay ni Isaac, si Isaac anang tatay ni Jacob, kag si Jacob anang tatay ni Juda kag anang mga kabogto. Si Juda nakapangasawa kay Tamar kag darwa andang bata, si Fares kag si Zara. Si Fares tatay ni Esrom, kag si Esrom tatay ni Aram. Si Aram tatay ni Aminadab, si Aminadab tatay ni Naason, kag si Naason tatay ni Salmon. Si Salmon nakapangasawa kay Rahab kag si Boaz andang naging bata. Si Boaz tatay ni Obed. Si Ruth anang nanay ni Obed, kag si Obed tatay ni Jesse, kag si Jesse maman anang tatay ni Aring David.
Kag si David nga dia tatay ni Solomon. Kag anang nanay ni Solomon ara iba kondi ang babai nga dati asawa ni Orias. Si Solomon tatay ni Roboam, si Roboam tatay ni Abias, kag si Abias tatay ni Asa. Si Asa tatay ni Josafat, si Josafat tatay ni Joram, kag si Joram tatay ni Ozias. Si Ozias tatay ni Jotam, si Jotam tatay ni Acaz, kag si Acaz tatay ni Esequias. 10 Si Esequias tatay ni Manases, si Manases tatay ni Amos, si Amos tatay ni Josias, 11 kag si Josias tatay ni Jeconias kag anang mga kabogto. Maman dato ang tyimpo nga ang mga taga-Israel ginbiag ang mga taga-Babilonia kag gindara sanda doto sa Babilonia.
12 Ang sanda doto ron sa Babilonia naging bata ni Jeconias si Salatiel nga tatay ni Zorobabel, 13 si Zorobabel tatay ni Abiud, si Abiud tatay ni Eliaquim, kag si Eliaquim tatay ni Azor. 14 Si Azor tatay ni Sadoc, si Sadoc tatay ni Aquim, kag si Aquim tatay ni Eliud. 15 Si Eliud tatay ni Eleazar, si Eleazar tatay ni Matan, si Matan tatay ni Jacob, 16 kag si Jacob tatay ni Jose nga asawa ni Maria. Kag si Maria nga dia maman anang naging nanay ni Jesus nga ginatawag nga Cristo. 17 Gani alin kay Abraham asta kay David 14 ka magbarata ang nagdarason-dason. Kag alin kay David asta sa oras nga gindara sanda sa Babilonia, 14 ra ka magbarata ang nagdarason-dason. Kag alin ruman doto asta ibata si Cristo 14 ra ka magbarata ang nagdarason-dason.
Anang Pagkabata ni Cristo
(Lu. 2:1-7)
18 Toladia anang pagkabata ni Jesu-Cristo. Si Maria nga anang nanay ginpangako ron kay Jose nga maging anang asawa. Piro bago sanda nagdapun nasapoan ni Maria nga tana nagabudus run paagi sa anang gaum ang Ispirito Santo. 19 Karon, si Jose nga anang maging asawa tao nga matarung. Kag tungud nga si Maria nagabudus run bisan ara sanda pa nagdapun indi tana run magpakasal kanana, piro indi na ra gosto nga mauyaan si Maria. Gani naisip na nga bulagan na tana sa sikrito. 20 Mintras ginabinag-binag ni Jose anang imoon, may sangka angil nga alin sa Ginoo ang nagpakita kanana sa damgo kag nagkoon dayon kanana, makon na, “Jose, ikaw nga isara sa anang mga kaapo-apoan ni David, indi kaw magkaadluk nga pangasawaun si Maria tungud nga nagpanamkun tana paagi sa Ispirito Santo. 21 Lalaki anang maging bata, kag aranan mo nga Jesus, tungud nga lowasun na anang mga tao sa andang mga sala.” 22 Dia tanan natabo agud matoman anang ginkoon ang Ginoo paagi sa propita nga nagakoon, 23 “Magabudus ang sangka daraga kag magabata lalaki, kag tawagun tana nga Emmanuel” (nga anang gostong ambalun, “Ang Dios kaiban ta”). 24 Gani pagkabogtaw ni Jose gintoman na ang ginambal kanana anang angil ang Ginoo, kag ginbaton na si Maria bilang anang asawa. 25 Piro ara gid magtandug si Jose kay Maria mintras ara pa nabata anang ginabudus nga dato. Kag pagkabata, ginaranan na nga Jesus.