Ang Mayad nga Barita sono kay
Marcos
1
Anang Pagwali ni Juan nga Manogbunyag
(Mt. 3:1-12; Lu. 3:1-18; Jn. 1:19-28)
Maman dia ang Mayad nga Barita parti kay Jesu-Cristo nga Bata ang Dios. Nagompisa dia ang matoman anang gintagna ni Isaias nga propita. Ang ona pa gid ginsolat ni Isaias anang ambal ang Dios sa anang Bata nga nagakoon: “Paonaun ko kanimo akun manogbarita agud ipriparar na imong aragian. Ang tao nga dia maman ang magawali mabaskug nga mababatian ang mga tao sa naligwin nga logar; magakoon tana, ‘Ang Ginoo paraaboton ron. Awani nindo anang aragian.’ ”
4-5 Kag dia natoman gani anang pagabot ni Juan nga manogbunyag sa naligwin nga logar. Dorong tao ang nagarayan doto kanana nga alin sa tanan nga banwa ang Judea, kag doro gid ang alin sa Jerusalem. Ginwalian sanda dayon ni Juan nga dapat inulsulan nanda run kag magparabunyag dayon agud ipakita nga ginabayaan nanda run andang mga sala, kag patawadun sanda ang Dios. Kag ang mga tao nga nagkilala nga sanda nagkasala ginbunyagan na sa soba ang Jordan. Anang lambong ni Juan bolbol ang sapat nga kamilyo nga ginabul kag anang akus panit. Anang ginakaun apan kag dugus. Pirmi na nga ginasambit sa anang pagsaysay nga nagakoon, “May maabot nga nagasonod kanakun nga mas gamanan pa kanakun kag indi ako bagay bisan maging anang sorogoon.” Makon na pa, “Ako nagabunyag kanindo sa tobig, piro tana magabunyag kanindo sa Ispirito Santo.”
Ang Pagbunyag kag Pagsolay kay Jesus
(Mt. 3:13–4:11; Lu. 3:21-22; 4:1-13)
Sa mga tyimpo nga dato nagabot doto si Jesus alin sa Nazaret nga sakup ang probinsya ang Galilea, kag nagpabunyag tana kay Juan sa soba ang Jordan. 10 Pagtakas ni Jesus sa tobig, lagi-lagi nakita na nga nagabri ang langit, kag ang Ispirito Santo nagtugpa kanana nga midyo sa salampati. 11 Kag nabatian ang limug nga alin sa langit nga nagakoon, makon, “Ikaw maman akun pinalangga nga Bata. Nalilipay ako nga mayad kanimo.”
12 Dato ra nga lagi ginpaayan tana ang Ispirito Santo sa naligwin nga logar. 13 Kag doto tana nagtinir sa sulud 40 ka adlaw nga ginsolay ni Satanas. May mga mapintas nga mga sapat doto, piro ginboligan tana ang mga angil.
Gintawag ni Jesus ang Apat ka Manogpangisda
(Mt. 4:12-22; Lu. 4:14-15; 5:1-11)
14 Pagkapriso kay Juan nga manogbunyag, nagayan si Jesus sa Galilea kag nagpangwalian doto parti sa Mayad nga Barita nga alin sa Dios. 15 Makon na, “Maman run dia ang oras nga anang gintagna ang mga propita ang ona. Marapit run gid nga magari ang Dios. Gani inulsuli nindo indong mga sala kag magtoo kamo sa Mayad nga Barita.”
16 May sangka adlaw nga mintras nagapanaw si Jesus sa baybay ang Dagat ang Galilea, nakita na ang magkabogto nga si Simon kag si Andres nga nagapangisda. Dia sanda mga manogpangisda. 17 Makon ni Jesus kananda, “Dali, pagtabid kamo kanakun ay bukun run isda indong pangitaun kondi todloan ko kamo nga magpangita ang mga tao nga maging akun mga somolonod.” 18 Kag ginbayaan nanda nga lagi andang mga lambat kag nagsonod kanana.
19 Pagkatapos, nagpadayon tana panaw, kag sa onaan nakita na ra ang magkabogto nga si Santiago kag si Juan nga mga bata ni Zebedeo. Doto sanda sa andang sakayan nga nagapamona andang mga lambat. 20 Pagkakita na kananda gintawag na sanda ra. Kag lagi-lagi ginbayaan nanda ra andang tatay nga si Zebedeo doto sa sakayan kag nagtabid kay Jesus. Ang mga tao nga andang ginasolan maman ang nabilin nga kaiban andang tatay.
Ang Tao nga may Malain nga Ispirito
(Lu. 4:31-37)
21 Nagayan sanday Jesus sa banwa ang Capernaum. Pagabot ang Sabado nga maman ang Adlaw nga Inogpaway ang mga Judio, nagsulud si Jesus sa simbaan ang mga Judio kag nagtodlo. 22 Natingala nga mayad ang mga tao nga nakabati kanana tungud nga nagtodlo tana nga may awtoridad, kag bukun pario sa mga manogtodlo ang Kasogoan.
23 Sa mga tao doto nga nagatiripon may doto nga may mga malain nga ispirito nga nagsinggit 24 nga nagakoon, “Jesus nga taga-Nazaret, ano imong labut kanamun? Nagayan kaw bala digi agud madora kami? Naulaman ko kon sino kaw. Ikaw ang matarung nga bata ang Dios.” 25 Ginsaway ni Jesus ang malain nga ispirito, makon na, “Pagipus dian kag maggoa sa tao nga dan!” 26 Ang tao nga dato ginpakulkug nga mayad ang malain nga ispirito nga nagasinggit nga nagagoa kanana. 27 Natingala nga mayad ang mga tao, gani makon nanda, “Ano kabay dia? Bago dia nga klasi nga mga pagpanodlo. Bisan ang mga malain nga ispirito ginamandaran na kag nagatoman kanana.” 28 Gani madali nga nagrapta ang barita parti kay Jesus sa bilog nga probinsya ang Galilea.
Ginpangayad ni Jesus ang Dorong mga Tao
(Mt. 8:14-17; Lu. 4:38-41)
29 Pagkagoa nanda sa anang simbaan ang mga Judio, nagayan sanda sa anang balay ang magkabogto nga si Simon kag si Andres. Nagtabid ra si Santiago kag si Juan. 30 Ang oras ra nga dato nagaingga anang panogangan nga babai ni Simon ay may ragnat. Ginsogidan nanda si Jesus nga anang panogangan nga babai ni Simon nagamasakit. 31 Gani ginparapitan tana ni Jesus kag ginkaputan na anang alima kag pabangonon. Dato ra nga lagi nagayad tana kag ginimusan na pagkaun sanday Jesus.
32 Pagkasirum ginpangdara ang mga tao kanana ang tanan nga nagamarasakit kag ang mga may malain nga ispirito. 33 Doro gid nga mga tao sa banwa ang nagtiripon sa atobangan ang balay. 34 Dorong nagamarasakit anang ginpangayad sa sari-sari nga mga masakit kag doro ra nga mga malain nga ispirito anang ginpalayas. Ara na pagtogoti nga magambal ang mga malain nga ispirito ay kilala nanda gid kon sino tana.
Nagwali si Jesus sa Galilea
(Lu. 4:42-44)
35 Ang madason nga adlaw, madulumdulum pa, nagbangon si Jesus kag nagayan sa naligwin nga logar kag nagpangamoyo. 36 Pagkaaga ginpangita tana ni Simon kag anang mga kaiban. 37 Pagkakita nanda kay Jesus makon nanda, “Ginapangita kaw ang tanan.” 38 Piro makon na kananda, “Ta run, maayan kita sa marapit nga mga banwa agud makawali ako ra doto, ay maman dia ang kabangdanan kon basi nagayan ako digi sa kalibotan.” 39 Gani ginlibot ni Jesus ang bilog nga Galilea nga nagawali sa mga simbaan ang mga Judio kag nagapalayas ang mga malain nga ispirito sa mga tao nga andang ginsuludan.
Ginayad ni Jesus ang Aroon
(Mt. 8:1-4; Lu. 5:12-16)
40 May aroon nga nagparapit kay Jesus. Naglood tana nga nagapakitloy, makon na, “Nagapati ako nga mapaayad mo ako sa akun masakit nga marisna kon gosto mo.” 41 Nalooy nga mayad si Jesus kanana. Gani gintandug na nga nagakoon, “Gosto ko. Sigi, mayad kaw ron.” 42 Kag lagi-lagi nadora anang aro kag naglimpyo anang panit. 43 Ginpaandaman na dayon ang aroon nga dato, makon na, 44 “Indi kaw gid magpanogid-sogid bisan kino, kondi magdiritso kaw sa pari kag magpasulung kanana. Kag magalad kaw dayon ang alad nga ginsogo ni Moises agud mapamatodan ang mga tao nga mayad ka run.” 45 Piro anang ginimo tana ang tao nga dato, nagpanaw tana kag ginpamarita na ang natabo kanana. Gani naglapnag ang barita parti sa natabo nga dato asta nga si Jesus indi run makaayan sa mga banwa ay nagadaragusu nga mayad ang mga tao kanana. Doto tana run lang nagtinir sa naligwin nga logar. Piro padayon pa ra gid anang pagayan ang mga tao doto kanana alin sa iba-ibang mga logar.