Anang Solat ni Pablo kay
Tito
1
1-4 Ako si Pablo nga sorogoon ang Dios kag apostol ni Jesu-Cristo. Tito, nagasolat ako kanimo bilang akun bata gid tungud nga nagatoo ka ra kay Cristo pario kanakun. Kabay pa nga kaloyan ka ra gid atun Dios nga Amay kag ni Cristo Jesus nga atun Manlolowas nga mayad ra imong kaimtangan. Ako ginpili ang Dios kag ginpadara na agud parigunun anang pagtoo anang mga pinili kag todloan sanda agud maintindian nanda ang kamatoodan parti sa pagsonod kanana. Kag maman dia ang nagataw kanatun paglaum nga kita may kaboi nga ara kataposan. Bago imoon ang kalibotan, nagpangako ron ang Dios nga tawan na kita ang kaboi nga ara kataposan, kag indi maimo nga magbotig ang Dios. Dadi maman run dia ang oras nga anang ginpili agud isaysay ang parti sa kaboi nga dato. Kag ako anang ginsarigan ang Dios nga atun Manlolowas agud magsogid sa mga tao kon ano dato.
Anang Irimoon ni Tito sa Creta
Ginsala ta kaw sa Creta agud taposon mo atun obra nga ara natapos kag agud makapili kaw ang mga manogdomara para sa mga tomoloo sa kada banwa. Indi mo paglipatan akun bilin kanimo nga dapat piliun mo ang mga tao nga ara kasawayan, saka bilog lang andang asawa, kag kinanglan nga andang mga bata mga tomoloo ra nga indi mabangdanan nga bukun matinomanun okon nagapabasta-basta lang sa andang kaboi. Ang nagadomara sa mga tomoloo maman ang ginasarigan sa anang obra ang Dios, gani kinanglan gid nga ara tana kasawayan, bukun bogalun, bukun madali masilag, ara nagapalingin, bukun parapakigaway, kag ara nagasulung sa koarta sa anang pagsirbi sa Dios. Dapat mainamomaun tana, gosto magimo pirmi ang mayad, antigo magtimbang-timbang, matarung, diosnon, kag antigo magpugung anang kaogalingun. Kinanglan ginauputan na nga mayad ang matood nga panodlo agud makatodlo tana ra sa iba ang osto kag makasabat sa mga tao nga nagakontra sa matood nga panodlo.
10 Nasambit ko dia tungud nga dorong mga tao nga indi magpamati sa matood nga mga panodlo, labi run gid ang mga tao nga nadara alin sa anang riliyon ang mga Judio. Ginadayaan nanda ang iba paagi sa andang ginatodlo nga ara polos. 11 Kinanglan tapnaun mo gid andang ginaimo nga dan, ay ginagolo nanda ang mga pamilya paagi sa andang mga panodlo nga indi dapat itodlo, kag andang katoyoan kauruya tungud nga nagapangoarta sanda lang. 12 May sangka taga-Creta mismo nga isara ra sa andang mga propita ang nagkoon, makon na, “Ang mga taga-Creta mga botigun kag mga malain pario sa mga mapintas nga mga sapat. Mga tamad kag andang gosto magkaun lang.” 13 Tama anang ambal nga dato, gani dapat ambalan mo sanda ang masakit agud magtadlung andang pagtoo, 14 kag agud indi sanda run magsari sapak sa mga ginimo-imo nga mga panodlo ang mga Judio kag sa mga sogo nga ginimo-imo ra lang ang mga tao nga nagtalikod sa kamatoodan. 15 Limpyo ang tanan nga butang sa mga tao nga limpyo andang isip, piro sa mga tao nga marisna andang isip kag ara pagtoo sa Dios, para kananda ang tanan marisna tungud nga marisna gani andang konsinsya kag isip. 16 Matood nagakoon sanda nga kilala nanda ang Dios, piro indi mo makita sa andang mga inimoan. Kaurugut! Ang katurugas andang olo! Gani indi sanda poidi magimo ang bisan ano nga mayad.