Nsãaŋ
nyɛgãaŋ sɛbɛdĩɛlãŋo maŋ
Nelmuoyamma
Nuɔmba namba naa ji sire ta ba guɔl Diiloŋ-dũŋ-baamba gbeini‑i wuɔ Diiloŋ-Biɛŋo siɛ gbãa jo ji hoŋ nelbiloŋ temma; aa tiraa cira Diiloŋ uŋ pãa nuŋgu‑i wuɔ u ka saaŋ *Koŋkortieŋo maŋ, u'i sĩ Yesu‑i, aa cor ta ba ce kuubabalaaŋgu‑i ba kã. Nsãaŋ daa-ma dumaaŋo-na, u nyɛgɛ̃ŋ sɛbɛ daayo‑i hã Diiloŋ-dũŋ-baamba‑i wuɔ ba bel ba fɛrɛ kutaamba-na. U waaŋ-ma kaala-mɛi u sɛbɛ‑i-na wuɔ Yesu yaa Diiloŋ-Biɛŋo‑i aa u juɔ ji hoŋ nelbiloŋ temma. U waaŋ-ma baa-ye wuɔ: Nelnyulmu tieŋo yaa Diiloŋo‑i. Aa cira Diiloŋo dii ŋaa gbagbaama hiere; kukulbelle diei dii si dii-yuɔ. A ce dumaaŋo-na iŋ yeŋ Diiloŋ-bisãlŋ miɛ, ku saaya i hiel i naŋga ãmbabalma-na aa ku saaya i tiɛ dɔl banamba‑i a pigãaŋ wuɔ i dɔl Diiloŋo‑i.
1
Cicɛ̃lmaŋ-nelma
Umaŋ* U gbɛ̃ Yesu-Kirsa yaa‑i. waa dii ku domma-na, i daa-yo baa i yufieŋa‑i aa ne-yo aa nu u nelma‑i baa i tũnni‑i aa yiɛya-yuɔ baa i nammu‑i. Kufaŋgu tieŋo yaa cicɛ̃lmaŋ-nelma‑i. I waŋ fuɔ maama yaa baa-na. Cicɛ̃lmantieŋo caraaya i da-yo aa tiɛ waŋ u maama. U waa baa Diiloŋo, fiɛfiɛ‑i-na u caraaya i da-yo. I ciɛ cicɛ̃lma maŋ sa tĩɛŋ dede‑i ma wataaŋ miɛ a tiɛ waŋ-ma baa-na. Iŋ daa mamaŋ aa nu mamaŋ, i bi waŋ-ma baa namaaŋo‑i i diɛ gbãa ce baaduɔŋ miɛ i To‑i Diiloŋo horre-na. Iŋ yeŋ horre maŋ nuɔ‑i baa Diiloŋo‑i, ii dii di yaa nuɔ‑i baa u Biɛŋo‑i Yesu-Kirsa‑i. Da na da i nyɛgɛ̃ŋ nel daama‑i diɛ hã-na, i taara i hieroŋo‑i i hɔmmu fɛ̃ gbarnu.
Diiloŋo yaa gbagbaama‑i
Iŋ nuɔ mamaŋ Yesu-Kirsa nuŋgu-na aa tiɛ waŋ-ma baa-na, ma yaa daama: Diiloŋo dii ŋaa gbagbaama; kukulbelle diei dii si dii-yuɔ. Diɛ cira ii dii u horre-na, aa tiɛ ce kukulmaŋ-maacemma‑i, i ciɛ coikartaaŋ miɛ, i saa cu ninsoŋo huoŋ-nu. Ŋga diɛ tiɛ ce i wɛima‑i hiere gbagbaama-na ŋaa Diilo fuɔ fɛrɛ uŋ kuɔŋ dumaa, i ka waa horre-na baa i-naa aa u Biɛŋo‑i Yesu tãmma ka ta ma pir i ãmbabalma‑i hiere ma halaŋ-ma yiɛ.
Diɛ cira ãmbabalmanciraaŋ miɛ sĩ, i tãal i fɛrɛ; aa i naana ninsoŋo hũmelle‑i. Ŋga diɛ siɛ i cãlmuɔ‑i Diiloŋo yaaŋga-na u ka ce jande yiɛ aa pir i ãmbabalma‑i hiere halaŋ-ma yiɛ. U faa, u sa waŋ nelma aa ji bir baa huoŋ-ãndaaŋgu. 10 Diiloŋ wuɔ nuɔmba‑i hiere ba cãlãa; diɛ cira i saa cãl, kuu dii ŋaa i ciɛ Diiloŋo‑i coikartieŋo, ku pigãaŋ wuɔ u nelma si dii i hɔmmu-na.

*1:1 U gbɛ̃ Yesu-Kirsa yaa‑i.