5
Ba dɔl Diiloŋo‑i niɛ?
Umaŋ duɔ hũu-ma wuɔ Diiloŋ uŋ saaŋ *Koŋkortieŋo maŋ u yaa Yesu‑i, kutieŋo‑i Diiloŋ-biloŋo. Aa da ŋ ta ŋ dɔl Tuoŋo‑i ŋ siɛ gbãa ni ŋ sa dɔl u bisãlmba‑i. Diɛ tiɛ dɔl Diiloŋo‑i aa tiɛ nu u nuŋ-ãndaaŋgu‑i, ku yaa pigãaŋ wuɔ i dɔl u bisãlmba‑i. A dɔl Diiloŋo‑i, ku yaa haku‑i? Ku yaa a tiɛ ce u nuŋ-ãndaaŋgu‑i. A ne da u nuŋ-ãndaaŋgu saa kuola. Ku saa kuola niɛ niɛ? Umaŋ duɔ ce Diiloŋ-biloŋo, ŋ da u maama yaraa nelbiliemba‑i. Uŋ haa u naŋga Yesu‑i-na, u hielaa u naŋga nelbiliemba balaaŋgu-na. Ku'i ciɛ u maama yar-ba. Da ma hel bamaŋ hũyãa-ma wuɔ Yesu‑i Diiloŋ-Biɛŋo, hai moloŋo‑i gbãa hiel u naŋga nelbiliemba balaaŋgu-na?
Yesu-Kirsa yaa juɔ hĩɛma-na ji *batiseŋ hũmma-na aa ce u fɛrɛ tãmmaŋ-kũŋgu. Ku saa ce ŋaa u juɔ ji batiseŋ yoŋ dɛ! U juɔ ji batiseŋ aa tiraa ce u fɛrɛ tãmmaŋ-kũŋgu. *Diiloŋ-Yalle yaa ninsoŋo tieŋo‑i; di yaa pigãaŋ Yesu-Kirsa sĩnni‑i. Bĩmbĩnni siɛi pigãaŋ-yeŋ u sĩnni‑i. Bĩmbĩnni siɛi niiŋ daani yaa daani: Diiloŋ-Yalle, baa hũmma, a naara tãmma. Aa ni siɛi‑i-na hiere ni pigãaŋ ãnduɔma.
Ma sĩ nelbilieŋ da ba da mamaŋ aa waŋ-ma baa-ye, i hũu-ma wuɔ ninsoŋo kɛ? A ne da Diiloŋ-nelma dii baa yuŋgu yaŋ nelbiliemba maama‑i. Diiloŋ-nelma yaa hama‑i? Ma yaa uŋ waaŋ mamaŋ a vii u Biɛŋo‑i. 10 Terieŋgu faŋgu-na, umaŋ duɔ hũu Diiloŋ-Biɛŋo maama‑i, Diiloŋ uŋ waaŋ mamaŋ u Biɛŋo kũŋgu-na, ma ka tĩɛ kutieŋo huɔŋga-na. Ŋga umaŋ duɔ saa hũu-ma, kutieŋo ciɛ Diiloŋo‑i coikartieŋo. U ciɛ-yo coikartieŋo niɛ niɛ? Diiloŋ uŋ waaŋ mamaŋ u fɛrɛŋ Biɛŋo kũŋgu-na, kutieŋo bilaa diiloŋo‑i cĩina-mɛi. 11 Diiloŋo waaŋ wuɔ niɛ u Biɛŋo kũŋgu-na? Wuɔ u hãa-ye cicɛ̃lma maŋ, ma da u Biɛŋo yaa nuɔ‑i. Cicɛ̃lma famma sa tĩ dede. 12 Umaŋ duɔ siɛ Bɛpolŋo‑i, cicɛ̃lŋ daama dii baa kutieŋo‑i; ŋga umaŋ duɔ saa siɛ Bɛpolŋo‑i, u siɛ gbãa da cicɛ̃lŋ daama‑i.
Diiloŋo sa yagar u baamba wulaa
13 Namaa namaŋ hũyãa Diiloŋ-Biɛŋo maama‑i, mi nyɛgɛ̃ŋ nel daama‑i da mi hã namɛi, na da na suɔ wuɔ na daa cicɛ̃lma maŋ sa tĩɛŋ dede‑i tĩ. 14 Diɛ tiɛ cãrã Diiloŋo‑i i hulɛiŋa sa tie baa-yo. I suyaa wuɔ diɛ cãrã kumaŋ dɔlaanuŋ-yuɔ, u siɛ yagar. 15 A ce dumaaŋo-na, iŋ suyaa wuɔ u sa yagar i wulaa, i bi suyaa wuɔ diɛ cãrã kumaŋ u ka hã-ye baa-ku.
16 Da ŋ da ŋ natobiŋo ce ãmbabalma, da kuɔ ãmbabalma famma gbãa hur a hiel-o dãamuŋ-hũmelle-na, cãrã Diiloŋo‑i ŋ hã-yo; Diiloŋo ka kor-o. Kufaŋgu vii bamaŋ ba ãmbabalma gbãa hur halaŋ-bɛi. Ŋga ãmbabalma diei dii, ma siɛ gbãa hur aa ma kã baa ma cetieŋo‑i dãamu-na* Umaŋ duɔ tuora *Diiloŋ-Yalle‑i, jande cɛraa u ce-yuɔ hĩɛma-na bande‑i-na baa dɔrɔ‑i-na hiere. Niɛŋ Matie sɛbɛ‑i-na 12.31., mi saa cira na cãrã Diiloŋo‑i mafamma-na. 17 Mamaŋ saa vii hiere, ãmbabalma. Ŋga ãmbabalma‑i hiere ma sa kã baa ma cetieŋo‑i dãamu-na; manamma gbãa hur.
18 I suyaa wuɔ Diiloŋ-biloŋo sa ce ãmbabalma, Diiloŋ-Biɛŋo dii tuɔ neya-yuɔ, a ce dumaaŋo-na *Bigãarãŋo yufelle yuɔ. 19 I bi suyaa wuɔ miɛŋo‑i Diiloŋ-baaŋ miɛ, a ne da banamba‑i hiere baa dii Bigãarãŋo naŋ-na. 20 I bi tiraa suɔ wuɔ Diiloŋ-Biɛŋo juɔ, u yaa Yesu-Kirsa‑i. U juɔ ji ce i tiɛ suɔ ninsoŋ-Diiloŋo‑i. Ii dii baa-yo ninsoŋ-Diiloŋo horre-na. U yaa ninsoŋ-Diiloŋo‑i. U yaa cicɛ̃lma maŋ sa tĩɛŋ dede‑i ma tieŋo‑i.
21 Mi bisãlŋ namaa, bilaaŋ na fɛrɛ cufĩɛŋa-na.

*5:16 Umaŋ duɔ tuora *Diiloŋ-Yalle‑i, jande cɛraa u ce-yuɔ hĩɛma-na bande‑i-na baa dɔrɔ‑i-na hiere. Niɛŋ Matie sɛbɛ‑i-na 12.31.