Piɛrŋ
nyɛgãaŋ sɛbɛdĩɛlãŋo maŋ
Nelmuoyamma
Piɛr nyɛgãaŋ sɛbɛ daayo‑i a hã Diiloŋ-dũŋ-baamba maŋ dii *Asi huɔŋga-na. Baŋ yeŋ Yesu horre-na, nuɔmba sa dɔl-ba. Piɛrŋ daa-ku dumaaŋo-na, u nyɛgɛ̃ŋ sɛbɛ daayo‑i duɔ dii sirɛiŋa bɛi. U tagaaya pigãaŋ-ba Diiloŋ-dũŋ-wuoŋoŋ saaya u waa dumaa bamaŋ cĩinaana Diiloŋo‑i ba hɔlma-na. U tirii-ma baa-ba wuɔ Yesu fuɔ fɛrɛ bi mulãaŋ fuɔ ku ji ta ku ce kuliiŋgu. Ŋga Diiloŋo siire-yuɔ aa ce u ce bɔi. Aa u pãa nuŋgu wuɔ umaŋ duɔ hũu Yesu maama‑i u ka ce kutieŋo‑i Yesu temma‑i. Wuɔ nupãlle fande yaa diyaaŋ sirɛiŋa‑i Diiloŋ-dũŋ-baamba-na, halle da ba fiɛ ta ba ce-ba sũlma‑i, ba kũɔma sa seŋ. U diyaa nelma ba tũnni-na; wuɔ bamaŋ dii Yesu horre-na, ba biɛ Yesu maama‑i.
1
Jaaluŋgu
Muɔ Piɛr, Yesu-Kirsa *pɔpuɔrbiloŋ muɔ. Muɔmɛi nyɛgãaŋ sɛbɛ daayo‑i da mi hã Diiloŋo yufelleŋ hilaa namaa namaŋ nuɔ‑i aa na waa hĩɛŋgu-na. Banamba dii Pɔ̃, banamba Galasi, banamba Kapadɔsi, banamba *Asi aa banamba Bitini. I To‑i Diiloŋo yufelle hilaa-nɛi ŋaa maŋ waa u huɔŋga-na dumaa u ce u *Yalle bɔ-na na deŋ a ce-na fuɔ baaŋ namaa na da na ta na nu Yesu-Kirsa nuŋgu‑i aa u tãmma da ma misĩrrã-nɛi a migãaŋ-na hã-yo.
Diiloŋo firnu u huɔŋga‑i u tuɔ kãyã-nɛi aa u tuɔ fɛ̃ na hɔmmu‑i.
Nahaale pã nɛliɛŋo
Yaaŋ i tiɛ tuɔlnu Diiloŋo‑i, Itieŋo‑i Yesu-Kirsa To‑i. U ciɛ hujarre yiɛ aa ce-ye nelfɛlaaŋ miɛ Yesu-Kirsa siremma barguɔ‑i-na a ce i migãaŋ haa i naŋga‑i yuɔ. Aa uŋ jĩɛna ciiluŋgu maŋ duɔ hã u baamba‑i, i bi hĩŋ ku taaluŋgu. Ciiluŋgu faŋgu sa kusirre, ku sa bĩɛna, ku sa bi pitelle. Diiloŋo jĩɛna-kuɔ tuɔ cie-na dɔrɔ‑i-na. Naŋ haa na naŋga‑i yuɔ, u niya-nɛi fafamma duɔ ji kor-na miwaaŋo tĩmmaŋ-yiiŋgu‑i. Nuɔmba‑i hiere ba ka da uŋ kuraa-na dumaa. Terieŋgu faŋgu-na, taa na nyɛ. Mi suyaa miɛ na yammu huolaa fiɛfiɛ‑i-na, ŋga ku siɛ kã yaaŋ-na. Taa na nyɛ. Sɛ̃nɛ maŋ sɛ̃nɛ, yiiŋgu dii baa yiiŋgu u ka gbuo; ŋga ba dii-yo dãamu-na a ne da kuɔ u faa. Namaa nahaale saa buɔ sɛ̃nɛ‑i-na wɛi? Ba ce niɛ ba siɛ ne-de si di faa? Ba ne nahaale‑i baa yaahuolo yaa‑i. Yaahuolo duɔ saa gbãa kara na kũɔma‑i Diiloŋ-hũmelle-na, Yesu-Kirsa duɔ ji bir jo yiiŋgu maŋ nuɔ‑i, Diiloŋo ka tuɔlnu-nɛi aa gbɛliɛŋ-na aa ce na ce bɔi. Na yufelle saa haa Yesu-Kirsa‑i-na dede, ŋga u maama dɔlaanu-nɛi. Na saa hi da-yo yogo, ŋga na haa na naŋga‑i yuɔ aa na hɔmmu gbuu fɛ̃ da yogogo. Na hɔmmuŋ fĩɛ dumaa, ma siɛ gbãa waŋ. Diiloŋoŋ duɔŋ tuɔ kor-na, kufaŋgu hɔfɛ̃lle yaa dumaaŋo-na. Naŋ haa na naŋga‑i Diiloŋo-na da na da koŋkoro maŋ, na duɔŋ ta na da-yo.
10 *Diilopɔpuɔrbiemba siire taara koŋkoro daayo yaaŋga‑i aa tũnu-nɛi Diiloŋ uŋ ka firnu u huɔŋga‑i baa-na dumaa. 11 *Kirsa *Yalle waa ba hɔmmu-na; dii naa tũnu-bɛi wuɔ Kirsa ka mulĩɛŋ, aa ku huoŋgu-na u ka ce bɔi. A ce dumaaŋo-na ba gbuu vaa ba fɛrɛ da ba suɔ ma cemmaŋ-huɔŋgu‑i baa maŋ ka ce dumaa. 12 Diiloŋo yaŋ aa waŋ baa-ba wuɔ uŋ puɔraa-ba baa nelma maŋ, ma siɛ ce bafamba bãaŋ-nu, kɛrɛ ma ka ce namaa bãaŋ-nu. Nelma famma yaa baŋ waŋ-maŋ baa-na nyuŋgo‑i-na. Bamaŋ waaŋ *Neldɔdɔlma‑i ba yaa waaŋ-maŋ baa-na. Diiloŋo yaa saaŋ u Yalle‑i di ji dii-ma ba nunni-na. *Dɔrpɔpuɔrbiemba famba fɛrɛ‑i ba taara ba suɔ ma yaaŋga‑i.
Viisĩnni yaa dɔlaanuŋ Diiloŋo‑i
13 Terieŋgu faŋgu-na, tigiiŋ na fɛrɛ, baa na dii na yunni‑i. Haaŋ na naŋga‑i Diiloŋo-na ku haama wuɔ u ka ce hujarre nɛi Yesu-Kirsa jommaŋ-yiiŋgu-na. 14 Taa na nu Diiloŋo nuŋgu‑i ŋaa bisãnfɛfɛiŋ uŋ nuŋ u to nuŋgu dumaa. Naŋ ŋa na'a na saa ta na suɔ kuyuŋgu huɔŋgu-na, kumaŋ taa ku dɔlnu-nɛi cemma, baa na bir na suur-kuɔ. 15 Yaaŋ na wɛima‑i hiere ma fa ŋaa Diiloŋo maamaŋ faa dumaa. U yaa buɔ-na na deŋ a ce-na u baaŋ namaa. 16 Na saa da, ma nyɛgãaŋ Diiloŋ-nelma-na wuɔ: «Muɔmiŋ yeŋ nelfɛfɛiŋ muɔ dumaa, na saaya na waa nelfafaaŋ namaa dumɛi.»* Buolmaŋ-sɛbɛ (Lévitique) 19.2
17 Da na ta na cãrã Diiloŋo‑i na ta na bĩ-yo «Baba», na ninsoŋo. U yaa pãaŋ nuɔmba‑i a saanu baa baŋ ciɛ kumaŋ; u sa ce ciɛluɔ. Terieŋgu faŋgu-na, yinni maŋ tĩyãa na wulaa hĩɛma-na, gbãaŋ na ciluɔ tuɔ pigãaŋ wuɔ na kãalã-yuɔ. 18 Naŋ siire biɛ ãnsɔsɔmma maŋ na bĩncuɔmba wulaa, na suyaa baŋ sãa na yunni‑i baa kumaŋ a hiel-ni mɛi. Ba saa sãa-ni baa gbeiŋa, ba saa bi sãa-ni baa sɛ̃nɛ, nifanni sa gbãŋ ciima. 19 Ŋga ba sãa na yunni‑i baa tãmma. Aa tãŋ hama‑i? *Kirsa tãmma. Ba ciɛ-yo ŋaa *tũmbiloŋo maŋ faa buolma; jarma sĩ-yuɔ, pãdorre sĩ-yuɔ. A ko-yo sãa na yunni‑i. 20 Diiloŋo naa par ma yaa hã-yo aa miwaaŋo suɔ duɔ doŋ. U ciɛ ma yaa daama hɔperieŋ daaku-na duɔ kor-na. 21 Fuɔ yaa ciɛ na haa na naŋga Diiloŋo-na. Diiloŋo siire-yuɔ hiel-o kuomba hɔlma-na aa ce u ce bɔi ku'i ciɛ na haa na naŋga Diiloŋo-na aa ta na hil na ne-yo.
22 Naŋ siyaa ninsoŋo‑i, kuu dii ŋaa na migãaŋ na hɔmmu‑i da na gbãa ta na dɔl na-naa fafamma ŋaa cɛduɔŋ-bieŋ namaa. Terieŋgu faŋgu-na, yaaŋ na maama gbuu ta ma dɔlnu ma-naa. 23 Na saa da, na ciɛ nelfɛlaaŋ namaa, na huɔŋ fɛlɛmma. Gboluoŋ daaku-na nelbilo saa hoŋ-na, Diiloŋo'i huɔŋ-na. Nelbiloŋo ku, ŋga Diiloŋo sa ku. U huɔŋ-na baa u nuŋ-ãndaaŋgu yaa‑i. Ku sa ji gbuo dede. 24 Na saa da, ma nyɛgãaŋ Diiloŋ-nelma-na wuɔ:
«Nelbiliemba‑i hiere baa dii ŋaa hĩɛŋgu.
Ba fafaaŋgu dii ŋaa pũlma.
Hĩɛŋ da ku kuol, ku pũlma hũl.
25  Ŋga Itieŋo nelma dii gbula, ma sa ji gbuo dede.» Isayi (Ésaïe) 40.6-8
Itieŋo nelma yaa hama‑i? Ma yaa *Neldɔdɔlma maŋ baŋ waŋ-maŋ baa-na.

*1:16 Buolmaŋ-sɛbɛ (Lévitique) 19.2

1:25 Isayi (Ésaïe) 40.6-8