2
Itieŋo jommaŋ-kũŋgu‑i
Tobiŋ namaa, kumaŋ ŋaa Itieŋo jommaŋ-kũŋgu‑i baa i tigiima‑i u caaŋgu-na ku kũŋgu‑i, jande, i cãrã-nɛi, da na nu ba'a Itieŋo juɔ, baa na yaŋ na hɔmmu cu donduo dumaa, baa na bi yaŋ na hulɛiŋa caar. Umaŋ duɔ cira Itieŋo jomma hii, baa na hũu-ma. Halle da ba fiɛ cira wuɔ Diilopɔpuɔruŋgu, baa na hũu-ma. Ba gbãa bi cira miɛmɛi waaŋ-ma sisɔ miɛmɛi nyɛgãaŋ-ma, ba tãal-na. Baa na yaŋ molo da nelma tãal-na. Halle da ba fiɛ hel baa ku nelma‑i hie, baa na hũu-ma. Na saa da, aa Itieŋo jommaŋ-yiiŋgu suɔ da ku hi, nuɔmba ka cĩina Diiloŋo‑i aa Nelbabalaŋo maŋ kãaŋ dãamu-na u ka carra ba da-yo. Nuɔmbaŋ buol nimaŋ hiere, ka hel baa Diilo fuɔ fɛrɛ‑i, u ka sire wuɔ fuɔ sa taara-niɛ, kɛrɛ fuɔ maaraa-ni hiere. Aa u ka bel diiloŋo‑i kã ka suur tĩɛna *Diilodubuɔ‑i-na wuɔ fuɔ yaa Diiloŋo‑i. Ma sĩ ma tĩyãanu-nɛi wuɔ miŋ waa na terieŋgu-na, mi taa mi waŋ-ma baa-na kɛ? Fiɛfiɛ‑i-na, na suyaa kumaŋ bilaaya-yuɔ ta ku cie u yiiŋgu da ku hi u duɔ jo. Na saa da, Nelbabalaŋo duɔŋ u maacemma‑i tĩ dii cicaara, ku tĩyãa umaŋ bilaaya-yuɔ u halaŋ u yaaŋga-na. Duɔ halaŋ u yaaŋga-na, i ka da-yo. Kufaŋgu huɔŋgu yaa nuɔ‑i Itieŋo ka bãl-o baa u nufafalmu, aa uŋ juɔ baa bibɛsĩnni maŋ, ku ka kɔsuɔŋ-yo. Nelbabalaŋ daa u ka jo baa *Sitãni himma a ji ce gbɛrɛ-wɛima‑i ma sĩnni-na hiere duɔ gbãa duɔ tãal nuɔmba‑i cure-bɛi. 10 U ka jo ji ce kuubabalaaŋgu‑i ku sĩnni-na hiere a cure bamaŋ kãaŋ dãamu-na. Ninsoŋo maŋ naa waa u gbãa kor-ba, u saa dɔlnu-bɛi ba cĩina-yuɔ. 11 Ku ciɛ dumɛi Diiloŋo hã-ba pirammaŋ-hɔmmu a ce ba ta ba hũu coima‑i wuɔ ninsoŋo. 12 Terieŋgu faŋgu-na, bamaŋ saa hũu ninsoŋo‑i aa kuubabalaaŋgu cemma ta ma dɔlnu-bɛi, Diiloŋo ka pigãaŋ-ba u jãyãmma‑i.
Diiloŋo fiɛlaa-na duɔ kor-na
13 Tobiŋ namaa, na maama dii kpelle Itieŋo huɔŋga-na. Diiloŋo fiɛlaa namɛi dii ku domma-na* Girɛkimma-na terieŋ daaku gbãa bi nu nuŋ daama‑i: «U fiɛlaa namɛi igɛ̃na…» duɔ kor-na u *Yalle maŋ ciɛŋ-naŋ nelfafaaŋ namaa di barguɔ‑i-na, baa ninsoŋo maŋ naŋ siyaa-yo u bi barguɔ‑i-na. A ce dumaaŋo-na, miɛ i siɛ gbãa yaŋ u jaaluŋgu‑i na maama-na. 14 Iŋ waaŋ *Neldɔdɔlma maŋ baa-na, u bĩɛ-na baa ma yaa‑i duɔ kor-na na da na ta na ce na bãaŋgu‑i baa Itieŋo‑i Yesu-Kirsa‑i.
15 Tobiŋ namaa, terieŋgu faŋgu-na, bilaaŋ Diiloŋ-maama‑i kpelle, aa iŋ waaŋ mamaŋ baa-na i nunni-na, baa iŋ nyɛgãaŋ mamaŋ hã-na hiere, baa na yaŋ ma karaanu-nɛi. 16 Itieŋo‑i Yesu-Kirsa fuɔ fɛrɛ‑i, baa i To‑i Diiloŋo maŋ dɔlaa-ye aa ce hujarre yiɛ tuɔ dii sirɛiŋa yiɛ, aa ce i haa i naŋga‑i bĩŋkũfafaaŋ-nu, 17 ba hã-na holle aa ta ba dii sirɛiŋa nɛi, a ce na maacemma‑i baa na ãndɛnni ta ni fa hiere.

*2:13 Girɛkimma-na terieŋ daaku gbãa bi nu nuŋ daama‑i: «U fiɛlaa namɛi igɛ̃na…»