Polŋ nyɛgãaŋ sɛbɛhãalĩŋo maŋ hã
Timote‑i
Nelmuoyamma
Pol waa kaso aa nyɛgɛ̃ŋ sɛbɛ daayo‑i a hã Timote‑i. Huɔŋgu faŋgu-na, u taa u mulĩɛŋ aa nuɔmba naa nanna-yuɔ. Uŋ juɔ suɔ wuɔ u yinni tĩɛ tĩ, mamaŋ waa u huɔŋga-na, wuɔ nyɛgɛ̃ŋ-ma duɔ hã Timote‑i baa-ma. Pol nyɛgãaŋ sɛbɛ daayo yaa perieŋ Diiloŋ-nelma-na.
U duɔŋ u sɛbɛ‑i baa jaaluŋgu. U jaalaa Diiloŋo‑i Timote maama-na aa suɔ gboya Timote‑i wuɔ u tuɔ ce fuɔ temma; u vaa u fɛrɛ baa Diiloŋ-maacemma‑i kɛrɛ bamaŋ ciɛŋ-maŋ ba yammu huol baa ma cemma‑i (sap. 1–2).
Wuɔ nuɔmba bir baa ba huoŋgu aa ta ba waŋ Diiloŋ-nelma‑i baa coima, ŋga Timote u yaŋ aa u bel Diiloŋ-maama‑i nammu hãi, aa uŋ hãalãayã mamaŋ, u nyaar-mɛi fafamma (sap. 3).
Sɛbɛ periema-na, Pol kaalaa u sũlma‑i, ŋga wuɔ yinduɔŋgu u saa ji hel Diiloŋo huoŋ-nu dede. Diiloŋ uŋ kãayã-yuɔ dumaa, u nuŋgu bi tiraa hi mafamma‑i (sap. 4).
1
Jaaluŋgu
Muɔ Pol, muɔmɛi nyɛgãaŋ sɛbɛ daayo‑i. Yesu-Kirsa *pɔpuɔrbiloŋ muɔ ŋaa Diiloŋ uŋ'a ma ce dumaa. Diiloŋ uŋ pãa nuŋgu‑i wuɔ umaŋ duɔ suur Yesu-Kirsa horre-na uŋ ka da cicɛ̃lma maŋ, wuɔ mi wuɔra waŋ mafamma maama yaa‑i.
Timote, mi biɛŋ nuɔ, mi nyɛgɛ̃ŋ sɛbɛ daayo‑i da mi hã nuɔnɛi. I To‑i Diiloŋo‑i baa Itieŋo‑i Yesu-Kirsa‑i ba ce hujarre niɛ aa kãyã-niɛ aa fɛ̃ ŋ huɔŋga‑i.
Pol dii sirɛiŋa Timote‑i-na
Mi jaal Diiloŋo‑i. Mi cãa u yaa‑i baa huɔŋga diei ŋaa mi bĩncuɔmbaŋ siire ce-ma dumaa. Da mi ta mi cãrã-yuɔ huɔŋgu huɔŋgu, ŋ maama sa karaanu-miɛ. Niŋ kaalaa kaaluŋgu maŋ* Ku gbãa waa uŋ kaalaa kaaluŋgu maŋ Yesu pɔpuɔrbiemba maacemma sɛbɛ‑i-na 20.37., ku maama saa karaanu-miɛ; a ce dumaaŋo-na, ŋ kũɔma gbuu bel-mi. Mi taara mi da ŋ yufelle ku yaa mi huɔŋga ka fɛ̃. Niŋ hũyãa Yesu maama‑i baa huɔŋga diei dumaa, mafamma saa bi karaanu-miɛ. Ku duɔŋ baa ŋ nyubĩncɔiŋo‑i Losi yaa igɛ̃na, ŋ nyu‑i Enisi sire biɛ-ku, mi suyaa miɛ nuɔ ŋ bi siire biɛ kuuduɔŋgu faŋgu yaa‑i.
Terieŋgu faŋgu-na, mi ka tir nel daama‑i baa-ni: Miŋ haa mi nammu‑i niɛ aa cãrã Diiloŋo‑i u hã-ni fɔ̃ŋgũɔ maŋ, baa yaŋ u kusirre ŋ wulaa. Baa tie holle; Diiloŋ uŋ hãa-ye u *Yalle maŋ, di sa ce-ye kortaaŋ miɛ, di dii holle yiɛ aa ta di ce i tiɛ dɔl i-naa aa tiɛ suɔ i fɛrɛŋ belma.
Terieŋgu faŋgu-na, baa ce senserre baa Itieŋo nelma wamma‑i. Aa baŋ diyaa muɔŋo‑i kaso‑i-na fuɔ maama-na, baa bi ce senserre aa ŋ hel mi huoŋ-nu. Diiloŋ uŋ hãa-ye fɔ̃ŋgũɔ maŋ, yaŋ i ce u yaa gboruoŋgu aa i hĩrã mulĩɛma‑i *Neldɔdɔlma maama-na. Diiloŋo yaa kuraa-ye aa ce-ye u baaŋ miɛ. U saa ne i fafaaŋgu aa ce-ma! U taa u taara u cor baa Yesu-Kirsa‑i ce-ye dɛi ku'i ciɛ. Ma waa u huɔŋga-na aa miwaaŋo suɔ duɔ jĩna. 10 Fiɛfiɛ yaa nuɔ‑i i Koŋkortieŋo‑i Yesu-Kirsa jomma ciɛ i da cedɛiŋ daayo‑i. U yaa juɔ ji yiɛra kuliiŋgu‑i ku maacemma-na aa pigãaŋ wuɔ diɛ hũu Neldɔdɔlma‑i i ka da cicɛ̃lma maŋ sa tĩɛŋ dede‑i.
11 Diiloŋo ciɛ-mi Yesu *pɔpuɔrbiloŋ muɔ mi ta mi wuɔra mi waŋ Neldɔdɔl daama yaa‑i mi pigãaŋ nuɔmba‑i baa-ma. 12 Ku'i ciɛ ŋ da mi ce sũlŋ daama temma‑i. Ŋga senserre sa da-mi baa-ma. Mi suɔ miŋ haa mi naŋga‑i umaŋ nuɔ‑i aa mi suyaa miɛ uŋ hãa-mi mamaŋ, ku fɔ̃ŋgũɔ dii-yuɔ u duɔ gbãa ce mi bella-mɛi ji hi gɛ̃ŋgɛryiiŋgu‑i.
13 Miŋ waaŋ ninsoŋ-nelma maŋ baa-ni, ta ŋ wuɔ ma hũmelle‑i. Nelnyulmu maŋ dii-yiɛ baa Diiloŋ-hũmelle huɔŋga maŋ dii-yiɛ Yesu-Kirsa horre-na, bel-ni fafamma. 14 *Diiloŋ-Yalleŋ yeŋ ŋ huɔŋga-na, bel nel daama‑i fafamma.
15 Ŋ saa bi yaŋ-ma suɔma, Diiloŋ-dũŋ-baamba maŋ *Asi‑i-na ba naana-miɛ hiere, halle baa Fisɛl baa Ɛrmosɛni‑i hiere ba naana-miɛ. 16 Ŋga Diilo kãyã Onesifɔr dumɛlleŋ‑baamba‑i. Miŋ fiɛ mi ye kaso‑i-na, senserre sa da-yo baa nuɔmba‑i; u juɔ u dii sirɛiŋa miɛ. 17 Uŋ diyaa u gboluoŋgu‑i *Ɔrɔmu‑i-na, u taaraaya-miɛ fuɔ ji da-mi. 18 Gɛ̃ŋgɛryiiŋgu-na, Itieŋo kãyã-yuɔ a ce Diiloŋo ce hujarre yuɔ. Uŋ ciɛ kumaŋ hã-mi Efɛsi‑i-na, naŋ fɛrɛ‑i ŋ suɔ-ku ŋ yaŋ nuɔmba‑i hiere.

*1:4 Ku gbãa waa uŋ kaalaa kaaluŋgu maŋ Yesu pɔpuɔrbiemba maacemma sɛbɛ‑i-na 20.37.