Polŋ nyɛgãaŋ sɛbɛ maŋ hã
Efɛsitaamba‑i
Nelmuoyamma
Polŋ taa u nyɛgɛ̃ŋ sɛbɛ daayo‑i u waa kaso. U nyɛgãaŋ-yo hã Diiloŋ-dũŋ-baamba maŋ waa Efɛsi. Ba hɔlma-na, *Yuifubaa-ba waa, *niɛraamba bi waa. Pol taa u taara ba hieroŋo‑i ba suɔ Diiloŋo kusũŋgu‑i ku yaa ku ka gbãa kãyã-bɛi ba tĩɛnamma-na.
Diiloŋ uŋ taa u taara mamaŋ aa miwaaŋo suɔ duɔ doŋ, u waaŋ ma yaa pigãaŋ-ba sɛbɛ domma-na; wuɔ Diiloŋo ciɛra *Kirsa yaa ka waa bĩmbĩnni‑i hiere ni yuŋgu-na baa nuɔmba‑i hiere ba bi yuŋgu-na; a ce dumaaŋo-na, bamaŋ hũyãa Yesu-Kirsa maama‑i, Yuifubaa-ba‑i baa niɛraamba‑i hiere, ba ciɛ baaduɔmba fiɛfiɛ‑i-na (sap. 1–3).
Diiloŋ-dũŋ-baambaŋ saaya ba bel ba-naa dumaa, u nuŋgu hii kufaŋgu‑i; wuɔ ba yaŋ ba maama ta ma dɔlnu ma-naa, ba ta ba kãŋ ba-naa aa bi ta ba kãŋ Diiloŋo‑i (sap. 4–6).
1
Jaaluŋgu
Muɔ Pol, Yesu-Kirsa *pɔpuɔrbiloŋ muɔ ŋaa Diiloŋ uŋ'a ma ce dumaa. Muɔmɛi nyɛgãaŋ sɛbɛ daayo‑i da mi hã namaa namaŋ hũyãa Yesu-Kirsa maama‑i Efɛsi‑i-na a ce Diiloŋ-dũŋ-baaŋ namaa. I To‑i Diiloŋo‑i, baa Itieŋo‑i Yesu-Kirsa‑i, ba kãyã-nɛi aa fɛ̃ na hɔmmu‑i.
Diiloŋ uŋ ciɛ baa-ye dumaa Yesu-Kirsa barguɔ‑i-na
Yaaŋ i tiɛ tuɔlnu Diiloŋo‑i, Itieŋo‑i Yesu-Kirsa To‑i. Iŋ yeŋ horre-na baa *Kirsa‑i, u ciɛ baa-ye aa hã-ye dɔrciiluŋgu‑i ku sĩnni-na hiere dɔrɔ‑i-na. Aa Diiloŋo suɔ duɔ jĩna miwaaŋo‑i, u yufelle naa hel-yiɛ i diɛ waa fuɔ baaŋ miɛ Kirsa barguɔ‑i-na. U ciɛ mafamma‑i i diɛ waa welewele u yaaŋga-na cãlmuɔ baa waa-yiɛ. I maama dɔlaanu-yuɔ, a ce dii ku domma-na, u taa u taara u ce-ye u bisãlŋ miɛ Yesu-Kirsa barguɔ‑i-na. Terieŋgu faŋgu-na, yaaŋ i tiɛ jaal Diiloŋo‑i wuɔ u firiinu u huɔŋga‑i baa-ye cor a hã-ye u Bɛduɔla‑i. U yaa ciɛ tãmmaŋ-kũŋgu a sãa i yunni‑i aa pir i ãmbabalma‑i. Diiloŋo pigãaŋ-ye u fafaaŋgu‑i dumɛi ku sĩnni-na hiere. U firiinu u huɔŋga‑i baa-ye a ce-ye nelnurãaŋ miɛ baa cɛ̃cɛ̃muntaaŋ miɛ. U pigãaŋ-ye u kusũŋgu‑i. Ãnfafamma maŋ waa u huɔŋga-na dii ku domma-na, u pigãaŋ-ye baa-ma. 10 Ma cemmaŋ-huɔŋ da ku hi, u ka ce-ma: U ka tigiiŋ dɔrbĩmbĩnni‑i hiere baa hĩɛmaŋ-niini‑i aa haa Kirsa‑i ni yuŋ-nu.
11 Diiloŋo hielaa u yufelle yiɛ dii ku domma-na a saanu baa fuɔŋ taaraŋ ku ce dumaa. Diiloŋo ce wɛima‑i hiere kuŋ dɔlaanu fuɔ dumaa. Terieŋgu faŋgu-na iŋ yeŋ Kirsa horre-na, uŋ pãa nuŋgu maŋ baa-ye, u hãa-ye baa-ku. 12 A ce dumaaŋo-na, miɛ maŋ haa i naŋga‑i Kirsa‑i-na igɛ̃na, yaaŋ i tiɛ gbɛliɛŋ Dombuɔ‑i.
13 Namaa fɛrɛ‑i naŋ bi nuɔ ninsoŋo‑i, naŋ nuɔ koŋkor-*Neldɔdɔlma‑i, na hũyãa Kirsa maama‑i. Naŋ hũyãa-ma dumaaŋo-na, Diiloŋo dãanya-nɛi baa u *Yalle‑i uŋ ŋa naa pã dimaŋ nuŋgu‑i baa-na. 14 Di yaa fĩɛŋ i hɔmmu‑i wuɔ Diiloŋ duɔ ji kor-e gbula i ka da i niɛluɔ‑i. Terieŋgu faŋgu-na, yaaŋ i tiɛ jaal Dombuɔ‑i.
Pol cãarã Diiloŋo‑i hã Efɛsitaamba‑i
15 Tobiŋ namaa, ku'i ciɛ miŋ juɔ nu wuɔ na haa na naŋga Itieŋo‑i Yesu‑i-na aa ta na dɔl Diiloŋ-dũŋ-baamba‑i hiere, 16 mi sa nanna yiiŋgu baa Diiloŋo jaalma‑i na maama-na. Na maama sa karaanu-miɛ. 17 Aa mi cãrã Itieŋo‑i Yesu-Kirsa Diiloŋo‑i, i To maŋ fafaaŋgu tieŋo‑i, wuɔ u hã-na u *Yalle‑i di ce-na nelnurãaŋ namaa a pigãaŋ-na baa-yo na suɔ-yo dɛi. 18 U puur na yufieŋa‑i na suɔ uŋ bĩɛ-na mamaŋ nuɔ‑i, aa uŋ jĩɛna ciilufafaaŋgu maŋ tuɔ cie u baamba‑i na bi suɔ ku sĩnni‑i, 19 aa bi tiraa suɔ uŋ ceŋ maacemma‑i baa himma maŋ temma‑i u hã miɛ maŋ hũyãa u maama‑i. 20 U siire Yesu‑i hiel-o kuomba hɔlma-na baa hiduɔma famma yaa‑i a jĩna-yuɔ u caaŋgu-na dii dɔrɔ‑i-na. 21 Yuntesĩnni‑i hiere, baa fɔ̃ŋgɔ̃tesĩnni‑i hiere, baa nellentesĩnni‑i hiere ka hel baa himma‑i hiere, *Kirsa dii ni dɔrɔ. Nelbɔ̃mbɔ̃mbaa-ba maŋ dii nyuŋgo‑i-na baa bamaŋ juɔŋ bisĩnuɔ‑i-na hiere, Kirsa dii ba yuŋ-nu. 22 Diiloŋo haa-yo bĩmbĩnni‑i hiere ni yuŋ-nu, aa bi haa-yo fuɔ dũŋ-baamba bi yuŋ-nu. 23 Diiloŋ-dũŋ-baamba yaa Kirsa borre‑i; ba wɛima‑i hiere ma kãa ka jũŋ u yaa nuɔ‑i. U yaa wɛima‑i hiere miwaaŋo-na.