Sɛbɛ maŋ nyɛgãaŋ hã
Ebirebaa-ba‑i
Nelmuoyamma
Umaŋ nyɛgãaŋ Ebire ba sɛbɛ‑i, kutieŋo ŋyɛgãaŋ-yo a vii *Yuifubaa-ba maŋ hũyãa Yesu maama‑i aa ba ta ba mulĩɛŋ-ba ma maama-na. U diyaa sirɛiŋa bɛi Yesu hũmelle wuɔsaaŋgu-na; wuɔ da ba fiɛ ta ba mulĩɛŋ-ba di maama-na, ba baa yaŋ ba kũɔma seŋ.
U tagaaya pigãaŋ-ba wuɔ Yesu‑i ponsaaŋ-wuoŋo sĩ: U yaa Diiloŋ-Biɛŋo‑i. Diiloŋo ciɛ u yaa‑i *jigãntaamba yuntieŋo‑i. Yesu jigãntesĩnni deŋ baa Yuifu ba niini‑i. Bafamba taa ba kor Diiloŋo‑i baa tãmmaŋ-niini, ŋga ba niikonni saa ta ni gbã ni pir nɛliɛŋ ãmbabalma. A ne da Yesu yaa ciɛ u fɛrɛ tãmmaŋ-kũŋgu a pã u fɛrɛ hã Diiloŋo‑i. U ciɛ ku yaa‑i a pir i ãmbabalma‑i a dii-ye i-naa nuɔ baa Diiloŋo‑i. Dumandɛ‑i-na, u taa yaaŋga yiɛ ka tĩɛna Diiloŋo caaŋ-nu tuɔ cãrã-yuɔ u hã-ye (sap. 1–9).
Sɛbɛtieŋo diyaa sirɛiŋa bɔi Diiloŋ-dũŋ-baamba-na. Sɛbɛ periema-na, u tiraa dii sirɛiŋa bɛi wuɔ ba baa bir baa ba huoŋgu Diiloŋ-hũmelle-na. Ba ne yiinataambaŋ wuɔyaa-de dumaa aa ba ta ba ce ba temma. Ba ta ba ne Yesu yaa u diei yoŋ. Ba hĩrã mulĩɛma‑i aa ba siɛya ba kũɔma‑i fuɔ ku bãlma (sap. 10–13).
1
Diiloŋo puɔraa u Biɛŋo‑i baa u nuŋ-ãndaaŋgu‑i
Yiinaa‑i-na, Diiloŋo taa u ce u *pɔpuɔrbiemba yaa ta ba piiye baa i bĩncuɔmba‑i. Baŋ piiye baa-ba ku yuu niele, aa ba piiye baa-ba sĩnni bɔi-na. Ŋga fiɛfiɛ‑i-na, yiperieŋ daani-na, u ciɛ u Biɛŋo yaa piiye baa-ye. Diiloŋo curaa baa u yaa‑i a hiel miwaaŋo‑i, aa bir bĩmbĩnni‑i hiere dii u naŋ-na. Diiloŋo bɔbɔima da u yaa nuɔ‑i, u fũnuŋ ko Tuoŋo‑i. U nuŋ-ãndaaŋgu dii baa fɔ̃ŋgũɔ. U bilaaya bĩmbĩnni‑i hiere baa ku yaa‑i. U pirii nelbiliemba ãmbabalma‑i aa nyugũŋ ka tĩɛna Diiloŋo‑i Wɛimantieŋo caaŋ-nu dii dɔrɔ‑i-na. Diiloŋ-Biɛŋoŋ maaraa *dɔrpɔpuɔrbiemba‑i dumaa, u yerre bi maaraa ba yirɛiŋa‑i dumɛi.
Diiloŋ-Biɛŋo maaraa dɔrpɔpuɔrbiemba‑i
Na daa Diiloŋo gbĩɛ *dɔrpɔpuɔrbiloŋ hayo‑i dede wuɔ:
«Mi Biɛŋo yaa nuɔŋo‑i.
Muɔmɛi huɔŋ-ni nyuŋgo‑i-na.»* Gbɛliɛmaŋ-nalãaŋgu (Psaume) 2.7
Sisɔ u piiye dɔrpɔpuɔrbiloŋ hayo‑i maama‑i dede wuɔ:
«Mi ka ce u To muɔ, u ka waa mi biɛŋo.» Samiɛl sɛbɛhãalĩŋo (2 Samuel) 7.14
Na nuɔ-ma dede wɛi? Ŋga uŋ'a u saaŋ u Bɛpoldĩɛlãŋo‑i hĩɛma-na, u ciɛra wuɔ:
«Dɔrpɔpuɔrbiemba‑i hiere ba ta ba dũuna ba jaal-o.» Gbɛliɛmaŋ-nalãaŋgu (Psaume) 97.7
Uŋ waaŋ mamaŋ dɔrpɔpuɔrbiemba kũŋgu-na, u ciɛra wuɔ:
«Mi gbãa ce mi dɔrpɔpuɔrbiemba bir fafalmu,
mi gbãa ce mi maacembiemba bir dãamu.»§ Gbɛliɛmaŋ-nalãaŋgu (Psaume) 104.4
Ŋga u Biɛŋo kũŋgu-na, u ciɛra:
«Nuɔŋo‑i Diiloŋ nuɔ, ŋ yuntesĩnni dii gbula.
Ŋ sa ce ŋ fãamaansĩnni‑i baa huhurma.
Kumaŋ vii, ku yaa dɔlaanuŋ-niɛ, ŋ bigãaŋ ãmbabalma fuɔ.
Diilo, ku'i ciɛ ŋ Diiloŋo hiel nuɔnɛi ŋ nabaamba hɔlma-na
a hure namma‑i niɛ a ce-ni nelbuɔ nuɔ a fɛ̃ ŋ huɔŋga‑i.»* Gbɛliɛmaŋ-nalãaŋgu (Psaume) 45.7-8
10 U bi tiraa cira:
«Itie, nuɔnɛi hielaa hĩɛma‑i dii ku domma-na,
naŋ fɛrɛŋ nammu yaa maa dɔrɔ‑i.
11  Nifanni‑i daani‑i hiere ni ka gbuo,
ŋga nuɔ fuɔ ŋ sa ji gbuo dede.
Ni ka vãa hiere ŋaa kompammu.
12  Ŋ ka pumannu-niɛ ŋaa baŋ pumannuŋ joŋgoruo dumaa jĩna kɔtuɔŋgu.
Ŋ ka hor-ni ŋaa baŋ hor niidiini dumaa.
Ŋga nuɔ nii dii ŋ temma‑i ŋ sa ji kã terieŋgu.» Gbɛliɛmaŋ-nalãaŋgu (Psaume) 102.26-28
13 Diiloŋo gbĩɛ dɔrpɔpuɔrbiloŋ hayo‑i dede wuɔ:
«Jo ŋ ji tĩɛna mi caaŋ-nu;
aa ŋ yaŋ mi mal ŋ bigãarãamba‑i hã ŋ ce ŋ bãaŋgu‑i bɛi.» Gbɛliɛmaŋ-nalãaŋgu (Psaume) 110.1
14 Dɔrpɔpuɔrbiemba dii yoŋ ta ba ce Diiloŋo maacemma; molo sa da ba yufelle. Diiloŋo puɔr-ba ba ta ba jo ba kãyã uŋ ka kor bamaŋ.

*1:5 Gbɛliɛmaŋ-nalãaŋgu (Psaume) 2.7

1:5 Samiɛl sɛbɛhãalĩŋo (2 Samuel) 7.14

1:6 Gbɛliɛmaŋ-nalãaŋgu (Psaume) 97.7

§1:7 Gbɛliɛmaŋ-nalãaŋgu (Psaume) 104.4

*1:9 Gbɛliɛmaŋ-nalãaŋgu (Psaume) 45.7-8

1:12 Gbɛliɛmaŋ-nalãaŋgu (Psaume) 102.26-28

1:13 Gbɛliɛmaŋ-nalãaŋgu (Psaume) 110.1