Polŋ nyɛgãaŋ sɛbɛ maŋ hã
Tite‑i
Nelmuoyamma
Tite waa Pol wuɔratieŋo naŋo. Ŋga u saa waa *Yuifuyiɛŋo; u waa *niɛryiɛŋo aa hũu Yesu maama‑i (Gal. 2.1-3). U kãayã Pol bɔi u maacemma-na. Polŋ nyɛgãaŋ sɛbɛ daayo‑i hã-yo huɔŋgu maŋ nuɔ‑i, u waa Kirɛti. Pol naa ce u tĩɛna terieŋgu-na duɔ kãyã Diiloŋ-dũŋ-baamba‑i ba suɔ ba maacemma belma Diiloŋ-dũŋgu-na.
Pol piiye Diiloŋ-dũŋ-baamba yaataambaŋ gbĩɛ ba waa dumaa, aa cira bamaŋ miɛlãaŋ Diiloŋ-nelma‑i ba pira nuɔmba‑i, ba ta ba nuola-bɛi (sap. 1). U pigãaŋ Tite‑i uŋ saaya u waŋ mamaŋ baa Diiloŋ-dũŋ-baamba‑i: Bĩncuɔmba‑i, cicɔraamba‑i, naaciemba‑i baa kɔraamba‑i, nɛliɛŋo nɛliɛŋo baa u nelma (sap. 2). Ku huoŋgu-na, u dii u nuŋgu‑i Diiloŋ-dũŋ-baambaŋ saaya ba ta ba wuɔ gboluoŋgu maŋ, aa da na ta na nunu na-naa tĩɛnamma-na kuŋ faa dumaa (sap. 3).
1
Jaaluŋgu
Muɔ Pol, muɔmɛi nyɛgãaŋ sɛbɛ daayo‑i. Mi cãa Diiloŋo aa tiraa waa Yesu-Kirsa *pɔpuɔrbiloŋ muɔ. Diiloŋo yufelleŋ hilaa bamaŋ nuɔ‑i, u puɔraa-mi wuɔ mi kãyã-bɛi ba hũu u maama‑i aa pigãaŋ-ba ninsoŋo‑i ba da ba ta ba wuɔ u hũmelle‑i fafamma. Mafamma da ma ce, Diiloŋo‑i Ninsontieŋ uŋ pãa cicɛ̃lma maŋ nuŋgu‑i aa suɔ duɔ jĩna miwaaŋo‑i, ba ka ta ba hĩŋ ma taaluŋgu. Diiloŋo‑i i koŋkortieŋ uŋ ŋa naa dii huɔŋgu maŋ duɔ kor nelbiliemba‑i, kuŋ juɔ hi, u puɔr-mi baa u nelma‑i mi ta mi wuɔra mi waŋ-ma baa nuɔmba‑i ba da ba suɔ-ma.
Tite, mi nyɛgɛ̃ŋ sɛbɛ daayo‑i da mi hã nuɔnɛi baa-yo. Mɛi fɛrɛŋ biɛŋo'i nuɔŋo‑i i Diiloŋ-hũmelle-na. I To‑i Diiloŋo‑i baa i Koŋkortieŋo‑i Yesu-Kirsa‑i ba kãyã-niɛ aa fɛ̃ ŋ huɔŋga‑i.
Diiloŋ-dũŋ-baamba yaatieŋo sĩnni‑i
Tite, mi yaaŋ-ni Kirɛti‑i-na ŋ da ŋ perieŋ maacemma maŋ tĩyãa cemma terieŋgu-na aa ŋ da ŋ wuɔra fiɛl yaataamba hã Diiloŋ-dũŋ-baamba‑i nilɛiŋa-na hiere ŋaa miŋ waaŋ-ma baa-ni dumaa. Da ŋ'a ŋ fiɛl umaŋ, cãlmuɔ saa saaya u da-yuɔ aa u saaya u waa ciɛŋo diei tieŋo. U bisãlmba saaya ba hũu Yesu maama‑i, ba ciluɔ saaya u vii aa ba saaya ba ta ba nu ba bĩncuɔmba nunni‑i. Diiloŋ-dũŋ-baamba yaatieŋo ce Diiloŋ-maacemma, a ce dumaaŋo-na cãlmuɔ saa saaya u da-yuɔ. U saa saaya u waa bombolmantieŋo, u huɔŋga saa saaya ka maar-o, u saa saaya u tuɔ ce koŋhiliiŋgu, u saa saaya u waa bɛrkartieŋo, u saa bi saaya u tuɔ wuo huhurma-na. Ku saaya u tuɔ suɔ niraamba belma aa waa ãnfafammanceroŋo. Ku saaya u waa nelnurãŋo, aa waa nelviiŋo, aa tiraa waa Diiloŋ-nolŋo. Ku saaya u tuɔ suɔ u fɛrɛŋ belma. Kutieŋo saaya u nyaar Diiloŋ-nelma-na a wuɔ ma hũmelle‑i ŋaa uŋ hãalãayã-mɛi dumaa, ku yaa u ka gbãa waŋ-ma fafamma a dii sirɛiŋa nuɔmba-na aa da nuŋgu nuharuntaamba-na.
Bel ŋ fɛrɛ coikartaamba-na
10 Na saa da, yaagbãrãamba maaraaya; ba nunni sa suɔ aa dɔl. *Yuifubaa-ba maŋ suurii Yesu horre-na, ba yaa bɔi. Da ba ce ba ta ba piiye ba tãal banamba‑i. 11 Mamaŋ saa saaya wamma, ba waŋ ma yaa‑i da ba da nallã ba nieŋa‑i. Baa yaŋ ba cor baa-ku, ba guɔla dumiɛŋa bɔi dumaaŋo-na. 12 Ba nelleŋ-tobiŋo naŋo waa tuɔ suɔ yiɛŋgu, u saa fuo-ma, u waaŋ-ma wuɔ: «Kirɛtitaamba sa waŋ ninsoŋo gbula. Ba balaaŋ ŋaa kɛ̃lãamba aa tiraa waa yentaamba. Ba yii baa ba kusũnni yoŋ.» 13 Uŋ waaŋ mamaŋ, u saa kar coima. Terieŋgu faŋgu-na, fulnu-bɛi ŋ waŋ ninsoŋo‑i baa-ba ku yaa ba ka vii Diiloŋ-hũmelle-na. 14 Waŋ baa-ba wuɔ ba baa fer Yuifu ba yiinatĩmma‑i, ninsoŋo sĩ; aa nuɔmba maŋ cĩinaana ninsoŋo‑i, ba baa cu ba nelma huoŋ-nu. 15 Nɛliɛŋ nuɔ ŋ huɔŋ da ka waa welewele, ŋ wɛima‑i hiere ma bi waa welewele dumɛi. Ŋga bamaŋ guɔlaaya ba fɛrɛ aa cĩina Diiloŋo‑i, fafaaŋgu diei kuu si dii-bɛi. Ba balaaŋ baa ba hɔmmu‑i hiere. 16 Ba wuɔra ba piiye wuɔ bafamba suɔ Diiloŋo‑i, a ne da baŋ ceŋ kumaŋ ku pigãaŋ wuɔ ba sa suɔ-yo. Ba balaaŋ cor, ba sa nu nɛliɛŋ ãndaaŋgu, ãnfafamma yaraa-ba cemma ma kũŋgu-na hiere.