2
Gâp ŭch ăn khân ay may gĭt nau i gâp nsrôyh jan kar geh nau jêr kađôi. Gâp jan kar ăn ma khân ay may, ăn ma phung i gŭ ta ƀon Laođisê, ndrel ma dâng lĕ bunuyh i mâu vay mâp gâp đŏng. Gâp ŭch dâng lĕ khân ay may geh nau n'hao nuih n'hâm, geh gŭ du ntôr nau ta nau rŏng ndrăng khân ay may nơm, gay ma khân ay may gĭt vât n'hêl nanê̆ dŭt jru nau Kôranh Brah i ndŏp mpôn a lor nơh, jêng nau Brah Krist.* 2:2: Kôl 1:26-27; Êph 3:17-19; 5:2; 1Ti 3:16 Nau Brah Krist i nây geh nau khlay, yorlah dâng lĕ nau mân gĭt blao dŭt khlay mpôn ta Brah Krist nây dadê.* 2:3: 1Kô 1:23-25, 30 Gâp ngơi kơt nây, gay ma lơi ôh ăn bu mƀrôh khân ay may yor ma nau bu ngơi blao ueh rah rơch.* 2:4: Rôm 16:17-18 Bol lah săk gâp gŭ ngai bơh khân ay may kađôi, yơn ma nuih n'hâm gâp hôm gŭ ndrel khân ay may, jêh ri gâp răm maak ngăn tăng khân ay may gŭ rêh ueh, ndrel ma geh nau nsing nâp ta Brah Krist kơt nây.
Nau rêh gŭ ndrel Brah Krist
Yorlah khân ay may lĕ sŏ dơn Brah Yêsu Krist jêng kôranh khân ay may nơm, lah ndri ăn khân ay may hôm gŭ rêh tâm rnglăp đah Păng kơt nây jât dô.* 2:6-7: Kôl 1:23; Êph 3:17 Ăn nau nsing khân ay may ma Păng ăn nâp tâm ban ma tơm si i hon reh jru ngăn, mâu lah tâm ban ma jay i bu jan dŭt nâp ngăn. Lah ndri nau nsing khân ay may nâp tâng nau bu lĕ ntŭm nti khân ay may nơh. Jêh ri ăn khân ay may lah ueh ma Kôranh Brah lơ ma hô. Khân ay may njrăng lơi ăn bu mƀrôh rlăm khân ay may yor ma bu dŏng ma nau ntŭm nti dŭt blao, mâu lah ma nau mbơh ngơi mƀrôh rlăm i mâu geh nau khlay, jêng nau nti bunuyh đơn tă bơh kăl e dơm, jêng nau nti mpeh ma nau brah êng êng neh ntu, mâu ôh tâng mpeh ma Brah Krist.* 2:8: Mat 7:15; Rôm 16:17; Tit 3:10-11
Dâng lĕ ndơ Kôranh Brah geh, geh ta Brah Krist đŏng, bol lah Păng jêng săk jăn bunuyh.* 2:9: Kôl 1:19; Yôh 1:14 10 Lŏng i khân ay may nây, dâng lĕ ndơ Brah Krist geh, khân ay may lĕ geh đŏng, yor ma khân ay may gŭ ndrel Păng. Păng i geh nau dơi ma dâng lĕ brah djơh i jan kôranh mât uănh, ma dâng lĕ brah djơh i geh nau dơi.* 2:10: Êph 1:21; Phi 2:9-11 11 Phung Israel geh koh ntô ta săk jăn gay ma jêng ƀon lan Kôranh Brah. Lŏng i khân ay may nây lĕ jêng ƀon lan Kôranh Brah đŏng, mâu ôh ti bunuyh jan, yơn ma geh Brah Krist lĕ sŏ lơi nuih n'hâm djơh khân ay may. Khân ay may jêng ƀon lan Kôranh Brah nơm ngăn, yor ma khân ay may lĕ gŭ ndrel Păng, ndri dâng Păng jan tâm ban ma koh ntô ta nuih n'hâm khân ay may.* 2:11: Rôm 2:29; NNt 17:11-13 12 Nôk khân ay may dơn nau ƀăptem yŭk ma dak nơh, khân ay may jêng tâm ban ma lĕ khât ta dak tŏp ndrel Brah Krist, jêh ri Kôranh Brah ăn khân ay may dâk rêh ndrel Păng đŏng, yorlah khân ay may nsing ma nau dơi Kôranh Brah i ăn Brah Krist dâk rêh.* 2:12: Rôm 6:3-4; Kôl 3:1 13 Bơh ntơm nơh khân ay may tâm ban ma lĕ khât jêh yor ma nau tih khân ay may, ndrel ma khân ay may mâu geh sŏ dơn nau koh ntô ta nuih n'hâm i nây, yơn ma Kôranh Brah ăn khân ay may geh nau rêh ndrel Brah Krist. Păng yô̆ bân mâu hôm kơp dâng lĕ nau tih bân.* 2:13: Êph 2:1 14 Samƀŭt ntôn bân i geh nchih dâng lĕ nau tih bân, Păng lĕ jut lơi, yor ma nau Brah Yêsu khât ta si tâm rkăng. Nau i nây tâm ban ma sŏ lơi samƀŭt i nây pŏng ta si tâm rkăng.* 2:14-15: 1Pê 2:24; 1Yô 4:9-10; Rôm 8:38-39 15 Păng lĕ sŏ lơi i nau dơi bơh brah djơh i jan kôranh mât uănh, bơh brah djơh i geh nau dơi, Păng lĕ jan ăn khân păng đit prêng săk khân păng nơm ta bơh năp phung ŏk, dơi Păng ngăn đah khân păng, tă bơh Brah Krist khât ta si tâm rkăng.
16 Lah ndri lơi ôh iăt lah bu jưch khân ay may ma ndơ sông sa, ma ndơ nhêt, mâu lah ma nau nhêt ƀŭn êng êng, nau lăp khay, nau nar Saƀăt i nar rlu phung Israel.* 2:16-17: Rôm 14:1-6; Gal 4:9-11; Hêb 9:10 17 Dâng lĕ ndơ i nây tâm ban ma gui i bu uănh mâu ôh say ndơ ngăn, yơn ma ndơ ngăn geh ta nar jât năp tay, geh ta Brah Krist dơm. 18 Lơi ôh iăt bunuyh i lah khân ay may mâu di ma sŏ ndơn ndơ nkhôm bơh Kôranh Brah, bunuyh i nây đă bu jan săk dêh rhêt ngăn, nđâp ma đă bu yơk mbah ma tông păr đŏng. Bunuyh kơt nây ngơi ŏk ma ndơ tâm say khân păng nơm, khân păng n'hi êng săk khân păng nơm ma ndơ mâu geh nau khlay, nau mân khân păng mpeh ma neh ntu dơm [mâu ôh mân mpeh ma Brah Huêng Ueh]. 19 Khân păng i nây mâu ôh gŭ ndrel Brah Krist i tâm ban ma bôk ma phung nsing, bôk i nây i mât du mlŏm săk ăn geh n'hâm suan nting nđăng brăt suan dâng lĕ lơ ma kuŏng tâng ma Kôranh Brah nơm ăn.* 2:19: Kôl 1:18
Khât ndrel, rêh ndrel Brah Krist
20 Lah khân ay may tâm ban ma lĕ khât ndrel Brah Krist, jêh ri lĕ klaih jêh bơh nau dơi nau brah neh ntu, lah ndri mơm dâng khân ay may hôm gŭ rêh tâng nau vay bunuyh i mâu nsing ma Brah Krist?* 2:20-21: Gal 4:9-11 21 Kơt lah: ‘Lơi pah! Lơi nhêt sa! Lơi gŏ ôh!’ 22 Dâng lĕ nau buay i nây geh nau khlay ma ndơ i roh dơm lah dŏng, jêng nau ntŭm nti bunuyh dơm.* 2:22: Mar 7:14-15 23 Dâng lĕ nau buay i nây uănh tâm ban ma geh nau mân gĭt blao ngăn, yor ma nau yơk mbah dŭt hô, jan nuih n'hâm dêh rhêt, ndrel ma jan jêr ma săk nơm. Yơn ma dâng lĕ nau i nây mâu ôh geh nau khlay gay ma dŭp nau kơnh djơh ta nuih n'hâm.* 2:23: 1Ti 4:8

*2:2 2:2: Kôl 1:26-27; Êph 3:17-19; 5:2; 1Ti 3:16

*2:3 2:3: 1Kô 1:23-25, 30

*2:4 2:4: Rôm 16:17-18

*2:6 2:6-7: Kôl 1:23; Êph 3:17

*2:8 2:8: Mat 7:15; Rôm 16:17; Tit 3:10-11

*2:9 2:9: Kôl 1:19; Yôh 1:14

*2:10 2:10: Êph 1:21; Phi 2:9-11

*2:11 2:11: Rôm 2:29; NNt 17:11-13

*2:12 2:12: Rôm 6:3-4; Kôl 3:1

*2:13 2:13: Êph 2:1

*2:14 2:14-15: 1Pê 2:24; 1Yô 4:9-10; Rôm 8:38-39

*2:16 2:16-17: Rôm 14:1-6; Gal 4:9-11; Hêb 9:10

*2:19 2:19: Kôl 1:18

*2:20 2:20-21: Gal 4:9-11

*2:22 2:22: Mar 7:14-15

*2:23 2:23: 1Ti 4:8