12
Mari tŏ dak ngi ƀô kah ta jŏng Brah Yêsu
(Mat 26:6-13; Mar 14:3-9)
Hôm e prao nar ma tât di nar nhêt ƀŭn n'hot, Brah Yêsu hăn tât ta ƀon Ƀêthani, ntŭk ƀon Lasar gŭ, bunuyh i Brah Yêsu de jan ăn dâk rêh nơh.* 12:1: Yôh 11:1, 43-44 Ta ntŭk nây bu ndrăp ndơ sông sa kuŏng ăn ma Brah Yêsu. Matha kơl ăn ndơ sông sa ma bu, Lasar gŭ sông sa ndrel Brah Yêsu ta nsưng nây. Nôk nây tâng ma nau vay nôk sông sa kuŏng, khân păng sông sa gŭ bêch nkêng jât chiao, i jŏng rok jât kơi.* 12:2: Luk 10:40 Jêh ri Mari sŏ dak ngi ƀô kah i khlay ngăn ntil dŭt ueh i bu kuăl lah dak ngi ‘Nartu’ n'gul lit, tŏ ta jŏng Brah Yêsu nây, jêh ri jut jŏng Brah Yêsu i nây ma sŏk păng nơm, n'hôl ƀô kah bêng jay nây ngăn.* 12:3: Luk 7:37-38 Geh du huê bunuyh ta mpôl oh mon Brah Yêsu, rnha Yuđas-Isakariyôt, jât năp tay păng i nây leo bu hăn nhŭp Brah Yêsu, păng lah:* 12:4: Yôh 18:2-3 “Moh kô̆ mâu tăch dak ngi ƀô kah i khlay ngăn nây 300 prăk kăk* 12:5: ‘300 prăk kăk’, mâu lah ‘300 Đênari’. Du kăk Đênari, tâm ban ma khlay bu nkhôm jan kar du nar., pă ăn ma bunuyh o ach?” Yuđas-Isakariyôt ngơi kơt nây păng mâu ôh yô̆ ma phung o ach ngăn. Păng bunuyh ntŭng, păng bunuyh ndjôt dŭng prăk mpôl oh mon, nđâp ma păng nơh lĕ vay tă sŏ prăk aƀă bơh dŭng i nây dah păng nơm ŭch dŏng. Yơn ma Brah Yêsu lah: “Ăn dah ma jan pre hŏ, păng tŏ dak ngi ƀô kah dja, gay ma ndrăp săk Gâp ma tŏp.* 12:7: Yôh 19:39-40 Khân ay may hôm e geh bunuyh o ach gŭ ndrel khân ay may mro, yơn ma Gâp dja, Gâp mâu hôm ôh gŭ mro ndrel khân ay may.”* 12:8: NVa 15:11
Bu ŭch nkhât Lasar
Ŏk ngăn phung Israel gĭt lah Brah Yêsu gŭ ta nây, jêh ri khân păng hăn ta Păng, mâu ôh dơn ŭch say Brah Yêsu dơm, khân păng ŭch say Lasar i lĕ Brah Yêsu jan ăn dâk rêh bơh phung khât nây đŏng.* 12:9-11: Yôh 11:43-45 10 Ndri dâng mpôl kôranh jan brah, khân păng tâm nchră băl ŭch nkhât lơi Lasar đŏng, 11 ach ma bu lĕ gĭt Lasar lĕ dâk rêh, dâng ŏk phung Israel du lôh bơh khân păng, jêh ri nsing ma Brah Yêsu.
Brah Yêsu lăp ta ƀon kuŏng Yêrusalem
(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11; Luk 19:28-40)
12 Bunuyh i hăn ta ƀon kuŏng Yêrusalem nhêt ƀŭn n'hot ŏk ngăn. Tât nar ôi tay jêh nau sông sa kuŏng i nây, khân păng tăng lah Brah Yêsu brô̆ lĕ bơi ma tât ta ƀon Yêrusalem. 13 Khân păng leo băl sreh n'ha jôm lôh bơh ƀon hăn chuă Brah Yêsu, nđâp ma nter lah:
“Rnê ma Kôranh Brah! 12:13: ‘Rnê ma Kôranh Brah’, mâu lah ‘Hôsana’. ‘Hôsana’ jêng nau ngơi Hêbrơ, geh nau khlay lah: ‘Dăn may rklaih’, yơn ma ta nôk Brah Yêsu bu dŏng ‘Hôsana’, jêng nau rnê.
Dăn Kôranh Brah ăn nau geh jêng ma Păng i Kôranh Brah de đă văch,
Păng kađăch phung Israel” 12:13: NMƠ 118:25-26.
14 Brah Yêsu lĕ say du mlŏm kon seh lia, Păng ncho ta kalơ ri, i nây jêng tâm di ma nau lĕ bu nchih lah:
15 ‘Ơ phung ƀon lan ta ƀon Yêrusalem i bu kuăl kon bu ur Siôn đŏng, khân ay may lơi klach ôh.
Uănh ri! Kađăch khân ay may bơi ma tât
Păng gŭ ncho ta kalơ kon seh lia’ 12:15: Sak 9:9.
16 Bơh ntơm nơh, mpôl oh mon Brah Yêsu ê vât ôh nau i nây. Jêh Brah Yêsu dâk rêh lăp ta nau chrêk lơp Păng nơm, ri mơ khân păng kah gĭt nau bu lĕ nchih ma Păng kăl e nơh, dâng lĕ nau i nây geh ma Păng jêng tâm di.* 12:16: Yôh 2:22; 14:26 17 Phung ƀon lan i gŭ ndrel Brah Yêsu, nôk Păng kuăl Lasar lôh bơh ntu môch, nđâp ma jan ăn păng dâk rêh nơh, khân păng mbơh nkoch nâng dâng lĕ nau khlay i nây i Brah Yêsu de jan. 18 Phung ƀon lan ŏk ngăn hăn ran chuă ta Păng, yorlah tăng bu nkoch Păng jan nau khlay ăn Lasar dâk rêh i nây. 19 Phung Pharisi tâm lah ndrăng khân păng: “Say ƀah! Bân mâu ôh dơi buay Păng! Dâng lĕ phung ƀon lan lĕ tâng Păng dadê!”
Phung Grek ŭch mâp Brah Yêsu
20 Ta nklang phung bunuyh hăn ta ƀon Yêrusalem yơk mbah ma Kôranh Brah ta nar nhêt ƀŭn n'hot nây, ta nây geh phung Grek aƀă đŏng i mâu di phung Israel hăn lăp ndrel. 21 Khân păng hăn ta Philip du huê mpôl kôranh oh mon bunuyh tă bơh ƀon Ƀêtsaida bri Galilê, khân păng lah: “Ơ kôranh, hên ŭch mâp Kôranh Yêsu.”* 12:21: Luk 19:3; 23:8 22 Philip hăn mâp mbơh ma Ŏndrê, jêh ri Ŏndrê, ndrel ma Philip hăn ôp Brah Yêsu. 23 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Nar Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah de njuăl lăp ta nau chrêk lơp Gâp nơm lĕ tât jêh.* 12:23: Yôh 2:4; 7:6, 30; 8:20; 13:1 24 Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, lah du găr ba lah ba i nây bu mâu tuch ta neh, ba i nây hôm du găr nâng dơm, yơn ma lah tuch ta neh păng mâu ôh hôm kơt ơm 12:24: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Păng khât’., lôh jêng tơm ba i lĕ hon, jêh ri geh play ŏk ngăn. Kơt ndri đŏng yor ma Gâp khât dâng geh ŏk bunuyh sŏ dơn nau rêh mhe. 25 Bu moh ŭch ngăn pơh ma nau rêh păng nơm dơm ta neh ntu dja, păng i nây mâu ôh geh nau rêh n'ho ro, yơn ma bu moh mâu ôh kơp khlay ma nau rêh păng nơm ta neh ntu dja, păng i nây hôm geh nau rêh n'ho ro ngăn ma păng nơm.* 12:25: Mat 16:25 26 Bu moh sơm kơl jan kar ma Gâp, iăt ma păng tâng Gâp, jêh ri ah ntŭk Gâp gŭ, păng Gŭ ta ntŭk nây đŏng. Bu moh sơm kơl jan kar ma Gâp, Bơ̆ Gâp rnê đŏng ma păng.”* 12:26: Yôh 14:3; 17:24
Nau Brah Yêsu ngơi ma săk Păng nơm khât
27 “Aƀaơ dja nuih n'hâm Gâp geh nau rŭng răng ngăn. A mơm Gâp ngơi aƀaơ dja? Ngơi: ‘Ơ Bơ̆, dăn May rklaih Gâp bơh nau jêr i dja’, bơh? Mâu ôh. Yor ma nau i dja ro dâng Gâp văch ta neh ntu dja.* 12:27: Mat 26:38-39 28 Ơ Bơ̆, đă May jan ăn May nơm geh nau chrêk lơp.” Nôk nây geh tăng nteh bŏr tă bơh kalơ trôk ti: “Gâp lĕ jan ăn Gâp nơm geh nau chrêk lơp, jêh ri Gâp mra jan du tơ̆ đŏng jât.” 29 Phung ƀon lan gŭ ta nây tăng nteh, khân păng tâm lah: “Gĭt nteh ntŏr nglayh?” Aƀă jât lah: “Gĭt geh tông păr ngơi ma Păng?” 30 Brah Yêsu lah: “Nteh i nây gay ma geh nau khlay ma khân ay may, mâu di ôh gay ma geh nau khlay ma Gâp. 31 Aƀaơ dja nar phat dôih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja lĕ tât jêh, aƀaơ dja lĕ tât đŏng nar mprơh lơi Satăng i kôranh mpôl brah djơh i nơm kôranh ma neh ntu dja.* 12:31: Yôh 14:30; 16:11 32 Yơn ma Gâp, tât bu n'hao Gâp bơh neh dja§ 12:32: ‘N'hao Gâp bơh neh dja’, Brah Yêsu ngơi ma bu nkhât Păng ta si tâm rkăng, mâu lah, ngơi ma n'hao Păng ta kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah nơm., Gâp leo dâng lĕ bunuyh hăn ta Gâp dadê.”* 12:32: Yôh 3:14; 18:32 33 Brah Yêsu ngơi kơt nây, ŭch ăn bu gĭt mơm nau Păng khât, yorlah ta si tâm rkăng bu n'hao Păng bơh neh. 34 Phung ƀon lan ôp Brah Yêsu: “Hên lĕ tăng ta nau vay phung bân lah: ‘Brah Krist hôm gŭ n'ho ro’. Lah ndri mơm dâng May lah Kon Bunuyh i tă bơh Kôranh Brah de njuăl bu de nkhât n'hao Păng bơh neh ntu dja? Lah ndri bu moh Kon Bunuyh i nây?”* 12:34: NMƠ 110:4; Êsa 9:6-7; Dan 7:13-14 35 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Nau Ang hôm gŭ ndrel khân ay may du ƀlât dơm. Ăn khân ay may hăn hŏm dôl Nau Ang hôm e gŭ ndrel khân ay may, gay ma nau ngo mâu dơi đah khân ay may. Lah bu moh hăn ta nau ngo, păng mâu gĭt ôh ah ntŭk păng hăn.* 12:35: Yôh 8:12 36 Dôl hôm geh Nau Ang dja, ăn khân ay may nsing hŏm ma Nau Ang i nây, gay ma khân ay may jêng kon Nau Ang.” Jêh Brah Yêsu ngơi kơt nây, jêh ri Păng du krap, bu mâu hôm ôh say Păng.* 12:36: Êph 5:8; 1Tê 5:5
Phung ƀon lan mâu ôh nsing ma Brah Yêsu
37 Bol lah phung ƀon lan lĕ say Brah Yêsu jan ŏk nau khlay kađôi, hôm e geh ŏk bunuyh mâu nsing ma Păng đŏng. 38 Nau nây jêng tâm di đah nau Êsai i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nchih:
‘Ơ Kôranh Brah, bu moh ma iăt nau hên lĕ mbơh nkoch?
Bu moh ma say nau dơi May lĕ nhhơ?’ 12:38: Êsa 53:1
39 Ach ma kơt nđa dâng bu mâu nsing, kơt Êsai nchih tay jât:
40 ‘Kôranh Brah jan ăn trôm măt khân păng cheh,
Nuih n'hâm khân păng dăng ko,
Gay ma trôm măt khân păng mâu say ngăn,
Nđâp ma nuih n'hâm khân păng mâu gĭt vât,
Ndri khân păng mâu plơ̆ sât ma Kôranh Brah,
Jêh ri Kôranh Brah mâu ôh jan bah khân păng’ 12:40: Êsa 6:10.
41 Êsai ngơi kơt nây, yorlah kăl e nơh păng lĕ say nau chrêk lơp Brah Yêsu, jêh ri păng mbơh nkoch lor ma Brah Yêsu. 42 Yơn ma hôm geh ŏk bunuyh nsing ma Brah Yêsu, geh mpôl kôranh ta phung Israel nsing ma Păng đŏng. Yơn ma khân păng mâu bănh mbơh nkoch nau nsing i nây ma bu, yor ma khân păng klach phung Pharisi mprơh khân păng du bơh nhih rƀŭn phung khân păng nơm.* 12:42: Yôh 9:22 43 Khân păng jan kơt nây, yor ma khân păng ŭch bunuyh rnê rlau ma Kôranh Brah rnê.
44 Jêh ri Brah Yêsu ngơi dŭt nteh: “Bu moh nsing ma Gâp, mâu ôh dơn nsing ma Gâp dơm, păng nsing đŏng ma Kôranh Brah nơm tơm njuăl Gâp. 45 Bu moh say Gâp, păng say đŏng i Nơm tơm njuăl Gâp.* 12:45: Yôh 14:7-9 46 Gâp văch ta neh ntu dja tâm ban ma nau ang, gay ma bu moh nsing ma Gâp, păng mâu ôh hôm tâm ban ma bunuyh gŭ ta nau ngo.* 12:46: Yôh 8:12 47 Lah bu moh tăng bŏr Gâp ngơi, tih ma mâu ŭch iăt nau Gâp nti, Gâp mâu ôh phat dôih aƀaơ dja, yorlah Gâp văch mâu ôh gay ma phat dôih bunuyh ta neh ntu dja, Gâp văch gay ma rklaih bunuyh ta neh ntu dja.* 12:47-48: Yôh 3:17-18 48 Yơn ma bu moh rlăch mâu ôh iăt nau Gâp, mâu ôh sŏ dơn nau Gâp nti lah, păng i nây lĕ geh kôranh phat dôih păng. Nau Gâp lĕ nti lah i nây mra phat dôih păng ta nar n'glĕ dŭt tay, 49 yorlah nau Gâp nti lah i nây, mâu geh ôh lôh tă bơh săk Gâp nơm ŭch, yơn ma Bơ̆ Gâp nơm tơm njuăl Gâp đă ma Gâp, moh nau Gâp nti, moh nau Gâp lah.* 12:49: Yôh 7:16-17 50 Jêh ri Gâp lĕ gĭt, nau Kôranh Brah đă ăn geh nau rêh n'ho ro. Lah ndri dâng lĕ nau Gâp lah, Gâp lah kơt nau Bơ̆ Gâp lĕ đă.”

*12:1 12:1: Yôh 11:1, 43-44

*12:2 12:2: Luk 10:40

*12:3 12:3: Luk 7:37-38

*12:4 12:4: Yôh 18:2-3

*12:5 12:5: ‘300 prăk kăk’, mâu lah ‘300 Đênari’. Du kăk Đênari, tâm ban ma khlay bu nkhôm jan kar du nar.

*12:7 12:7: Yôh 19:39-40

*12:8 12:8: NVa 15:11

*12:9 12:9-11: Yôh 11:43-45

12:13 12:13: ‘Rnê ma Kôranh Brah’, mâu lah ‘Hôsana’. ‘Hôsana’ jêng nau ngơi Hêbrơ, geh nau khlay lah: ‘Dăn may rklaih’, yơn ma ta nôk Brah Yêsu bu dŏng ‘Hôsana’, jêng nau rnê.

12:13 12:13: NMƠ 118:25-26

12:15 12:15: Sak 9:9

*12:16 12:16: Yôh 2:22; 14:26

*12:21 12:21: Luk 19:3; 23:8

*12:23 12:23: Yôh 2:4; 7:6, 30; 8:20; 13:1

12:24 12:24: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Păng khât’.

*12:25 12:25: Mat 16:25

*12:26 12:26: Yôh 14:3; 17:24

*12:27 12:27: Mat 26:38-39

*12:31 12:31: Yôh 14:30; 16:11

§12:32 12:32: ‘N'hao Gâp bơh neh dja’, Brah Yêsu ngơi ma bu nkhât Păng ta si tâm rkăng, mâu lah, ngơi ma n'hao Păng ta kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah nơm.

*12:32 12:32: Yôh 3:14; 18:32

*12:34 12:34: NMƠ 110:4; Êsa 9:6-7; Dan 7:13-14

*12:35 12:35: Yôh 8:12

*12:36 12:36: Êph 5:8; 1Tê 5:5

12:38 12:38: Êsa 53:1

12:40 12:40: Êsa 6:10

*12:42 12:42: Yôh 9:22

*12:45 12:45: Yôh 14:7-9

*12:46 12:46: Yôh 8:12

*12:47 12:47-48: Yôh 3:17-18

*12:49 12:49: Yôh 7:16-17