19
Bu tê̆ dôih nkhât Brah Yêsu
Jêh ri Pilat leo Brah Yêsu lăp ta trôm jay, đă tahen rpăt Păng ma mŏng rse. Phung tahen sŏ rtao lok ƀăr jan môk kađăch ndô ta bôk Brah Yêsu ri, jêh ri sŏ ao chăng kuŏng i tâm ban ma ao kađăch nsoh ăn Ôbăl nsoh đŏng. Khân păng hăn dăch ta Brah Yêsu, mưch lah ma Păng: “Ơ Kađăch phung Israel, hên mbah ma May” jêh ri tap Ôbăl ta muh măt.* 19:3: Yôh 12:13 Jêh ri Pilat hăn lôh a dih mâp tay mpôl kôranh phung Israel du tơ̆ jât, lah ma khân păng: “Dja, gâp leo Păng ma khân may, gay ma ăn khân may gĭt, gâp mâu ôh say Păng geh nau tih ma tê̆ dôih Păng jât.”* 19:4: Yôh 18:38 Nôk nây Brah Yêsu lôh a dih đŏng, nđâp ma ndô môk kađăch jan ma lok, ndrel ma nsoh ao chăng. Pilat lah: “Dja, uănh hŏm Bunuyh dja!” Tât ma mpôl kôranh jan brah, ndrel ma mpôl tahen nhih jan brah say Brah Yêsu, khân păng nter drơu: “Nkhât Păng ta si tâm rkăng! Nkhât Păng ta si tâm rkăng!” Pilat lah: “Khân may sŏ Păng, nkhât êng Păng ta si tâm rkăng, yorlah gâp mâu ôh say Păng geh nau tih.”* 19:6: Yôh 18:31 Mpôl kôranh phung Israel lah ma Pilat: “Phung hên geh nau vay, tâng ma nau vay hên Bunuyh i nây iăt ma nkhât lơi, yorlah Păng kơp êng săk Păng nơm lah Kon Kôranh Brah.”* 19:7: Yôh 5:18; KLê 24:16 Tât Pilat tăng kơt nây, păng lơ hô klach. Jêh ri Pilat plơ̆ lăp tay ta trôm jay, ôp Brah Yêsu: “May bơh tă?” Yơn ma Brah Yêsu mâu ơh ôh. 10 Pilat lah Brah Yêsu: “Moh May mâu ŭch ơh ma gâp mêh? May mâu gĭt gâp geh nau dơi? Ŭch ƀơk May kađôi, mâu lah ŭch nkhât May ta si tâm rkăng kađôi.” 11 Brah Yêsu lah ma Pilat: “Lah mâu geh nau dơi tă bơh Kôranh Brah ăn ma may, may mâu ôh geh nau dơi ma Gâp, kơt ndri bunuyh i njŭn Gâp ma may, khân păng geh nau tih jru rlau may ngăn.”* 19:11: Yôh 3:27; Kar 2:23
12 Ntơm bơh nôk nây, Pilat joi nau gay ma ŭch ƀơk Brah Yêsu đŏng, yơn ma mpôl kôranh phung Israel nter drơu: “Lah may ƀơk Bunuyh i nây, may mâu ôh du ntôr nau ma kôranh kađăch Sêsar* 19:12: ‘Sêsar’, geh nau khlay lah: ‘Kôranh kađăch’, ta nau ngơi Latăng i nau ngơi phung Rôm., mâu ôh di mât jăng ndrel kôranh kađăch Sêsar, yorlah bu moh kơp êng săk păng nơm lah kađăch, păng i nây bunuyh rlăng ma kôranh kađăch Sêsar!”* 19:12: Luk 23:2; Kar 17:7 13 Tât Pilat tăng nau nây, păng leo Brah Yêsu lôh a dih, gŭ ta rnơl phat dôih, ta ntŭk nây bu rnha lah: ‘Ntŭk lăk lŭ’, nau ngơi Hêbrơ lah: ‘Gapatha’. 14 Nar nây bu ndrăp nau nhêt ƀŭn n'hot, klăp lah nklang bôk nar. Pilat lah ma mpôl kôranh phung Israel: “Dja! Kađăch khân may.” 15 Yơn ma khân păng nter lah: “Nkhât lơi Păng! Nkhât lơi Păng! Nkhât Păng ta si tâm rkăng!” Pilat ôp khân păng: “Khân may ŭch ăn gâp nkhât kađăch khân may ta si tâm rkăng bơh?” Mpôl kôranh jan brah lah: “Rlau bơh kôranh kađăch Sêsar, hên mâu hôm ôh geh kađăch êng.” 16 Jêh ri Pilat ăn Brah Yêsu ma bu, ăn phung tahen nkhât Păng ta si tâm rkăng, jêh ri phung tahen leo Brah Yêsu lôh bơh nây.
Bu pŏng Brah Yêsu ta si tâm rkăng
(Mat 27:32-44; Mar 15:21-32; Luk 23:26-43)
17 Jêh ri Brah Yêsu lôh bơh ƀon tui si tâm rkăng, hăn ta ntŭk bu rnha lah: ‘Ntŭk nting bôk’, nau ngơi Hêbrơ lah: ‘Gôlgôtha’. 18 Bu nkhât Brah Yêsu ta si tâm rkăng ta ntŭk nây, geh bar hê bunuyh dôih bu nkhât ndrel Păng ta nây đŏng, du huê bơh chiao du huê bơh ma, Păng nklang n'gul. 19 Jêh ri Pilat ăn bu nchih nau mbơh ta du rlat kađar pla ta si tâm rkăng nây, ta nây geh nau lah: ‘Dja Yêsu, tă bơh ƀon Nasaret, Păng kađăch phung Israel’. 20 Ta nau nchih i nây, geh nau ngơi Hêbrơ, nau ngơi Latăng, ndrel ma nau ngơi Grek. Geh phung Israel ŏk uănh nau nchih i nây, yorlah ntŭk bu nkhât Brah Yêsu dăch kêng ƀon kuŏng Yêrusalem.* 19:20: Hêb 13:12-13 21 Mpôl kôranh jan brah hăn mâp Pilat, mbơh ma păng: “May lơi ôh nchih: ‘Păng kađăch phung Israel’. Dăn may nchih: ‘Păng lah: ‘Gâp kađăch phung Israel’’.” 22 Pilat lah: “Moh ndơ gâp nchih, gâp nchih lĕ jêh dadê!” 23 Jêh phung tahen pŏng Brah Yêsu nây, khân păng sŏ bok ao Brah Yêsu tâm pă puăn nuyh, du huê nguai du huê nguai, yơn ma ao jong Brah Yêsu nây, bu tanh ma du blah bok dơm mâu geh jâng ôh ntơm bơh lơ tât a dŏng. 24 Kơt ndri dâng khân păng tâm lah ndrăng khân păng nơm: “Ao jong i dja bân lơi nkhêk ôh, ăn bân nhŭp ndơ nchroh hŏ, gay ma gĭt bu moh geh ao dja.” Phung tahen jan kơt nây jêng tâm di đah ma Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ nchih:
‘Bu sŏ bok ao Gâp tâm pă băl,
Jêh ri ao kuŏng Gâp bu nhŭp ndơ nchroh’ 19:24: NMƠ 22:18.
Ndri phung tahen jan.
25 Ta ntŭk nây geh mê̆ Brah Yêsu, oh mê̆ Brah Yêsu, Mari i ur Klôpas, ndrel ma Mari i tă bơh ƀon Mađala, dâk kêng si tâm rkăng Brah Yêsu nây.* 19:25: Mar 15:40-41; Luk 8:2-3 26 Brah Yêsu say mê̆ Păng, ndrel ma du huê oh mon Păng rŏng gŭ dăch kêng nây, Păng lah ma mê̆ Păng: “Ơ mê̆! Nây kon ay.”* 19:26: Yôh 13:23 27 Jêh ri Păng lah ma oh mon Păng nây: “Nây mê̆ may.” Ntơm bơh nây, oh mon i nây sŏ mê̆ Brah Yêsu gŭ ndrel păng nơm.
Brah Yêsu tăch n'hâm
(Mat 27:45-56; Mar 15:33-41; Luk 23:44-48)
28 Jêh bơh nây Brah Yêsu lĕ gĭt dâng lĕ ndơ Păng jan râng lĕ phiao, jêh ri Brah Yêsu lah: “Gâp ji hir dak” gay ma tâm di đah nau lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi.* 19:28: NMƠ 22:15; 69:21 29 Ta ntŭk nây geh du mlŏm yăng jê̆, n'gŏr dak srat 19:29: ‘Dak srat’, mâu lah ‘Ndrănh djah’. Ndrănh play yŭng yar ƀon lah mâu kŭp ăn ueh, ndrănh play yŭng yar ƀon i nây jêng srat mâu hôm kah, nôk Brah Yêsu bu tăch thok. bêng. Bu sŏ ndơ tâm ban ma bok yŭk ta dak srat nây, jêh ri put ta chông n'ging si Hisôp, mblŏp ta mbung Brah Yêsu. 30 Jêh Brah Yêsu nhêt dak srat nây, Păng lah: “Lĕ ndơ Gâp lĕ jan jêh lĕ phiao.” Jêh ri Păng kŭnh bôk tăch n'hâm 19:30: Mâu lah ‘Kŭnh bôk jao huêng Păng nơm’.. 31 Nar nây jêng nar bu ndrăp ma nar Saƀăt i nar rlu phung Israel. Mpôl kôranh phung Israel hăn mâp Pilat, dăn păng đă bu ndeh lơi jŏng mpôl i lĕ bu pŏng ta si tâm rkăng nây, gay ma khât ro, jêh khân păng khât, njŭr lơi săk khân păng bơh lơ si tâm rkăng ro. Khân păng mâu ŭch ôh ăn bunuyh hôm ta si tâm rkăng ta nar Saƀăt, yorlah nar Saƀăt i nây kuŏng, jêng nhêt ƀŭn n'hot đŏng.* 19:31: NVa 21:22-23 32 Jêh ri phung tahen hăn mbang ndeh lơi jŏng bunuyh dôih tŏl nguai, ndrel ma bunuyh dôih tŏl bar bu nkhât ndrel Brah Yêsu. 33 Tât ta Brah Yêsu nây, khân păng say Păng lĕ khât, kơt ndri khân păng mâu hôm ôh mbang ndeh jŏng Păng. 34 Yơn ma geh du huê tahen sŏ tak ntŏp ta pŭng dak Brah Yêsu nây, jêh ri lôh hoch mham, ndrel ma dak ro.* 19:34: Yôh 20:25 35 Geh du huê oh mon lĕ say nau nây, păng mbơh nkoch nau i nây, gay ma ăn khân ay may rŏ samƀŭt dja nsing ma Brah Yêsu đŏng. Nau păng mbơh nkoch jêng nau ngăn, păng lĕ gĭt săk păng nơm mbơh nkoch nau ngăn.* 19:35: Yôh 21:24 36 Nau i nây jêng tâm di đah ma Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ nchih: ‘Nting Păng bu mâu mra ndeh du mlŏm’ 19:36: NNg 12:46; NKơ 9:12; NMƠ 34:20. 37 Jêh ri ta Nau Kôranh Brah Ngơi ta ntŭk êng geh nchih kơt nđa: ‘Khân păng mra uănh Bunuyh khân păng ntŏp rho nây’ 19:37: Sak 12:10.* 19:37: NTM 1:7
38 Jêh bơh nây geh du huê bu klô rnha Yôsep tă bơh ƀon Arimathê, păng oh mon Brah Yêsu đŏng, yơn ma păng mâu ôh ăn bu gĭt, yorlah klach ma mpôl kôranh phung Israel. Păng hăn mâp Pilat, gay ma dăn sŏ săk Brah Yêsu. Pilat ăn, jêh ri păng hăn sŏ săk Brah Yêsu ro.* 19:38: Yôh 9:22; 12:42 39 Lŏng Nikôđêm, bunuyh hăn mâp Brah Yêsu ta nôk măng nơh, păng hăn ndrel đŏng. Păng ndjôt ntăk si ƀô kah, rnha Mâr, lai đah rnih si ƀô kah, rnha Alôê, klăp lah geh 30 kilôgram.* 19:39: Yôh 3:1-21 40 Jêh ri bar hê khân păng nây, njŭr săk Brah Yêsu, put Păng ma bok nglang, ndrel ma ndơ ƀô kah ta săk Păng nây, i nây tâng nau vay tŏp khât phung Israel nây nơh. 41 Ta ntŭk bu nkhât Brah Yêsu ta si tâm rkăng nây, geh du lôk mir, ta mir nây geh du mlŏm ntu môch hôm mhe, ê hŏ geh bu tŏp bunuyh ôh. 42 Mong nây lĕ kêng măng bơi ma lăp nar Saƀăt i nar rlu phung Israel§ 19:42: Phung Israel kơp nau tŏp bunuyh jêng du ntil kar mâu di jan ta nar Saƀăt đŏng.. Jêh ri bar hê khân păng gơnh ma tŏp Brah Yêsu ta ntu môch i nây, yorlah ntu môch i nây dăch kêng nây.

*19:3 19:3: Yôh 12:13

*19:4 19:4: Yôh 18:38

*19:6 19:6: Yôh 18:31

*19:7 19:7: Yôh 5:18; KLê 24:16

*19:11 19:11: Yôh 3:27; Kar 2:23

*19:12 19:12: ‘Sêsar’, geh nau khlay lah: ‘Kôranh kađăch’, ta nau ngơi Latăng i nau ngơi phung Rôm.

*19:12 19:12: Luk 23:2; Kar 17:7

*19:20 19:20: Hêb 13:12-13

19:24 19:24: NMƠ 22:18

*19:25 19:25: Mar 15:40-41; Luk 8:2-3

*19:26 19:26: Yôh 13:23

*19:28 19:28: NMƠ 22:15; 69:21

19:29 19:29: ‘Dak srat’, mâu lah ‘Ndrănh djah’. Ndrănh play yŭng yar ƀon lah mâu kŭp ăn ueh, ndrănh play yŭng yar ƀon i nây jêng srat mâu hôm kah, nôk Brah Yêsu bu tăch thok.

19:30 19:30: Mâu lah ‘Kŭnh bôk jao huêng Păng nơm’.

*19:31 19:31: NVa 21:22-23

*19:34 19:34: Yôh 20:25

*19:35 19:35: Yôh 21:24

19:36 19:36: NNg 12:46; NKơ 9:12; NMƠ 34:20

19:37 19:37: Sak 12:10

*19:37 19:37: NTM 1:7

*19:38 19:38: Yôh 9:22; 12:42

*19:39 19:39: Yôh 3:1-21

§19:42 19:42: Phung Israel kơp nau tŏp bunuyh jêng du ntil kar mâu di jan ta nar Saƀăt đŏng.