21
Brah Yêsu nhhơ săk Păng nơm ta ntŭk nglao Galilê
Bơh kơi nây Brah Yêsu nhhơ tay săk Păng nơm ăn mpôl oh mon Păng say jât ta meng dak nglao kuŏng Galilê* 21:1: Mâu lah ‘Dak nglao Tipêriah’., Păng nhhơ kơt nđa: Geh Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng, Thômas i bu kuăl Điđim đŏng, Nathanel tă bơh ƀon Kana bri Galilê, kon Sêƀêđê bar hê, ndrel ma oh mon Brah Yêsu bar hê êng jât gŭ ndrel ta nây.* 21:2: Yôh 1:41-42; 20:24; 1:45-49; Mar 1:19-20 Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng lah ma khân păng: “Gâp hăn joi ka.” Khân păng ơh: “Hên hăn đŏng.” Jêh ri khân păng dâk hăn, hao ncho ta kalơ duk. Măng nây khân păng mâu ôh geh ka. Tât lôh nar a ôi, Brah Yêsu dâk kêng meng dak nây, yơn ma mpôl oh mon mâu ôh gĭt năl Păng.* 21:4: Yôh 20:14 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ơ oh mon! Khân may geh ka đŏng bơh?” Khân păng ơh: “Mâu geh ôh.” Brah Yêsu lah ma khân păng: “Khân may seng bơh ma duk nây, geh ka ro!” Jêh ri khân păng seng, geh ka dŭt ŏk, uih jal mâu dơi ôh.* 21:6: Luk 5:4-7 Geh du huê oh mon i Brah Yêsu de rŏng nây lah ma Pêtrôs: “I nây Kôranh bân!” Tât ma Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng tăng lah i nây Kôranh khân păng, păng nsoh bok ao ro, yorlah păng nơh gŭ săk kuh, jêh ri nsăt a dak su.* 21:7: Yôh 13:23 Yơn ma oh mon aƀă nây, khân păng vah duk hăn jât meng, uih ka ŏk i nây, yorlah mâu ir ngai ôh ma meng, klăp lah 200 hăt dơm. Tât mpôl oh mon hao a kơh ti, khân păng say ŭnh rnga, say ka, ndrel ma say geh nŭmpăng nđông kalơ ŭnh rnga nây đŏng. 10 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ndjôt leo ta dja ƀă ka khân mre mhe geh i nây.” 11 Jêh ri Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng hăn uih jal leo a kơh dja, geh ka ŏk ngăn, ka kuŏng kuŏng geh 153 mlŏm, bol lah geh ka ŏk kơt nây kađôi, jal khân păng mâu hêk đŏng. 12 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Hăn ta dja leo băl sông hŏm.” Dâng lĕ mpôl oh mon i nây, mâu geh du huê bănh ôp Păng: “Bu moh May?” Yơn ma dâng lĕ khân păng lĕ gĭt lah Păng i Kôranh khân păng. 13 Brah Yêsu hăn dăch kêng khân păng, jêh ri Păng sŏ nŭmpăng, ndrel ma ka ăn ma khân păng sa.* 21:13: Yôh 6:11; Kar 10:41 14 Ntop ma nây lĕ geh pe tơ̆ Brah Yêsu nhhơ săk Păng nơm ăn ma mpôl oh mon Păng say, ntơm bơh Păng lĕ dâk rêh.* 21:14: Yôh 20:19, 26
Brah Yêsu ntĭnh ma Pêtrôs
15 Tât lĕ jêh khân păng sông sa nây, Brah Yêsu lah ma Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng: “Ơ Simôn kon Yôhan 21:15, 17: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă geh nchih lah: ‘Kon Yônais’., ah may rŏng ma Gâp rlau khân păng dja đŏng bơh?” Păng ơh: “Ơ Kôranh, May lĕ gĭt jêh nau gâp rŏng ma May.” Brah Yêsu lah ma păng: “Ăn may uănh phung i nsing ma Gâp tâm ban ma nơm chiăp uănh phung kon be biăp păng nơm ăn geh mpa sa.”* 21:15-17: Kar 20:28; 1Pê 5:2-4 16 Brah Yêsu ôp tay păng du tơ̆ jât: “Ơ Simôn kon Yôhan! Ah May rŏng đŏng ma Gâp bơh?” Pêtrôs ơh: “Ơ Kôranh, May lĕ gĭt jêh nau gâp rŏng ma May.” Brah Yêsu lah ma păng: “Ăn may uănh phung i nsing ma Gâp tâm ban ma nơm chiăp uănh phung be biăp păng nơm.” 17 Brah Yêsu ôp tay păng lôch pe tơ̆: “Ơ Simôn kon Yôhan! Ah may rŏng đŏng ma Gâp bơh?” Pêtrôs geh nau rngot ngăn, yorlah Brah Yêsu ôp păng lĕ geh pe tơ̆: “Ah may rŏng đŏng ma Gâp bơh?” Pêtrôs ơh ma Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, May lĕ gĭt dâng lĕ rngôch ndơ, May lĕ gĭt jêh nau gâp rŏng ma May.” Brah Yêsu lah ma păng: “Ăn may uănh phung i nsing ma Gâp tâm ban ma nơm chiăp uănh phung be biăp păng nơm ăn geh mpa sa.* 21:17: Yôh 13:38 18 Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma may, nôk may hôm ndăm, may nsoh êng kho ao 21:18: Mâu lah ‘May kât êng rse bŭt may’., jêh ri may hăn ah ntŭk may ŭch hăn. Yơn ma tât may lĕ ranh, may yơr ti, jêh ri geh du huê bunuyh kât ti may, ndrel ma leo may hăn ta ntŭk may mâu ŭch ôh hăn.”* 21:18-19: Yôh 13:36; 2Pê 1:14 19 Brah Yêsu ngơi kơt nây, Păng ŭch mbơh a mơm khât Pêtrôs, gay ma ăn Kôranh Brah geh nau chrêk lơp§ 21:19: Geh nchih ta samƀŭt aƀă êng bơh rnôk kăl e, klăp lah 30 năm jêh Brah Yêsu khât dâk rêh, bu nkhât Pêtrôs, yor ma păng mbơh nkoch Brah Yêsu.. Jêh Brah Yêsu lah ngơi kơt nây, Păng lah ma Pêtrôs: “Hô̆ tâng groi Gâp bơh kơi!”
Brah Yêsu, ndrel ma oh mon Păng rŏng
20 Pêtrôs n'gâl jât kơi, say du huê oh mon Brah Yêsu de rŏng i nây tâng groi khân păng bơh kơi. Oh mon i nây gŭ n'gâl măt jât Brah Yêsu, dôl măng khân păng gŭ nhêt sông, nđâp ma ôp Brah Yêsu nơh: “Ơ Kôranh, bu moh leo bu hăn nhŭp may?”* 21:20: Yôh 13:23 21 Tât Pêtrôs say păng, Pêtrôs ôp Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, lah ndri bunuyh i nây, moh ƀă nau geh ma păng?” 22 Brah Yêsu ơh: “Lah Gâp ŭch rong păng hôm rêh tât nar Gâp plơ̆ văch, kŏ mâu geh nau khlay ma may đŏng, hô̆ may tâng groi Gâp hŏm!” 23 Jêh ri ntơm bơh nôk nây, bu tăng nkoch đơn ta phung nsing ma Brah Yêsu lah oh mon i nây mâu geh khât ôh. Yơn ma Brah Yêsu mâu geh ôh lah ma Pêtrôs oh mon i nây mâu khât, Păng lah: “Lah Gâp ŭch rong păng hôm rêh tât nar Gâp plơ̆ văch, kŏ mâu geh nau khlay ma may đŏng.”
24 Oh mon i Brah Yêsu de rŏng nây, mbơh nkoch dâng lĕ nau khlay i dja jêng nau ngăn, ndrel ma nchih nau i nây đŏng. Bân gĭt, nau păng mbơh nkoch i nây jêng nau ngăn.* 21:24: Yôh 19:35 25 Hôm e geh ŏk jât nau Brah Yêsu lĕ geh jan, yơn ma lah bu nchih dâng lĕ nau Păng lĕ jan i nây, ta neh ntu dja yŏng ma geh ntŭk ma dơ samƀŭt bu nchih.* 21:25: Yôh 20:30

*21:1 21:1: Mâu lah ‘Dak nglao Tipêriah’.

*21:2 21:2: Yôh 1:41-42; 20:24; 1:45-49; Mar 1:19-20

*21:4 21:4: Yôh 20:14

*21:6 21:6: Luk 5:4-7

*21:7 21:7: Yôh 13:23

*21:13 21:13: Yôh 6:11; Kar 10:41

*21:14 21:14: Yôh 20:19, 26

21:15 21:15, 17: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă geh nchih lah: ‘Kon Yônais’.

*21:15 21:15-17: Kar 20:28; 1Pê 5:2-4

*21:17 21:17: Yôh 13:38

21:18 21:18: Mâu lah ‘May kât êng rse bŭt may’.

*21:18 21:18-19: Yôh 13:36; 2Pê 1:14

§21:19 21:19: Geh nchih ta samƀŭt aƀă êng bơh rnôk kăl e, klăp lah 30 năm jêh Brah Yêsu khât dâk rêh, bu nkhât Pêtrôs, yor ma păng mbơh nkoch Brah Yêsu.

*21:20 21:20: Yôh 13:23

*21:24 21:24: Yôh 19:35

*21:25 21:25: Yôh 20:30