3
Yôhan-Ƀaptem ntŭm nti ƀon lan
(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Yôh 1:19-28)
Nôk kôranh kađăch Sêsar rnha Tipêriah, păng mât uănh ta ƀon Rôm lĕ geh 15 năm, geh Pŭntês-Pilat jan kôranh kuŏng ta bri Yuđa, geh Hêrôt-Ŏntipas, păng mât uănh bri Galilê, geh Philip i nô Hêrôt ri, păng mât uănh bri Iturê, ndrel ma bri Trakhônit, geh Lisanês, păng mât uănh bri Apelen. Jêh ri geh đŏng bar hê kôranh mpôl jan brah, rnha khân păng Anas, ndrel ma Kaiphas. Nôk nây Yôhan i kon Sakari gŭ ta bri rdah ngai bơh ƀon êng êng, jêh ri Kôranh Brah ntĭnh nau ma păng. Jêh ri Yôhan brô̆ ăp ƀon rŏ dak rlai Yôrđăn, mbơh nkoch ma ƀon lan rgâl lơi nuih n'hâm djơh, jêh ri dơn nau yŭk ma dak, i bu kuăl ‘ƀăptem’, gay ma nhhơ khân păng ŭch tâng nau Kôranh Brah, ndri dâng Kôranh Brah yô̆ nđach mâu hôm ôh kơp nau tih khân păng.* 3:3: Kar 19:4 Păng jan kơt nây tâm di kơt nau bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, rnha Êsai, păng nchih lah:
‘Geh du huê bunuyh nter ta bri rdah lah:
‘Ndrăp hŏm nuih n'hâm ăn ma Kôranh Brah
Tâm ban ma bunuyh kuayh trong nsŏng trong ăn ma kađăch hăn,
Tâm ban ma bunuyh brôi lơi ntŭk rlŭng ăn bêng,
Yôk jê̆ kuŏng khân păng jan ăn lŏng
Khân păng nsŏng ntŭk kue kuăch ăn sŏng
Ntŭk ndôh ndăp khân păng brôi lơi ăn lŏng, tâm ban ma kuayh trong ăn ma kađăch brô̆.
Ndri dâng lĕ bunuyh gĭt say nơm rklaih i Kôranh Brah de njuăl’ 3:6: Êsa 40:3-5’.* 3:6: Luk 2:11
Jêh tăng nau Yôhan mbơh nây nơh, khân păng brô̆ grŭng đă păng ƀăptem yŭk ma dak, geh ŏk bunuyh i hăn ƀăptem yŭk ma dak, yơn ma mâu ŭch ôh rgâl lơi nuih n'hâm djơh, Yôhan lah: “Yê! Mpôl bunuyh djơh bunuyh janh tâm ban ma bêh ku, bu moh mbơh ma khân ay may dâng geh ma nchuăt krap bơh nau tê̆ dôih Kôranh Brah* 3:7: Mâu lah ‘Nau Kôranh Brah rmal’. i bơi ma tât dja?* 3:7: Mat 12:34; 23:33 Lah khân ay may mâu ŭch Kôranh Brah tê̆ dôih, lah ndri gŭ sŏng jan ueh hŏm, gay ma gĭt say nuih n'hâm khân ay may lĕ rgâl ngăn ro. Lơi hôm lah êng ta săk khân ay may nơm: ‘Gâp lĕ sau Abrahăm ngăn, ndri Kôranh Brah mâu hôm ôh tê̆ dôih’. Gâp lah ma khân ay may, jêng sau Abrahăm dơm mâu ôh geh nau khlay, lŭ dja Kôranh Brah sŏ jan sau Abrahăm jêng đŏng.* 3:8: Yôh 8:33-39; Rôm 2:28-29; 4:12 Aƀaơ dja Kôranh Brah ŭch tê̆ dôih ma lĕ bunuyh i mâu jan ueh, Păng tâm ban ma bunuyh ndrăp pêh thao ma kăl lơi tơm si mâu geh play, jêh ri su lơi ma ŭnh.”* 3:9: Luk 13:6-9; Mat 7:19
10 Phung i nây ôp Yôhan: “Mơm jan hă, gay ma rklaih bơh Kôranh Brah tê̆ dôih hên?”* 3:10: Kar 2:37 11 Yôhan ơh ma khân păng: “Bu moh i geh bar blah ao, ăn păng pă du blah ma bunuyh mâu geh, bunuyh i geh ndơ sông sa, ăn păng pă ma bunuyh mâu geh.”* 3:11: Yak 2:15-17; 1Yô 3:17 12 Geh bunuyh aƀă tă bơh mpôl kŏp sŏ prăk bơh ƀon lan ma ăn kôranh mât uănh, brô̆ dăn Yôhan ƀăptem yŭk ma dak ta ri, ôp păng đŏng: “Hơi nơm nti, lah ndri hên dja mơm jan mêh?” 13 Yôhan ơh: “Lơi ôh r'ŏt lơi ôh mƀrôh bu gay ma sŏ prăk ŏk rlau keh.” 14 Geh phung tahen aƀă ôp păng: “Lah ndri hên dja, mơm jan mêh?” Păng ơh: “Lơi dâng ntôn nchroh bu, lơi ôh tŭn jot bu gay ma sŏ prăk bu, ăn sŏp tŏng 3:14: Mâu lah ‘Ăn răm maak’. dơn ma prăk khay khân may nơm hŏ.”
15 Phung ƀon lan Israel, khân păng hôm gŭ kŏp tât Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl ri văch. Bunuyh i tăng nau Yôhan lah, dâng lĕ khân păng i nây geh mân êng ta nuih n'hâm: “Păng i nây Brah Krist mâu lah mâu?”* 3:15: Yôh 1:8, 19-23 16 Jêh ri Yôhan mbơh dâng lĕ bunuyh, păng lah: “Gâp jan ƀăptem ăn khân ay may yŭk ma dak dơm, yơn ma geh du huê kôranh bơi tât jêh, Păng geh nau dơi rlau gâp ngăn, ta năp Păng gâp jêng bunuyh jê̆ lê̆ dơm, bol lah gâp sơm droh ntô jot Păng, hôm e mâu hŏ di đŏng đah nau jan kar Păng. Păng ƀăptem ăn khân ay may ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh, ndrel ma ŭnh.* 3:16: Kar 1:5 17 Păng tâm ban ma bunuyh ndjôt dông, gay ma rseng lĕ ba i geh ta ntŭk Păng plên nây, ba rnglay Păng sŏ tôh prăp ta jay ba Păng nơm, i nsiăp Păng su lơi ma ŭnh mâu ôh blao nhhŏt, kơt ndri Păng tâm nkhah lơi bunuyh ueh đah bunuyh djơh, jêh ri tê̆ dôih ma bunuyh djơh.” 18 Ndri Yôhan păng mbơh nau mhe mhan ueh i nây ma phung ƀon lan, ndrel ma ntŭm nti nau a êng ŏk jât gay ma ăn khân păng rgâl lơi nuih n'hâm djơh. 19 Jêh ri Yôhan nduih lah dŭt dăng ăn ma Hêrôt-Ŏntipas i kôranh mât uănh bri Galilê, yor ma păng sŏ pit ur i oh păng nơm, rnha bu ur i nây Hêrôđias, jêh ri păng sŏ jan ur. Yôhan lah Hêrôt i nây ma nau păng jan tih êng êng ŏk jât, mâu ôh dơn ma nau tih i nây dơm,* 3:19-20: Mar 6:17-18 20 păng jan tih lơ ma hô jât tât păng nhŭp krŭng Yôhan tê̆ ta trôm ndrung đŏng.
Brah Yêsu dơn nau ƀăptem
(Mat 3:13-17; Mar 1:9-11; Yôh 1:32-34)
21 Nôk Yôhan hôm jan ƀăptem ma phung ƀon lan, tât brô̆ Brah Yêsu dơn nau yŭk ƀăptem đŏng, jêh ƀăptem Păng hôm mbơh sơm, dô ma trôk pơk bŏng lahưr. 22 Jêh ri Brah Huêng Ueh i kloh ueh, uănh tâm ban ma plŭk, jŭr drŏm ta Păng ri, dôl nây geh tăng nteh bŏr tă bơh kalơ trôk lah: “May i Kon Gâp rŏng, Gâp răm rhơn May hô ngăn ngên.”
Nkoch yao deh u che Brah Yêsu
(Mat 1:1-17)
23 Tât nar Brah Yêsu ntơm jan kar ma Kôranh Brah, năm păng klăp lah lĕ geh 30 năm. Tâng nau bu mân, Păng nơh i Kon Yôsep, Yôsep 3:23: Ta nau nkoch yao dja, dâng lĕ bunuyh jêng bu klô dadê. i kon Hêli, 24 Hêli i kon Mătthăt, Mătthăt i kon Lêvi, Lêvi i kon Mêlki, Mêlki i kon Yanai, Yanai i kon Yôsep, 25 Yôsep i kon Matathês, Matathês i kon Amôt, Amôt i kon Nahŭm, Nahŭm i kon Êsali, Êsali i kon Nagai, 26 Nagai i kon Mat, Mat i kon Matathês, Matathês i kon Sêmi, Sêmi i kon Yôsek, Yôsek i kon Yuđa, 27 Yuđa i kon Yôanan, Yôanan i kon Rêsa, Rêsa i kon Sôrôƀaƀel, Sôrôƀaƀel i kon Salathil, Salathil i kon Nêri,* 3:27: Êsr 3:2; 1NR 3:17 28 Nêri i kon Mêlki, Mêlki i kon Ađi, Ađi i kon Kôsan, Kôsan i kon Êlmađăm, Êlmađăm i kon Er, 29 Er i kon Yôsuê, Yôsuê i kon Êlêsar, Êlêsar i kon Yôrim, Yôrim i kon Mathat, Mathat i kon Lêvi, 30 Lêvi i kon Simêôn, Simêôn i kon Yuđa, Yuđa i kon Yôsep, Yôsep i kon Yônam, Yônam i kon Êliakim, 31 Êliakim i kon Mêlêa, Mêlêa i kon Mêna, Mêna i kon Matatha, Matatha i kon Nathan, Nathan i kon kađăch Đavid,* 3:31-33: Rut 4:18-22* 3:31: 2Sa 5:14; 1Sa 16:13 32 kađăch Đavid i kon Yêsê, Yêsê i kon Ôƀêt, Ôƀêt i kon Bôas, Bôas i kon Salmôn, Salmôn i kon Nahsôn, 33 Nahsôn i kon Aminađăp, Aminađăp i kon Aram, Aram i kon Hesrŭn§ 3:33: ‘Aminađăp i kon Aram, Aram i kon Hesrŭn’, mâu lah ‘Aminađăp i kon Atmin, Atmin i kon Arni, Arni i kon Hesrŭn’, mâu lah ‘Aminađăp i kon Aram, Aram i kon Arni, Arni i kon Hesrŭn’., Hesrŭn i kon Pêrês, Pêrês i kon Yuđa,* 3:33-38: NNt 29:35; 25:26; 21:2-3; 11:10-20; 5:1-32 34 Yuđa i kon Yakôp, Yakôp i kon Isăk, Isăk i kon Abrahăm, Abrahăm i kon Thêra, Thêra i kon Nahôr, 35 Nahôr i kon Sêruk, Sêruk i kon Rêu, Rêu i kon Phalêk, Phalêk i kon Êƀer, Êƀer i kon Sêlas, 36 Sêlas i kon Khainan, Khainan i kon Arpasat, Arpasat i kon Sĭm, Sĭm i kon Nôê, Nôê i kon Lamêk, 37 Lamêk i kon Mâthusala, Mâthusala i kon Hênŏk, Hênŏk i kon Yarêt, Yarêt i kon Mahalêlêl, Mahalêlêl i kon Khainan, 38 Khainan i kon Ênôs, Ênôs i kon Sêt, Sêt i kon Ađăm, Ađăm i ri i kon Kôranh Brah.

*3:3 3:3: Kar 19:4

3:6 3:6: Êsa 40:3-5

*3:6 3:6: Luk 2:11

*3:7 3:7: Mâu lah ‘Nau Kôranh Brah rmal’.

*3:7 3:7: Mat 12:34; 23:33

*3:8 3:8: Yôh 8:33-39; Rôm 2:28-29; 4:12

*3:9 3:9: Luk 13:6-9; Mat 7:19

*3:10 3:10: Kar 2:37

*3:11 3:11: Yak 2:15-17; 1Yô 3:17

3:14 3:14: Mâu lah ‘Ăn răm maak’.

*3:15 3:15: Yôh 1:8, 19-23

*3:16 3:16: Kar 1:5

*3:19 3:19-20: Mar 6:17-18

3:23 3:23: Ta nau nkoch yao dja, dâng lĕ bunuyh jêng bu klô dadê.

*3:27 3:27: Êsr 3:2; 1NR 3:17

*3:31 3:31-33: Rut 4:18-22

*3:31 3:31: 2Sa 5:14; 1Sa 16:13

§3:33 3:33: ‘Aminađăp i kon Aram, Aram i kon Hesrŭn’, mâu lah ‘Aminađăp i kon Atmin, Atmin i kon Arni, Arni i kon Hesrŭn’, mâu lah ‘Aminađăp i kon Aram, Aram i kon Arni, Arni i kon Hesrŭn’.

*3:33 3:33-38: NNt 29:35; 25:26; 21:2-3; 11:10-20; 5:1-32