10
Brah Yêsu ăn nau dơi ma mpôl kôranh oh mon
(Mar 3:13-19; Luk 6:12-16)
Jêh ri Brah Yêsu kuăl 12 nuyh mpôl kôranh oh mon Păng, n'ho ma Păng ăn nau dơi ma khân păng, dơi mprơh brah djơh lôh bơh bunuyh, ndrel ma dơi jan bah dâng lĕ nau ji ăp ntil đŏng. 12 nuyh mpôl kôranh oh mon nây, ta nây geh lor bu, Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng, jêh ri geh oh păng Ŏndrê, geh Yakơ, ndrel ma oh păng Yôhan i kon Sêƀêđê,* 10:2: Mat 16:18 geh Philip, geh Ƀartôlômê, geh Thômas, geh Mathay i bunuyh kŏp sŏ prăk ƀon lan ma ăn kôranh mât uănh, geh Yakơ i kon Alphai, geh Thađê,* 10:3: Mat 9:9 geh Simôn i bunuyh phung Kanaan* 10:4: Bunuyh i bu kuăl ‘Phung Kanaan’ khân păng phung Israel đŏng, ŭch mprơh phung Rôm du bơh bri phung Israel. Bu kuăl lah khân păng ‘Gơyh’ đŏng., ndrel ma geh Yuđas-Isakariyôt bunuyh i leo bu hăn nhŭp Brah Yêsu.* 10:4: Mat 26:47-50
Brah Yêsu ăn mpôl kôranh oh mon Păng hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh
Jêh ri Brah Yêsu đă 12 nuyh mpôl kôranh oh mon i nây hăn ta ƀon êng êng, n'ho ma ntĭnh ma khân păng: “Khân may lơi hăn ôh ta phung i mâu di phung Israel, lơi ôh lăp ta ƀon bri Samari, yơn ma ăn khân may hăn ta phung Israel dơm, khân păng tâm ban ma phung be biăp lĕ hiơt.* 10:6: Mat 15:24 Ăn khân may mbơh nkoch: ‘Nau Kôranh Brah mât uănh lĕ bơi tât’.* 10:7: Mat 4:17, 23 Ăn khân may jan bah bunuyh ji kuet, bunuyh khât jan ăn dâk rêh, bunuyh phŭng sa jan ăn bah ăn kloh, ndrel ma mprơh brah djơh ăn du lôh bơh bunuyh. Lơi ôh sŏ khlay bơh bu, yorlah nau dơi khân may nơh geh dơm đŏng.* 10:8: Mar 16:17-18 Mâu ăn ôh ndjôt prăk, bol lah đê̆ kađôi 10:9: Mâu lah ‘Mayh, prăk, loyh kông’. Ta nôk nây bu jan prăk kăk ma mayh, ma prăk, ma loyh kông. Ma loyh kông geh nau khlay đê̆ ta nâm bu. ta dŭng khân may. 10 Lơi cheng dŭng dôl khân may brô̆ ƀon êng êng, lơi ôh ndjôt leo kho ao ntô jot a êng jât dơn i geh nsoh ta săk ri hŏ, lơi ndjôt mŏng jra. Yorlah di ma bunuyh i jan kar ma Kôranh Brah sŏ dơn ndơ ŭch ta nau rêh păng tă bơh bunuyh i păng kơl nây.* 10:10: 1Kô 9:4, 14; 1Ti 5:18 11 Nôk khân may lăp ta ƀon kuŏng, mâu lah ƀon jê̆, ăn khân may joi bunuyh i di ma khân may gŭ ndrel, jêh ri gŭ ta jay păng n'ho ma tât nar khân may lôh bơh ntŭk nây. 12 Nôk khân may lăp ta jay bunuyh i nây, ăn khân may lah: ‘Ăn geh nau đăp mpăn ma khân ay may 10:12: Phung Israel vay ôp nau ueh lăng kơt nđay.’. 13 Lah ta jay i nây di sŏ dơn nau đăp mpăn i nây, Kôranh Brah mra ăn kơt nây ngăn ro. Lah mâu di sŏ dơn, Kôranh Brah mâu ăn ôh, yơn ma khân may hôm geh nau đăp mpăn. 14 Lah bu mâu ôh rom khân may, mâu iăt ôh nau khân may, nôk khân may lôh bơh ƀon bơh jay nây, ăn rtôh neh môi bơh jŏng khân may nơm, gay ma nhhơ lah bunuyh i nây Kôranh Brah tê̆ dôih.* 10:14: Kar 13:51; 18:6 15 Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, bunuyh ta bri ƀon Sôđŭm ƀon Kômôra, i jan tih dŭt hô kăl e nơh, ndri dâng Kôranh Brah de lơh hêng khân păng ma ŭnh bơh kalơ trôk, khân păng i nây hôm e geh dôih thơl ma đah bunuyh ta ƀon i nây, ta nar Kôranh Brah phat dôih lam neh ntu.”* 10:15: NNt 19:24-25
Nau rêh rnhăl
(Mar 13:9-13; Luk 21:12-17)
16 “Gâp đă khân may hăn ta ƀon phung Israel tâm ban ma đă be biăp gŭ ta nklang phung so bri. Lah ndri ăn khân may blao njrăng tâm ban ma bêh, mleh tâm ban ma plŭk jêng siŭm du ntil i mâu jan tih.* 10:16: Rôm 16:19; Êph 5:15 17 Ăn blao njrăng ma bunuyh, yorlah bu mra nhŭp njŭn khân may ăn ma mpôl kôranh jan kar phung Israel, jêh ri bu mra rpăt khân may ma mŏng rse ta trôm nhih rƀŭn khân păng.* 10:17: Kar 5:40; 7:57-58; 2Kô 11:24 18 Bu mra njŭn khân may ăn ma kôranh kuŏng, ndrel ma njŭn khân may ma kađăch, gay ma phat dôih khân may ach ma tâng Gâp. Jêh ri khân may dơi nkoch nau nsing ma Gâp ăn ma khân păng, ăn ma phung i mâu di phung Israel đŏng.* 10:18: Kar 25:23; 27:24 19 Nôk bu nhŭp njŭn khân may, lơi ôh khân may rvê nau mbơh ngơi ma bu, yorlah Kôranh Brah sơm ăn nau mbơh ngơi ma khân may ta nôk nây.* 10:19-20: Yôh 15:26; Kar 4:8, 13; 1Kô 2:4 20 Mâu di khân may nơm ôh mbơh ngơi, Brah Huêng Ueh i huêng Kôranh Brah Bơ̆ khân may nơm sơm ngơi ăn ma khân may. 21 Oh ma nô, bơ̆ ma kon mra tâm rlăm nhŭp njŭn ăn bu nkhât, ndrel ma i kon kon leo băl tâm rdâng đah mê̆ bơ̆, n'ho ma njŭn ăn bu nkhât lơi đŏng. 22 Yor ma khân may nsing ma Gâp, ndri dâng ŏk bunuyh mra biănh ma khân may. Yơn ma bu moh i dơi ăt n'ho ma tât lôch, Kôranh Brah mra rklaih păng i nây.* 10:22: Mat 5:11-12; Yôh 15:18-19 23 Lah bu jan jêr khân may ta du ƀon, ăn khân may nchuăt du ta ƀon êng jât. Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, khân may hăn ê hŏ ôh lam ƀon dâng lĕ ta bri Israel, Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ lĕ tât§ 10:23: ‘Gâp i Kon Bunuyh...plơ̆ lĕ tât’, nau i nây dơi vât puăn ntil 1. Ngơi ma nar Brah Yêsu dâk rêh 2. Ngơi ma nar Brah Yêsu ăn Brah Huêng Ueh gŭ ta phung oh mon (Kar 2:1-4) 3. Ngơi ma nar Kôranh Brah tê̆ dôih bri Yuđa, ăn phung Rôm n'groh lơi ƀon Yêrusalem ta năm 70 4. Ngơi ma rnôk n'glĕ dŭt neh ntu..”* 10:23: Kar 8:1; Mat 16:28
24 “Mâu geh ôh phung nti gĭt rlau ma nơm nti, mâu geh ôh dâk kuŏng rlau ma kôranh păng nơm. 25 Lah phung nti lĕ blao tâm ban ma nơm nti khân păng, lah dâk lĕ tâm ban ma kôranh păng nơm, lah ndri lĕ găp hơyh. Lah bunuyh tơm jay bu kuăl: ‘Ƀêlsêƀul’* 10:25: ‘Ƀêlsêƀul’ rnha du ntil Satăng i kôranh mpôl brah djơh., lah ndri dâng lĕ bunuyh i gŭ ta jay păng nây, rlau ma nây jât djơh bu kuăl khân păng.”* 10:25: Mat 9:34; 12:24
Lơi ta klach bunuyh
26 “Lơi ôh klach phung i jan jêr nây, yorlah geh du nar jât năp tay Kôranh Brah mra ăn bu say dâng lĕ ndơ i bunuyh hôm mpôn. Kôranh Brah ăn bu gĭt dadê đŏng, dâng lĕ ndơ i bunuyh mâu ŭch ăn bu gĭt. 27 Lah ndri moh ndơ Gâp lah khân may ta ntŭk ngo, ăn khân may mbơh nkoch hŏm ta ntŭk ang. Moh ndơ Gâp ngơi suih ta tôr khân may, ăn mbơh nkoch hŏm ta kalơ chor jay gay ma ŏk bunuyh tăng. 28 Lơi klach ôh ma nơm dơi nkhât rnglay săk dơm, yơn ma mâu dơi ôh nkhât huêng, ăn khân may klach Kôranh Brah hŏ, yorlah Păng dơi ăn huêng, ndrel ma rnglay săk lơh ndjơh ta ndrung ŭnh.* 10:28: NMƠ 56:4; Hêb 10:31 29 Bu vay tăch bar mlŏm siŭm rleo khlay du mlŏm kăk jê̆ 10:29: ‘Du mlŏm kăk jê̆’, mâu lah ‘Du Asariŏn’. Prăk 16 mlŏm Asariŏn tâm ban ma nkhôm bu jan kar du nar., yơn ma bol lah thok kơt nây, lah Kôranh Brah Bơ̆ khân may mâu ăn, mâu geh ôh du mlŏm siŭm rleo tŭp ta neh. 30 Bol lah dâng lĕ sŏk ta bôk khân may nơm, Kôranh Brah lĕ jêh kơp dâng lĕ đŏng. 31 Kơt ndri lơi klach ôh, yorlah Kôranh Brah kơp khân may khlay ngăn rlau ma siŭm rleo du phung jât.”* 10:31: Mat 6:26
Nau bu mbơh nkoch Brah Yêsu
32 “Bu moh i mbơh ma bu lah păng tâng Gâp, Gâp mra mbơh păng i nây jêng oh mon Gâp ta bơh năp măt Bơ̆ Gâp ta kalơ trôk. 33 Yơn ma bu moh i rlăch ma bu lah mâu tâng Gâp, Gâp mâu đŏng mbơh păng i nây jêng oh mon Gâp ta bơh năp măt Bơ̆ Gâp ta kalơ trôk.”
Tâm nkhah mpôl ach ma nau nsing
34 “Lơi mân ôh Gâp văch ta neh ntu dja leo nau đăp mpăn. Gâp văch ta dja tâm ban ma ndjôt đao, leo nau tâm rdâng. 35 Gâp văch ăn:
‘Kon bu klô tâm nkhah đah bơ̆ păng,
Kon bu ur tâm nkhah đah mê̆ păng,
Măn ăn tâm nkhah đah mê̆ po păng nơm đŏng.* 10:35: Mat 10:21; 24:10
36 Bunuyh gŭ ndrel du jay, jêng tâm rlăng ndrăng khân păng nơm’ 10:36: Mik 7:6.”
Oh mon Brah Yêsu n'hêl nanê̆
37 “Bu moh rŏng ma mê̆ bơ̆ păng nơm ŏk rlau ma rŏng Gâp, păng i nây mâu ôh di jêng oh mon Gâp. Bu moh rŏng ma kon bu ur kon bu klô păng nơm ŏk rlau ma rŏng Gâp, păng i nây mâu đŏng di jêng oh mon Gâp.* 10:37: Mat 8:21-22; NVa 33:9 38 Bu moh mâu tui si tâm rkăng păng nơm brô̆ tâng Gâp, jêng geh nau khlay mâu iăt dâng lĕ nau Kôranh Brah đă, bol lah tât khât săk kađôi, păng i nây mâu ôh di jêng oh mon Gâp.* 10:38-39: Mat 16:24-25 39 Jêh ri bu moh prăp rvan ma nau rêh săk păng nơm, păng tay khât n'ho ro, yơn ma bu moh khât ach ma tâng Gâp, păng tay rêh n'ho ro.”
Nau nkhôm ma phung i rom oh mon Brah Yêsu
40 “Bu moh rom khân may, tâm ban ma păng rom Gâp, bu moh rom Gâp tâm ban ma păng rom Kôranh Brah tơm njuăl Gâp đŏng.* 10:40: Mat 18:5; Gal 4:14 41 Bu moh rom du huê bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, ach ma păng jêng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, bunuyh i nây geh ndơ nkhôm tâm ban ma bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah đŏng. Bu moh rom du huê bunuyh sŏng, ach ma păng jêng bunuyh sŏng, bunuyh i nây geh ndơ nkhôm tâm ban ma bunuyh sŏng đŏng. 42 Bu moh ăn dak nđik du keo ma du huê bu jê̆, ach ma bu jê̆ i nây jêng oh mon Gâp, Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, nau nkhôm ma bunuyh i nây mâu roh ôh.”* 10:42: Mat 25:40

*10:2 10:2: Mat 16:18

*10:3 10:3: Mat 9:9

*10:4 10:4: Bunuyh i bu kuăl ‘Phung Kanaan’ khân păng phung Israel đŏng, ŭch mprơh phung Rôm du bơh bri phung Israel. Bu kuăl lah khân păng ‘Gơyh’ đŏng.

*10:4 10:4: Mat 26:47-50

*10:6 10:6: Mat 15:24

*10:7 10:7: Mat 4:17, 23

*10:8 10:8: Mar 16:17-18

10:9 10:9: Mâu lah ‘Mayh, prăk, loyh kông’. Ta nôk nây bu jan prăk kăk ma mayh, ma prăk, ma loyh kông. Ma loyh kông geh nau khlay đê̆ ta nâm bu.

*10:10 10:10: 1Kô 9:4, 14; 1Ti 5:18

10:12 10:12: Phung Israel vay ôp nau ueh lăng kơt nđay.

*10:14 10:14: Kar 13:51; 18:6

*10:15 10:15: NNt 19:24-25

*10:16 10:16: Rôm 16:19; Êph 5:15

*10:17 10:17: Kar 5:40; 7:57-58; 2Kô 11:24

*10:18 10:18: Kar 25:23; 27:24

*10:19 10:19-20: Yôh 15:26; Kar 4:8, 13; 1Kô 2:4

*10:22 10:22: Mat 5:11-12; Yôh 15:18-19

§10:23 10:23: ‘Gâp i Kon Bunuyh...plơ̆ lĕ tât’, nau i nây dơi vât puăn ntil 1. Ngơi ma nar Brah Yêsu dâk rêh 2. Ngơi ma nar Brah Yêsu ăn Brah Huêng Ueh gŭ ta phung oh mon (Kar 2:1-4) 3. Ngơi ma nar Kôranh Brah tê̆ dôih bri Yuđa, ăn phung Rôm n'groh lơi ƀon Yêrusalem ta năm 70 4. Ngơi ma rnôk n'glĕ dŭt neh ntu.

*10:23 10:23: Kar 8:1; Mat 16:28

*10:25 10:25: ‘Ƀêlsêƀul’ rnha du ntil Satăng i kôranh mpôl brah djơh.

*10:25 10:25: Mat 9:34; 12:24

*10:28 10:28: NMƠ 56:4; Hêb 10:31

10:29 10:29: ‘Du mlŏm kăk jê̆’, mâu lah ‘Du Asariŏn’. Prăk 16 mlŏm Asariŏn tâm ban ma nkhôm bu jan kar du nar.

*10:31 10:31: Mat 6:26

*10:35 10:35: Mat 10:21; 24:10

10:36 10:36: Mik 7:6

*10:37 10:37: Mat 8:21-22; NVa 33:9

*10:38 10:38-39: Mat 16:24-25

*10:40 10:40: Mat 18:5; Gal 4:14

*10:42 10:42: Mat 25:40