9
Jêh ri Brah Yêsu lah: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, bunuyh aƀă i gŭ ta dja mâu khât ôh, ê lor ma say nau dơi Kôranh Brah mât uănh.”
Nau chrêk lơp Brah Yêsu
(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)
Geh prao nar bơh kơi nây Brah Yêsu jă Pêtrôs, Yakơ, ndrel ma Yôhan hao kalơ yôk prêh, mâu ôh leo bu a êng hăn. Ta nây săk jăn Păng rgâl bơh năp khân păng,* 9:2: Mar 5:37; 14:33 i bok ao Păng jêng nglang ang chrat ngăn, mâu geh ôh bunuyh ta neh ntu dja dơi jan tâm ban kơt nây. Ta nây pe nuyh mpôl oh mon dô ma say bunuyh bar hê i ntơyh nau ngơi Kôranh Brah bơh kăl e, rnha Êliya, ndrel ma Môsê gŭ ngơi ndrel Brah Yêsu ta nây đŏng. Jêh say lĕ nau i nây, Pêtrôs lah ma Brah Yêsu: “Hơi Nơm Nti! Bân gŭ ta dja ueh ngăn mê, ăn hên jan pe mlŏm chun, du mlŏm ăn ma May, du mlŏm ăn ma Môsê, du mlŏm jât ăn ma Êliya.” Nau Pêtrôs ngơi kơt nây păng nơm mâu ôh gĭt săk, dah ma lôh mbung ngơi, yor ma khân păng klach hô ngăn. Jêh ri geh tŭk nkŭm kalơ khân păng lĕ rngôch, tăng nteh ngơi tă bơh tŭk nây lah: “Păng dja Kon Gâp i Gâp rŏng hô ngăn, iăt nau Păng dô!”* 9:7: Mar 1:11; NMƠ 2:7; NVa 18:15 Du ndŏm ta nây, mpôl oh mon uănh jŭm khân păng nơm ri, mâu hôm ôh say bunuyh, say du huê Brah Yêsu dơm gŭ ndrel khân păng ta nây.* 9:2-8: 2Pê 1:16-18
Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma pe nuyh oh mon Păng jŭr tă bơh yôk, Păng buay khân păng mâu ôh ăn nkoch nau i khân păng say nơh ma bu, n'ho ma tât Păng i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah dâk rêh tay.* 9:9: Mar 7:36 10 Ndri khân păng iăt tâng nau Păng lah, tâm ôp ndrăng khân păng nơm: “Ndri ‘Nau dâk rêh tay’, moh nau khlay hiah?” 11 Jêh ri khân păng ôp Brah Yêsu: “Moh nau dâng phung nơm nti nau vay phung bân nti lah Êliya* 9:11: Phung Israel hôm kŏp Êliya plơ̆ văch ta neh ntu dja, yor ma ndơ i geh nchih ta nơm ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh rnha Malaki ta samƀŭt Malaki 4:5. iăt ma păng văch lor ta dja, Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl văch bơh kơi ro?”* 9:11: Mal 4:5-6 12 Păng ơh ma khân păng lah: “Di ngăn nau pre lah, Êliya văch lor, gay ma kơi ndrăp ăn ăp dâng lĕ rngôch, tih ma mơm dâng bu nchih ta trôm samƀŭt lah Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah geh nau jêr jŏt dŭt hô, bu mưch rmot đŏng?* 9:12: NMƠ 22:7; Êsa 53:5 13 Gâp mbơh ma khân may, Êliya lĕ jêh văch gŭ ta neh ntu dja hơyh 9:13: Brah Yêsu ŭch ăn oh mon Păng gĭt vât lah Yôhan-Ƀaptem jêng tâm ban ma Êliya. Ndri nau nkoch lor ta samƀŭt Malaki 4:5 lĕ geh jêh ta Yôhan-Ƀaptem (Mat 11:14)., lŏng bu aƀă jan jêr ma ôbăl i nây ăp mpơ̆ lơ̆ ntil, dah ŭch bu jan tâng ma nau bu geh nchih lor ma păng nơh.”* 9:13: Mat 11:14; 1KK 19:2, 10
Brah Yêsu mprơh brah djơh bơh du huê kon se
(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43)
14 Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma pe nuyh oh mon ri plơ̆ tât ta ntŭk oh mon dâng lĕ i gŭ ta nây, say ŏk phung ƀon lan jŭm oh mon Păng nây, geh nơm nti nau vay phung Israel ƀaƀă tâm rlăch đah khân Păng đŏng. 15 Tât phung ƀon lan say Brah Yêsu dâng lĕ khân păng ndrŏt rôh prôh nchuăt ran ôp ueh lăng Păng. 16 Păng ôp khân păng: “Moh nau tâm rlăch khân mre đah khân păng ndơh nơh?” 17 Jêh ri geh du huê bu klô ta phung ƀon lan nây ơh ma Păng: “Hơi Nơm Nti! Gâp leo kon bu klô gâp i brah djơh lăp ta săk păng, jan ăn păng mlo mâu blao ngơi. 18 Tât brah djơh i nây lơh ntơ̆ ntơ̆ kon gâp chôt ta neh dăng jŏng dăng ti, lôh mpŭnh dak diu, rchiăt sêk rchiăt neng, ndri mê̆. Gâp đă mpôl oh mon May mprơh đŏng, khân păng mprơh mâu ôh dơi lôh.” 19 Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Hơi phung bunuyh mâu geh nau nsing ma Kôranh Brah! Dah hôm jŏ ăn Gâp gŭ ndrel khân ay may hiah? Dah hôm jŏ ăn Gâp nsrôyh ndrel khân ay may? Leo kon se nây jât Gâp dja.”* 9:19: Luk 24:25 20 Jêh ri bu leo păng hăn a Brah Yêsu. Tât say Brah Yêsu, brah djơh jan ăn kon se nây chôt nslŏng nslăng ro, rlĭ rlang ta neh n'ho ma lôh mpŭnh dak diu. 21 Brah Yêsu ôp i bơ̆ păng: “Dah jŏ ntơm geh nau tât i nây ma păng?” “Ntơm bơh hôm jê̆ ngăn. 22 Brah djơh jan păng chôt ta ŭnh tŭp ta dak nâng ngăn, ŭch nkhât păng. Lah May dơi jan, dăn May kơl hên, yô̆ nđach ma hên ƀă ơ.” 23 Brah Yêsu ơh lah ma păng: “Moh nau may lah ‘Lah May dơi jan’, kơt nây? Gâp dơi jan dâng lĕ ntil ndơ ăn ma bu moh i nsing ma Gâp.”* 9:23: Mar 11:23 24 Jêh tăng lah ndri i bơ̆ kon se nây nter [hor dak măt 9:24: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă mâu geh: ‘Hor dak măt’.] lah: “Gâp nsing hơyh! Dăn kơl gâp ăn geh nau nsing ngăn!” 25 Ta nây Brah Yêsu say phung ƀon lan nchuăt ran a Păng, ndri Păng r'ŏt brah djơh lah: “Hơi brah djơh i jan ăn kon se dja tâk tôr, mlo! Gâp đă may lôh bơh kon se dja hŏm, lơi hôm ôh lăp ta păng jât!” 26 Brah djơh nây nter ro, jan ăn kon se nây nslŏng nslăng dŭt hô ngăn, jêh ri lôh ƀhŭch. Jêh nây kon se bêch la-or tâm ban ma bunuyh lĕ khât, ŏk bunuyh lah păng lĕ khât ngăn. 27 Yơn ma Brah Yêsu nhŭp ti păng, rdŏk păng, kon se nây dâk đơp. 28 Jêh ri Brah Yêsu hăn lăp ta du mlŏm jay, mpôl oh mon ôp êng Păng: “Mơm dâng hên mâu dơi mprơh brah djơh ăn lôh hiah?” 29 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gay ma dơi mprơh brah djơh kơt nây, mbơh sơm [, ndrel ma ăt sông sa§ 9:29: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă mâu geh: ‘Ndrel ma ăt sông sa’.] mơ pa heh.”
Brah Yêsu nkoch tay ma nau Păng khât
(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)
30 Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng lôh bơh ntŭk nây, hăn glăt rŏ bri Galilê mâu ŭch ôh ăn bu gĭt* 9:30-31: Mar 8:31; 10:33-34 31 Păng ntŭm nti ma mpôl oh mon Păng kơt nđa: “Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, bu mra njŭn ăn ma bunuyh i nkhât lơi Gâp, yơn ma lôch pe nar bơh kơi jêh bu nkhât, Gâp dâk rêh tay.” 32 Mpôl oh mon Păng mâu vât ôh nau Păng ngơi, khân păng mâu bănh ôp Păng đŏng.
Bunuyh i kuŏng rlau bu
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon hăn tât ta ƀon Kapơnŭm ta bri Galilê. Khân păng lăp ta du mlŏm jay, jêh ri Păng ôp ma mpôl oh mon: “Moh nau tâm nchră khân mre nôk hăn rŏ trong nơh?”* 9:33: Mar 1:29; 2:1 34 Khân păng iăt săk răk klăk, yorlah nôk hăn rŏ trong nơh, khân păng tâm rlăch ŭch gĭt n'hêl ta mpôl khân păng, bu moh i kuŏng rlau bu. 35 Jêh ri Brah Yêsu gŭ n'guch, Păng kuăl lĕ 12 nuyh mpôl oh mon nây, Păng lah: “Bu moh i ŭch kuŏng rlau bu, păng i nây njŭr săk păng nơm ăn jê̆ ta nâm bu, n'ho ma jan dâk bu dâng lĕ đŏng.”* 9:35: Mar 10:43-45; Yôh 13:12-17 36 Păng leo du huê kon se jê̆, ăn dâk ta nklang khân păng, Păng ut kon se i nây, lah ma mpôl oh mon:* 9:36: Mar 10:16 37 “Bu moh i rom ma du huê kon se jê̆ kơt dja, yor ma ŭch iăt nau Gâp, păng tâm ban ma rom Gâp đŏng, jêh ri bu moh păng i rom Gâp, mâu ôh dơn rom ma du huê Gâp dơm, rom ma Kôranh Brah i tơm njuăl ăn Gâp jŭr ta dja đŏng.”* 9:37: Mat 10:40; Yôh 13:20
Bunuyh i gŭ mpeh ma Brah Yêsu
(Luk 9:49-50)
38 Jêh ri Yôhan mbơh ma Brah Yêsu lah: “Hơi Nơm Nti! Hên say du huê bunuyh mprơh brah djơh ma moh rnha May. Jêh ri hên buay păng, yorlah păng mâu geh ôh mpôl bân.” 39 Brah Yêsu lah: “Lơi ôh buay păng. Mâu geh ôh bunuyh dơi jan nau dơi ma moh rnha Gâp, jêh ri ƀêng ma ngơi djơh ma Gâp.* 9:38-40: NKơ 11:26-29; Phi 1:18 40 Ndri bu moh mâu rdâng đah bân, păng i nây gŭ mpeh ma bân ro. 41 Jêh ri jât lah bu moh ăn dak du keo ma khân may, yor ma khân may jêng mpôl oh mon Gâp i Brah Krist, Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, păng i nây geh ndơ nkhôm ro.”* 9:41: Mat 10:41-42
Lơi leo bu jan nau tih
(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 Brah Yêsu lah jât: “Bu moh leo du huê kon se jê̆ i nsing ma Gâp jan nau tih* 9:42: Mâu lah ‘I nsing ma Gâp ăn bah nsing’., ndri ueh rlau lah bu sŏ mpăl lŭ kât ta tong ko păng, nklăch păng ta dak văch dak văr ri, ma đah ăn rong păng rêh. 43 Lah say ti khân may leo jan nau tih koh mƀăr lơi ti i nây. Ueh rlau ma gŭ rêh jât năp tay rong du ding ti dơm, jêh ri dơn nau rêh n'ho ro, ma đah bar đah ti, jêh ri gŭ ta ntŭk i geh ŭnh hit mâu blao nhhŏt* 9:43: Mat 5:30 44 [jêng ntŭk i geh nau rêh rnhăl rhai sa săk bunuyh n'ho ro, ntŭk geh ŭnh hit mâu blao nhhŏt đŏng 9:44: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă mâu geh: ‘Jêng ntŭk i geh nau rêh rnhăl rhai sa săk bunuyh n'ho ro, ntŭk geh ŭnh hit mâu blao nhhŏt đŏng’. Geh đŏng ta trong 46.]. 45 Lah say jŏng khân may leo jan nau tih, koh mƀăr lơi jŏng i nây. Ueh rlau ma gŭ rêh jât năp tay rong du ding jŏng dơm, jêh ri dơn nau rêh n'ho ro, ma đah bar đah jŏng, jêh ri Kôranh Brah nklăch ta ndrung ŭnh 46 [jêng ntŭk i geh nau rêh rnhăl rhai sa săk bunuyh n'ho ro, ntŭk geh ŭnh hit mâu blao nhhŏt đŏng]. 47 Lah say trôm măt khân may leo jan nau tih rvek mƀăr lơi trôm măt i nây. Ueh rlau ma rong du ding trôm măt lăp gŭ ta ƀon ueh Kôranh Brah, ma đah bar đah trôm măt, jêh ri Kôranh Brah nklăch ta ndrung ŭnh,* 9:47: Mat 5:29 48 jêng ntŭk i geh nau rêh rnhăl rhai sa săk bunuyh n'ho ro, ntŭk geh ŭnh hit mâu blao nhhŏt đŏng.* 9:48: Êsa 66:24 49 Kôranh Brah rlong dâng lĕ bunuyh ma nau jêr jŏt tâm ban ma lăp ta ŭnh hit. Ndơ i nây tâm ban ma nau nhhơr ma Kôranh Brah dâng lĕ geh pot lai ma boh 9:49: Tâng ma nau vay phung Israel lĕ ndơ i nhhơr, bu pot lai đah boh lor, mơ dâng nhhơr ma Kôranh Brah (KLê 2:13). Kơt ndri đŏng bunuyh i geh nau jêr jŏt, mơ dâng nau nsing khân păng jêng nâp.. 50 Boh jêng du ntil ndơ tê̆ trao ma kah ngăn, lah boh i nây mâu hôm geh kah, mơm hôm blao jan gay ma ăn plơ̆ kah jât?§ 9:50: Nau rblang aƀă jan bar trong ta trong dja, ndri nau rblang kơt nây geh 51 trong. Ăn khân may gĭt ma nau khlay boh dja, jêh ri gŭ ndrel băl ăn geh nau ueh lăng đăp mpăn.”

*9:2 9:2: Mar 5:37; 14:33

*9:7 9:7: Mar 1:11; NMƠ 2:7; NVa 18:15

*9:8 9:2-8: 2Pê 1:16-18

*9:9 9:9: Mar 7:36

*9:11 9:11: Phung Israel hôm kŏp Êliya plơ̆ văch ta neh ntu dja, yor ma ndơ i geh nchih ta nơm ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh rnha Malaki ta samƀŭt Malaki 4:5.

*9:11 9:11: Mal 4:5-6

*9:12 9:12: NMƠ 22:7; Êsa 53:5

9:13 9:13: Brah Yêsu ŭch ăn oh mon Păng gĭt vât lah Yôhan-Ƀaptem jêng tâm ban ma Êliya. Ndri nau nkoch lor ta samƀŭt Malaki 4:5 lĕ geh jêh ta Yôhan-Ƀaptem (Mat 11:14).

*9:13 9:13: Mat 11:14; 1KK 19:2, 10

*9:19 9:19: Luk 24:25

*9:23 9:23: Mar 11:23

9:24 9:24: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă mâu geh: ‘Hor dak măt’.

§9:29 9:29: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă mâu geh: ‘Ndrel ma ăt sông sa’.

*9:30 9:30-31: Mar 8:31; 10:33-34

*9:33 9:33: Mar 1:29; 2:1

*9:35 9:35: Mar 10:43-45; Yôh 13:12-17

*9:36 9:36: Mar 10:16

*9:37 9:37: Mat 10:40; Yôh 13:20

*9:39 9:38-40: NKơ 11:26-29; Phi 1:18

*9:41 9:41: Mat 10:41-42

*9:42 9:42: Mâu lah ‘I nsing ma Gâp ăn bah nsing’.

*9:43 9:43: Mat 5:30

9:44 9:44: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă mâu geh: ‘Jêng ntŭk i geh nau rêh rnhăl rhai sa săk bunuyh n'ho ro, ntŭk geh ŭnh hit mâu blao nhhŏt đŏng’. Geh đŏng ta trong 46.

*9:47 9:47: Mat 5:29

*9:48 9:48: Êsa 66:24

9:49 9:49: Tâng ma nau vay phung Israel lĕ ndơ i nhhơr, bu pot lai đah boh lor, mơ dâng nhhơr ma Kôranh Brah (KLê 2:13). Kơt ndri đŏng bunuyh i geh nau jêr jŏt, mơ dâng nau nsing khân păng jêng nâp.

§9:50 9:50: Nau rblang aƀă jan bar trong ta trong dja, ndri nau rblang kơt nây geh 51 trong.