5
Ocarataque mava iotacaajeitaqueeri Quirishito ini Jesoshi.
Ariorica ayojeitaqueri Jesoshi iriotaque Quirishito, aitaque yashijeitaquee Tasorentsi. Ariorica anintiri Apa, anintiri aisati Itomi. Ariorica anintiri Tasorentsi, anquemisantero icantaqueeri, ayotanteari anintajeitiri maaroni yashijeitacari. Ariorica anintasanotiri Tasorentsi, anquemisantasanotero icantaqueeri. Te ompomerentsitasanoteaji anteneri icantaqueeri. Ariorica yashijeitaquee Tasorentsi, eiro aijatiritsi tseencantatsiri. Iro caari aijatantari, aquemisantaqueri Tasorentsi. ¿Janica caari oijatiri tseencantatsiri? Tempa yora iotiriri Jesoshi, cantatsiri: “Iriotaque Jesoshi Itomi Tasorentsi”.
Peerani, ipocantacari Jesoquirishito quipatsiquica, ivaotisataca aisati icamimentajeitaquee, ayojeitantacari Quirishito ini. Te apatiro ivaotisataca, aisati icamimentajeitaquee. Aisati oamejeitaquee Ishire Tasorentsi jaoca icantari. Tampatica oamejeitaquee. Ocarati mava iotacaaqueeri Quirishito ini: Ishire Tasorentsi, ivaotisataca Jesoshi, aisati icamimentajeitaquee. Omoncaratavacaaca, iotacaajeitaquee jaoca icantari Jesoshi. Tempa ashirejeitacaro icamantaqueeri atiri, iro cantaincha yanacojeitaqueri Tasorentsi, queario yoametantaque irinti. Icamantacotasanotaqueri itomi. 10 Ariorica aquemisantaqueri Itomi, aquenqueshiretasanotaqueri. Yora caari quemisantiri Tasorentsi, te irishiretearoji icamantacotiriri Itomi: itseencaqueri Tasorentsi, ijitiri irio tseeyachari. 11 Aquemisantaqueri ainti Itomi, irootaque irisavicacantajeitajeeri Tasorentsi anta inampiqui, ancantaitatiyempani. 12 Aitaque incantaitatiyempani iraneaje inquitequi maaroni iotiriri Itomi. Yorari caari iotiri, tecatsi incantea irisavique anta inquitequi.
Icantiri: “Pinquenquetsatacaapiniteri Tasorentsi”.
13 Piquemisantaqueri Itomi Tasorentsi, meeca nosanquenajeitimpiro piotanteari pincantaitatiyempani panee anta inquitequi. 14 Eiro apashiventatsi anquenquetsatacayeri: timatsi icoacaaqueeri ancantapiniteriri. Ariorica amoncarataquero ayojeitaque ari inquemisantaquee. 15 Ayojeitaque paitarica ancanteriri, inquemisantaquee. Aitaque irimataqueenero oca ancanteriri. 16 Ariorica pineeri piyemisantaririnte yantaquero caari cameetsatatsi, iro cantaincha terica intseenqueriji Tasorentsi, pincantacoventeri iroavisacotanteariri. Timatsi yantaqueri pashini tseencantasanotatsiri: ariorica pineacotaqueri, piotanaque irijate irinti Sharincaveniqui. Te noncantempiji pincantacoventeri irinti. 17 Te oncameetsateji catsini antayetero caari cameetsatatsi, iro cantaincha eiro ajitashitatsi irijate Sharincaveniqui maaroni antayetirori.
18 Ayojeiti ariorica yashijeitaquee Tasorentsi, te antapinintajeroji caari cameetsatatsi. Yojocacoventaquee Itomi, tecatsi incantee camaari. 19 Ayojeitaque ashanincajeitacari Tasorentsi. Irintiquea maaroni tseencantatsiri, ipincatsariventajeitaqueri camaari. 20 Ayojeitaque ipocaque peerani Itomi Tasorentsi, iriotaque iotacaajeitaqueeri, ayojeitantariri yora Tasorentsisanori. Ashanincajeitacari iriori, aisati ashanincajeitacari Itomi, yora Jesoquirishito. Aisati iquempetacari iriri, Tasorentsisanori ini iriori. Yoaneajeitaquee, ancantaitatiyempani aneajeitanaje anta inquitequi. 21 Noamere, piquemisantirocari ijitasorentsitashiyeetari.
Ari ocarati. Narotaque sanquenajeitimpirori: Joa