5
Yora Petero yoametaqueri jivatacaajeitiriri iyemisantaririnte.
Jero oca nosanquenateneriri quenquetsatacaantatsiri. Tempa narotaque narori quenquetsatacaantatsiri. Peerani noneasanotaqueri Quirishito ineacatsitacaro oshequi. Aisati coajica, ariorica impoque Avincatsarite impincatsariventantapaaje, nontsipateari nompincatsariventante narori. Ari meeca timatsi noninti noncamantajeitempiri: yora ashitariri irovishate intacojeitacari irovishate. Aisati avirori, pintacotapinijeiteari ashanincapee piquemisantacaajeitaqueri. Avisati coashitachane, eiro itimitsi peranatempineri. Te iro pinquenquetsatacaapinijeitanteariri paitanteariri iirequite, irointi pincoasanotaque pintacojeiteari. Eiro pishintsitsajeitiritsi, irointi cameetsa pintime, inquempejeitantempiri iriori. Coajica impoque yora pincatsariventajeitajeeri, iraajeitanajee, irisavicacaajeitapaajee anta inquitequi. Ancantaitatiyempani asavicajeite anta ocameetsaiteti catsini.
Aisati evancaripee, noncamantempi: pimpincatsajeiteri maaroni timacaajeitimpiri. Eiro pishemejeititsi, irointi cameetsa pincavintsaavacaajeitea. Yora Tasorentsi iquisaqueri yora shemetatsiri, iro cantaincha ineacameetsajeitaqueri caari shemejeitatsi. Pimpincatsajeiteri iriori: tempa itasorentsitasanotaque, ipincatsaritasanotaque; impoiji irisavicacaajeitempi cameetsa catsini. Eiro piquenqueshireatsi, eiro poashiretatsi. Otimirica piquenqueshireyetiri, pincanteri Tasorentsi: “Oshequi noquenqueshireaca. Pamitacotena eiro noquenqueshireantajatsi aisati”. Ariorica pincanteri, ari piveshireimenteari iriori. Queariompia: paamayeari camaari. Oshequi catsini iquenaquenayetaque, icoaveta irojocacaajeiteerome aquemisantajeiti maaroni: eiro catsini aquemisantantajatsi. Iquempetacari anteari maniti, ariorica itasheasanotaque: yoari iovintsane, itsoncasanotaqueri, te intimeji timaarantajantsine. Pinquemisantasanoteri Avincatsarite pimpiatanteariri camaari. Queario ontimayete pinquematsicayeteari, iro cantaincha tempa aisati iquempejeitaquempi iriori ayemisantaririnte anta otsipapeequi quipatsi. 10 Eiro osamanitasanotitsi pinquematsicatearo: ioti Tasorentsi pipincatsataqueri Quirishito, ari impoiji iraajeitanaquempi anta inquitequi. Pincantaitatiyempani pisavicapaaje anta ocameetsaitetasanotinta catsini. Yashi yoiro icavintsanti: iroameetsantasanojeitempi, iriveshireacaajeitempi, impeavajempi pincatsari avirori, eiro picantashiretajitsi aisati. 11 Tsame maaroni ampincatsatasanojeiteri, ancantaitatiyempani. Iroove, icameetsatasanotaque catsini.
12 Jeri yoca Shirivano, iriotaque aanajempirone oca nosanquenare. Oshequi noneacameetsatiri: iriotaque ayemisantaririnte, iquearioventiro iquemisanti. Ari nocamantaquempi oshequi icavintsaasanojeitaquempi Tasorentsi, queario nocantaquempiri. Meeca pinquemisantasanoteri, piveshireimenteari iriori. 13 Ivetsajeitaquempi maaroni ayemisantaririnte aca Vavironiaqui, tempa irisati icoyeane Avincatsarite iquemisantajeitiri. Aisati ivetsajeitimpi noamere Maricoshi. 14 Paacameetsatavacaajeitea maaroni, pincavintsaavacaajeitea. Nocantiri Tasorentsi: “Pincavintsaajeiteri maaroni quemisantiriri pitomi, cameetsa pisavicacaajeiteri”.
Narotaque sanquenajeitimpirori: Petero