2
Icantiri: “Pincantaitatiyempani pantaveeteneri Tasorentsi”.
Meeca, notiomi, tempa ineshinoncataquempi Jesoquirishito, irootaque nocantantimpiri pishintsiventeneri maaroni pantayeteneriri. Timatsi piquemitaquenari, tempa picarajeitaqueri oshequi pashini quemajeitaquenari. Ari poameyeteri pashini ashaninca, inquearioventeneri Tasorentsi iroametante iriori. Irovaajeneri aisati itsipapee oca noametaquempiri. Yora soraropee cameetsari ineacatsitimentapinitari ivincatsarite. Pinquempeteari avirori, eiro pitsaroitsi pineacatsitimenteari Avincatsarite Jesoquirishito. Aisati te iriomparitapiniteaji soraro, te impanquiveeteji, irointi apatiro iquearioventiniri iyapitanote inintacairiri. Ocameetsati yora aatiquirori perota inquemisanteri yora jivatacairiri. Eirorica iquemisantasanotiri, eiro ipashiyeetaritsi oca ipapinitiriri anaacotantatsiri. Yora panquiveetatsiri, ariorica intsameetacotasanotero ivanquire, ari irayero oshequi oitsoqui, coajica. Te irantsipetearoji itsameetacotiro. Pinquenqueshiretasanotero oca noshiacantimpiri, ari iriotacaasanotempiro Avincatsarite.
Pinquenqueshireteri Jesoquirishito.
Pinquenqueshireteri aisati Jesoquirishito, yora ishanincani Iravirini; yoyeevetacari, iro cantaincha itinaanaja aisati. Irootaque oca nocamantapinijeitiriri atiri, iravisacojeitantajeari. Nocantani noquenquetsatacaajeitiri atiripee, irootaque noneacatsitantacarori meeca. Yoisoyeetaquena, iquempetacanteetaquena oayeri. Iro cantaincha tecatsi incanteetero iroisotero irineane Tasorentsi: tempa ovaraanaca irointi. 10 ¿Paita noneacatsitantacarori maaroni oca? Irio noneacatsitimentiri maaroni atiri icoyeaqueri Tasorentsi, incantaitatiyempani irisavicanteari cameetsa anta inquitequi. Iriotaque Jesoquirishito oavisacoterineri. 11 Queariotaque oca icanteetiri: “Ariorica ancamimenteri Quirishito, ari antsipatapaajeari anta inquitequi, asaviquimotapaajeri. 12 Ariorica ampomerentsiventeneri antayeteneri paitapeerica meeca, iro cantaincha coajica ancarajeiteri ampincatsarijeite. Ariorica ancanteri atiri: ‘Te nioteriji Jesoquirishito’, aisati incantacotee iriori: ‘Apa, te nioteriji yoca’. 13 Ariorica amataviteri, iro cantaincha eiro yamataviteetsi irinti. Irimoncarataquero maaroni icantaqueeri”.
14 Tempa icarajeitaquee Avincatsarite. Pincantapiniteri atiri eiro icantavacaimentarotsi paitapeerica yoameyetiriri. Yatsipetashitacaro icantavacaimentaro oca, icomitacaaricari yora quemajeiterineri. 15 Pantasanoyeteneri Tasorentsi, incantantempiri: “Cameetsa maaroni pantaquenari”, impoiji eiro otimitsi pimpashiventanteari. Piotasanotiro irineane Tasorentsi, meeca poametantero cameetsa; tempa tampatica oametanti irointi. 16 Eiro pishiretarotsi cantaantsi, eiro picantavacaatsi: pojocacaasanotiricari atiri inquemisanterime Tasorentsi. 17 Oshiaquero patsaarontsijenca, ariorica aaquee, ontsoncanaquee maaroni atseempequiqui, ampatsayetanaque. Yatsipetacaro icantavacaanirotaca yora Imeneo aisati Jireto. 18 Icomijeitacaro quearioyetatsiri. Icantaniroti: “Aitanaji. Itinaajeivetaja itsipapee, iro cantaincha eiro atinaajeitajatsi ainti”. Iquenqueshiretacaajeitaqueri maaroni quemajeitaqueriri. 19 Piotero ocaocantiri irineane Tasorentsi: “Iotasanotiri Tasorentsi maaroni quemisantajeitiriri”. Aisati ocanti: “Intimerica cantatsine: ‘Noquemisantiri Avincatsarite’, ocameetsati irojoquero caari cameetsatatsi yantayetiri”. Aitaque ocantaqueri. Irineane Tasorentsi oshiaquero antearo mapi: te ompashinitapiniteaji.
20 Anta ivancoqui ashitaarantincari timatsi oshequi iveratote. Ainiro pinatasanotachari, yovetsiqueetiro oro aisati perata. Ainiro caari pinatacha, yovetsiqueetiro inchato aisati quipatsi. Ora pinatachari, iveshireimentacaro: icoaque irameniteri maaroni ishaninca. Ora caari pinatacha onantari cajara. 21 Ariorica poameetsataquea avisati, pojocaquerorica caari cameetsatatsi pantapinijeitiri, ari pinquempetearo perato pinatasanotachari; iriveshireimentempi Avincatsarite, incoaque irineajeitajempi maaroni. Impoiji pimataqueneri paitarica incoacaaquempiri. 22 Eiro catsini piquenqueshiretirotsi caari cameetsayetatsi yantayetiri evancaripee. Irointiquea pincoasanotanaque pincameetsatanaje, pinquemisantasanotanaje, pininteri itsipapee, pincarajeiteri itsipapee cameetsayetatsiri: maaroni yora aventasanotariri Avincatsarite. 23 Eiro picantavacaimentashitarotsi caari ayotasanojeiti: piquisavacaacari. 24 Ariorica antaveeteneri Avincatsarite paitapeerica, te oncameetsateji anquisajeiteri ayemisantaririnte; irointi cameetsa ancavintsayeri itsipapee, cameetsa avameteri, eiro ashemaritsi, 25 cameetsa avameteri yora quisajeitaqueeri. Cameetsarica avameteri, impoiji ariorica inquenqueshiretanaquea, irojocajero caari cameetsayetatsi inquemisantantearori queariotatsiri. Iramitacoteri Tasorentsi. 26 Yamatavivetacari camaari: Otimaveta icoacaavetacariri, irootaque yantantavetacanariri iriori; iro cantaincha iroavisacoteri Tasorentsi, ariorica inquemisanteri.