ISANQUENAYEETINIRI IJORIORIRINTE
1
Yanaacotaqueri Quirishito itsipapee itiancanepee Tasorentsi, ipincatsaritasanoti.
Peerani yora Tasorentsi yoamejeitaqueri yora quenquetsatacantayetatsiniri. Aparopee ineasanotiri Tasorentsi, irio itsipa iquemashitacari ineanatiri, irio itsipa ineiri inampire, irio itsipa aisati imishitacaacari, maaroni. Aiquero yovainiri, aiquero yovainiri, yoamejeitaqueri. Impoiji iriori yovaajeitaqueneri yora ashanincapeeni. Meecaquea yoametasanojeitaquee itomisanori iriori Tasorentsi. Tempa iriotaque irinti anaacojeitiriri atiri ipincatsariti. Icantiri peerani: “Notiomi, aviro vetsiqueroneri quipatsi, inquite, maaroni; pincantacantayetero maaroni”. Ari imoncarataqueneri icantaqueriri. Ishiasanotaqueri iriri, ishipaquireasanotaque, ipincatsaritasanotaque. Tempa yanaacojeitiri atiri ipincatsariti. Ariorica irinintanaque irimayetaquero paitapeerica, intasoncaque. Ari imajeitaquero maaroni icantajeitiri catsini: apatiro ineanataque, mataca. Peerani ainironi antayetironi caari cameetsatatsi, irootaque caari acameetsatantaveitani. Iro cantaincha ipocaque irinti icamimentajeitaquee yoameetsajeitantajeeri. Ipianaja aisati anta inquitequi, isavicapaaji iracosanoriqui Tasorentsi, icaratiri ipincatsarijeiti.
Yanaacotaqueri Quirishito inampirepee Tasorentsi, ipincatsaritasanoti.
Irisati aisati anaacojeitiriri inampirepee Tasorentsi, ipincatsaritasanoti, tempa icantiri Tasorentsi: “Notomi”. Ishanincatasanotacari. ¿Icantirimpa Tasorentsi inampire: “Aviro notomi, meeca notomintaquempi”? Te intominteariji inampirepee, irintiquea irinti Quirishito. ¿Icantirimpa inampirepee: “Narotaque pirintajeitari, notomintajeitaquempi”? Te incanteriji. Aisati peerani, ipocantacari itomi quipatsiquica, icanti: “Nocoacaajeitaqueri maaroni nonampirepee impincatsajeiteri notomi”. Icanti Tasorentsi: “Notiancapinitiri nonampirepee yovaajiniri ashaninca noneane, ishintsitasanojeiti. Ainiro shiaarantaquerori paamari”. Iro cantaincha icantiri Itomi irinti: “Oshequi pipincatsariti, oshequi pitasorentsiti: pincantaitatiyempani. Ocameetsatasanotaque pineane, oqueariotasanotaque. Oshequi pinintacaajeitaqueri atiri intime cameetsa; te pinintacaajeiteriji catsini irantero caari cameetsatatsi. Noveshireacaasanotaquempi, panaacojeitaqueri itsipapee piveshireasanotanaca avinti”. 10 Aisati icantiri: “Pincatsari”; tempa icantiri: “Oshequi pipincatsariti avirori. Peerani povetsicaquero quipatsi, inquite, aisati maaroni timantajeitarori. 11-12 Coajica ompeajeitanajea, irompa avinti pincantaitatiyempani pintime. Oquempeta maatsaraantsi yojoqueetiro irantajeari iroaquerari, aisati pinquempetacantajero iroori quipatsi: pojocajero povetsicantajeari pashini. Irompa avinti, eiro pipashinitatsi, eiro pipeatsi catsini”. 13 ¿Icantirimpa Tasorentsi inampire: “Pisavique nacosanoriqui irosati impincatsarijeitantempiri quisajeivetimpiri”? Te incanteriji, irinti icanti itomi irinti. 14 Tempa irio inampirepee antayetiniriri icoacaajeitaqueriri: yamenacoventajeitaqueri maaroni yora oavisacotajanchaneri.