YORA MATEO ISANQUENATACOTAQUERI JESOQUIRISHITO, JAOCA ICANTA IRIORI YOAVISACOTANTI
1
Isanquenataquero ivajiropee ishanincapeeni Jesoshi.
(Ir. 3.23-38)
Meeca nosanquenajeitempiro ivajiropee icharinepeeni Jesoquirishito. Tempa irio ishanincani Iravirini aisati Avaramani.
Ari itimini Avarama. Iri itomi iriori: Isaca. Iri itomi iriori Isaca: Jacovo. Iri itomipee iriori Jacovo: Jora aisati irirentipee. Iri itomipee Jora: Jareshi aisati Sara. Iro irinironi Jareshi opajitani Tamara. Iri itomi Jareshi: Eshiromo. Iri itomi Eshiromo: Arama. Iri itomi Arama: Aminarava. Iri itomi Aminarava: Naso. Iri itomi Naso: Saramo. Iri itomi Saramo: Voso. Iro irinironi Voso opajitani Arava. Iri itomi Voso: Overe. Iro irinironi Overe opajitani Oroto. Iri itomi Overe: Jese. (6,17a) Iri itomi Jese: Iraviri, yora pincatsaritatsiri. Ari icarajeitaque iriori 14 shirampari.
Impoiji itimi itomi Iraviri: Saromo. Iro iriniro Saromo ora yaaveitaniri Oriashi. Iri itomi Saromo: Orovoama. Iri itomi Orovoama: Aviashi. Iri itomi Aviashi: Asa. Iri itomi Asa: Josavata. Iri itomi Josavata: Jorama. Iri itomi Jorama: Oshiashi. Iri itomi Oshiashi: Joatama. Iri itomi Joatama: Acasa. Iri itomi Acasa: Eshequiashi. 10 Iri itomi Eshequiashi: Manasheshi. Iri itomi Manasheshi: Amo. Iri itomi Amo: Joshiashi. 11 (11,17b) Iri itomi Joshiashi: Jeconiashi, aisati irirentipee. Ari icarajeiti iriori aisati 14 shirampari. Itimantari Jeconiashi, yora soraropee poneachari Vavironiaqui yaajeitanaqueri maaroni joriopee anta inampiqui.
12 Impoiji itimi itomi Jeconiashi: Saratiyeri. Iri itomi Saratiyeri: Sorovaveri. 13 Iri itomi Sorovaveri: Aviori. Iri itomi Aviori: Eriaquimi. Iri itomi Eriaquimi: Asoro. 14 Iri itomi Asoro: Saroco. Iri itomi Saroco: Aquimi. Iri itomi Aquimi: Erioro. 15 Iri itomi Erioro: Erisara. Iri itomi Erisara: Mata. Iri itomi Mata: Jacovo. 16-17 (16,17c) Iri itomi Jacovo: Jose. Iri Jose ojimetsori Maria, ora iriniro Jesoshi. Ipajitiri aisati Quirishito. Ari icarajeiti maaroni iriori shirampari 14.
Itimapaaque Jesoshi.
(Ir. 2.1-7)
18 Meeca noncamantempi jaoca ocantari itimantacari peerani Jesoshi. Ainiro yora Jose ijinatsori, opajita Maria. Isareacaro irayero, iro cantaincha tequera irineero. Iro cantaincha otsomontetaque: iro otsomontetantacari otasoncaquero Ishire Tasorentsi. 19 Iro iotantacari Jose otsomontetaque, iquenqueshireaca iriori: “Te oncameetsateji tsinane. Timatsiata oneayetiri. Eiro nairotsi”. Iro cantaincha icameetsataque, icoaque incavintsayero Maria, te irininteji iroashiventayero; iquenqueshiretanaca: “Eiro nocamantajeitiritsi oshanincapee, ishirontimentarocari. Apaniro noncantero irointi: ‘Eiro meeca naimpitsi’ ”. 20 Irootaque iquenqueshiretanaqueri, irosati imapocantacari inampire Tasorentsi, ineamainetaqueri. Icantapaaqueri:
—Jose, tempa aviro ishanincani Iravirini, eiro piquenqueshireatsi. Tecatsi onee shirampari pijinatsori. Iro otsomontetantacari otasoncaquero Ishire Tasorentsi. 21 Coajica ontimeri otomi, pimpajiteri iriori Jesoshi. Iro pimpajitanteariri Jesoshi iroavisacojeiteri antayetirori caari cameetsatatsi.
22 Iro intimanteari iriori omoncaratanteari isanquenatiniri peerani camantantatsiniri Isayashini. Irio Avincatsarite sanquenatacaaqueriri. Jero oca icantiniri: 23 “Coajica ontsomontetashitanaquea caari neiri shirampari, ontimeri otomi. Impajiyeeteri Emanoere”. Iro Emanoere ocanti aneanequi arori: “Itsipajeitaquee Tasorentsi”.
24 Ari itinaanaca Jose, iquemisantaquero icantaqueriri. Ijatashitaquero Maria, icantaquero:
—Ari coajica naasanotempi.
25 Iro cantaincha tequera irineeroji: iro caariquera ineantaro, tequera intimeji otomi. Itimantacari, ipajitaqueri Jesoshi. Impoijiquea yaasanotaquero.