3
Yora Joa vaotisatantatsiri iquenquetsatacantapiniti anta caaraiteriqui.
(Mr. 1.1-8; Ir. 3.1-18; Joa 1.19-28)
Ari impoiji ijataque Joa, yora vaotisatantatsiri ora caaraiteriqui: ora carireaquiniri. Iquenquetsatacaapinitiri ishaninca, icantapinitiri:
—Pinquenqueshirejeitanaquea, eiro piquempejeitajatsi peerani: paventajeiteari meeca Tasorentsi, irotaintsi impincatsariventajeitee.
Ari peerani iquenquetsatacotaquerini Joa yora quenquetsatacaantatsiniri pajiveitachaniri Isayashi. Jero oca isanquenatacotaqueriniri Joa: “Coajica inquenquetsatacaajeiteri ishaninca anta caaraiteriqui, incanteri: ‘Paamayeariyea Avincatsarite, pincameetsatanaque paacameetsatavacaajeitanteari’ ”.
Irio iquitsaatari Joa tijachari iviti cameyo. Irio ishiticatsaquitari meshinantsitsa. Yoapinitari quentori aisati irapinitiri ija pitsi. Ijatashijeitaqueri maaroni jerosaresati iquemisantajeitavaqueri, aisati maaroni joreasati aisati maaroni savicajeitatsiri Joriraniqui. Icantajeitapaaqueri:
—Ainiro nantayetiri caari cameetsatatsi. Nocoaque incavintsayena Tasorentsi, iroavisacotajena.
Impoiji ivaotisajeitavaqueri Joa Joriraniqui.
Aisati ipocajeivetaca variseopee aisati saroseopee, icoajeivetaca irivaotisajeiteame, iro cantaincha iquisatsatavaqueri Joa. Icantavaqueri:
—Te pincameetsajeitejive, quempejeitaquempi maranque. ¿Pijitashijeivetampa eiro yoasanquejeitimpitsi Tasorentsi? Picoajeitaquerica novaotisajeitempi, ari cameetsa pisavicajeite niotanteari pojocasanotaquero caari cameetsatatsi pantapinijeitiri. Picantajeivetaca: “Narojeitaque ishanincani Avaramani, aitaque irineacameetsataquena Tasorentsi”. Pamatavitaja avisati. Incoaquericame Tasorentsi, impeajerome oca mapi ishanincani Avaramani, iro cantaincha eiro ojatitsi inquitequi. Aisati piquempejeitaca avirori: patsipetashijeitacaro pishanincavetacari Avaramani. 10 Tempa achaquitapinitiro inchatopee caari timatsi oitsoqui, impoiji ataajeitajiro. Aisati inquempetea Tasorentsi, irotaintsi iroasanquejeiteri maaroni caari antiniri icoacaajeivetariri. 11 Ariorica niotaque yojocajeitiro atiripee caari cameetsatatsi yantajeitaqueri, novaotisajeitaqueri nijaqui. Iro cantaincha timatsi impoitapeenaneri: intiancajeiteneri iriori quemisantajeiterineri Ishire Tasorentsi, irinti tseencantatsiri iroasanquejeiteri. Oshequi ipincatsaritaque irinti impoitenaneri. Oshequi nopincatsataqueri; notseencaja narori catsini. 12 Ariorica aviitero aroso, impoiji antincaiquitero. Otaqui antayero, irointi oitsoqui anquempoyeajero onantariqui. Aisati inquempetea Avincatsarite, irinashitacaajeitajeari atiripee: incavintsayeri quemisantajeiterineri, irintiquea caari cameetsatatsine irojocajeri paamariqui, ora caari tsivacanetatsi.
Ivaotisataca Jesoshi.
(Mr. 1.9-11; Ir. 3.21-22; Joa 1.31-34)
13 Impoiji ijataque Jesoshi Joriraniqui, iponeanaca Carireaqui. Ijatashitaqueri Joa, irivaotisatantavaqueariri. 14 Te incoaveteaji Joa irivaotisateri, icantavaqueri:
—Eiro novaotisatimpitsi avinti. Aviroquea vaotisatapeenane avinti. ¿Paita picoantari novaotisatavaquempi avirori? Oshequi pipincatsaritaque.
15 Yacanaqueri Jesoshi:
—Nocoasanotaque pivaotisatavaquena. Irootaque icoacaaquenari Tasorentsi.
Icantaqueri:
—Ari, novaotisataquempi.
16 Ari ivaotisataqueri, impoiji yaatanaji. Impoiji iriori Jesoshi, ineavaquero Ishire Tasorentsi, oponeaca inquitequi, aniireashitapaaqueri, oshiavetapaacari sampaquiti. Aatapaaqueri. 17 Impoiji iquemajeitaqueri Tasorentsi anta inquitequi, icanti:
—Iriotaque yoca notomi nonintasanotaqueri. Oshequi noveshireimentacari.