7
Icantajeitiri Jesoshi: “Eiro picantimatiritsi itsipapee”.
(Ir. 6.37-42)
Aisati icantajeitiri Jesoshi:
—Eiro picantimatiritsi pishaninca. Ariorica pincantimateri itsipapee, icantimpicari Tasorentsi: “Ainiro pantane avirori”. Ariorica anquisaqueri itsipapee, ari inquisavaquee arori; aisati oquempetaca, ariorica ancavintsayeri itsipapee, incavintsayee arori. Otimirica pantayetiri avirori, te oncameetsateji pincanteri pishaninca avirori: “Ainiro pantane”. Jero oca noshiacaventempiri: ariorica pitijaquitaca quimota avinti, ¿arimpa pineaquero itijaquiro pishaninca ovane quipatsi capichaji? ¿Ocameetsatimpa pincanteri: “Jentsite, naajempiro pitijaquiro”? Eiro pineirotsi. Oshequi picantashitaca. Pijivate pojoquero inchatora jocaaquempirira avirori, impoiji pamenaje paantajeanariri itijaquiro pishaninca. Aisati pincoaquerica pincanteri pishaninca irojocajero yantayetiri, pijivate pojocajero caari cameetsatatsi pantayetiri avirori. Te pimpapiniteriji otsiti cameetsatasanotatsiri ivatsa. Aisati te pimpapiniteriji chancho marereatatsiri mapi iroyearo, eiro icoitsi iroyearo. Tempa ari iraticavaquerome, irovitsintavaquerome, impoiji inquisacotaquearo iroyeari, irantsiquimentaquempiro. Aisati oquempetaca, ocameetsati irineane Tasorentsi. Ocameetsati pinquenquetsatacayeri itsipapee ashaninca, iro cantaincha ariorica inquishimentempiro, incanteata.
Icantiri Jesoshi: “Te pantsipetashiteaji piquenquetsatacairi Tasorentsi”.
(Ir. 11.9-13)
Aisati icantiri Jesoshi:
—Ariorica pincanteri Tasorentsi, irimatempiro paitarica pincanteriri. Pincoayetajero paitarica, impoiji pineajero. Ariorica pareetea pancotsiqui, pincantapaaqueri savicatsiri: “Pashitareenaro”, ari irashitareaquempiro. Aitaque ipapinijeitiri Tasorentsi maaroni coacotiriri. Aisati ariorica pincoayetanaque, iramenacayempiro. Ariorica pincanteri: “Pashitareenaro”, ari irashitareaquempiro. Ariorica incantempi pitomi: “Apa, pimpena noyeari”, ¿arimpa pimpaqueri mapi? 10 Ariorica incantempi: “Pimpena shima noyea”, ¿arimpa pimperi maranque iroyeari? 11 Pineaquero, te pincameetsatasanojeiteji, iro cantaincha piojeiti picavintsaapinitiri pitomipee. Irinti Apa savicatsiri inquitequi icameetsatasanotaque, ioti irinti catsini icavintsaajeitaqueri maaroni quenquetsatacaajeitiriri.
Icantajeitiri Jesoshi: “Pincavintsaavacaajeitea”.
(Ir. 6.31; 6.43-46)
12 Aisati icantajeitiri:
—Ariorica pincoaque incavintsaajeitempi pishanincapee, ari pincavintsaajeiteri avirori. Pincoaquericame iroashinoncaajeitempime, ari poashinoncaajeiterime avirori. Irootaque isanquenatiniri yora Moishishini aisati maaroni camantantatsiniri.
Iquenquetsatacotiro Jesoshi apite avotsi.
(Ir. 13.24)
13 Jero aisati ishiacantiniri Jesoshi:
—Pincoaquerica pinqueapaaquero ivanco Tasorentsi, pinqueapaaquero orijani omoro. Ainiro pashini avotsi, antearo irointi, te ompomerentsiteaji anquenantearo, aisati anta ocaratapainta otimi omoro antearo. Iro cantaincha maaroni quenayetanaintsine anta irashinoncaajeitea anta Sharincaveniqui. Icarajeiti iriori oshequi. 14 Iro cantaincha timatsi ora orijani avotsi, aisati orijani omoro. Oshequi opomerentsitaca irointi, itimi aparopee quenantarori. Iro cantaincha irareetea irinti Tasorentsiqui, incantaitatiyempani intime irioriqui.
Iquenquetsatacotiri Jesoshi amatavitantatsiri.
(Ir. 6.43-44)
15 Aisati icantajeitiri Jesoshi:
—Queariompia, yamatavijeitimpicari shiavetariri quenquetsatacotiriri Tasorentsi. Pishiacantiricari ovisha, pijiticari tecatsi incantempi; iro cantaincha noquempetacantaqueri nainti maniti: oshequi icovencati. 16 Pamenasanoteri yantayetiri, piotanteariri icameetsatirica. ¿Otimantarompa tojari ova? Teve, te ontimantearoji. ¿Otimantarompa iyera? Aisati te omateroji. Aisati iquempejeita yora amatavitantatsiri: tecatsi incantero irimatero cameetsayetatsiri. 17 Inchato cameetsari otimi oitsoqui cameetsari, ari avaquearo. Iro cantaincha terica oncameetsateji inchato, te ontimeji oitsoqui cameetsari. 18 Ora inchato cameetsari, tecatsi oncantero ontimero oitsoqui caari cameetsatatsi. Aisati caari cameetsatatsi inchato, tecatsi oncantero ontimero cameetsatatsiri oitsoqui. 19 Tempa achaquitapinitiro inchato caari oitsoquitatsi, ataapinitiro. 20 Aisati piojeiteri maaroni coatsiri iroamejeitempi. Piotaque ocameetsatirica yantayetiri, ari cameetsa aisati yoametantiro irineane Tasorentsi. Irompa terica oncameetsateji yantayetiri, te oncameetsateji aisati yoametanti.
Jaoca icantari iotasanotiriri Jesoshi.
(Ir. 6.47-49; 13.25-27)
21 Pashini aisati icantiriri Jesoshi:
—Ainiro inaveta oshequi cantashitanari: “Aviro novincatsarite, oshequi nopincatsatimpi”. Iro cantaincha eiro ijajeititsi iriori anta nompincatsaritenta. Irinti jatasanotatsineri anta inquitequi maaroni yora antasanotiniriri Apa icoacaajeitaqueriri. 22 Ariorica nompincatsaritasanotanaque nampatojeiteri maaroni atiri noncantacoventajeitanteariri. Intime oshequi cantashitenaneri: “Novincatsarite, oshequi noquenquetsatacotaquempi. Nocantaqueri neiriri camaari: ‘Paventeari Jesoshi pavisacotantajeari’. Aisati nocantaqueri noshaninca: ‘Irio Jesoshi matacaanarori notasoncantayeti’ ”. 23 Iro cantaincha noncanteri narori: “Te niotempiji, te noshanincatempiji. Tsame pijate arejiqui, oshequi pantayetiro caari cameetsatatsi”. 24 Pamene, ariorica pinquenqueshiretero maaroni nocantaquempiri, aisati ariorica pantenaro maaroni nocoacaaquempiri, ocameetsati. Ontime piotanteari, pinquempeteari vetsiquirori ivanco mapiqui. 25 Opariaque incani, ooncanaca. Aisati otimi antearo tampea otatsincavetanacaro, iro cantaincha te aaveeroji. Iro caari aaveantaro, yovetsiquiro mapiqui, oquisotasanotaque. 26 Aisati oquempetaca avirori, eirorica piquenqueshiretiro maaroni nocantaquempiri, aisati eirorica pantanaro maaroni nocoacaavetimpiri, te oncameetsateji. Eiro otimitsi piotanteari. Pinquempeteari vetsiquirori ivanco anta impanequiqui. 27 Opariaque incani, ooncanaca. Aisati otimi antearo tampea, otatsincanaquero. Ojaraaquero, jaran; otsoncanaquero, aanaquero, poyere. Tempa yatsipetashitacaro yora vetsicavetarori. Eiro patsipetashitarotsi avirorijei piquemajeitaquena, irointi pantasanotero nocoacaajeitaquempiri.
Yovecarataquero Jesoshi iquenquetsatacaajeitiri apatotimentajeitariri.
(Mr. 1.22)
28 Irootaque icantajeitaqueriri apatotimentajeitariri anta toncaariqui, ari yoajeitanaqueri cavaco maaroni. Icantajeiti:
29 —Oshequi ioti irinti, oshequi ipincatsariti, cameetsa yoamejeitaquee; te inquempeteariji yora oametantavetarori Sanquenarentsi.