19
Ijataque Jesoshi Joreaqui.
Ari iquenquetsatacaana Jesoshi chapinqui anta Carireaqui. Impoiji yovaanaja Joreaqui, anta Joriraniqui intatiquero. Noijatanaqueri narori, aisati itsipapee iroamere. Aisati yoijajeitaqueri oshequi itsipapee atiri. Aisati oshequi yoavisacojeitaqueri mantsiayetatsiri.
Iquenquetsatacotiri Jesoshi joquirori ijina.
(Mr. 10.1-12; Ir. 16.18)
Aisati ijatashitaqueri Jesoshi variseopee. Icoavetaca incomitacayearime, irootaque isampitantavetariri:
—¿Ocameetsatimpa irojocajero shirampari ijina?
Yacanaqueri:
—Tempa pineanatapinivetaro Sanquenarentsi. Peerani yovetsicaqueri Tasorentsi shirampari aisati tsinane, 5-6 aisati icanti: “Ariorica irayero shirampari ijina, inteentareanaqueri iriri aisati iriniro, iro cantaincha te noncoacayeriji irojocajero ijina. Nocoaque quiso iroanaquero. Peerani inashiveitani shirampari aisati ijinatsori, iro cantaincha ariorica iraaquero, onquempetaquea apaniro irinaque, eiro yojocavacaajatsi”. Tempa aitaque itsipatacaacari Tasorentsi, te oncameetsateji irojocacaajeri atiri.
Ari isampitiri aisati:
—¿Arimpa? ¿Paita icantantariri Moishishi peerani: “Pisanquenatenero pijina paperi pojocantearori, impoiji ocameetsati pojocajero”?
Yacanaqueri:
—Te pincameetsashireteji, irootaque icantantimpiri Moishishi ocameetsati pojocajero pijina. Iro cantaincha te incoacayempiji Tasorentsi pojocajero. Icoacaaquempi eiro pojocajirotsi catsini. Nocantimpi narori, ariorica pojocajero pijina impoiji paaje pashini, aitaque paimentaquearo pijinasanori. Apatiroti ariorica ojivate aimentempi, ocameetsaveta pojocajero.
Iquenquetsatacotiri Jesoshi caari aatsi ijina.
(Mr. 10.1-12)
10 Impoiji, nocarataqueri pashini iroamere, nocantaqueri Jesoshi:
—Ariompa, jaata eirota naitame nojina narori.
11 Icantaquena:
—Eiro pimajeitirotsi pinquemajeitero oca nocantaquempiri. Apaniro inquemero yora yoametasanotiri Tasorentsi. 12 Timatsi caari matiro iraye ijina: irosati itimapaaque. Timatsi itsipa yaitsoquiyeetiri, caari yaanta ijina. Timatsi pashini caari coatsi iraye. Icoaque intimashitea inquearioventeneri Tasorentsi paitapeerica iranteneriri. Pimaterorica pinquemero oca, ari pinquenqueshiretero.
Ipamijeitiri Jesoshi jananequipee.
(Mr. 10.13-16; Ir. 18.15-17)
13 Impoiji yamaqueneri Jesoshi jananequipee, icantajeitiri:
—Pimpamiteri notomipee, pincanteri Tasorentsi incavintsaajeitenari.
Nocantajeivetari:
—Eiro pashereiritsi Avincatsarite.
14 Iro cantaincha icantana:
—Eiro picantiritsi: nocoaque iramajeitenarita jananequipee. Iojeiti iriori ipincatsajeitaquena. Maaroni quempetariri yoca irisavicajeite anta ipincatsaritinta Tasorentsi.
15 Irosati ipamijeitantavacari, icantiri Tasorentsi:
—Apa, nocoaque pincavintsaajeiteri yoca jananequipeeca.
Impoiji ijatanaji.
Jero oca icamantiriri Jesoshi ashitaarantachari.
(Mr. 10.17-27; Ir. 18.18-27)
16 Impoiji ijatashitaqueri Jesoshi aparoni evancari, isampitapaaqueri:
—Oametantatsiri, picameetsataque. ¿Paita cameetsatatsiri nanteri narori nosavicanteari anta inquitequi, noncantaitatiyempani?
17 Ari icantiri:
—¿Paita picantantanari: “Picameetsataque”? Itimi aparo cameetsatatsiri: yora Tasorentsi. Iro cantaincha pincoaquerica pijate inquitequi, pantajeitero maaroni icantiniri Moishishini.
18 Icantiri:
—Otimi oshequi icantayetiniri: ¿paita picoaqueri nanteri?
Yacanaqueri:
—Eiro poantitsi, eiro pantirotsi caari pai, eiro picoshititsi, eiro pitseeyacotaritsi pishaninca, 19 pimpincatsateri piri aisati piniro; oquempetaca pininta avisati, aisati pinintajeiteri itsipapee iriori.
20 Icantaqueri:
—Aitaque nomatitacaro nojananequitapaini, irosati meeca. ¿Paita pashini nanteri?
21 Yacanaqueri:
—Picoaquerica pintsoteaquero maaroni, pijate pimpimantero maaroni timimojeitimpiri, pimperi ashinoncachari maaroni ovinaro; impoiji impinatempi Tasorentsi, ontime pivaararo inquitequi. Ariorica pimpimantero maaroni, tsame poijatanaquena narori.
22 Iquemavaitiiro oca, ijatanaque, yoashiretanaca. Otimi oshequi irovaararo, te incoyeji impimantero. 23 Impoiji icantajeitana Jesoshi:
—Queario oca noncamantempiri: opomerentsitimotari ashitaarantachari irijate anta inquitequi. 24 Nampiitajempiro: tempa opomerentsitaca inqueero cameyo omorojaniqui quitsapi. Iro cantaincha opomerentsitasanotaca catsini irijate ashitaarantachari anta ipincatsaritinta Tasorentsi.
25 Noquemajeitantarori oca noajeitanaqueri cavaco. Nosampitiri:
—¿Ariompa? ¿Janica meeca materone iravisacotaje?
26 Yamenaquena, icantaquena:
—Eiro imatirotsi atiri, iro cantaincha irinti Tasorentsi irimataquero maaroni. Tecatsi ompomerentsitimoteari irinti.
Te irantsipetashitearoji quemisantatsiri yoijatasanotanaqueri Quirishito.
(Mr. 10.28-31; Ir. 18.28-30)
27 Icantaqueri Petero:
—Pamene, nocoasanojeitaque noijatanaquempi, irootaque nojocajeitantacarori maaroni timimojeivetanari. ¿Paita naayetajeri coajicani aisati?
28 Icantajeitana Jesoshi:
—Queario oca noncamantajeitempiri, tempa noponeaca inquitequi, natiritapaaque: coajica ontime quipatsi iroaquerari. Narori, nosavique anta novincatsarimentoqui, nompincatsatasanotaque. Aisati avirorijei, pincarajeitena pimpincatsarijeitanaque, ontime 12 pivincatsarimentopee pisavicajeitanteari aviroripee. Pimpincatsariventajeiteri maaroni joriopee. 29 Ariorica poijajeitanaquena, tecatsi pantsipejeitea. Ariorica pojocanaquero pivancopee, pirentipee, pitsiropee, piripee, piniropee, pitomipee, piipatsite, paitapeerica. Iro cantaincha ariorica poijatasanotanaquena, te pantsipetashijeitearoji. Ariorica pojocanaquero aparo, impajempi Tasorentsi 100. Aisati iraajeitanaquempi inampiqui pisaviquimojeitanteariri iriori, pincantaitatiyempani. 30 Itimajeiti meeca oshequi pincatsarijeitatsiri aca quipatsiqui, iro cantaincha eiro ipincatsarijeitajitsi inquitequi: ariorica aparopee pincatsaritanajantsine. Aisati itimajeiti meeca oshequi ashinoncaajeitachari, iro cantaincha coajica anta inquitequi impincatsaritaarantapaaje.