22
Iquenquetsatacotaqueri Jesoshi cajemacantavetariri ishaninca iroajeitea.
Pashini aisati ishiacantiniri Jesoshi, icantajeitiri:
—Noshiacantempiro jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventanti. Itimi pincatsari itomi aatsineri ijina. Impoiji icoaque pincatsari iriveshireimentajeiteari ishanincapee itomi. Icajemacantajeivetacari iroacaajeitearime. Itiancavetacari inampirepee, icajemacantajeivetacari ishaninca, iro cantaincha, te impocajeiteji. Itiancavetaja aisati, icantiri: “Pincamanteri yora nocajemacantaqueri: ‘Vetsicayetaca maaroni. Yoayetaqueri vaca aisati vacajaniqui. Caate piveshireimenteari itomi aatsineri ijina’ ”. Iro cantaincha te inquemisantavaqueriji, irointi ijajeitanaque jaocarica. Ijati aparo iroanequi, irio pashini ijati iomparita. Irio pashinipee yaajeitavaqueri itiancane, shepi; yoashinoncaavaqueri, impoiji yoajeitavaqueri, shemi. Ari iquisanaca yora pincatsari. Itiancaqueri soraro, yoapaaqueri yora oaqueriri itiancane aisati itaitaqueri ivancopee. Impoiji icantiri itsipapee inampirepee: “Vetsicayetaca maaroni, iro cantaincha te incameetsateji yora nocajemacantajeivetacari”. Pijajeite meeca anta nampitsiqui, pincantajeiteri maaroni pineajeitaqueri: “Caate avinti avincatsaritequi, piveshireimenteari itomi aatsineri ijina”. 10 Ari ijajeitanaque, yapatojeitaqueri maaroni ineajeitaqueri: cameetsayetatsiri, caari cameetsayetatsi, maaroni. Ijaajeitapaacaro pancotsi. 11 Ari ijataque yora pincatsari ivetsajeitavacari pocajeitaintsiri. Ineaqueri aparoni shirampari caari quitsaatacha cameetsa. 12 Icantiri: “Noshaninca, nopajeivetaquempi quitsaarentsi cameetsari pinquitsaatimentearimeri notomi. ¿Paita caari piquitsaatantaro?” Te iranqueji. 13 Ari icantiri inampire: “Poisoteri iracoqui aisati iitiqui. Pojoqueri anta otsitenitaquenta, anta itiminta iraajeitachari aisati cavintsaajeitachari”. 14 Pineaquero: icajemacantavetacari oshequi, iro cantaincha te irishequiteji yora icoyeasanotaqueri.
Yoametiri Jesoshi variseopee iranteneri pincatsari icoacairiri.
(Mr. 12.13-17; Ir. 20.20-26)
15 Impoiji ijajeitanaque variseopee, yoametavacaajeitaca:
—¿Jaoca ancanteriri Jesoshi ancomitacanteariri? Ariorica incomitaquea, irosati anquisacantanteariri.
16 Impoiji itiancajeitaqueri iroamerepee, itsipajeitacari oijatiriri Eroreshi. Isampijeitapaaqueri Jesoshi:
—Oametanari, niojeiti queario poametantaque. Cameetsa poametantiro irineane Tasorentsi, te pintsaroacayeariji itsipapee atiri, aisati te pimpincatsateriji. 17 Meeca pincamantena paitarica piquenqueshiretiri: ¿ocameetsatimpa amperi Sesari airequite? ¿Tericampa oncameetsateji?
18 Iro cantaincha iotaque Jesoshi icoajeivetaca iramatavijeiterime. Isampitiri:
—¿Paita picoantacari pamatavitena? Te pincameetsateji. 19 Pinijayenari quirequi pipapinitiriri oromasati.
Ari yamaqueneri apamentaquiro, ipajiyeetiri tenario. 20 Ari isampitiri:
—¿Janicampa ashitarori ishiacantaro oca? ¿Jaoca opajitari ivajiro oca sanquenataincharica?
21 Yacanaqueri:
—Tempa Sesari.
Ari icantiri:
—Panteneri Sesari icoacaimpiri, aisati panteneri Tasorentsi icoacaimpiri iriori.
22 Iquemajeitavaqueri, irosati yoajeitantanacari cavaco. Ari ijajeitanaji.
Icantiri Jesoshi saroseo: “Queario, antinaajeitanaje”.
(Mr. 12.18-27; Ir. 20.27-40)
23 Impoiji yora saroseopee ipocashitaqueri Jesoshi, ijitashijeitaca iriori eiro atinaajeitajatsi, eiro ajajeititsi inquitequi. Ari isampitapaaqueri:
24 —Oametanari, icantini peerani Moishishi: “Ontimerica shirampari ijina, iro cantaincha te intimacayeroji itomipee. Impoiji incamaquerica, ocameetsati iraajero irirentini ijinani, intimacayero otomi, iro cantaincha irishiacanteri itomini irirentini”. 25 Ari itimi shirampari aisati irirenti, icarajeiti 6. Yaavetajaro ijina, iro cantaincha te intimacayeroji itomi. Impoiji icamaque iriori, torein. Yaavetajaro aisati irirentini, te intimacayeroji aisati, impoiji icamaque. 26 Aisati iquempejeitaca irirentipee, maaroni aajeivetajarori: te intimacayeroji itomipee. 27 Impoiji ocamaque iroori tsinane, torein. 28 Ariorica intinaajeitanaje, ¿janicampa aajeroneri? Pamene, ijinantajeiveitaroni maaroni.
29 Ari yacanaqueri:
—Oshequi picomijeitacaro. Te piojeiteroji Sanquenarentsi, aisati te pioteji itasorentsitasanoti Tasorentsi. 30 Ariorica antinaajeitanaje, tecatsi aajantsineri. Maaroni tinaajantsineri inquempejeitajeari inampirepee Tasorentsi: eiro yaajeitapaajitsi ijina. 31 Intinaajeitanaje maaroni camajeitatsiri, tempa pineanatiro icantimpiri Tasorentsi: 32 “Narotaque Tasorentsi: ipincatsataquena Avarama, ipincatsataquena Isaca, ipincatsataquena Jacovo”. Te incanteji: “Ipincatsaveitanani”, pineaquero, aneatsi meeca inajeiti: irootaque ipincatsajeitantacariri. Aisati, aneatsi inajeiti, irootaque ipincatsariventantariri iriori Tasorentsi.
33 Noquemajeitantacarori oca, noajeitanaqueri cavaco, nocantajeiti:
—Tempa cameetsa yoametanti Jesoshi.
Icamantiri Jesoshi paita ocoacaasanoteeri Sanquenarentsi.
(Mr. 12.28-34)
34 Iquemajeitaque variseopee cameetsa yacanaqueri Jesoshi saroseopee, irootaque itsaroacantajeitanacariri iriori irineanatajeri aisati. Ari ipocashitaqueri iriori variseopee Jesoshi. 35 Icoajeivetaca incomitacayearime. Icarajeitiri aparoni oametantirori Sanquenarentsi, isampitiri:
36 —Oametanari, ainiro oshequi oamejeitaquee Sanquenarentsi: ¿paita cameetsatasanotatsiri anquemisantajeiteri?
37 Yacanaqueri:
—Iro cameetsatasanotatsiri oca: “Pinintasanoteri catsini Tasorentsi, yora Avincatsarite: pinquearioventero pinintasanoteri, pincantaitatiyempani”. 38 Irootaque anaacotantatsiri isanquenajeitiri. 39 Otimi otsipa, quempetarori: “Oquempeta picavintsaaja avisati, pincavintsaajeiteri pishanincapee”. 40 Ariorica pimajeitaquero oca, ari pimoncarajeitaquero maaroni isanquenatiniri Moishishi, aisati maaroni isanquenatiniri yora quenquetsatacantatsiniri.
Icantavacaimentajeitacari Quirishito: “¿Janica ishanincatacari?”
(Mr. 12.35-37; Ir. 20.41-44)
41 Ari Jesoshi isampijeitiri yora variseopee apatotimentajeitariri:
—¿Paita piquenqueshiretacotiriri Quirishito? ¿Janica irishanincateari?
42 Yacajeitanaqueri:
—Irishanincateari Iravirini.
43-44 Icantiri:
—Peerani osanquenatacaaqueri Ishire Tasorentsi Iravirini, icantantariri Quirishito: “Novincatsarite”. Tempa piotiro isanquenare: “Yora Tasorentsi icantiri Novincatsarite: ‘Pisavique, notiomi, nacosanoriqui, pincaratena ampincatsariventante. Aitaque pisavique irosati nontsoncajeitanteariri maaroni quisajeitaquempiri’ ”. ¿Paita icantantariri Iravirini: “Novincatsarite”? 45 Iriorica Quirishito ivincatsarite Iravirini, ¿paita picantantariri irio ishanincani? Tempa amejeita apincatsajeitiri jivajeiteeri itimi.
46 Tecatsi incantajeitea irancanaqueri. Aisati itsaroacaajeitacari itsipapee irisampiterime iriori.