24
Icanti Jesoshi: “Coajica intireetajero ivanco Tasorentsi”.
(Mr. 13.1-4; Ir. 21.5-7)
Ari iponeaca Jesoshi ivancoqui Tasorentsi, irotajantsi irijataje. Ari nojatashitaqueri, nocarajeitaqueri itsipapee iroamere, namenacaajeitaqueri ivanco Tasorentsi aisati otsipapee pancotsi. Ari icantaquena:
—Ari pineamempeajeivetacaro meeca oca pancotsipeeca. Queario oca noncamantempiri: coajica intireetajero maaroni, irovarayeetajero maaroni mapipee.
Ari nojajeitanaque toncaariqui ipajiyeetiro Orivomashi. Isavicapaaque Jesoshi, ari nojatashitaqueri, nosampijeitaqueri:
—Pincamantajeitena: ¿jaoca oncarate intireetantajearori pancotsipee? ¿Paita iotacayenane jaoca oncarate pimpocantajeari? ¿Jaoca oncarate omoncaratantajeari maaroni picantaquenari?
Icantaqueri Jesoshi: “Coajica oshequi inquematsicayetearo atiri”.
(Mr. 13.5-8; Ir. 21.8-11)
Yacanaquena:
—Queariompiya, yamataviyeetimpicari. Intime oshequi pocatsine, cantapaatsine: “Narotaque nainti Quirishito”. Iramataviyetapeeri oshequi atiri. Pinquemapiniteri incante: “Imanatavacaajeita atiripee anta”. Incante itsipa: “Coajica irimanatavacaajeitea anta”. Iro cantaincha eiro piquenqueshirejeitatsi. Aitaque oncanteari irimanatavacaajeitea, iro cantaincha tequeratsita omoncarateaji maaroni nocantaquempiri. Aitaque oncanteari yora atiri inquisajeitanaqueri itsipapee atiri; intime pashinipee quemajeiterone itashe, iro cantaincha eiro otimanajitsi iroanajeari; aisati onicapinitea quipatsi; iro cantaincha eirotsita iquematsicaatasanotarotsi.
Icantiri Jesoshi: “Oshequi inquisanayeeteri quemisantatsiri”.
(Mr. 13.9-13; Ir. 21.12-14)
Pashini aisati icantaquena:
—Ariorica iriojeitanaque atiri piquemisantajeitaquena, iroashinoncaapinijeitempi, iroaarantempi, inquisajeitempi maaroni atiri. 10 Intime oshequi jocayeteroneri iquemisanti, impoiji inquisaqueri quemisantasanotaintsiri, iraacantayeteri, paitapeerica. 11 Intime amatavitantatsineri, incantavetea: “Nonquemisantacayempi”, iro cantaincha iramatavijeiteri maaroni quemisantavetavaquearine. 12 Oshequi irantajeitero atiri caari cameetsatatsi, oshequi catsini, impoiji irijocajeitajero inintavacaajeitani. 13 Iro cantaincha noavisacojeiteri maaroni quearioventanarori nocantaqueriri. 14 Pijajeitanaque maaroni quipatsiqui, pincamantajeiteri maaroni atiri nocoaque nompincatsariventajeiteri; impoijiquea omoncaratea maaroni nocantaquempiri.
Icanti Jesoshi: “Irashinoncaajeitea coajica joreasati”.
(Mr. 13.14-18; Ir. 21.20-24)
15 Aisati icamantajeitana Jesoshi:
—Peerani isanquenatini yora Iranieri, yora camantantatsiniri, icantini: “Intime coajica anta ivancoqui Tasorentsi caari cameetsatatsine, iramparajeitero maaroni”. Tempa piotiro oca noquenquetsatacotiri. Ariorica pineaqueri yoca nocamantacotiri, 16 aisati pintimerica Joreaqui, pishiajeitanaque toncaariqui. 17 Ariorica pisavique saiteriqui, eiro pijatapanajantitsi pivancoqui paantapanajantearori pivaararo, irointi pishiasanotanaque. 18 Aisati pintimerica oantsiqui, eiro pipiashitapaintarotsi otsipa piitsaare. 19 Oshequi ashinoncaajeitanaquea tsinane tsomontetatsineri aisati antsotayerine ojananequite: eiro omatirotsi oshiasanotanaque. 20 Aitaque coajica pishiajeitanaque, iro cantaincha pincanteri Tasorentsi eiro pishiantatsi incaniniqui aisati quitaiteriqui pimaoreajeitantari.
Icanti Jesoshi: “Oshequi catsini irashinoncaajeitea maaroni savicajeitatsineri”.
(Mr. 13.19-23)
21 Aisati icanti:
—Aitaque oshequi iroashinoncaajeitempi. Pashinoncaasanojeitanaquea, panaacojeiteri maaroni peeraniniri aisati maaroni timajantsineri coajica. 22 Arioricame osamanitanaqueme iroashinoncaajeitempime, pintsoncajeiteame maaroni; iro cantaincha incavintsaajeiteri Tasorentsi maaroni quemisanterineri incoyeajeiteri, irootaque eiro osamanitanta iroashinoncayeetempi. 23 Ariorica incanteetempi: “Pamene, jeri yoca Quirishito”, eiro pishiretavacarotsi incantempiri. Aisati, incanteetempirica: “Nijaantapaaja anta Quirishito”, eiro pishiretavacarotsi. 24 Intime oshequi amatavitantatsineri, incante: “Naro Quirishito”, irio itsipa: “Naro quenquetsatacotiriri Tasorentsi”. Oshequi intasoncantayete, iramatavijeiteri oshequi savicajeitatsineri, iro cantaincha eiro imatiritsi yora quemisantasanotatsineri. 25 Piquemaquena nocamantitaquempiro jaoca oncanteari coajicani. 26 Incantempirica: “Timatsi Quirishito anta caaraiteriqui”, eiro patsipetashitatsi pijatashitena. Ariorica incantempi: “Ainiro Quirishito anta pancotsiqui tsompoina”, eiro pishiretarotsi. 27 Ari noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Tempa imapocapinitimpi iporequi, porec, impoiji otsoteapaintiro inquitequi: aisati nonquempetapaajea narori, ariorica nompocaje. Nomapocajeitapaajempi, iro cantaincha pineajeitavajena, maaroni. 28 Jaocarica icamapinitiri camatsiri, aitaque ipocashitapinitiri tisoni. Aisati oquempetaca, oshequi itseencanti joriopee, irootaque impocashitanteariri oshequi amatavijeiterineri.
Aitaque oncanteari impocantajeari Jesoshi.
(Mr. 13.24-27; Ir. 21.25-28)
29 Aisati icanti Jesoshi:
—Ari oshequi ompomerentsitimojeiteri atiri, maaroni: irashinoncaajeitanaquea. Impoiji intsipaite intsivacanaque catsirincaiteri, aisati yora cashiri; impariajeitanaque impoquiropee, irishevajeitanaquea maaroni inquitesati. 30 Impoiji nonconijatapaaje anta inquitequi, irosati iroashirejeitantanaqueari maaroni tseencajeitanari. Irineajeitavaquena maaroni atiri nonquenapaaje mencoriqui: nompincatsaritasanotapaaque, noshipaquireasanotapaaque. 31 Nontiotapaaque iriojeitanteari maaroni nonampire impocajeitantapeempari iramajeitantapeempariri maaroni quemisantajeitanari, maaroni nocoyeajeitaqueri. Intsoncajeitanaqueri savicajeitatsiri pashinipeequi quipatsi, maaroni.
Ishiacantajeitiniri Jesoshi iyera.
(Mr. 13.28-31; Ir. 21.29-33)
32 Pashini icantajeitaquena Jesoshi:
—Meeca noshiacantempiro iyera: pinquenqueshiretasanotero. Ariorica oshiocajempequitanaje, aisati oshitanaje, ari piojeitanaque irotimatajantsi onquimojantsitaje. 33 Aisati oquempetaca: ariorica pineajeitavaquero oca nocantaquempiri, piojeitanaque irotajantsi nompocaje. 34 Eirotsitarica picamajeiti, ario pineajeitavaquero maaroni oca nocamantaquempiri. 35 Ompeanaquea inquite aisati quipatsi, iro cantaincha eiro opeatsi irointi noneane. Omoncaratajea maaroni nocantaquempiri.
Te ayojeiteji jaocarica oncarate impocantajeari Jesoshi.
(Mr. 13.32)
36 Pashini aisati icantajeitaquena Jesoshi:
—Iro cantaincha tecatsi iotatsine jaocarica oncarate: te irioteji inampirepee Apa, aisati te nioteji narori. Irinti Apa apaniro ioti. 37-39 Peerani itimaveitani Noeni, yoapinijeita ishaninca, ishinquitapinijeita, yaapinijeitiro ijina, maaroni. Te inquenqueshirejeiteroji icamantavetariri: “Coraquetaque oonquea”. Impoiji itetacaro pitotsi, yashitacotanaca, tarocn. Impoiji aisati omapocajeitaqueri atiri incani, ooncanaca, itsoncajeitanaca, itsitiajeitanaque. Aisati inquempejeitaquea maaroni atiri, ariorica omoncaratapaaquea nompocantajeari narori: eiro iquenqueshirejeitatsi, nomapocajeitapaajeri. Impoiji irashinoncaajeitanaquea maaroni tseencajeitatsiri. 40 Intimerica apite tsameetatsineri anta oantsiqui: naanajeri aparoni nontsipatanaqueari, irio itsipa eiro naanajiritsi. 41 Ontime apite tsinane tononqueroneri tirico: naanajero aparoni nontsipatanaquearo, iro otsipa eiro naanajirotsi.
Icantiri Jesoshi iroamere: “Paamaajeitajena”.
(Mr. 13.33-37; Ir. 12.41-48; 21.34-36)
42 Aisati icantana:
—Paamaajeitena, pinquenqueshiretapinijeitena: te piojeiteji jaoca oncarate nompocantajeari. Nomapocapaimpicari. 43 Oquempetaca yora ashitarori ivanco icoshiyeetiri: irioteme irotaintsi impoque coshiterineri, irisaaquiteme, eiro ishinetirime incoshiteri, irointi iroimpiavajerime. 44 Aisati narori, paamaajeitena: nomapoquimpicari. 45 Pinquempejeiteari nampirentsi cameetsari, yora iotasanotatsiri. Icantiri nampitariri: “Aviro vetsicapiniteroneri iroajeiteari notomi, pimpapiniteri cameetsa”. 46-47 Ariorica irineaqueri cameetsa yovetsicapinitiro yoari, ari incanteri: “Cameetsa pantayetaquero nocoacayetaquempiri. Meeca aviro quempoyeajenarone maaroni timimojeitanari. Cameetsa nompinatempi, nioti eiro pamatavitanatsi”. Tempa ari inquimoshiretanaque inampire. 48 Iro cantaincha intimerica itsipa inampire, caari quemisanterine yora nampitariri. Incante irinti: “Meeca jataque ini nampitanari, eirotsita ipiajatsi”. 49 Iquisaqueri itsipa nampirentsi, icapojapiniyetiri, ishinquitapinitaca. 50 Impoiji imapocapaajiri yora nampitariri: te iraamaajeariji. 51 Ari yoasanquetapaaqueri, itiancaqueri arejiqui itsipajeitantapeempariri yora amatavitantatsiri. Ari anta yoashiretasanotanaca aisati oshequi icavintsaanaca. Eiro piquempejeitaritsi avinti, irintiquea pinquempejeitea quemisantasanotiriri nampitariri.