2
Yoavisacotaqueri Jesoshi choritatsiri.
(Mt. 9.1-8; Ir. 5.17-26)
Pashini quitaiteri ipianaja Jesoshi Caperenaoqui. Iquemacojeitajiri areetaja ivancoqui. Yapatojeitaca oshequi atiri, ijaapaaca pancotsiqui. Tecatsi inquenapee pashini inquempejitantapeemparori omoro. Iquenquetsatacaajeitaqueri Jesoshi. Ari icompitacotapaaqueri choritatsiri. Icarati amiriri itsipasati. Tecatsi inquempejitantapeempariri Jesoshi, yojocaajeitavaqueri atiripee. Ari yataitacaanaqueri otataroqui pancotsi. Itatareapaaquero, itampaticataquero inaquenta Jesoshi. Imataquero omoro, ari yoaniitacotaqueri inareantariqui. Iotavaqueri Jesoshi ishirejeitacari, irootaque icantantacariri:
—Noshaninca, ainiro pantayetiri, iro cantaincha eiro noasanquetimentimpirotsi, aitaque noavisacotajempi.
Ainiro anta isavicaiti oametantirori sanquenarentsi. Icantashiretaque iriori:
—¿Paita icantashinirotantarori oca? Ijitasorentsinirotacateemi. ¿Jaoca incanteriri iroavisacotanteariri? Tempa apaniro yoavisacotanti irinti Tasorentsi.
Ioshiretashitaca Jesoshi icantashiretaqueri, icantiri:
—¿Paita picantashiretantari? ¿Paita pomerentsitasanotachari? ¿Pomerentsinimpa nocantiriri yoca choritatsiri: “Eiro noasanquetimpitsi, irointi noavisacotajempi”? Te ompomerentsiveteaji: eiro piojeititsi nomaterorica. Irointi pomerentsivetacha noncanteri yoca: “Pincatianaje, paajero pinariantavetari, paniitanaje”. Tempa onconijatasanotanaque nomaterorica. 10 Aca quipatsiquica nocavintsaajeitiri caari cameetsatatsi, aisati noavisacojeitaqueri. Nocoaque piojeite ainiro notasorenca noavisacotanteariri.
Ari icantaqueri choritatsiri:
11 —Nocantimpi, pincatianaje, paanajero pinariantaniri, pijataje pivancoqui.
12 Irosati icatiantanaja, yaanajiro inariantaniri, isoquijanaji. Ineajeitavajiri ishaninca, yoajeitanaque cavaco. Icantajeitanaque:
—Tempa icameetsatasanoti Tasorentsi, te aneapiniteroji peerani quempetarori oca.
Ari icantavacaaca.
(Mt. 9.9-17; Ir. 5.27-39)
13 Ipianaja Jesoshi aisati otsapijaqui incajare. Yapatotashijeitapaajari aisati atiri, yoametavajiri. 14 Impoiji yovaanaja aisati. Ineapaaqueri Irevi, yora itomi Arijeo, isavicaiti pancotsiqui yapatotapinitiri quirequi: yapatotapinijeitiniri oromasati. Icantapaaqueri:
—Tsame, poijatanaquena.
—Ja, tsamequeti.
Ari icatianaca, yoijatanaqueri. 15-16 Ari ijajeitanaque ivancoqui Irevi. Yoacaajeitapaacari oshequi oijajeitiriri Jesoshi, iroamere, apatotapinitiriri quirequi, maaroni. Jeri aisati yoacaacari caari cameetsayetatsi. Yareejeitapaaca oametantirori sanquenarentsi, variseo ini. Ineacotapaaqueri Jesoshi yoimojeitacari caari cameetsayetatsi. Isampitapaaqueri iroamere:
—¿Paita itsipajeitantariri yocapee, yoajeita? Te incameetsajeiteji.
17 Ari iquemavaqueri iriori Jesoshi, icantiri:
—Yora caari mantsiatatsine te incoyeji aavinterineri, irintiquea mantsiatatsiri. Te iro nompocantea noncajemeri cameetsatatsiri, irintiquea caari cameetsatatsi.
18 Ari itijeita iroamerepee Joa aisati iroamerepee variseo. Yora atiri ipocashitiri Jesoshi, icantapaaqueri:
—Jeri meeca itijeita iroamerepee Joa, aisati iquempejeita iroamerepee variseo. ¿Paita caari ititanta poamerepee avirori?
19 Ari icantavaqueri Jesoshi:
—Oquempetaca ariorica iraye shirampari ijina, incajemajeiteri ishaninca inquimoshireventajeiteri. Ariorica irareejeitapeempa, ¿arimpa intijeitapeempa iriori? Eiro. Tempa iriveshireimentapeempari. Pineaquero, meeca nocarajeitiri noamerepee: ¿paita nontitacanteariri? 20 Aisati, ariorica irojocajeitanajeri ishaninca aatsiri ijina, impoijiniquea intijeitanaquea. Aisati coajica, nojocanajeririca noamerepee, iroashiretacojeitanaquena, irosati intijeitantanaquea. 21 Tempa ajacapinitiro quitsaarentsitsara, irootaque oshiricamaotantari. Impoiji, te oncameetsateji impataqueetero nianqui iroaquerari: tequera oshiricamaoteji irointi. Impataqueeterome, impoiji ariorica inquiveetajerome aisati, oshiricamaotanaqueme iroori iroaquerari, antsiviacaaquerome maatsarantsi. Impoiji ontsereacaaquero iroaquerari. 22 Ariorica ampeantantajearime pearentsi iroaquerajari peesatitatsiri imeshina, tempa ari intapianaqueame, intoncanaqueme. Aitaque intsereanaqueme, aisati amparajatanaqueame iroaquerajari, chararara. Tempa apeantantapinitaro iroaquerajari imeshinaqui iroaquerari. Pineaquero: iroaquerari oca noamejeitimpiri, te oncameetsateji onconoyearo ora yoametapinijeitimpiniri intaroniri.
Icantavacaimentacaro saavaro.
(Mt. 12.1-8; Ir. 6.1-5)
23 Ari pashini saavaro iquenanaque Jesoshi panquirentsiqui, itsipajeitari iroamerepee. Ari nianqui yaviitapairo iroamere oitsoqui tirico, itaquireiro otaqui, yoajeitaro oitsoqui.
24 Ari icantiri variseo:
—Paitateemi yaviitantarori oitsoqui, itaquireitantacaro quitaiteri amaoreantari. Te oncameetsateji. ¿Paita yantantarori?
25 Ari yacanaqueri Jesoshi:
—¿Tempa pinquenqueshireeroji sanquenarentsi quenquetsatacotiriri peerani Iravirini? Te ontimeji iroyeari, aaqueri itashe, aisati itsipajeitari. 26 Ainiro onaveitani tanta yovetsiqueetiniriri Tasorentsi: te irishineyeeteriji iroajeitearo atiri, apaniro yoaro saserote, irinti. Iro cantaincha aavetacari itashe Iravirini. Ijatashitiri Aviatara, yora ivincatsarite saserote, icantiri: “Notasheajeitaque. Tecatsi noajeiteari”. Ari ipavaqueri tanta: “Jero oca, poyea”. Ari yoacaro, aisati yoacaajeitacari itsipajeitari. Caari inajeiti saserote, iro cantaincha te irininteji Tasorentsi iroashinoncaajeiteri. 27 Pamene, yovetsiquiniri Tasorentsi atiri quitaiteri imaoreajeitantari. Te iro irovetsicanteanari atiri irineapincatsatearo quitaiteri. 28 Narotaque cantacaantaquerori quitaiteri amaoreantajeitari: tempa noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque.