7
Yamejeitari joriopee.
(Mt. 15.1-20)
Ari ipocapaaque variseopee, aisati aparopee oametantirori sanquenarentsi, iponeaca Jerosarequi. Yapatotimentapaacari Jesoshi. Ineajeitapairi iroamere, yoajeita iriori: te inquivacoteaji. Icantajeiti intacaroniri: “Ariorica ayea, ajivate anquivacotea ancameetsashiretanteari”. Yora variseo yamejeitaro tequeratarica iroyeata, iquivacotasanota. Tempa yamejeitaro maaroni joriopee. Irompa eirorica iquivacotita, eiro yoatsi. Aitaque imoncaratajiro yoametantapinitiniri intacaroniri. Ariorica imponeajea anta nampitsiqui nianqui, eirorica iquivacotasanotapaajatsi, eiro yoapaajatsi. Aisati imoncaratashiyetaro oshequi paitarica yoameyetiriri ishanincani. Iquivajeitapinitiro pajo, onero, oya, maaroni. Ari isampijeitapaaqueri Jesoshi:
—¿Paita caari imoncaratantaro poamere yoametantapinitiniri intacantaqueeniri? Jeri yoca meeca oainchari, te inquivacoteaji: ainiro irantane.
Icantavaqueri Jesoshi:
—Oshequi pamatavitantayeti. Aitaque icamantacotitaquempini peerani Isayashini. Isanquenatini: “Icantashivetana yoca atiri: ‘Picameetsati’, iro cantaincha te inquenqueshiretenaji. Yatsipetashitaro itiyeroimentavetana; ipincatsatashivetana. Pamatavitashiyetacari pishaninca: picantanirovetari oca poametantavetari irootaque irineane Tasorentsi”. Queario oca icantaqueniri Isayashi.
Aisati icantiri Jesoshi:
—Pojocashitacaro icantavetimpiri Tasorentsi, irointi piquemisantashitacaro yoametantapinitiri atiri. Aitaque pitseencaquero icantiri Tasorentsi, irointi picoaque pimoncaratajero yoametantapinitiri intacantaroniri. 10 Icantini Moishishini: “Pimpincatsateri piri, aisati piniro”. Aisati icanti: “Aitaque iroasanqueteri Tasorentsi yora cantimatiriri iriri aisati iriniro”. 11 Iro cantaincha picantashinirojeivetari ashaninca: “Ariorica pincashiacayeri Tasorentsi piirequite, ari pimpasanoteri. Irashinoncayearica piri, piniro, pincanteri: ‘Eiro nomatirotsi noncavintsayempi: nocashiacaaqueri Tasorentsi noirequite nomperiri’ ”. 12 Aitaque meeca te pishineteriji pishaninca irintacoteari iriri, iriniro. 13 Picoacaaqueri inquemisantero poametapinitiriri, aisati poametaqueri intseenquero icantiri Tasorentsi. Aitaque picantanirotapinitari: pojocacaayetiri ashaninca iquemisanti.
Icamantiri Jesoshi paita caari icameetsatanta atiri.
(Mt. 15.10-20)
14 Ari icajemajiri aisati apatojeitainchari, icantajeitiri:
—Pinquemajeitavaquena maaroni. Piojeitavaquero oca. 15 Ocameetsati avajeitearo paitapeerica, eiro otimitsi antane: tecatsi oncantero avari ashire. Piquenqueshiretiro caari cameetsatatsi, irootaque pantapinitantarori. 16 Otimirica piyempita piquemantari, pinquemavaque.
17 Ari ijajeitanaji apatotimentariri, iqueapaaji Jesoshi pancotsiqui. Isampitiri iroamere:
—¿Jaoca ocantari pishiacaaventiniriri?
18 Icantiri:
—Aisatimpa avirori, ¿tempa pinquemavaquena? Paitapeerica iroyeari ashaninca, ocameetsati, eiro otimitsi irantane. Tempa piotavaquero. 19 Eiro omatirotsi ishire, ainti ojataque isheitoqui, impoiji ishitajiro.
Irootaque yoamejeitiriri ocameetsataque paitarica yoyeeyetari. 20 Aisati icantiri:
—Oca iquenqueshiretiri antacairiri ashaninca caari cameetsatatsi. 21 Te iroyearoji caari cameetsatatsi, irointi iquenqueshiretiro. Irootaque yantajeitantarori maaroni: yantavintsatiro tsinane caari yai, antavintsatiri shirampari caari ai, icoshiti, yoanti. 22 Yaimentaro ijina, aimentari ojime. Inevetaro yashiyetari pashini atiri. Icamaaritanti, yamatavitanti, imayempitantapiniti, imashitsati, icantimatanti, ishemeti. Te ontimeji iojeitantari. 23 Iquenqueshiretiro atiri caari cameetsatatsi, irootaque yantantarori: impoiji otimi irantanepee.
Yoavisacotajiro Jesoshi oshinto shirojenishiasato.
(Mt. 15.21-28)
24 Impoiji ijatanaji Jesoshi Tiroqui. Isavicapaaque pancotsiqui, te incoaveteaji irioyeeterime. Iro cantaincha tecatsi incantea irimanea. 25 Otimi anta tsinane, yatajeaonquiro oshinto camaari. Oquemacotavaqueri tsinane Jesoshi, ojatashitaqueri, otiyeroashitapaacari. 26 Caari oni jorio, oponeaca Shirojenishiaqui. Ocantapaaqueri:
—Yatajeaoncaquero noshinto camaari, poavisacotajenaro.
27 Icantavaquero:
—Nojivatavaquerita noshanincasanori nintacoteari. Te oncameetsateji aapitsatajeri yoari ajananequite, amperi otsiti iroyeari.
28 Iroori acanaqueri:
—Je, queario. Aitaque iniri otsiti nijanteaji. Yoatsopequititayetari atomi.
29 Icantajiro:
—Je, cameetsa; queario picantaqueri. Cameetsa pijataje meeca, avisacotanaji pishinto.
30 Opianaja ovancoqui. Oneapaajiro oshinto, onariaca omaamentoqui, avisacotaji.
Yora Jesoshi yoavisacotiri mayempivetachaniri.
31 Impoiji yovaanaja aisati Jesoshi, iquenanaji Tiroqui, Shiroqui aisati Tecaporishiqui. Ari yareetapaaja incajarequi Carireaquiniri. 32 Yameetapaaqueneri aparo shirampari imayempiti, aisati imasontiti. Icantapaaqueri:
—Pimpamitavaqueri, poavisacotajeri.
33 Yora Jesoshi yojocanajiri apatotimentariri, apaniro itsipatanacari mayempiri. Yoiminquiaqueneri iracotsapaqui iyempitaqui. Iquitiojaquero iracotsapaqui, ipantaqueri inenequi. 34 Yamenanaque jenoqui, yaneencanaque, icantiri:
—Epeta.
Acantiri arori aneanequi: “Ovitareanajea”. 35 Ovitareanaja iquemantari. Opeanaja iniconeneveitani, cameetsajencatanaji ineaveetaji. 36 Yapiitapinivetari:
—Eiroyea picamantacotanatsi.
Iro cantaincha te inquemisanteriji, aiquero catsini icamantacotaqueriri. 37 Aiquero catsini yoajeitanaqueri cavaco Jesoshi. Icantajeitiri atiripee:
—Paitaquea, ocameetsatasanoti yantayetiri. Imatasanotaquero Jesoshi maaroni yantayetiri. Iquemacaayetajiri mayempiveitachaniri, aisati yora masontiveitachaniri, ineaveetacaayetajiri.