Ji³ 'e³ Xe̱'n² 'e³ Ca²³jmée³ San Poo² 'e³ Rɨ²³jóo² te'²³ Dsa³ Corinto
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Poo² 'e³ rɨ²³jóo² te'²³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Corinto
Dios ca²³'náan²³ jné² Poo² 'e³ rɨ²³lín³na²³ dsa³ xiin²³ quien³². Qui² la'³ 'née²³ 'ñée². Jné² quia̱'n²³²na¹ jó̱o̱²ra² Sóstenes juøøn³²na²³ la²³jɨn³ 'nee'²³ 'i³ rɨ³løn³¹ dsa³ quien³² Dios 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Corinto. Rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ jmee³ra'³ 'e³ la²³ 'née²³ Dios. Qui² rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Cristo Jesús. Qui² ca²³'náan²³ 'nee'²³ Dios 'e³ rɨ²³lín³na'³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³². Ca²³'náan²³ 'nee'²³ ca³ti³² quia̱'n²na'³ la²³jɨn³ dsa³ 'i³ xen³ la²³ca̱a̱n³ mɨ³¹güii³ 'i³ ŋɨ'²³ mɨ²'áa² Juii³ra² Jesucristo. Qui² Juii³ra² Jesucristo rɨ³løn³¹ juii² la²³jɨn³ dsa³ 'í³. 'E³ quie'²³ 'i³ 'í³ hua² 'i³ rɨ³løn³¹ juii² jne² co̱'³: Cu²jmée³ 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³ Dios Ñʉ'²ra² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo. Cu²jmóo¹ 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'óo²ra'³.
'E³ la²³ ca²³jmée³ Dios 'e³ 'uǿn² quia̱'² dsa³ Corinto 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹te'¹ dsa³ quien³² Cristo
Tén³ la²³ ji̱i̱n²³²na¹ mɨ²'áa² quie'² Dios 'e³ 'ǿn²³na²³ 'nee'²³. Qui² bi²³ 'uǿn² ca²³jme'²³ 'nee'²³ 'e³ jua'³ ca²³lǿn²³na'³ dsa³ quien³² Cristo Jesús Ji̱i̱n²³²na¹ mɨ²'áa² quie'² Dios 'e³ juø'n²³ ca²³jmée³ 'ñée² 'e³ sɨ³'ióo²³ 'óo²ra'³ la²³jɨ³ quie'²³ 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Cristo Jesús. Ca²³jmée³ 'e³ sɨ³lí³ juø'² jmee'n²³na'³ júu². Ca²³jmée³ 'e³ ta³jmee³ra'³ 'i'²³ co̱'³. Qui² ca²³táan³na'³ 'e³ ju²dsoo³¹ júu² 'e³ ca²³'ii²ra'³¹ 'e³ ca²³'en²³²na'³¹ Cristo. 'E³ jo̱³ xa³ quie'² 'óo²ra'³ cɨ'³ la²³ co̱o̱³ 'iin³² ju²³bíi²³ 'e³ cuøø²³ jne² Dios. Xa³ quie'² 'óo²ra'³ ju²³bíi²³ jo̱³ la²³huøø'n³¹ la²³ 'e³ jo̱³ra'³ 'e³ li²³jnén³ co̱'³ Juii³ra² Jesucristo. Qui² rɨ²³jmée²³ 'ñée² 'e³ 'uee'n³ quie'²³ 'óo²ra'³ la²³huøø'n³¹ la²³ rɨ²³líi². 'E³ jo̱³ hua² 'a²³jia'³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³cuǿ²³te'²³ dsoo² quien³²na'³ mɨ³rɨ³güe'n²³ co̱'³ Juii³ra² Jesucristo. Qui² jmee²³ Dios 'e³ la²³ jua'³ 'ñée² 'e³ rɨ²³jmée²³. 'I³ 'í³ hua² 'i³ ca²³dxi³ 'i'²³ 'e³ ŋɨ²ra² quia̱'n²na² Jo̱o̱³¹ 'ñée² 'i³ rɨ³løn³¹ Jesucristo Juii³ra².
'E³ la²³ ca²³juín² júu² quiee'³² te'²³ dsa³ quien³² Dios 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Corinto
10 Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ ja̱a̱n³²: 'E³ 'iin³¹ Juii³ra² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'e³ cu²lʉ́²ra'³ co̱o̱³ júu² la²³jɨn³na'³, 'e³ 'a²³ ma²³ rɨ³juin²³²na'³ júu² quien³²na'³. 'E³ quie'²³ cu²lín³na'³ co̱o̱³ ta'n² dsa³. Co̱o̱³ 'i'²³ rɨ²jmée²ra'³. Co̱o̱³ júu² rɨ²lʉ́²ra'³. 11 Qui² mɨ³ji̱i̱n³ júu² quián²³ dsa³ 'i³ xen³ xi²ñʉ'¹ quiee'³² Cloé 'e³ xen³ 'i³ nɨ́ɨn³ jee²³² quien³²na'³, 'nee'²³ te'²³ ja̱a̱n³². 'E³ jo̱³ hua² 'e³ juøøn³²na²³ 'nee'²³ la'³. 12 La²³la³ cu³lø³¹ sɨ³lí³, ca²³sɨ'²³te'²³ jné²: Xa³ 'e³ lʉ́²ra'³ cɨ'³ la²³ jø̱n³na'³. Qui² xen³ 'i³ jua'³: “Dsa³ quien³² Poo² hua² jné²”. Xen³ jia'³ cɨ'²³ 'i³ jua'³ co̱'³: “Dsa³ quien³² Apolos hua² jné²”. Xen³ jia'³ cɨ'²³ co̱'³ 'i³ jua'³: “Dsa³ quien³² Peen²³² hua² jné²”. Xen³ jia'³ cɨ'²³ co̱'³ 'i³ jua'³: “Dsa³ quien³² Cristo hua² jné²”. 13 ¿'A² juø'² lǿn³na'³ 'e³ 'i³ quien³²na'³ ca³dxáan²ma²na'³ Cristo? 'A²³jia'³ jmɨ́ɨ², ¿mɨ³naa'³¹? ¿'A² jné² hua² 'i³ jú̱n²³na²³ ta̱a̱n²³na²³ 'mo³ cruz 'e³ juø'n²³ rɨ²láan¹na²³ 'nee'²³? 'A²³la³ jné², ¿mɨ³naa'³¹? ¿'A² juø'² 'e³ 'noo³ra'³ rɨ²³lín³na'³ dsa³ quién²³na²³ 'nee'²³ 'e³ ca²³xaan²³na²³ jmɨɨ³ 'nee'²³? 'A²³jia'³ jmɨ́ɨ², ¿mɨ³naa'³¹? 14 Mɨ²'áan² Dios 'e³ 'a²³jia'³ juɨ́ɨn²³ 'nee'²³ 'i³ ca²³xaan²³na²³ jmɨɨ³. 'Nɨɨ'n³¹ Crispo quia̱'² Gayo. 15 Qui² jo̱³ hua² 'a²³'i̱³ xen³ 'nee'²³ 'e³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²juo'²ra'³ 'e³ ca²³jŋáan³na'³ jmɨɨ³ 'e³ juo'³ra'³ rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quién²³na²³. 16 'E³ quie'²³ 'e³ cɨ² mɨ³la³líin²³ 'e³ ca²³xaan²³na²³ jmɨɨ³ te'²³ dsa³ 'i³ nee'n²³² xi²ñʉ'¹ quiee'³² Estéfanas co̱'³. 'E³ quie'²³ lǿn³na²³ 'e³ 'a²³'i̱³ ma²³ xen³ cɨ² 'i³ ca²³xaan²³na²³ jmɨɨ³. 17 Qui² 'a²³la³ 'nɨɨ'n³¹ 'e³ rɨ²xáan¹na²³ jmɨɨ³ dsa³ 'e³ ca²³xíin²³ jné² Cristo. Ca²³xíin²³ jné² 'e³ rɨ²'ɨɨn²³² júu² dxʉ́²³ quiee'³². 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ 'née²³ 'e³ rɨ²'ɨɨn²³² júu² 'e³ la²³ rɨ²³lǿn³ dsa³ 'e³ te³ bi²³ ca²³la²³tɨn²³na²³ 'ñáan²³. Qui² bi²³ juø'² rɨ²³lí³ 'e³ 'a²³jia'³ rɨ²³jmóo² dsa³ 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ gáan³ Cristo 'e³ jú̱n²³ ta̱a̱n²³ cruz 'u² cu²ru'³ la'³.
'E³ la²³ jmee²³ júu² 'e³ quie̱³ Cristo ju²³bíi²³ quiee'³² Dios, 'e³ la²³ jmee²³ lii²³ 'e³ bi²³ ñi³² Dios
18 Júu² ŋoo'² hua² ji̱'²³ dsa³ 'i³ sɨ³gua'²³ mɨ³rɨ³nʉʉ³ júu² 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ jú̱n²³ Cristo 'e³ ta̱a̱n²³ cruz. 'E³ quie'²³ júu² jo̱³ quie̱³ ju²³bíi²³ quiee'³² Dios, líi³ra² jne² dsa³ 'i³ sɨ³láan³. 19 Qui² to̱o̱²³ ji³ júu² quiee'³² Dios:
Rɨ²mi³gua'n²³ júu² quiee'³² dsa³ 'i³ lǿn³ miin²³ 'e³ bi²³ tɨn³.
Rɨ²jmeen²³² 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ quí̱i̱n²³ júu² quiee'³² te'²³ dsa³ 'e³ lǿn³ miin²³ 'e³ bi²³ xa³ mɨ²dxi².
La'³ cu³lø³¹ to̱o̱²³ ji³.
20 'A²³'e³ xa³ je² 'ne'² dsa³ 'i³ lǿn³ 'ñée² 'e³ bi²³ tɨn³. 'A²³'e³ xa³ je² 'ne'² dsa³ 'e²³ ley. 'A²³'e³ xa³ je² 'ne'² dsa³ 'i³ sɨn²³ júu² 'e³ jmii'³¹ lǿ² la²³jɨ³ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³ la³, ¿mɨ³naa'³¹? Qui² ca²³jmée³ lii²³ Dios 'e³ júu² ŋoo'² hua² júu² quiee'³² dsa³ 'i³ bi²³ tɨn³ la²³jɨ³ júu² 'e³ guaa² mɨ³¹güii³ la³. 21 Bi²³ ñi³² 'ñée² Dios. 'E³ jo̱³ ca²³jmée³ 'e³ 'a²³la³ jo̱³ 'e³ te³ bi²³ tɨn³ dsa³ 'e³ sɨ³li³cuiin²³te'²³ 'ñée². 'E³ quie'²³ ca²³jmée³ Dios 'e³ sɨ³táan³ dsa³ júu² 'e³ 'ii³ra², juø'n³ quie'²³ xen³ 'i³ jua'³ 'e³ júu² ŋoo'² hua² 'ii³ra². La'³ cu³lø³¹ ca²³lǿn³ Dios 'e³ dxʉ́²³ rɨ²³jmée²³ 'e³ rɨ²³láan² dsa³ 'i³ sɨ³táan³.
22 'Née²³ dsa³ Israel 'e³ rɨ²³jóo²te'²³ u²³juø'²³. 'Née²³ dsa³ griego 'e³ rɨ²³núu²³te'²³ júu² quiee'³² dsa³ 'i³ bi²³ tɨn³. 23 'E³ quie'²³ 'a²³la³ 'e³ la²³ 'née²³ dsa³ jmee³ra². 'Ii³ra² júu² 'e³ jú̱n²³ Cristo 'e³ ta̱a̱n²³ cruz. 'E³ jo̱³ bi²³ mɨ'n³ dsa³ Israel ma²nuu³te'²³ júu² 'e³ 'ii³ra². Júu² ŋoo'² hua² júu² 'e³ 'ii³ra², lǿn³ te'²³ dsa³ jia'³. 24 'E³ quie'²³ quie̱³ Cristo ju²³bíi²³ quiee'³² Dios. 'I³ 'í³ Cristo 'i³ jmee²³ lii²³ 'e³ bi²³ ñi³² Dios. Ñi³² la'³ te'²³ dsa³ 'i³ ca²³'náan²³ Dios, juø'n³ quie'²³ dsa³ Israel, juø'n³ quie'²³ dsa³ griego. 25 Lǿn³ dsa³ 'e³ bi²³ gøn³ Dios. 'E³ quie'²³ bi²³ cɨ² ñi³² 'ñée² 'e³ jmii'³¹ rɨ²³jmée²³ la²³ cɨ'²³ dsa³. Lǿn³ dsa³ 'e³ 'a²³jia'³ 'uee'n³ Dios. 'E³ quie'²³ bi²³ cɨ² 'uee'n³ 'ñée² la²³ cɨ'²³ dsa³. 26 Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ ja̱a̱n³²: Rɨ²jmée²ra'³ 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ cu³løn³¹ 'nee'²³ 'i³ ca²³'náan²³ Dios. 'A²³jia'³ juɨ́ɨn²³ 'nee'²³ 'e³ jua'³ dsa³ 'e³ bi²³ tɨn³na'³. 'A²³jia'³ juɨ́ɨn²³ 'nee'²³ 'e³ gáan³ júu² quien³²na'³. 'A²³jia'³ juɨ́ɨn²³ 'nee'²³ 'e³ gáan³ xoo³ra'³ ñʉ'²ra'³. 27 'E³ quie'²³ Dios ca²³'náan²³ dsa³ 'i³ lǿn³te'²³ 'e³ 'a²³jia'³ tɨn³. Qui² 'née²³ 'e³ li²³'ii'²³ dsa³ 'i³ lǿn³ miin²³ 'e³ bi²³ tɨn³. Dios ca²³'náan²³ dsa³ 'i³ lǿn³te'²³ 'e³ 'a²³jia'³ 'uee'n³ júu² quiee'³². Qui² 'née²³ 'e³ li²³'ii'²³ dsa³ 'i³ lǿn³ miin²³ 'e³ 'uee'n³ júu² quiee'³². 28 Dios ca²³'náan²³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ gáan³. Ca²³'náan²³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ mi³quí̱i̱n²³te'²³. Ca²³'náan²³ dsa³ 'i³ lǿn³te'²³ røø³ 'íi² 'u² cu²ru'³ 'a²³ xen³. Qui² 'née²³ Dios 'e³ rɨ²³te'n²³ dsa³ 'i³ lǿn³te'²³ 'e³ bi²³ gáan³. 29 Ca²³jmée³ la'³ Dios 'e³ la²³ 'a²³jia'³ li²³xen³ dsa³ 'i³ rɨ²³mi²³gáan³ miin²³ xi²ñi² 'ñée². 30 'Ñée² Dios ca²³jmée³ 'e³ rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Cristo Jesús. Ca²³jmée³ 'ñée² 'e³ güén²³ Cristo Jesús 'e³ rɨ²³'ée²³ jne² la²³jɨ³ júu² 'e³ 'née²³ Dios 'e³ rɨ²³dsóo²³ dsɨ³ra². Ca²³jmée³ 'e³ dxún²³na² xi²ñi² Dios. Ca²³jmée³ 'e³ rɨ³jɨ́n²na². Ca²³quí² jñiin²³na². 31 'E³ jo̱³ cu²lí³ 'e³ la²³ to̱o̱²³ ji³ júu² quiee'³² Dios: “Dsa³ 'i³ bi²³ la²³jme'n² júu² 'e³ bi²³ dxʉ́²³ jen³¹, bi²³ cɨ² dxʉ́²³ 'e³ cu²jme'n¹ júu² 'e³ dxʉ́²³ jen³¹ 'e³ jua'³ cuiin²³ Juii³ra²”.