Ji³ 'e³ Xe̱'n² 'e³ Ca²³jmée³ San Peen²³²
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Peen²³² 'e³ rɨ²³jóo² te'²³ dsa³ 'i³ sɨ³táan³ 'i³ ca²³sáan²³ ca²³jǿn²³
Jné² Peen²³² rɨ³løn³¹na¹ dsa³ xiin²³ quien³² Jesucristo. Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'i³ ca²³sáan²³ ca²³jǿn²³ la²³ca̱a̱n³, 'i³ ca²³ta'n²³ estado Ponto quia̱'² estado Galacia quia̱'² estado Capadocia quia̱'² estado Asia quia̱'² estado Bitinia. Ca²³'náan²³ 'nee'²³ Dios Ñʉ'²ra² 'e³ la²³ ca²³lǿn³ 'ñée² mɨ²xe̱'n³¹ cɨ² 'e³ rɨ²³jmée²³. Ca²³'náan²³ 'nee'²³ 'e³ la²³ rɨ²³jmée²³ Espíritu Gáan³ 'e³ rɨ²³lín³na'³ rɨ³jɨ́n²na'³. Ca²³'náan²³ 'nee'²³ 'e³ la²³ rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ la²³ jua'³ Jesucristo. Ca²³'náan²³ 'nee'²³ 'e³ la²³ rɨ²³jmée²³ jmɨ²³'ǿn² Jesucristo 'e³ rɨ²³jñi³ 'óo²ra'³: Cu²jmée³ cɨ² Dios 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³. Cu²jmée³ cɨ² 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'óo²ra'³.
'E³ la²³ je̱³ra² la²³huøø'n³¹ 'e³ xen³na² 'e³ cɨ² rɨ²³'ióo²³ra² la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³
'Ne'² rɨ²mi³gáan²na² Dios quien³² Juii³ra² Jesucristo, 'e³ quie'²³ Jmii³ Juii³ra² Jesucristo co̱'³. Qui² bi²³ cuu'²³ dsɨ́² quia̱'² jne². Ca²³jmée³ 'e³ ca²³ji̱i̱'²³ co̱'³ Jesucristo. La'³ hua² 'e³ ca²³jmée³ 'e³ ca²³la²³xen³na² co̱'³. 'E³ jo̱³ ca²³jmée³ 'e³ je̱³ra² la²³huøø'n³¹ 'e³ xen³na² 'e³ rɨ²ji̱i̱'²³ra² co̱'³ miin²³na². Je̱³ra² 'e³ rɨ²³'ióo²³ra² la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ rɨ²³cuǿø²³ jne² Dios. Yʉʉ'³¹ güii³ 'aa³ Dios la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ cɨ² rɨ²³'ién²na'³. 'A²³jia'³ jmɨ́ɨ² rɨ²³gua'²³ la²³jɨ³ 'e³ 'aa³ Dios quién²na'³. 'A²³jia'³ jmɨ́ɨ² li²³'lʉʉ'². 'A²³jia'³ rɨ²³yáan²³. Sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Dios. 'E³ jo̱³ 'aan³² 'nee'²³ ju²³bíi²³ quiee'³² Dios rɨ³nɨ²³ 'e³ la²³ rɨ²³láan² 'nee'²³ mɨ³rɨ³ti³ jmɨ́ɨ². Mɨ³'ien³ júu² rɨ³nɨ²³ 'e³ rɨ²³láan² 'nee'²³ Dios. Te³ 'íi² li²³lii²³ cɨ² jmɨ́ɨ² je² dsøn³.
'E³ jo̱³ hua² jmee²³ 'e³ bi²³ sɨ³li³jɨn³ 'óo²ra'³, juø'n³ quie'²³ rɨ³nɨ²³ 'ne'² rɨ²³jí̱i̱n²na'³ la²³jɨ³ u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ² te³ jmii'³¹ lǿ². 'E³ quie'²³ ca²³ji̱i̱³ hua². Qui² 'ne'² rɨ²³jí̱i̱n²na'³ 'e³ la²³ lǿ² sɨ³lí³ cu²nee³¹. Qui² soo³te'²³ cu²nee³¹ 'e³ la²³ li²³lii²³ xi² 'e̱'n³ quie'²³ jo̱³ 'ñén²³ cu²nee³¹. Jmoo³²te'²³ la'³ 'e³ jua'³te'²³ bi²³ quí̱i̱n²³ cu²nee³¹, juø'n³ quie'²³ sɨ³tɨ́²³ 'e³ sɨ³gua'²³. 'E³ quie'²³ la'³, sɨ³jí̱i̱n²na'³ u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ² 'e³ la²³ li²³lii²³ 'e³ 'e̱'n³ quie'²³ sɨ³táan³na'³ ca³quie̱e̱². Bi²³ cɨ² quí̱i̱n²³ 'e³ sɨ³táan³na'³ ca³quie̱e̱² quia̱'n²na'³ Dios la²³ cɨ'²³ cu²nee³¹. 'E³ jo̱³ hua² rɨ²³mi²³gáan³te'²³ 'nee'²³, rɨ²³mi²³quí̱i̱n²³te'²³ 'nee'²³ mɨ³li³jnén³ co̱'³ Jesucristo.
'Náan²³na'³ Jesucristo, juø'n³ quie'²³ 'a²³jia'³ lɨ'³ ca³ñín²³na'³. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ joon²³na'³ rɨ³nɨ²³. 'E³ quie'²³ sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³. Bi²³ ma²³'nee³ jɨn³ 'óo²ra'³. 'A²³jia'³ ma²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmee'n²³na'³ júu² 'e³ la²³'nɨɨ'n³¹ jɨn³ 'óo²ra'³. 'E³ sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Dios hua² 'e³ rɨ²³jmée²³ 'e³ rɨ²³láan³ 'óo²ra'³.
10 Ca²³jua'³ dsa³ 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² Dios mɨ²jaa²³² 'e³ cɨ² rɨ²³jmée²³ Dios 'e³ 'uǿn² quia̱'² dsa³, 'e³ la²³ jme'²³ 'nee'²³ rɨ³nɨ²³. 'No'² dsa³ 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² Dios mɨ²jaa²³² 'e³ jua'³ 'née²³te'²³ rɨ²³dsóo²³ cɨ² dsɨ́²te'²³ 'e³ jmii'³¹ rɨ²³láan² dsa³ Dios. 11 'Née²³te'²³ rɨ²³dsóo²³ dsɨ́²te'²³ 'e³ 'i̱i̱² sɨɨ'³¹ 'en³² Espíritu quien³² Cristo 'i³ 'iún² dsɨ́²te'²³. 'Née²³te'²³ rɨ²³dsóo²³ dsɨ́²te'²³ 'e³ lɨɨ'³¹ rɨ²³lí³ la²³jɨ³ 'e³ 'e²³ Espíritu. Qui² ca²³jmée³ júu² jén²³ Espíritu 'e³ cɨ² rɨ²³dxi²³quié̱n² Cristo 'i³ rɨ²³xíin²³ Dios, 'e³ cɨ² li²³gáan³ cɨ̱ɨ̱n³ cɨ² co̱'³. 12 'E³ jo̱³ ca²³jmée³ Dios 'e³ ca²³dsóo²³ dsɨ́²te'²³ 'e³ 'a²³la³ miin²³ 'i³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³dxoo'²³ júu² 'e³ 'ɨɨ³te'²³. 'E³ quie'²³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³dxoo'²³ra². Rɨ³nɨ²³ hua² mɨ³dsóo²³ 'óo²ra'³. Qui² ca²³jme'n² júu² dsa³ 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² dxʉ́²³ quién²na'³. Espíritu Gáan³ 'i³ ca²³xíin²³ Dios jí̱i̱n² yʉʉ'³¹ güii³, 'i³ 'í³ hua² 'i³ ca²³jmée³ 'e³ ca²³'ɨ́ɨ³te'²³ júu² dxʉ́²³ quién²na'³. Cu³xi³ ángeles 'née²³ rɨ²³dsóo²³ dsɨ́² 'e³ jmii'³¹ lǿ² júu² quiee'³² Cristo 'e³ 'ɨɨ³te'²³.
'E³ la²³ 'née²³ Dios 'e³ rɨ²jmee²ra² 'e³ rɨ³jɨ́²
13 Rɨ²jmée²ra'³ ji̱i̱³ 'e³ rɨ²jmée²ra'³ 'i'²³ dxʉ́²³. Cu²taa'n²³cɨ²na'³ jmɨ́ɨ²³. 'Ne'² li²³nee² 'óo²ra'³ ca³quie̱e̱² 'e³ juo'³ra'³ bi²³ 'uǿn² rɨ²³jme'²³ 'nee'²³ Dios mɨ³li³jnén³ co̱'³ Jesucristo. 14 Rɨ²jmée²ra'³ 'e³ la²³ jmoo³² xii'³ pii'² 'i³ nuu³ xe̱'n² 'e³ la²³ jua'³ jmii³. 'A²³ ma²³ rɨ³jmee³ra'³ 'e³ la²³ ŋɨɨ²³ jmɨ² ŋú²ra'³, 'e³ la²³ ca²³jmée²ra'³ ma²i¹núu¹ cɨ², ma²'ii³¹ rɨ²³dsóo²³ 'óo²ra'³. 15 'Ne'² rɨ²³lín³na'³ rɨ³jɨ́n²na'³ 'e³ la²³ lǿn²³ 'ñée² 'i³ ca²³'náan²³ 'nee'²³. 16 Qui² to̱o̱²³ ji³ 'e³ la²³ ca²³jua'³ Dios: “'Ne'² rɨ²³lín³na'³ rɨ³jɨ́n²na'³. Qui² rɨ³løn³¹na¹ rɨ³jɨ́n²na²³ 'ñáan²³.” La'³ cu³lø³¹ ca²³jua'³ Dios.
17 “Ñu'n²” juɨɨ'³²ra'³ Dios 'i³ jmee²³ 'i'²³ xi² xa³ dsoo² quiee'³² dsa³. Jmee²³ 'i'²³ xi² xa³ dsoo² 'e³ la²³ lǿ² jmoo³² cɨ'³ la²³ jø̱n³ dsa³. 'E³ quie'²³ 'a²³la³ te³ 'a²³ jø'n³ ma² dsa³ 'i³ 'néen². 'E³ jo̱³ 'ne'² li²³'ñaa'n²³na'³ 'ñée² 'e³ la²³ nee'n²³²na'³ mɨ³¹güii³ la³. 18 Lǿn² 'nee'²³ Dios. Qui² 'née²³ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ rɨ²jmée²ra'³ la²³'nɨɨ'n³¹ ñu'n² tɨ³² 'i'²³ quiee'³² xi²'ióo² yi²³uu'²ra'³ jaa²³² 'e³ 'a²³'e³ xa³ jui³¹ quie'². 'A²³la³ jo̱³ cu²taa³, cu²nee³¹, la²³jɨ³ 'e³ sɨ³gua'²³, 'e³ ca²³quí². 19 'E³ quie'²³ ca²³quí² jmɨ²³'ǿn² Cristo 'e³ quí̱i̱n²³ ca³quie̱e̱². Qui² xen³ 'ñée² la²³ xen³ dsɨɨ³ joo³ 'i³ 'a²³jia'³ dsoo'²³², 'i³ 'a²³'e³ xa³ lǿn²³ sú̱n². 20 'Íi² rɨ²³lí³ mɨ³¹güii³ 'e³ ca²³lǿ²³ 'i'²³ 'e³ rɨ²³jú̱n³ Cristo. 'E³ quie'²³ rɨ³nɨ²³ ca²³la²³jnén³ 'ñée² 'e³ jua'³ rɨ²³jmée²³ co̱²juø'¹ quién²na'³. Qui² mɨ³tɨ́³ jmɨ́ɨ² je² dsøn³. 21 Ta² quiee'³² Cristo 'e³ sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Dios 'i³ ca²³jmée³ 'e³ ca²³ji̱i̱'²³ co̱'³ 'ñée², 'i³ ca²³jmée³ 'e³ ca²³la²³gáan³ 'ñée². 'E³ jo̱³ hua² sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Dios. 'I³ 'í³ hua² 'i³ xa̱a̱'n³ 'óo²ra'³.
22 Ca²³jmée³ Espíritu Gáan³ 'e³ jmee³ra'³ 'e³ la²³ jua'³ ju²dsoo³¹ quiee'³² Dios. La'³ hua² 'e³ ca²³jmée²ra'³ 'e³ ca²³jŋɨn³ 'óo²ra'³. 'E³ jo̱³ mɨ³la³'náan²³na'³ ca³quie̱e̱² te'²³ jó̱o̱²ra². 'A²³la³ te³ 'e³ jmee³ra'³ guóo². 'E³ quie'²³ rɨ²cuǿn¹na'³ miin²³na'³ 'e³ dxaa'n³¹ 'óo²ra'³ 'e³ li²³'náan²³cɨ²na'³ uu'n²na'³. 23 Ca²³la²³xen³na'³ co̱'³. 'E³ quie'²³ 'a²³la³ 'í³ dsa³ 'i³ ca²³jmée³ 'e³ ca²³la²³xen³na'³ co̱'³. Qui² rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³jú̱n³ dsa³. 'E³ quie'²³ ca²³jmée³ 'e³ ca²³la²³xen³na'³ co̱'³ júu² quiee'³² Dios 'e³ rɨ³ji̱'²³, 'e³ tii'n³¹ ca³cuaa³, 'e³ 'a²³jia'³ jmɨ́ɨ² rɨ²³gua'²³. 24 Qui² to̱o̱²³ ji³ júu² quiee'³² Dios:
La²³ xen³ mɨ³¹ñii³ xen³ la²³jɨn³ dsa³ mɨ³¹güii³.
La²³ xen³ mɨ²lí² xen³ la²³jɨ³ 'e³ jmee²³ 'e³ gáan³ dsa³.
Sɨ³li³quiʉ̱ʉ̱³ mɨ³¹ñii³. 'E³ jo̱³ sɨ³jiʉ'² mɨ²lí².
25 'E³ quie'²³ tii'n³¹ ca³cuaa³ júu² quiee'³² Juii³ra². Júu² jo̱³ 'e³ rɨ³lø³¹ júu² dxʉ́²³ 'e³ ca²³'ɨ́ɨ³te'²³ quién²na'³.