Ji³ 'e³ Xe̱'n² 'e³ Ca²³jmée³ San Poo² 'e³ Rɨ²³jóo² te'²³ Dsa³ Tesalónica
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ Poo² quia̱'² dsa³ 'i³ quia̱'² ji³ 'e³ rɨ²³jóo² te'²³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Tesalónica
Jné² Poo² quia̱'n²³²na¹ Silas quia̱'n²³²na¹ Timoteo, aan³na'³¹ xen³na'³¹ xii'³²ra'³¹ 'nee'²³, dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Tesalónica. Qui² rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Dios Ñʉ'²ra². Rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Juii³ra² Jesucristo co̱'³: Cu²jmée³ Dios Ñʉ'²ra² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³. Cu²jmóo¹ 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'óo²ra'³.
'E³ la²³ ca²³cuǿ³ jui³¹ te'²³ dsa³ Tesalónica quie'² te'²³ dsa³ 'i³ nee'n²³² je² huɨ̱́ɨ̱³
Tén³ la²³ ji̱i̱n²³²na'³¹ mɨ²'áa² quie'² Dios 'e³ juaa'³ra'³¹ 'e³ bi²³ xii'n²³ dsɨ́ɨ² jmee³ra'³ la²³jɨn³na'³. Tén³ la²³ 'en²³²na'³¹ 'nee'²³ 'e³ la²³ lʉ²ra'³¹ quia̱'n²na'³¹ Dios. Bi²³ lʉ²ra'³¹ quia̱'n²na'³¹ Dios Ñʉ'²ra². 'E³ quie'²³ bi²³ tén³ líi²³ra'³¹ 'nee'²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Juii³ra² Jesucristo, 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'náan²³na'³ 'ñée². Qui² 'e³ jo̱³ hua² 'e³ jmee³ra'³ ta² quiee'³² Juii³ra². 'E³ jo̱³ líi²³ra'³¹ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ jmee³ra'³ ji̱i̱³ 'e³ sɨ³tén²na'³ 'e³ juo'³ra'³ jo̱³ra'³ 'e³ rɨ²³güe'n²³ co̱'³ Juii³ra² Jesucristo. Rɨ²xii'³¹ra'³¹ 'nee'²³, te'²³ jó̱o̱²ra'³¹: Ne³ra'³¹ 'e³ ca²³'náan²³ 'nee'²³ Dios 'i³ bi²³ 'néen² 'nee'²³. Ca²³la²³lii²³ 'e³ ca²³'náan²³ 'nee'²³ Dios. Qui² 'a²³la³ 'nɨɨ'n³¹ júu² 'oo³¹ra'³¹ miin²³na'³¹ ca²³jmée³ ta² ma²ca¹táan³na'³ júu² dxʉ́²³ quiee'³² Dios. Ju²³bíi²³ quiee'³² 'ñée² Dios ca²³jmée³ ta². Ca²³jmée³ ta² Espíritu Gáan³ co̱'³. Ca³quie̱e̱² sɨ³táan³na'³¹ júu² dxʉ́²³ quiee'³² Dios 'e³ la²³ ca²³'ii²ra'³¹ quién²na'³. Móo³ra'³ miin²³na'³ 'e³ jmii'³¹ cu³lø³¹ ca²³jmee²ra'³¹ jee²³² quien³²na'³. Móo³ra'³ 'e³ bi²³ dxʉ́²³ ca²³jmee'³¹ra'³¹ 'nee'²³. Qui² ca²³la²³'nee³ra'³¹ 'e³ rɨ²jmee²ra'³¹ co̱²juø'¹ quién²na'³.
'E³ quie'²³ ca²³jmée²ra'³ 'e³ la²³ jmee³ jnee'³¹. Ca²³jmée²ra'³ 'e³ la²³ ca²³jmée³ Juii³ra² co̱'³. Qui² ca²³'i'n²na'³ júu² quiee'³² Dios, juø'n³ quie'²³ bi²³ ca²³jme'²³te'²³ 'nee'²³. 'E³ quie'²³ bi²³ cɨ² jɨn³ 'óo²ra'³ ca²³jmée³ Espíritu Gáan³. 'E³ jo̱³ ca²³jóo² la²³jɨn³ dsa³ 'i³ sɨ³táan³ 'i³ xen³ estado Macedonia quia̱'² estado Acaya 'e³ jmii'³¹ cu³lø³¹ 'ne'² rɨ²³jmóo² miin²³ co̱'³. Qui² ca²³jóo²te'²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ dxʉ́²³ ca²³jmée²ra'³. Rɨ³ca̱'n²³ Macedonia quia̱'² estado Acaya mɨ³núu³te'²³ júu² quiee'³² Juii³ra² 'e³ jua'³ mɨ³núu³te'²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Dios. 'E³ quie'²³ 'a²³la³ 'nɨɨ'n³¹ la'³. La²³ca̱a̱n³ la²³ mɨ³núu³te'²³. 'A²³jia'³ ma²³ 'ne'² 'e³ rɨ²xii'³¹ra'³¹ dsa³ 'i³ nee'n²³² je² huɨ̱́ɨ̱³. Qui² mɨ³núu³te'²³. La²³ca̱a̱n³ la²³ mɨ³dsóo²³ dsɨ́²te'²³ la'³. Jua'³te'²³ 'e³ mɨ³núu³te'²³ 'e³ jmii'³¹ ca²³jmee²ra'³¹ jee²³² quien³²na'³. Dsoo²³ dsɨ́²te'²³ 'e³ ca²³tʉ́²ra'³ ne'n², 'e³ ca²³lǿn²³na'³ mozos quien³² Dios. Qui² mi³gáan²na'³ Dios 'i³ rɨ³ji̱'²³, 'i³ 'e̱'n³ quie'²³ dsɨ́² xen³. 10 Dsoo²³ dsɨ́²te'²³ 'e³ jo̱³ra'³ 'e³ rɨ²³güe'n²³ co̱'³ Jo̱o̱³¹ Dios 'i³ cɨ² rɨ²³ja'³ co̱'³ naan³ jí̱i̱n² yʉʉ'³¹ güii³. 'I³ 'í³ Jesús 'i³ ca²³jmée³ Dios 'e³ ca²³ji̱i̱'²³ co̱'³. 'I³ 'í³ hua² 'i³ rɨ²³láan² jne² mɨ³rɨ³ti³ jmɨ́ɨ² 'e³ rɨ²³jmée²³ Dios jñiin²³ dsa³ 'i³ jmoo³² 'e³ xa³ dsoo² quiee'³².