Ji³ 'e³ Xe̱'n² 'e³ Ca²³jmée³ San Poo² 'e³ Rɨ²³jóo² Timoteo
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Poo² 'e³ rɨ²³jóo² Timoteo
Jné² Poo² jmeen²³ ji³ la³. Qui² rɨ³løn³¹na¹ dsa³ xiin²³ quien³² Jesucristo. Ca²³'náan²³ jné² Dios 'i³ laan³² jne² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo 'i³ je̱n²³na². Ca²³dxi³ 'i'²³ 'e³ rɨ²³lín³na²³ dsa³ xiin²³ quien³². Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³, Timoteo, 'i³ rɨ³løn³¹ 'é̱e̱² ja̱a̱n²³ 'e³ juø'n²³ ca²³táan³nu³ júu² quiee'³² Dios 'e³ ca²³juǿøn²na²³ 'nʉ³: Cu²jmée³ Dios Ñʉ'²ra² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nʉ³. Cu²li³cuu'²³ dsɨ́²te'²³ quia̱'²te'²³ 'nʉ³. Cu²jmóo¹ 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'áan².
'E³ la²³ jmee²³ júu² 'e³ jmii'³¹ jmoo³² dsa³ 'i³ 'e²³ jia'³ cɨ'²³ júu²
Ma²ca¹bǿn³na²³ 'e³ ŋáan² estado Macedonia, ca²³juǿøn²na²³ 'nʉ³ 'e³ 'ne'² rɨ²cuaa'n²³nu³ ca³quie̱e̱² juɨɨ³ Éfeso. 'E³ quie'²³ la'³ juøøn³²na²³ 'nʉ³ rɨ³nɨ²³ co̱'³. Qui² 'náan²³ 'e³ rɨ²juɨɨ'n³¹ dsa³ 'i³ 'e²³ jia'³ cɨ'²³ júu² 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ rɨ²³'é²³te'²³ júu² jo̱³, 'a²³jia'³ ma²³ rɨ²³co'²te'²³ júu² jaa²³² 'e³ 'a²³jia'³ 'e̱'n³ quia̱'² júu² 'e³ bi²³ ma²³'nee³ ñúun³ 'e³ te³ jmii'³¹ xi̱i̱n³ xi²'ioo² yi²³uu'² dsa³. Qui² te³ sɨ³quié̱n² 'í̱i̱² mɨ²dxi² dsa³ jmee²³ júu² 'e³ lø³² la'³. 'A²³jia'³ jmɨ́ɨ² jmee²³ co̱²juø'¹ 'e³ rɨ²jmee²cɨ²ra² 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² ta² 'e³ mɨ³cuǿø²³ jne² Dios. 'E³ quie'²³ 'e³ sɨ³táan³na² quia̱'n²na² Dios jmee²³ co̱²juø'¹ quiée²ra² 'e³ rɨ²jmee²cɨ²ra² 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ jmee²³ quiée²ra² 'ñée². 'E³ jo̱³ hua² 'e³ 'náan²³ 'e³ rɨ²jméen² quién²nu³ 'e³ la²³ ca²³juǿøn²na²³ 'nʉ³ xe̱'n². 'E³ quie'²³ jne² xii'³²ra² dsa³ 'e³ cu²li³'néen² uu'n²te'²³. 'Nee³ra² 'e³ rɨ²³jñíin³ dsɨ́² dsa³. 'Nee³ra² 'e³ rɨ²³jmóo²te'²³ 'e³ la²³ ñi³² miin²³ 'e³ dxʉ́²³. 'Nee³ra² 'e³ xii'n²³ dsɨ́ɨ² rɨ²³sɨ²³táan³te'²³ quia̱'²te'²³ Dios. Jo̱³ hua² li²³'néen² uu'n²te'²³. 'E³ quie'²³ xen³ dsa³ 'i³ mɨ³có̱²³ jia'³ cɨ'²³ jui³¹. Mɨ³ca³caa'n³²te'²³ 'e³ lʉ²³te'²³ júu² 'e³ güíin². 'Née²³te'²³ 'e³ rɨ²³'ée²³te'²³ dsa³ ley 'e³ ca²³ŋɨ́n² Moisés. 'E³ quie'²³ cu³xi³ miin²³ 'a²³jia'³ ta³jmoo³² 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ cu³lø³¹ júu² 'e³ lʉ²³te'²³. 'E³ quie'²³ la'³ 'a²³jia'³ ta³jmoo³² 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² ley 'e³ bi²³ 'e²³te'²³, juø'n³ quie'²³ lǿn³ miin²³ 'e³ bi²³ cuii³.
Ne³ra² 'e³ dxʉ́²³ ley xi³nu³ coo'²³²ra² ley 'e³ la²³ rɨ³lø³¹ 'i'²³. 'E³ quie'²³ 'ne'² rɨ²jmee²ra² 'i'²³ 'e³ jiaa'³¹ 'ne'² ley. 'A²³la³ jo̱³ 'e³ 'ne'² 'e³ jua'³ rɨ²³cuǿ²³ jui³¹ quie'² dsa³ 'i³ dxún²³. 'E³ quie'²³ 'ne'² 'e³ jua'³ rɨ²³cuǿ²³ jui³¹ quie'² dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ jmoo³² 'e³ la²³ lǿ², dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ mi³quí̱i̱n²³ ley. 'Ne'² 'e³ jua'³ rɨ²³cuǿ²³ jui³¹ quie'² dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ 'née²³ rɨ²³jmóo² 'e³ la²³ 'née²³ Dios, dsa³ 'i³ jmoo³² 'e³ xa³ dsoo² quiee'³². 'Ne'² 'e³ jua'³ rɨ²³cuǿ²³ jui³¹ quie'² dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ dxún²³, dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ 'aa³ u²³go³ u²³'iʉʉ²³. 'Ne'² 'e³ jua'³ rɨ²³cuǿ²³ jui³¹ quie'² dsa³ 'i³ jŋɨ'n²³ xóo² jmii³ quia̱'² dsa³ 'i³ jmoo³² 'móo². 10 'Ne'² 'e³ jua'³ rɨ²³cuǿ²³ jui³¹ quie'² dsa³ 'i³ jmoo³² ñi³ dxa³ quia̱'² dsa³ 'i³ bi²³ 'ñe'² jmoo³² la²³ co̱o̱³ dsáan²³. 'Ne'² 'e³ jua'³ rɨ²³cuǿ²³ jui³¹ quie'² dsa³ 'i³ 'i̱i̱n²³ uu'n² quia̱'² dsa³ 'i³ juu³² quia̱'² dsa³ 'i³ juu³² mɨ³rɨ³lin³ dsa³ ñi³. 'Ne'² 'e³ jua'³ rɨ²³cuǿ²³ jui³¹ quie'² dsa³ 'i³ jmee²³ te³ 'ee² quie'²³ 'noo³¹ 'e³ 'a²³jia'³ dxi³ji̱i̱n³¹ quia̱'² júu² 'e³ jmee²³ 'e³ 'uee'n³ cɨ² dsɨ³ra². 11 Qui² jmee²³ 'e³ 'uee'n³ cɨ² dsɨ³ra² júu² dxʉ́²³ quiee'³² Dios 'e³ jmee²³ júu² 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ gáan³ 'ñée² 'i³ ca³quie̱e̱² jɨn³ dsɨ́². 'I³ 'í³ hua² 'i³ ca²³cuǿø²³ jné² ta² 'e³ 'ɨɨn²³ júu² dxʉ́²³ quiee'³².
'E³ la²³ ji̱i̱n³ mɨ²'áa² Poo² 'e³ ca²³la²³cuu'²³ dsɨ́² Dios quia̱'² 'ñée²
12 Bi²³ mɨ²'áan² Juii³ra² Jesucristo 'i³ ca²³cuǿø²³ jné² ju²³bíi²³ 'e³ jmeen²³ ta² quiee'³². Bi²³ mɨ²'áan² 'ñée² 'e³ ca²³'náan²³ jné² 'e³ rɨ²jmeen²³² ta² quiee'³². Qui² ñi³² 'e³ rɨ²³li'n²³na²³ juø'² rɨ²jmeen²³² ta² quiee'³² 'e³ la²³ 'née²³ 'ñée². 13 Ca²³'náan²³ jné², juø'n³ quie'²³ bi²³ 'ñe'² ca²³lʉ́n²³ ca²³'ǿn²³na²³ mɨ²xe̱'n³¹. 'É̱e̱² 'e³ ca²³jme'n²³na²³ 'ñée² ma²ca¹jme'n¹na²³ dsa³ quien³². Bi²³ ca²³maa'n²³² ca²³lii'n²³²na¹ co̱'³. 'E³ quie'²³ ca²³la²³cuu'²³ dsɨ́² Juii³ra² quia̱'² jné² 'e³ la²³ lǿ² ca²³jméen²³. Qui² 'a²³jia'³ maan²³ ma²ca¹jméen¹ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. 'Íi² rɨ²³sɨ²³táan³na²³ mɨ²jo̱³. 14 Bi²³ ma²³'nee³ 'uǿn² ca²³jme'²³ jné² Juii³ra². Ca²³jmée³ 'e³ ca²³táan³na²³ quia̱'n²³²na¹, 'e³ ca²³la²³'náan²³na²³ 'ñée², 'e³ ca²³la²³'náan²³na²³ dsa³ co̱'³, 'e³ juø'n²³ rɨ³løn³¹na¹ dsa³ quien³² 'ñée² Cristo Jesús.
15 La²³la³ cu³lø³¹ júu² 'e³ 'ne'² rɨ²³sɨ²³táan³ la²³jɨn³ dsa³. Qui² rɨ³lø³¹ ju²dsoo³¹: Güén²³ mɨ³¹güii³ la³ Cristo Jesús 'e³ jua'³ rɨ²³láan² dsa³ 'i³ xa³ dsoo² quiee'³². Bi²³ ma²³'nee³ bee'² dsoo² 'e³ ca²³jméen²³. Qui² bi²³ ca²³dxén²³ la³jmøn³¹na¹ quia̱'n²³²na¹ dsa³ quien³² Jesús. Jné² hua² 'i³ bi²³ cɨ² xa³ dsoo² quián²³. 16 'E³ quie'²³ ca²³la²³cuu'²³ dsɨ́² Dios ñin³² jné². Qui² 'née²³ Jesucristo 'e³ rɨ²³jóo² dsa³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ juee'³ dsɨ́² 'ñée². 'Née²³ 'e³ rɨ²³jóo² dsa³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ ca²³jmée³ 'ñée² 'e³ 'uǿn² 'e³ ca²³uu³ dsoo² quián²³, juø'n³ quie'²³ bi²³ ma²³'nee³ bee'² dsoo² 'e³ ca²³jméen²³. 'Née²³ 'e³ rɨ²³jóo² la²³jɨn³ dsa³ 'i³ cɨ² rɨ²³sɨ²³táan³ quia̱'² 'ñée², 'i³ rɨ²³ji̱i̱'²³ ca³cuaa³. 17 Cu²mi³jue'²³ dsa³ Dios. Cu²mi³gáan³te'²³ ca³cuaa³. Qui² ca³cuaa³ rɨ³løn³¹ 'ñée² rey. Cu³xi³ lɨ'³ jmɨ́ɨ² 'a²³jia'³ rɨ²³jú̱n³ 'ñée². 'A²³jia'³ rɨ²nen²³²na² mɨ³¹güii³ la³. 'E³ quie'²³ jø̱n³ 'ñée² hua² xen³. Jø̱n³ 'ñée² hua² 'i³ ñi³² la²³jɨ³. Amén.
18 Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³, Timoteo, 'i³ rɨ³løn³¹ 'é̱e̱² ja̱a̱n²³. Rɨ²jméen² ta² 'e³ ca²³dxi³ 'i'²³ Dios 'e³ rɨ²jméen². Qui² ca²³'én² 'nʉ³ mɨ²jo̱³ te'²³ dsa³ 'i³ 'ɨɨ³ júu² quiee'³² Dios. Ca²³jua'³te'²³ 'e³ rɨ²jméen² ta² quiee'³² Dios. 'Ne'² li²³liin³²nu³ júu² 'e³ ca²³lʉ́³te'²³ mɨ²jo̱³ jo̱o̱²³na²³. Qui² júu² jo̱³ rɨ²³jme'n² 'áan² mɨ³rɨ³jmeen³ ta² dxʉ́²³ quiee'³² Dios. 'Ne'² rɨ²jméen² ta² 'e³ dxaa'n³¹ 'áan² 'e³ la²³ jmee²³ dsa³ 'láa³ 'i³ jmee²³ qui³. 19 Cu²sɨ³táan³quien²³nu³ quia̱'n²nu³ Dios. 'Ne'² rɨ²jméen² 'e³ la²³ máan³ 'uǿøn²nu³ 'e³ dxʉ́²³. Qui² xen³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ ma²³ jmoo³² 'e³ la²³ ñi³² miin²³ 'e³ dxʉ́²³. 'E³ jo̱³ hua² 'e³ mɨ³lǿ²³ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ sɨ³táan³te'²³ quia̱'²te'²³ Dios. Mɨ³guoo'³² 'e³ sɨ³táan³ dsa³ 'í³ la²³ sɨ³gua'²³ móo² 'e̱'³ jmɨ²³ñii'³¹. 20 La'³ mɨ³jmée³ Himeneo quia̱'² Jaan² 'i³ mɨ³dxen²³na²³ guoo³ Satanás 'e³ cu²li³tɨn³te'²³ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ rɨ²³lʉ́²³te'²³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ rɨ²³'én²te'²³ Dios.