3
'E³ la²³ jmee²³ júu² 'e³ jmii'³¹ lǿ² júu² 'mɨɨn³² 'e³ ca²³cuǿ³ Dios
¿'A² juø'² lǿn³na'³ 'e³ ti'n²na'³¹ co̱'³ 'e³ mi³gáan²na'³¹ miin²³na'³¹? Qui² xen³ dsa³ 'i³ quie̱³ ji³ mɨ³rɨ³dxi³guín²³ jia'³ cɨ'²³ juɨɨ³ 'e³ jua'³ 'née²³ 'e³ rɨ²³lǿn³ dsa³ 'e³ bi²³ dxʉ́²³ jmoo³². 'E³ quie'²³ jɨ̱'²³te'²³ 'nee'²³ ji³ jo̱³ mɨ³rɨ³dxi³guín²³te'²³ quién²na'³. 'E³ quie'²³ la'³, ŋɨ'²³te'²³ 'nee'²³ ji³ co̱'³ mɨ³rɨ³'uøøn³²te'²³ juɨɨ³ quien³²na'³ 'e³ jua'³ sɨ³guín²³ jia'³ cɨ'²³. ¿'A² juø'² 'ne'² 'e³ rɨ²joo³¹ra'³ ji³ 'e³ jɨ̱ɨ̱'³² júu² 'e³ dxʉ́²³ jmee³ra'³¹ jnee'³¹ co̱'³? 'A²³jia'³ 'ne'² la'³ quiée²ra'³¹ xú̱n³. Qui² 'é̱e̱² ji³ hua² rɨ³løn³¹na'³ 'nee'²³. Jmee³ra'³ lii²³ miin²³na'³ 'e³ dxʉ́²³ jmee³ra'³¹. 'É̱e̱² 'e³ to̱o̱²³ dsɨ³ra'³¹ ji³ jo̱³. Qui² bi²³ nee² dsɨ³ra'³¹ 'nee'²³. 'E³ quie'²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³jóo² la²³jɨn³ dsa³. Rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³'ɨ́²³ dsa³ ji³ jo̱³. Lii²³ 'e³ rɨ³løn³¹na'³ 'nee'²³ 'é̱e̱² ji³ 'e³ ca²³jmée³ Cristo. Jnee'³¹ hua² ca²³ŋɨn²³²na'³¹ ji³ jo̱³. 'E³ quie'²³ 'a²³la³ mɨ²³jñí² 'e³ rɨ³sɨ́ɨ² ji³ jo̱³. Espíritu quien³² Dios 'i³ rɨ³ji̱'²³, 'i³ 'í³ hua² 'i³ xen³ la²³ xen³ mɨ²³jñí². Joo³¹ cú̱u̱² hua² 'ióo² Moisés mɨ²jo̱³ 'e³ to̱o̱²³ 'uø'². 'E³ quie'²³ 'a²³la³ jo̱³ joo³¹ cú̱u̱² hua² to̱o̱²³ 'uø'² 'e³ 'øn²³. Dsɨ́² dsa³ hua² to̱o̱²³ 'uø'² 'e³ 'øn²³.
Jmee²³ Cristo 'e³ sɨ³dsóo²³ dsɨ³ra'³¹ 'e³ jmee²³ Dios co̱²juø'¹ quiée²ra'³¹. 'E³ jo̱³ hua² 'e³ bii²³ dsɨ³ra'³¹ 'e³ juaa'³ra'³¹ 'e³ rɨ³løn³¹na'³ 'nee'²³ 'é̱e̱² ji³ 'e³ ca²³jmée³ Cristo 'e³ ca²³ŋɨn²³²na'³¹. 'A²³la³ miin²³na'³¹ 'e³ sɨ³li'²³ra'³¹. 'A²³jia'³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²juaa'²ra'³¹ 'e³ mɨ³jmee²ra'³¹ 'e³ dxʉ́²³ miin²³na'³¹. 'E³ quie'²³ Dios hua² 'i³ jmee²³ 'e³ sɨ³li'²³ra'³¹. 'I³ 'í³ ca²³cuǿø²³ jnee'³¹ ju²³bíi²³ 'e³ sɨ³li'²³ra'³¹ juø'² 'ii³ra'³¹ júu² 'mɨɨn³² 'e³ ca²³cuǿ³ Dios. 'A²³la³ jo̱³ 'e³ te³ te̱e̱n²³²na'³¹ dsa³ 'e³ ya̱'n³te'²³ rɨ²³jmóo²te'²³ 'e³ la²³ lǿ² to̱o̱²³ ley. Qui² dxi³ 'i'²³ ley 'e³ cu²jú̱n³ quie'²³ dsa³ xi³nu³ 'a²³jia'³ jmoo³² 'e³ la²³ to̱o̱²³. 'E³ quie'²³ jnee'³¹ 'ii³ra'³¹ júu² 'e³ 'iún² Espíritu Gáan³ 'i³ jmee²³ 'e³ rɨ³ji̱'²³ra².
Cú̱u̱² hua² to̱o̱²³ 'uø'² ley 'e³ ca²³ŋɨ́n² Moisés mɨ²jo̱³. Juø'n³ quie'²³ dxi³ 'i'²³ ley 'e³ cu²jú̱n³ dsa³, bi²³ rɨ³jii'³¹ cu³lø³¹ ji³ 'e³ ca²³'ioo²³ ma²ca¹cuǿ³ Dios ley jo̱³. 'A²³jia'³ ca²³lǿ²³ juø'² ca²³jóo² dsa³ Israel ñi² Moisés 'e³ la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ rɨ³jii'³¹ cu³lø³¹ ma²'ioo³¹ ley. Bi²³ rɨ³jii'³¹ cu³lø³¹ ñi². 'E³ quie'²³ ca³mii'³ hua² ca²³dsǿn²³ 'e³ rɨ³jii'³¹. Bi²³ cɨ² ma²³'nee³ rɨ³jii'³¹ je² jmee²³ ta² Espíritu Gáan³, ¿mɨ³naa'³¹? Bi²³ rɨ³jii'³¹ je² gua'² ley 'e³ jua'³ 'e³ joo'²³ rɨ²³jú̱n³na². 'E³ quie'²³ bi²³ cɨ² ma²³'nee³ rɨ³jii'³¹ je² jmee²³ ta² Espíritu Gáan³ 'e³ lǿn³ Dios 'e³ rɨ³løn³¹na² ca³dsaan³² joon³² jne². 10 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ ma²³ líi³ra² 'e³ rɨ³jii'³¹ cu³lø³¹ ley 'e³ ca²³la²³xa³ mɨ²jo̱³, juø'n³ quie'²³ rɨ³jii'³¹ cu³lø³¹ xe̱'n² la²³'nɨɨ'n³¹ rɨ³jii'³¹ cu³lø³¹ júu² 'mɨɨn³² 'e³ cɨ² sɨ³li³xa³ rɨ³nɨ²³. 11 Bi²³ rɨ³jii'³¹ je² gua'² ley, juø'n³ quie'²³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³dxen³. 'E³ quie'²³ bi²³ cɨ² ma²³'nee³ rɨ³jii'³¹ cu³lø³¹ júu² 'mɨɨn³² 'e³ tii'n³¹ ca³cuaa³.
12 Sɨ³táan³na'³¹ 'e³ tii'n³¹ ca³cuaa³ júu² 'mɨɨn³². 'E³ jo̱³ hua² sɨ³li³bii²³ dsɨ³ra'³¹ 'e³ lʉ²ra'³¹ jɨn³. 13 'A²³jia'³ jmee³ra'³¹ 'e³ la²³ ca²³jmée³ Moisés. Qui² ca²³jlɨ́² ñi² 'ñée² 'e³ jua'³ 'a²³ cu²jóo¹ dsa³ Israel je² sɨ³dxen³ 'e³ rɨ³jii'³¹. 14 'E³ quie'²³ rɨ³laa³ dsɨ́² dsa³ Israel mɨ²jo̱³. Xi³'lɨ² jmɨ́ɨ² rɨ³nɨ²³ rɨ³jlɨ³ quie'²³ la'³ dsɨ́²te'²³ 'e³ la²³ 'ɨ³te'²³ ley jaa²³² 'e³ la²³ rɨ³jlɨ³ ñi² Moisés mɨ²jo̱³. Jø̱n³ Cristo 'i³ rɨ²³li'²³ juø'² rɨ²³je̱'n² 'e³ rɨ³jlɨ³ dsɨ́²te'²³. 15 Xi³'lɨ² jmɨ́ɨ² rɨ³nɨ²³ rɨ³jlɨ³ quie'²³ dsɨ́²te'²³ cɨ'³ la²³ ca³dxa³ 'e³ 'ɨ³te'²³ ley 'e³ ca²³ŋɨ́n² Moisés quie'²te'²³. 16 'E³ quie'²³ sɨ³je̱'n²³ 'e³ rɨ³jlɨ³ dsɨ́² dsa³ 'i³ sɨ³guø'n³ dsɨ́², 'i³ sɨ³lín³ dsa³ quien³² Juii³ra². 17 Espíritu Gáan³ hua² 'ǿn²³na²³ 'e³ mɨ³juø'n² “Juii³ra²”. Rɨ³láan² la²³jɨn³ dsa³ 'i³ 'iún² dsɨ́² Espíritu quien³² Juii³ra². Qui² 'a²³jia'³ ma²³ rɨ³'ñu'n² dsa³ 'í³. 18 'E³ quie'²³ jo̱³ 'a²³jia'³ ma²³ rɨ³jlɨ³ ñí²ra² la²³jɨn³na². 'E³ jo̱³ sɨ³lí³ juø'² joo²³²ra² 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ gáan³ Juii³ra² la²³ xen³ dsa³ 'i³ joo³² 'ú³ ñi². Sɨ³lín³na² la²³ lǿn²³ 'ñée². Sɨ³lí³ 'e³ gáan³cɨ²na² cɨ'³ la²³ co̱o̱³ jmɨ́ɨ² 'e³ la²³ gáan³ 'ñée². La'³ cu³lø³¹ jmee²³ Juii³ra² 'i³ rɨ³løn³¹ Espíritu.