Ji³ 'e³ Tú̱²³ 'e³ Ca²³jmée³ San Peen²³²
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Peen²³² 'e³ rɨ²³jóo² te'²³ dsa³ 'i³ sɨ³táan³
Jné² Muun³² Peen²³² rɨ³løn³¹na¹ mozo quien³² Jesucristo. Rɨ³løn³¹na¹ dsa³ xiin²³ quien³² co̱'³. Bi²³ jmee²³ ca³dsaan³² Jesucristo Dios quien³²na² 'i³ ca²³láan² jne². 'E³ jo̱³ ca²³jmée³ 'e³ sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ la²³'nɨɨ'n³¹ 'e³ sɨ³táan³na'³¹ miin²³na'³¹. Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³: Cu²jmée³ cɨ² Dios 'e³ bi²³ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³. Cu²jmée³ cɨ² 'e³ bi²³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'óo²ra'³ 'e³ la²³ li²³cuiin²³cɨ²na'³ 'ñée² Dios quia̱'² Jesús Juii³ra².
'E³ la²³ 'ne'² rɨ²³jmóo² dsa³ quien³² Cristo
Ca²³jmée³ ju²³bíi²³ quiee'³² Dios 'e³ ca²³la²³xa³ quiée²ra² la²³jɨ³ 'e³ 'ne'² quiée²ra² 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ³ji̱'²³ra² ca³quie̱e̱², 'e³ la²³ rɨ²jmee²ra² 'e³ la²³ 'née²³ 'ñée². La²³la³ cu³lø³¹ 'e³ ca²³jmée³ la'³: Ca²³jmée³ 'e³ ca²³la²³cuiin²³na² Cristo 'i³ ca²³'náan²³ jne² 'e³ la²³ li²³gáan³na² la²³ gáan³ 'ñée², 'e³ la²³ li²³'uee'n³na² la²³ 'uee'n³ 'ñée². La²³'nɨɨ'n³¹ gáan³, la²³'nɨɨ'n³¹ 'uee'n³ 'ñée², 'e³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³jmée²³ la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ ca²³jua'³ 'e³ cɨ² rɨ²³jmée²³. Bi²³ quí̱i̱n²³, bi²³ gáan³ júu² 'e³ la²³ lǿ² 'e³ cɨ² rɨ²³jmée²³ Dios. Ca²³jmée³ 'e³ xa³ quién²na'³ júu² jo̱³ 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²cui̱i̱'³¹ra'³ la²³jɨ³ 'e³ 'iin²³ dsɨ́² dsa³ 'e³ jmee²³ 'e³ bi²³ rɨ³yaan²³ dsɨ́² dsa³ mɨ³¹güii³. 'Née²³ 'e³ rɨ²³lín³na'³ la²³ lǿn²³ 'ñée² Dios. Rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ 'a²³la³ 'nɨɨ'n³¹ 'e³ te³ sɨ³táan³na'³. Rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ rɨ²jmée²cɨ²ra'³ 'e³ dxʉ́²³. Rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ rɨ²³dsóo²³ cɨ² 'óo²ra'³ ju²dsoo³¹. Rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ rɨ²'áan¹cɨ²na'³ miin²³na'³. Rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ rɨ²³tén²cɨ²na'³ la²³jɨ³ u²³ŋɨ́³ dsɨ́ɨ² 'e³ sɨ³jí̱i̱n²na'³. Rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ rɨ²'óo²cɨ²ra'³ u²³go³ u²³'iʉʉ²³ quia̱'n²na'³ Dios. Rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ li²³'náan²³cɨ²na'³ te'²³ jó̱o̱²ra². Rɨ²jmée²ra'³ quién²na'³ 'e³ li²³'náan²³cɨ²na'³ dsa³ ca³ti³² quia̱'² Dios.
Qui² xi³nu³ jmee³ra'³ la'³, xi³nu³ sɨ³lí³ 'e³ dsɨ³² cɨ² 'e³ jmee³ra'³ la'³, 'a²³jia'³ rɨ²³jí̱i̱n²na'³ 'e³ 'a²³jia'³ cɨɨn³¹na'³. Rɨ²jmée²ra'³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ la²³ rɨ²³li²³cuiin²³cɨ²na'³ Juii³ra² Jesucristo. Qui² dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ jmee²³ quie'² la²³jɨ³ 'e³ lø³² la'³ xen³ la²³ xen³ dsa³ tuu², xen³ la²³ xen³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ huɨ̱́ɨ̱³ jnée²³. Qui² 'a²³jia'³ ma²³ ñi³² 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ ca²³je̱'n²³ dsoo² quiee'³² 'e³ xa³ mɨ²jo̱³. 10 'E³ jo̱³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ ja̱a̱n³²: Bi²³ cɨ² 'ne'² rɨ²jmée²ra'³ quí̱i̱n²³ 'e³ ca³quie̱e̱² ca²³'náan²³ 'nee'²³ Dios, 'e³ ca³quie̱e̱² ca²³'én² 'nee'²³. Qui² xi³nu³ jmee³ra'³ la'³, 'a²³jia'³ jmɨ́ɨ² rɨ²³gua'²³ 'nee'²³. 11 Qui² jo̱³ hua² rɨ²³'ién²na'³ júu² 'e³ rɨ³lɨɨn³¹na'³ rɨ²taa'n³²na'³ je² røøn³ ca³cuaa³ Juii³ra² Jesucristo 'i³ ca²³láan² jne².
12 'E³ jo̱³ lǿn³na²³ 'e³ rɨ²jmeen²³² quián²³ tén³ la²³ 'e³ li²³liin³²na'³ júu² 'e³ mɨ³juǿøn²na²³ 'nee'²³. Maan²³ 'e³ dsoo²³ 'óo²ra'³ júu² la³. 'Uee'n³ 'óo²ra'³ quia̱'n²na'³ ju²dsoo³¹ 'e³ xa³ quién²na'³. 13 Lǿn³na²³ 'e³ dxi³ji̱i̱n³¹ 'e³ rɨ²jmeen²³² 'e³ li²³quin³cɨ²na'³ 'e³ la²³ jmeen²³ 'e³ sɨ³li³liin³²cɨ²na'³. Rɨ²jmeen²³² la'³ la²³huøø'n³¹ 'e³ ŋɨn²³ quia̱'n²³²na¹ jmɨn²³ ŋun²³. 14 Qui² maan²³ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ huǿø³ 'e³ rɨ²tún¹ jmɨn²³ ŋun²³. Qui² ca²³jmée³ Juii³ra² Jesucristo 'e³ ca²³dsóo²³ dsɨn²³ la'³. 15 'E³ jo̱³ lǿn³na²³ 'e³ rɨ²jmeen²³² ji̱i̱³ 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² li²³liin³²na'³ júu² la³ tén³ la²³ mɨ³rɨ³'aa³ 'i'²³ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ jen³¹na¹ mɨ³¹güii³ la³.
Je² 'en³² dsa³ 'i³ ŋó²³ 'e³ jmii'³¹ ca²³jmée³ Dios 'e³ ca²³la²³gáan³ Cristo yʉʉ'³¹ mo'³
16 Ca²³xii'³¹ra'³¹ 'nee'²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'uee'n³ Juii³ra² Jesucristo. Ca²³xii'³¹ra'³¹ 'nee'²³ 'e³ cɨ² rɨ²³güe'n²³ co̱'³. 'A²³jia'³ xen³ júu² 'e³ ca²³xii'³¹ra'³¹ 'nee'²³ la²³ xen³ júu² 'e³ lʉ²³ dsa³ cɨ'²³ jaa²³² 'e³ 'a²³jia'³ 'e̱'n³, 'e³ jmoo³² dsa³ 'i³ bi²³ ta³jmee'n³² júu². Qui² ca²³ne²ra'³¹ mɨ²ñí²ra'³¹ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ gáan³ 'ñée². 17 Ca²³jmée³ lii²³ Dios Jmii³ 'e³ bi²³ ca²³la²³gáan³, 'e³ bi²³ ca²³la²³quí̱i̱n²³ 'ñée². Ca²³lʉ́³ Dios 'i³ gáan³ je² dsøn³. Ca²³'én² Jesucristo. Ca²³jua'³: “'I³ la³ ja̱a̱n²³ 'i³ bi²³ 'náan²³na²³. Bi²³ jmee²³ 'e³ jɨn³ dsɨn²³.” 18 Ca²³nʉʉ²ra'³¹ miin²³na'³¹ ma²ca¹lʉ́³ la'³ Dios 'i³ jen³¹ yʉʉ'³¹ güii³. Qui² quia̱'n²na'³¹ Jesucristo ma²xi'n²³² 'ñée² yʉʉ'³¹ mo'³ je² ca²³la²³'mɨ'n²³ mɨ²jo̱³.
19 'E³ jo̱³ 'e³ la²³ ca²³ji̱'²³ la'³ Jesús yʉʉ'³¹ mo'³, bi²³ cɨ² ca²³la²³lii²³ 'e³ 'ne'² rɨ²³sɨ²³táan³na² júu² 'e³ ca²³té̱e̱² ji³ dsa³ 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² Dios mɨ²jaa²³². Bi²³ dxʉ́²³ jmee³ra'³ xi³nu³ mi³quí̱i̱n²³na'³ dxʉ́²³ júu² quiee'³²te'²³. Qui² la²³ xen³ ji³ 'e³ cuø²³ jmɨ́ɨ²³ je² li³'o̱o̱³ xen³ júu² quiee'³²te'²³. Rɨ²mi³quí̱i̱n²³na'³ jo̱o̱²³na²³ la²³huøø'n³¹ xi³'lɨ² rɨ²³güe'n²³ co̱'³ Cristo. 'É̱e̱² 'e³ li²³jné²³. 'É̱e̱² 'e³ rɨ²³'ién²³ ñʉ'²³ 'óo²ra'³ li²³'áan² bee'² 'i³ jmee²³ lii²³ 'e³ mɨ³ li²³jné²³ mɨ³rɨ³güe'n²³ co̱'³. 20 'Ne'² ca³quie̱e̱² 'e³ rɨ²móo²ra'³ 'e³ 'a²³jia'³ rɨ²³li'²³ juø'² miin²³ dsa³ rɨ²³jmóo² jɨn³ júu² 'e³ ca²³lʉ́³ dsa³ 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² Dios mɨ²jaa²³². 21 Qui² 'a²³la³ jo̱³ 'e³ te³ 'née²³ dsa³ 'e³ ca²³la²³xa³ júu² quiee'³² Dios 'e³ ca²³té̱e̱² ji³ dsa³ 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² Dios mɨ²jaa²³². Ca²³lʉ́³ júu² quiee'³² Dios dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² 'e³ la²³ ca²³cuǿ³ jui³¹ Espíritu Gáan³ quie'²te'²³.