Ji³ 'e³ Tú̱²³ 'e³ Ca²³jmée³ San Poo² 'e³ Rɨ²³jóo² te'²³ Dsa³ Tesalónica
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ Poo² quia̱'² dsa³ 'i³ quia̱'² ji³ 'e³ rɨ²³jóo² te'²³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Tesalónica
Jné² Poo² quia̱'n²³²na¹ Silas quia̱'n²³²na¹ Timoteo, aan³na'³¹ xen³na'³¹ xii'³²ra'³¹ 'nee'²³ te'²³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Tesalónica. Qui² rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Dios Ñʉ'²ra². Rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Juii³ra² Jesucristo co̱'³: Cu²jmée³ Dios Ñʉ'²ra² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³. Cu²jmóo¹ 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'óo²ra'³.
'E³ la²³ rɨ²³dxá²³ Dios ta² quiee'³² dsa³ 'i³ jmoo³² 'e³ xa³ dsoo² quiee'³² mɨ³rɨ³güe'n²³ co̱'³ Cristo
Rɨ²xii'³¹ra'³¹ 'nee'²³, te'²³ jó̱o̱²ra'³¹: Tén³ 'ne'² rɨ²ji̱i̱n²³²na'³¹ mɨ²'áa² quie'² Dios 'e³ rɨ²'en²³²na'³¹ 'nee'²³. Qui² dxi³ji̱i̱n³¹ 'e³ rɨ²ji̱i̱n²³²na'³¹ mɨ²'áa² 'e³ juaa'³ra'³¹ 'e³ bi²³ cɨ² sɨ³táan³na'³, 'e³ bi²³ cɨ² sɨ³li³'náan²³na'³ uu'n²na'³ cɨ'³ la²³ jø̱n³na'³. 'E³ jo̱³ bi²³ mi³jue'²³ra'³¹ 'nee'²³ jee²³² quiee'³² te'²³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² jia'³ cɨ'²³ juɨɨ³. Qui² sɨ³tén²na'³. Sɨ³táan³quien²³na'³, juø'n³ quie'²³ bi²³ ñúun³ la²³jɨ³ 'e³ jme'²³te'²³ 'nee'²³, juø'n³ quie'²³ bi²³ dxi³quié̱n²na'³. 'E³ jo̱³ hua² jmee²³ lii²³ 'e³ ca³dsaan³² jmee²³ 'i'²³ Dios. Qui² rɨ²³jua'³ 'ñée² 'e³ joo'²³ 'e³ cu³guiin³²na'³ je² røøn³ 'ñée². Mɨ³cuǿ³ júu² 'e³ dxi³quié̱n²na'³ rɨ³nɨ²³ 'e³ jua'³ 'ne'² rɨ²³lín³na'³ 'e³ la²³ lǿn²³ dsa³ 'i³ joo'²³ sɨ³guiin³² je² røøn³ 'ñée².
Lǿn³ Dios 'e³ joo'²³ rɨ²³jmée²³ jñiin²³ dsa³ 'i³ jme'²³ 'nee'²³. Ca³ti³² quia̱'n²na'³ jnee'³¹ 'e³ rɨ²tøø³¹ra'³ 'óo²ra'³ 'nee'²³ 'i³ dxi³quié̱n² rɨ³nɨ²³. Rɨ²³jmée²³ la'³ Dios mɨ³li³jnén³ co̱'³ Juii³ra² Jesús 'e³ la²³ rɨ²³güe'n²³ co̱'³ naan³ jí̱i̱n² yʉʉ'³¹ güii³. Rɨ²³güe'n²³ quia̱'² ángeles quien³² 'i³ jmoo³² lii²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'uee'n³ 'ñée². Rɨ²³güe'n²³ jee²³² ji³. 'E³ quie'²³ jo̱³ rɨ²³jmée²³ jñiin²³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ 'née²³ li²³cuiin²³ Dios, 'i³ 'a²³jia'³ rɨ²³jmóo² 'e³ la²³ jua'³ júu² dxʉ́²³ quiee'³² Juii³ra² Jesucristo. Rɨ²³ji̱'²³ jñiin²³te'²³ je² rɨ³gua'²³te'²³ ca³cuaa³. 'A²³jia'³ jmɨ́ɨ² rɨ²³'ióo²³te'²³ júu² 'e³ rɨ²³gua³te'²³ quia̱'²te'²³ Juii³ra². 'A²³jia'³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³gua³te'²³ je² bi²³ gáan³ 'ñée², je² lii²³ 'e³ bi²³ 'uee'n³. 10 La'³ cu³lø³¹ rɨ²³ji̱'²³te'²³ mɨ³rɨ³güe'n²³ co̱'³ 'ñée². 'E³ quie'²³ jmɨ́ɨ² jo̱³ rɨ²³mi²³gáan³ Juii³ra² te'²³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³². Bi²³ rɨ²³mi²³jue'²³ la²³jɨn³ dsa³ 'i³ sɨ³táan³ 'e³ la²³'nɨɨ'n³¹ gáan³ 'ñée². 'E³ quie'²³ la'³ 'nee'²³ co̱'³. Qui² ca²³táan³na'³ júu² 'e³ ca²³xii'³¹ra'³¹ 'nee'²³.
11 Bi²³ 'nee³ra'³¹ 'e³ rɨ²³lí³ la'³ 'u². 'E³ jo̱³ tén³ lʉ²ra'³¹ quia̱'n²na'³¹ Dios 'en²³²na'³¹ 'nee'²³. Xii'³²ra'³¹ Dios Juii³ra² 'e³ cu²jmée³ 'e³ li²³dxún²³cɨ²na'³ 'e³ la²³'nɨɨ'n³¹ 'née²³ 'ñée². Jo̱³ hua² rɨ²³jua'³ 'ñée² 'e³ bi²³ dxʉ́²³ quién²na'³ 'e³ ca²³'náan²³ 'nee'²³. Xii'³²ra'³¹ 'e³ cu²jmée³ 'e³ rɨ²³lí³ la²³jɨ³ 'e³ 'noo³ra'³ rɨ²jmée²ra'³ 'e³ dxʉ́²³, 'e³ cu²'ien³ la²³jɨ³ ta² 'e³ jmee³ra'³ 'e³ juo'³ra'³ sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ 'ñée². Xii'³²ra'³¹ 'e³ cu²jmée³ la'³ ju²³bíi²³ quiee'³². 12 Qui² 'nee³ra'³¹ 'e³ rɨ²³mi²³gáan³ dsa³ Juii³ra² Jesucristo 'e³ jua'³te'²³ rɨ³løn³¹ juii² 'nee'²³. 'E³ quie'²³ la'³, 'nee³ra'³¹ 'e³ li²³gáan³na'³ miin²³na'³ co̱'³ 'e³ juo'³ra'³ rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³². 'E³ quie'²³ rɨ²³lí³ la'³. Qui² bi²³ 'uǿn² Dios quien³²na² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo co̱'³.